Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 47/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění

Částka 23/1945
Platnost od 27.08.1945
Účinnost od 27.08.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 25. srpna 1945

o Prozatímním Národním shromáždění

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


Čl. 1

(1) Až do doby, kdy se sejde ústavodárné Národní shromáždění, zvolené podle všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného zastoupení, vykonává moc zákonodárnou podle tohoto dekretu pro celé území Československé republiky Prozatímní Národní shromáždění.

(2) Prozatímní Národní shromáždění tvoří jedna sněmovna o 300 členech (poslancích). Jeho sídlem je Praha.

(3) Volební právo do Prozatímního Národního shromáždění mají osoby, které dosáhly 18. roku věku, a volitelny jsou osoby, které dosáhly 21. roku věku. Další náležitosti práva volebního, volitelnosti a volby Prozatímního Národního shromáždění upraví vláda nařízením, které podepisuje také president republiky.

Čl. 2

Prozatímnímu Národnímu shromáždění přísluší:

1. potvrditi, že nynější president republiky zůstává podle § 58, odst. 5 ústavní listiny ve své funkci až do nové volby presidenta republiky (čl. 3, odst. 3),

2. vykonávati přiměřeně pravomoc Národního shromáždění podle ústavní listiny a jiných zákonů. Ústavu smí však měniti jen, pokud je toho nezbytně zapotřebí. Ve věcech, týkajících se ústavně-právního postavení Slovenska, je třeba také souhlasu většiny přítomných členů Prozatímního Národního shromáždění ze Slovenska.

Čl. 3

(1) Na členy Prozatímního Národního shromáždění se vztahují v mezích tohoto ústavního dekretu předpisy ústavní listiny a jiných zákonů o členech poslanecké sněmovny Národního shromáždění.

(2) Pro Prozatímní Národní shromáždění platí přiměřeně ustanovení ústavní listiny a jiných zákonů o Národním shromáždění (poslanecké sněmovně) a jeho jednání (jednacího řádu poslanecké sněmovny).

(3) K potvrzení presidenta republiky (čl. 2, č. 1) se vyžaduje přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Prozatímního Národního shromáždění a třípětinové většiny hlasů přítomných.


Čl. 4

Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za ministra Masaryka

Gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru