Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 59/1945 Sb.Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

Částka 27/1945
Platnost od 01.09.1945
Účinnost od 01.09.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59.

Dekret presidenta republiky

ze dne 20. srpna 1945,

jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1.

(1) Opatření, jimiž byli veřejní zaměstnanci v době nesvobody jmenováni, se zrušují ode dne své účinnosti.

(2) Jmenováním podle tohoto dekretu se rozumějí:

a) propůjčení služebního místa systemisovaného ve vyšší platové stupnici nebo ve skupině míst funkčního služného nebo ve vyšší stupnici funkčního služného (povýšení),

b) jmenování v téže platové stupnici s vyšší hodností,

c) propůjčení služebního místa systemisovaného mimo platové stupnice (skupiny),

d) jmenování vysokoškolským profesorem, udělení veniae legendi na vysokých školách (docentury),

e) prvé nebo opětné propůjčení služebního místa ve vyšší než příslušné nejnižší platové stupnici (§ 14 platového zákona č. 103/1926 Sb. a obdobná ustanovení) nebo ve skupině míst s funkčním služným, prvé ustanovení ve služebním poměru vyššího druhu než bylo pravidlem,

f) přestup do vyšší služební třídy (§ 18 platového zákona č. 103/1926 Sb. a obdobná ustanovení),

g) přestup správního úředníka na služební místo s vyšším funkčním služným, než jaké by odpovídalo jeho dosavadnímu zařazení v platové stupnici (srov. § 152 platového zákona č. 103/1926 Sb.) a naopak,

h) ustanovení kancelářského (vrchního) oficianta kancelářským úředníkem III. nebo IV. služební třídy, ustanovení vojenského, četnického nebo policejního gážisty mimo služební třídy (zřízence) důstojníkem, ustanovení zřízence finanční stráže úředníkem IV. služební třídy, ustanovení zřízence pomocné finanční služby výkonné úředníkem IV. služební třídy a obdobná ustanovení,

ch) jakékoliv přeřadění zaměstnance do služebního poměru vyššího druhu, zejména přeřadění zaměstnance v individuelním smluvním (provisorním, námezdním) poměru do soukromoprávního služebního poměru regulovaného nebo z některého z těchto služebních poměrů do služebního poměru pragmatikálního,

i) jmenování okresním nebo zemským školním inspektorem,

j) přiznání osobních (funkčních) přídavků na místě jmenování,

k) propůjčení čestných titulů,

l) u nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění propůjčení funkčního služného vyšší třídy (stupnice), přeřadění do vyšší služební kategorie, jakož i každé mimořádně zvýšení služebního platu mimo normální automatický postup.

(3) Vznikne-li pochybnost, zda jde o jmenování ve smyslu předchozích odstavců, rozhodne příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra a ministerstvem financí.

§ 2.

(1) Zaměstnanci, jichž jmenování bylo zrušeno, posuzují se, pokud jde o jejich služební poměr tak, jako kdyby k jmenování nebylo došlo; v případech uvedených v § 1, odst. 2, písm. e) pak, jako kdyby byli ustanoveni v příslušné nejnižší platové stupnici, pokud se týče v nižším předchozím služebním poměru.

(2) Totéž platí obdobně o zaměstnancích, kteří byli přeloženi do výslužby nebo vystoupili ze služebního poměru nebo zemřeli v činné službě po jmenování.

§ 3.

(1) K odstranění nesrovnalostí v osobních stavech veřejných zaměstnanců lze zaměstnance jmenovati se zpětnou účinností, a to i tehdy, bylo-li zaměstnanci mezitím propůjčeno služební místo v jiném oboru služby nebo byl-li do jiného oboru služby převeden nebo byl-li již přeložen do výslužby po případě zemřel.

(2) Pravomoc osobních úřadů zrušených resortů ve věcech jmenování podle tohoto dekretu ohledně zaměstnanců ve výslužbě a zaměstnanců zemřelých, vykonává ministerstvo financí, pokud pak jde o zaměstnance odborných služeb, podřízených zrušeným ústředním úřadům, zemské finanční ředitelství. V případech pochybných rozhodne ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 4.

Veřejnými zaměstnanci ve smyslu tohoto dekretu se rozumějí zaměstnanci:

a) státu,

b) svazků územní samosprávy, jakož i jiných korporací veřejného práva a nadací,

c) ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí subjektům, uvedeným pod písmenami a) a b) nebo jsou jimi spravovány,

d) pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. (učitelský zákon).


§ 5.

Ustanovení tohoto dekretu se nevztahují na jmenování provedená presidentem republiky, československou vládou a jejími orgány po 14. březnu 1939.

§ 6.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru