Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 62/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním

Částka 29/1945
Platnost od 07.09.1945
Účinnost od 10.09.1945
Zrušeno k 01.08.1950 (87/1950 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 34a - § 363a)

62.

Dekret presidenta republiky

ze dne 8. srpna 1945

o úlevách v trestním řízení soudním

K návrhu vlády ustanovuji:

Čl. I

Trestní řád ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 se poslední odstavec zrušuje a předposlední odstavec zní:

"Sborové soudy první stolice se usnášejí ve sborech tří soudců, z nichž jeden předsedá."

2. V § 15 zní poslední věta:

"Sborové soudy druhé stolice se usnášejí ve sborech tří soudců, z nichž jeden předsedá."

3. Za § 34 se vkládají §§ 34 a) a 34 b) tohoto znění:

"§ 34 a

Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, jestliže trest, k němuž stíhání může vésti, nemá význam vedle trestu, jenž obviněnému byl pro jiný čin již pravoplatně uložen nebo který ho, jak lze očekávati, pro jiný čin postihne.

§ 34 b

Jde-li o čin, o němž přísluší rozhodovati okresním soudům, budiž od jeho stíhání veřejnou žalobou upuštěno, jestliže pachatelova vina je nepatrná a následky činu jsou bezvýznamné, leda že by si veřejný zájem potrestání žádal."

4. Do § 48 se vkládá jako poslední odstavec ustanovení tohoto znění:

"Soukromému účastníku nepřísluší právo podati veřejnou žalobu místo státního zástupce, upustil-li státní zástupce od stíhání podle ustanovení §§ 34 a) a 34 b)."

5. V § 270 zní první odstavec:

"Rozsudek budiž do osmi dnů, počítajíc ode dne prohlášení, sepsán a podepsán předsedou a zapisovatelem."

6. § 283, odstavec první zní takto:

"Odvolání možno vznésti toliko proti výroku o trestu, není-li tu důvodu zmatečnosti, uvedeného v § 281, č. 11, a proti výroku o nárocích soukromoprávních. Proti výroku o trestu se mohou odvolati všichni ti, kdo jsou oprávněni vznésti zmateční stížnost."

7. Za § 363 se vkládá § 363 a) tohoto znění:

"§ 363 a

Bylo-li od stíhání veřejnou žalobou upuštěno podle ustanovení § 34 a) a nepominula-li ještě trestnost činu promlčením, může býti trestní řízení proti obviněnému na návrh veřejného žalobce bez podmínek a formálností obnovy zahájeno nebo v něm pokračováno, avšak jen za těchto podmínek:

1. jestliže v případě, že od stíhání bylo upuštěno se zřetelem k trestu, jenž obviněnému byl pro jiný čin již pravoplatně uložen, s tohoto trestu sešlo;

2. jestliže se v případě, že od stíhání bylo upuštěno se zřetelem k trestu, jenž obviněného pro jiný čin pravděpodobně postihne, trestní řízení zahájí nebo se v něm pokračuje do tří měsíců od právní moci rozhodnutí, jímž řízení o onom jiném činu bylo skončeno."

8. Do § 449 se vkládá jako poslední věta ustanovení tohoto znění:

"Toto právo soukromému účastníku nepřísluší, bylo-li od stíhání činu upuštěno podle ustanovení §§ 34 a) a 34 b)."

Čl. II – Čl. IV, § 1 – § 9zrušeno

Čl. V

Tento dekret nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení a platí jen na území zemí České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Přesunout nahoru