Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 70/1945 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství

Částka 31/1945
Platnost od 20.09.1945
Účinnost od 20.09.1945
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70.

Vládní nařízení

ze dne 3. září 1945,

kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa (v dalším "dekret o konfiskaci"):


§ 1

(1) Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (v dalším "Fond"), zřízený podle § 6, odst. 1 dekretu o konfiskaci, jest právnickou osobou, způsobilou k právům a právním činům. Může nabývati práv a zavazovati se v mezích ustanovení dekretu o konfiskaci a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci (v dalším "dekret o osídlení"), pokud jiné předpisy výslovně neustanoví jinak.

(2) Název Fondu jest: Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství; sídlem jeho jest Praha.

(3) Fond jest fondem státním a jest podřízen ministerstvu zemědělství. Vnitřní organisaci a činnost fondu upraví organisační řád, který vydá na návrh Fondu ministerstvo zemědělství.

(4) Fond zastupuje předseda, po dobu jeho zaneprázdnění první nebo druhý místopředseda. Předsedu a oba místopředsedy jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství.

§ 2

(1) Zaměstnanci Fondu jsou služebně podřízeni ministru zemědělství a předsedovi Fondu.

(2) Předsedovi Fondu přísluší:

a) propůjčovati v dohodě s ministerstvem zemědělství služební místa u Fondu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele,

b) překládati zaměstnance Fondu na jiné úřední (služební) působiště v oboru působnosti Fondu,

c) překládati v dohodě s ministerstvem zemědělství zaměstnance Fondu do výslužby,

d) přijímati v dohodě s ministerstvem zemědělství smluvní zaměstnance.

(3) Vrchní disciplinární komise, zřízená při ministerstvu zemědělství podle § 100, odst. 1, písm. b) zákona ze dne 15. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatika), jest příslušna i pro úředníky a zřízence Fondu.

(4) Není-li v tomto nařízení nebo v jiných předpisech ustanoveno jinak, náleží provádění personálních opatření, týkajících se zaměstnanců Fondu a pozůstalých po nich, předsedovi Fondu.

§ 3

(1) Fond jest úřad s poukazovacím právem. Poukazovací právo vykonává předseda Fondu nebo úředník jím určený.

(2) Pro řízení v oboru působnosti Fondu platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení).

(3) Na činnost Fondu dozírá ministerstvo zemědělství.

§ 4

Fondu náleží zejména:

1. spravovati bez újmy působnosti orgánů uvedených v §§ 7 až 10 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu o konfiskaci, jakož i nemovitosti, odevzdané Národnímu pozemkovému fondu podle ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) dekretu o osídlení, až do odevzdání půdy přídělcům, po případě až do jiného opatření o této půdě; jmenovitě náleží Fondu zařizovati v dohodě s místně příslušnými národními výbory a Jednotným svazem českých zemědělců opatření, potřebná k řádnému hospodaření na zkonfiskované půdě, a prováděti kontrolu tohoto hospodaření,

2. pečovati v součinnosti s místně příslušnými národními výbory a s Jednotným svazem českých zemědělců o to, aby na přiděleném majetku bylo přídělci osobně a řádně hospodařeno,

3. na návrh příslušného místního národního výboru a Jednotného svazu českých zemědělců rozhodovati podle § 5, odst. 1, poslední věty dekretu o konfiskaci, o náhradě za běžné náklady a investice při zrušení práv pachtovních a jiných práv užívacích, váznoucích na zkonfiskovaném zemědělském majetku,

4. na návrh příslušného místního národního výboru rozhodovati podle § 5, odst. 2 dekretu o konfiskaci v případech zvláštního zřetele hodných o náhradě za zaniklá patronátní práva a povinnosti, váznoucí na zkonfiskovaném zemědělském majetku,

5. stanoviti plán na splácení úhrady [§ 11, odst. 1, č. 2, písm. b) dekretu o konfiskaci] a na návrh místní rolnické komise povolovati odklad první splátky [§ 11, odst. 1, č. 2, písm. a) dekretu o konfiskaci] nebo na návrh rolnických komisí prominouti přídělci úhradu (§ 11, odst. 2 dekretu o konfiskaci); stanoviti plán na splácení úhrady [§ 8, odst. 1, písm. b) dekretu o osídlení] a na návrh okresního národního výboru (okresní správní komise) po dobrozdání místní rolnické komise povolovati odklad první splátky [§ 8, odst. 1, písm. b) dekretu o osídlení] nebo po provedeném šetření za účasti příslušných národních výborů a rolnických komisí prominouti přídělci úhradu (§ 8, odst. 2 dekretu o osídlení),

6. na návrh místní rolnické komise, a není-li jí, místního národního výboru, rozhodovati o povolování levného dlouhodobého úvěru přídělcům (§ 7, odst. 4 dekretu o osídlení),

7. na návrh místní rolnické komise, a není-li jí, místního národního výboru, povolovati v rámci vládního zmocnění záruky na zápůjčky, poskytnuté přídělcům peněžními ústavy nebo jinými hospodářskými a sociálními institucemi,

8. prováděti na vlastní útraty knihovní pořádek u nemovitostí, které budou novým nabyvatelům přiděleny do vlastnictví (§ 13, odst. 2 dekretu o konfiskaci a § 10, odst. 2 dekretu o osídlení),

9. rozhodovati na návrh příslušného místního národního výboru o žádostech za souhlas ke zcizení, propachtování nebo jinému smluvnímu užívání, jakož i k jakémukoliv zatížení přidělených nemovitostí (§ 8 dekretu o konfiskaci a § 5, odst. 2 dekretu o osídlení),

10. rozhodovati o použití prostředků Fondu ke zvelebení zemědělské produkce a pro vnitřní osídlení (§ 12 dekretu o konfiskaci a § 9 dekretu o osídlení).

§ 5

Finanční prostředky Fondu tvoří jednak úhrady, splacené přídělci podle § 12 dekretu o konfiskaci a podle § 9 dekretu o osídlení, jednak účelové prostředky ze státního rozpočtu, určené podle § 11 dekretu o osídlení k provedení vnitřního osidlování, jednak dary, odkazy a jiná věnování, jakož i užitky ze jmění Fondu a mimořádné prostředky, poskytnuté vládou. Případné přebytky Fondu připadnou státní pokladně.

§ 6

(1) Fondovní prostředky jsou spravovány účetně a pokladně odděleně od ostatních státních peněz. Účetní rok souhlasí s rokem kalendářním. Účtování Fondu se řídí podle zásad účetnictví podvojného.

(2) Účetní systém, podrobné zásady o účtování peněžním, o bilancování a o formě účetní uzávěrky, určí zvláštní instrukce pro službu účetní a pokladní, kterou vydá ministerstvo zemědělství na návrh Fondu v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

(3) Účetní závěrku s příslušnými přílohami a zprávou o činnosti předkládá Fond nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu ve lhůtě stanovené v § 10 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 7

Fond podléhá dozoru nejvyššího účetního kontrolního úřadu podle § 5 zák. č. 175/1919 Sb.

§ 8

Ministr zemědělství může podle potřeby vyhláškou v Úředním listě zřizovati na návrh Fondu pro jednotlivé územní oblasti pobočky Fondu a přenésti na ně část působnosti Fondu.

§ 9

Právní listiny a podání Fondu, potřebné k provedení knihovního pořádku, jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 10

Všechny úřady veřejné správy, soudy a veřejnoprávní korporace jsou povinny podporovati Fond v jeho působnosti a spolupůsobiti při provádění jeho úkolů.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministry financí, vnitra a spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Laušman v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za ministra Masaryka

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Přesunout nahoru