Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1945 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vl. n. č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů

Částka 22/1945
Platnost od 24.08.1945
Účinnost od 09.05.1945
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44.

Vládní nařízení

ze dne 7. srpna 1945,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:


Čl. I

Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Za § 1, odst. 1 se vkládá nový odstavec tohoto znění:

"(2) Dokud nebudou vydány podrobnější předpisy o organisaci národních výborů a jejich jednací řády, určí zatímně vnitřní organisaci národních výborů, způsob, jakým vykonávají svou působnost, a způsob jednání jejich složek ministr vnitra."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se stávají odstavci 3 a 4.

2. Poslední věta § 1, odst. 4 zní:

"Způsob odvolávání a nahrazování bude určen volebním řádem; dokud se tak nestane, pečují o řádné ustavení, odvolávání nebo doplňování národních výborů nadřízené orgány."

3. Ustanovení § 2, odst. 3 se doplňuje touto větou:

"Ve městech, která podle svých zřízení vykonávala dosud též působnost okresních úřadů, vykonává místní národní výbor též působnost okresního národního výboru."

4. Ustanovení § 2, odst. 7 se mění a zní:

"(7) Místní národní výbor je podřízen okresnímu národnímu výboru, ve městech se zvláštním statutem zemskému národnímu výboru."

5. Za § 2 vkládá se ustanovení tohoto znění:

"§ 2 a

(1) V hlavním městě Praze ustaví se ústřední národní výbor hlavního města Prahy (v dalším ústřední národní výbor).

(2) Ústřední národní výbor spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem.

(3) Ústřední národní výbor vykonává, vedle jiných úkolů zvláštními předpisy jemu uložených, přímo nebo svým úřadem pravomoc, kterou podle dosavadních předpisů vykonávalo ústřední zastupitelstvo hlavního města Prahy, městská rada, místní výbory, magistrát hlavního města Prahy a primátor hlavního města Prahy. Působnost stavebního sboru a sboru pro vyřizování stížností zaniká.

(4) Ústřední národní výbor jest podřízen ministru vnitra a ve věcech, které spadají do působnosti jiných ministerstev, příslušným ministrům. Podrobnosti upraví vládní nařízení, vydané podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky č. 43/1945 Sb. Zvláštní předpisy o působnosti zemského národního výboru, zejména též předpisy o instančním postupu, zůstávají tímto ustanovením zatím nedotčeny.

(5) Zatímní organisace správy hlavního města Prahy bude upravena vládním nařízením, vydaným podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky č. 43/1945 Sb.

(6) Jinak platí o ústředním národním výboru ustanovení §§ 2 a 3."

6. Ustanovení § 3, odst. 7 se mění a bude zníti takto:

"(7) Okresní národní výbor jest podřízen zemskému národnímu výboru, ve věcech politické správy také ministru vnitra nebo jinému věcně příslušnému ministru."

7. Ustanovení § 4, odst. 7 se mění a bude zníti takto:

"(7) Zemské národní výbory jsou ve věcech politické správy podřízeny ministru vnitra, a pokud tyto věci spadají do působnosti jiných ministerstev, příslušným ministrům. O odvolání z rozhodnutí a opatření zemských národních výborů rozhoduje, pokud je odvolání přípustné, věcně příslušné ministerstvo."


Čl. II

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 9. května 1945; provedou je všichni členové vlády.

(2) Ministr vnitra se zmocňuje, aby sestavil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil znění vládního nařízení č. 4/1945 Sb., jaké vyplývá ze změn, stanovených tímto nařízením.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za ministra Masaryka

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru