Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 112/1946 Sb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné

Částka 50/1946
Platnost od 03.06.1946
Účinnost od 01.01.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

Zákon

ze dne 7. května 1946,

kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 304/1921 Sb. se mění takto:

1. § 1, odst. 1 zní:

(1) Zemský národní výbor, na Slovensku orgán určený Sborem povereníků, (v dalším zabírací úřad) může, pokud není vhodných místností, zabrati k užívání budovy nebo místnosti pro účely veřejné a, pokud to žádá veřejný zájem, i pro účely obytné, a dále pro přesídlení uživatelů budov nebo místností zabraných pro takové účely.

2. § 1, odst. 3 zní:

(3) Ze zabírání jsou vyloučeny:

1. malobytové nájemní domy,

2. jediný trvalý byt vlastníka v rozměru přípustném podle zákona,

3. budovy a místnosti sloužící takovým zařízením, která z důvodů mimořádné léčebné péče nebo ze zvláštních důvodů hospodářských nelze přesídliti.

3. V § 2, odst. 3 se vypouštějí slova v závorce "(§ 1, odst. 3, bod 1.)".

4. V § 3, odst. 7 se nahrazují slova "k ministerstvu veřejných prací" slovy "k ministerstvu dopravy, - na Slovensku k povereníctvu dopravy a verejných prác, pokud toto povereníctvo není samo zabíracím úřadem, -" v § 4, odst. 1 slova "ministerstva veřejných prací" slovy "ministerstva dopravy, na Slovensku povereníctva dopravy a verejných prác" a v § 12 slova "ministr veřejných prací" slovy "ministr dopravy".

5. V § 4, odst. 9 se nahrazují slova "vrchní zemský soud (súdna tabule)" slovy "zemský soud (hlavný súd)".

6. V § 4, odst. 11 se vypouštějí slova "a v Podkarpatské Rusi".

7. V § 11 se slova "politickým úřadem I. stolice (administrativní policejní vrchností) a tam, kde je státní policejní úřad, tímto úřadem" nahrazují slovy "okresním národním výborem".


Čl. II

Ministr dopravy se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil úplné znění zákona č. 304/1921 Sb., jak vyplývá ze změn, provedených tímto zákonem.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr dopravy.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Stránský v. r.

gen. Hasal v. r.

Přesunout nahoru