Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 58/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

Částka 27/1945
Platnost od 01.09.1945
Účinnost od 01.08.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

58.

Dekret presidenta republiky

ze dne 20. srpna 1945

o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1

(1) Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1. srpna 1945 platový přídavek, jehož výměra se stanoví:

při ročním služném (platu mu odpovídajícím) roční částkou K
do 20 000 K 6 000
přes 20 000 K do 30 000 K 4 800
přes 30 000 K do 40 000 K 3 600
přes 40 000 K do 50 000 K 2 400.

(2) Služným ve smyslu předcházejícího odstavce se rozumí u soudců a úředníků uvedených v § 53 platového zákona č. 103/1926 Sb., jakož i u státních osob učitelských základní a funkční služné.

(3) Zaměstnanec nesmí na služném (platu mu odpovídajícím) a platovém přídavku podle tohoto nařízení dostati méně než zaměstnanec s nejblíže nižším služným (platem mu odpovídajícím), pro něž je stanoven nejblíže vyšší platový přídavek. Toto platí obdobně i v případech, ve kterých služné (plat mu odpovídající) převyšuje 50 000 K.

(4) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba převyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovacích hodin obdrží poměrnou část platového přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 2

Platový přídavek podle § 1 jest splatný měsíčně zároveň se služným (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny. Vyměřuje se z něho pojistné podle zákona č. 221/1925 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

§ 3

(1) Státními zaměstnanci ve smyslu tohoto dekretu se rozumějí zaměstnanci státu, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení, jejichž platové poměry jsou upraveny platovými zákony nebo předpisy na jejich základě vydanými, s výjimkou vojenských gážistů z povolání a déle sloužících, pro něž budou vydány zvláštní předpisy.

(2) Ustanovení tohoto dekretu platí také

a) pro učitele, jichž se týká učitelský zákon č. 104/1926 Sb.,

b) pro profesory diecésních učilišť theologických (§ 211 zákona č. 103/1926 Sb.).

(3) Ustanovení tohoto dekretu platí obdobně na zaměstnance zemí, okresů a obcí, jichž platy jsou upraveny podle obdoby platů státních.


§ 4

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1945 a platí v zemích českých; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru