Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 61/1945 Sb.Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

Částka 28/1945
Platnost od 01.09.1945
Účinnost od 01.09.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61.

Vládní nařízení

ze dne 24. srpna 1945

o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. srpna 1945, č. 60 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.


§ 1.

Do 1. ledna 1946 mají právo pro československé státní občanství optovati:

1. českoslovenští státní občané české nebo slovenské národnosti, kteří měli dne 29. června 1945 trvalé bydliště nebo domovské právo v některé obci, jež má býti vtělena do rámce Ukrajinské sovětské socialistické republiky podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945,

2. vojenské osoby (podle stavu dne 29. června 1945) ruské nebo ukrajinské národnosti, které se zúčastnily v řadách československé armády války proti Německu za osvobození Československa, a členové jejich rodin žijící na území Zakarpatské Ukrajiny.

§ 2.

Opci pro československé státní občanství jest podati u ministerstva vnitra, jež může k jejímu přijetí zmocniti vyhláškou v Úředním listě jiné orgány veřejné správy, nebo u zastupitelského úřadu Československé republiky.

§ 3.

Z opčního prohlášení má býti zřejmo, kdo je činí, a nárok na zachování československého státního občanství má býti věcně odůvodněn tak, jak toho povaha případu vyžaduje, a mají býti připojeny potřebné doklady. Dlužno zejména uvésti a doložiti

a) zda optant byl dne 29. června 1945 československým státním občanem (na příklad osvědčením o státním občanství, domovským listem, naturalisační listinou, po př. jiným vhodným dokladem),

b) trvalé bydliště optanta ke dni 29. června 1945, po případě jeho domovskou příslušnost tohoto dne,

c) národnost optanta,

d) u vojenských osob ruské nebo ukrajinské národnosti a členů jejich rodin účast na válce proti Německu v řadách československé armády, jakož i příbuzenský poměr,

e) zda optant je svobodný, ženatý, rozvedený, rozloučený a zda, resp. kteří rodinní příslušníci ho v opci sledují (tedy přiložiti jest rodný list optantův, oddací list, rodné listy dětí do 18 let a pod.).

§ 4.

Úřad, u něhož se opční prohlášení podává, vydá optantovi potvrzení o tom, že je správně podal a že jest jeho a členy jeho rodiny, na něž se opce vztahuje, pokládati až do jejího vyřízení za občany Československé republiky.

§ 5.

(1) Opce nabude účinnosti teprve, dá-li k ní souhlas ministerstvo vnitra, jež může k tomu zmocniti vyhláškou v Úředním listě jiný orgán veřejné správy.

(2) Byl-li vysloven s opcí souhlas, vydá úřad (odstavec 1) optantovi neprodleně opční osvědčení, v němž uvede také příslušníky rodiny, na které se vztahují účinky opce.

§ 6.

(1) Nemá-li osoba, která podle ustanovení tohoto nařízení zůstává státním občanem československým, domovského práva v některé obci na území republiky Československé, určí se její domovská příslušnost v tomto pořadí:

a) kde měla naposledy domovské právo,

b) kde mají nebo měli naposledy domovské právo její rodiče, po případě její prarodiče,

c) kde má bydliště,

d) kde měla naposledy bydliště,

e) kde mají nebo měli poslední bydliště její rodiče, po případě její prarodiče,

f) kde má nemovitý majetek.

(2) Nelze-li určiti domovskou příslušnost podle odstavce 1, určí ji podle volné úvahy úřad, jenž vyslovil s opcí souhlas.

§ 7.

(1) K podání opčního prohlášení jest oprávněn, kdo dosáhl 18. roku věku.

(2) Opce manželova se vztahuje i na nerozvedenou manželku. Opce otcova se vztahuje na manželské a osvojené děti, které nedosáhly 18. roku věku, opce nemanželské matky na její nemanželské děti nedosáhnuvší 18 let. Nemůže-li manžel nebo otec pro nepřítomnost nebo jinou překážku sám optovati, je k opci oprávněná manželka, resp. matka.

(3) Za osoby nedosáhnuvší 18 let a za osoby nesvéprávné, pokud nejde o osoby, uvedené v odstavci 2, vykonává opci jejich zákonný zástupce, i když nemá sám práva opce.

§ 8.

Osoby, které použijí práva opce ve smyslu tohoto nařízení, přeloží své bydliště do 12 měsíců ode dne, kdy jim rozhodnutí o souhlasu s opcí bylo dodáno, do státu, jehož státní občanství přijaly, při čemž mohou vzíti s sebou celý svůj movitý majetek. Tento majetek nepodléhá z tohoto důvodu žádnému vývoznímu clu ani poplatku. Za nemovitý majetek obdrží odškodnění.


§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem věcí zahraničních.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru