Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 40/1945 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky č. 17/1945 Sb., o Národním soudu

Částka 19/1945
Platnost od 22.08.1945
Účinnost od 22.08.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40.

Vládní nařízení

ze dne 24. července 1945,

jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu

Vláda Československé republiky nařizuje podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu:


§ 1

(1) Přísedící Národního soudu složí po svém jmenování vládou podle § 6, odst. 2, třetí věta dekretu presidenta republiky č. 17/1945 Sb. do rukou přednosty Národního soudu nebo jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu".

(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše přednosta soudu nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující.

§ 2

(1) Přísedícímu Národního soudu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě zasedání Národního soudu, náhrada za cestovné, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 80 K denně.

(2) Přísedící Národního soudu, kteří jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplácenou, nebo jsou maloživnostníci a vykonáváním soudcovského úřadu utrpí prokazatelnou újmu na tomto výdělku, obdrží bez zřetele na jejich bydliště za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 100 K.

§ 3

Potřebný personál kancelářský přidělí Národnímu soudu vrchní soud v Praze, který též opatří potřebné místnosti pro hlavní přelíčení a věznici.


§ 4

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za min. Masaryka.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru