Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1945 Sb.Vyhláška ministra vnitra o statutu osidlovacího úřadu v Praze

Částka 33/1945
Platnost od 29.09.1945
Účinnost od 29.09.1945
Zrušeno k 15.03.1950 (18/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72.

Vyhláška

Ministra vnitra

ze dne 24. září 1945

o statutu osidlovacího úřadu v Praze


Podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, vyhlašuji statut osidlovacího úřadu v Praze.


Nosek v. r.


Příloha vyhlášky č. 72/1945 Sb.

Statut osidlovacího úřadu v Praze

Vláda republiky Československé vydává podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, k návrhu ústřední komise pro vnitřní osídlení, tento statut:

§ 1

Osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské (§ 2, odst. 1 dekretu) je samostatným úřadem při ministerstvu vnitra a má úřední název "osidlovací úřad v Praze".

§ 2

(1) V čele osidlovacího úřadu je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky (§ 3, odst. 1 dekretu). Jeho funkční požitky upraví vláda.

(2) Předseda řídí práce úřadu, dohlíží na ně a zastupuje úřad navenek. Schůzí ústřední komise pro vnitřní osídlení se zúčastňuje s hlasem poradním.

§ 3

Předsedu osidlovacího úřadu zastupuje náměstek, kterého po slyšení předsedy tohoto úřadu a na návrh ministra vnitra ustanovuje a zprošťuje funkce vláda, jež též upraví jeho funkční požitky.

§ 4

(1) Práce osidlovacího úřadu obstarává potřebný počet zaměstnanců, které mu přidělí jednotlivá ministerstva a zemské národní výbory na návrh předsedy osidlovacího úřadu. V jejich čele je vedoucí úředník, jehož jmenuje ministr vnitra po slyšení předsedy osidlovacího úřadu. Předseda osidlovacího úřadu je v rozsahu vymezeném ministrem vnitra oprávněn přijímati zaměstnance osidlovacího úřadu v poměru smluvním.

(2) Osobním úřadem zaměstnanců uvedených v odstavci 1 je osidlovací úřad.

(3) Osobní a věcné náklady osidlovacího úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva vnitra.

§ 5

(1) U osidlovacího úřadu zřizuje se poradní sbor, do něhož vyšlou po jednom zástupci zemský národní výbor v Praze a zemský národní výbor v Brně; dalšími členy tohoto sboru budou zástupci vrcholných organisací hospodářských, technických, kulturních, politických a odborových, jež jmenuje na návrh těchto organisací předseda osidlovacího úřadu.

(2) Jednotlivá ministerstva určí ve svém resortu referenta, který zprostředkuje přímý styk ministerstva s osidlovacím úřadem a bude zván do schůzí poradního sboru.

(3) Osidlovací úřad je oprávněn přibrati k vyřešení naléhavých případů, vyžadujících zvláštních odborných znalostí, úřední i mimoúřední znalce jako poradce.

(4) Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s osidlovacím úřadem a účinně jej podporovati při výkonu jeho úkolů (§ 5, odst. 2 dekretu).

§ 6

K provádění úkolů vnitřního osidlování, jež vyžadují přímého styku s občanstvem, zřídí se v zemích České a Moravskoslezské podle potřeby pobočky osidlovacího úřadu v Praze s označením „oblastní osidlovací úřadovny“.

§ 7

(1) Osidlovací úřad určí sídla a obvody oblastních osidlovacích úřadoven a vyhlásí v Úředním listě den, kdy tyto úřadovny zahájí činnost.

(2) Předseda osidlovacího úřadu ustanoví pro každou oblastní osidlovací úřadovnu přednostu a přidělí úřadovně potřebný počet zaměstnanců.

§ 8

(1) Pro řízení v oboru působnosti osidlovacího úřadu platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

(2) Podrobnosti o organisaci a rozvrhu prací, jakož i výkonu služby v osidlovacím úřadě, stanoví předseda osidlovacího úřadu.

§ 9

(1) Do oboru působnosti osidlovacího úřadu náleží jednotné řízení a usměrňování vnitřního osídlení v oblasti jemu svěřené (§ 2, odst. 1 dekretu).

(2) Osidlovacímu úřadu přísluší zejména:

a) zjišťovati a vésti v evidenci podklady (statistické údaje), z nichž bude nutno vycházeti při jednotném řízení a usměrňování vnitřního osídlení,

b) navrhovati směrnice pro odsun obyvatelů z oblastí, jež mají býti nově osídleny, a spolupůsobiti při něm,

c) vypracovati plán pro osídlení uvolněných oblastí slovanským obyvatelstvem, stanoviti postup osídlení a organisovati jeho praktické provádění,

d) navrhovati reorganisaci veřejného, hospodářského, sociálního a kulturního života ve všech jeho oborech s ohledem na provádění osídlení,

e) říditi přesun potřebných kategorií českého, slovenského a po případě jiného slovanského obyvatelstva, jak z území Československé republiky, tak i ze zahraničí podle směrnic ústřední komise pro vnitřní osídlení,

f) stanoviti podle zásad vydaných ústřední komisí pro vnitřní osídlení - bez újmy pro ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci - podrobné směrnice pro příděl konfiskovaného majetku, spolupůsobiti při dohledu na zajištěný majetek a při jeho správě, jakož i při úpravě bytových otázek v osidlovaném území,

g) prováděti vlastními orgány dozor na veškeré úkony souvisící s vnitřním osídlením a sledovati potřeby obyvatelstva v osidlovaných oblastech,

h) koordinovati za spolupůsobení nebo prostřednictvím zemských národních výborů činnost orgánů místní správy, které se osidlovacími otázkami prakticky zabývají (místní a okresní národní výbory a správní komise, místní a okresní rolnické komise a j.),

ch) podávati ústřední komisi pro vnitřní osídlení podněty a návrhy na zákonnou úpravu otázek, spadajících do oboru jeho působnosti,

i) informovati o všech věcech vnitřního osídlení všechny interesenty a propagovati myšlenku usměrněného osídlení a jeho potřeby,

j) prováděti úkoly osidlovacímu úřadu výslovně přikázané v rámci dekretu o jednotném řízení vnitřního osídlení a jiných právních předpisů ústřední komisí.

(3) O své činnosti podává osidlovací úřad pravidelně zprávy ústřední komisi pro vnitřní osídlení.

§ 10

Oblastní osidlovací úřadovny jsou povolány k tomu, aby ve svých obvodech jednotně řídily a usměrňovaly vnitřní osidlování jménem osidlovacího úřadu a podle jeho pokynů v rozsahu, v jakém je tento úřad těmito úkoly pověří. Dále jim náleží vykonávati pomocné služby pro osidlovací úřad, zejména zjišťovati podklady potřebné pro vnitřní osidlování.

§ 11

Dozor na činnost osidlovacího úřadu vykonává ústřední komise pro vnitřní osídlení.

Přesunout nahoru