Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 32/1945 Sb.Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945

Částka 16/1945
Platnost od 09.08.1945
Účinnost od 09.08.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32.

Vládní nařízení

ze dne 3. srpna 1945

o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:


§ 1

(1) Vyžaduje-li toho zabezpečení včasného provedení nutných zemědělských prací v roce 1945, mohou býti potřebné pracovní síly přiděleny podle ustanovení tohoto nařízení.

(2) Místní národní výbory (místní správní komise) oznámí k návrhu místní organisace Jednotného svazu českých zemědělců, je-li taková organisace v místě ustavena, krátkou cestou příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce) počet pracovních sil, které na volném pracovním trhu nemohou býti obstarány, a to odděleně síly mužské a síly ženské.

§ 2

(1) Aby mohl býti sestaven seznam osob, které by podle § 1 mohly býti na práci přiděleny, jsou povinni hlásiti se do 5 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení všichni muži ve věku od 16 do 55 let a všechny ženy ve věku od 16 do 45 let, pokud nejsou z této povinnosti vyňati podle ustanovení § 3.

(2) Hlášení děje se u místního národního výboru (místní správní komise) a v místech, kde jest sídlo okresního úřadu ochrany práce (pobočky), u tohoto úřadu.

(3) Místní národní výbory (místní správní komise) předloží jimi sestavené seznamy přihlásivších se osob neprodleně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce). Seznamy musí obsahovati jméno a příjmení, data narození, národnost a bydliště hlásících se osob, u žen údaje, zda jsou vdané, stáří dětí a o kolik rodinných příslušníků pečují.

§ 3

Z povinnosti hlášení podle předcházejícího paragrafu jsou vyňaty:

a) osoby, které jsou ve stálém pracovním poměru, skutečně pracují a podléhají povinnému nemocenskému pojištění;

b) osoby v zemědělství plně zaměstnané, dále osoby, které provozují samostatnou, úřadem schválenou živnost nebo svobodné povolání, jakož i osoby, které konají vojenskou, po případě bezpečnostní službu;

c) osoby, které se po 1. dubnu 1945 vrátily z vězení nebo koncentračních táborů a které byly vězněny z důvodů politických, národnostních nebo rasových;

d) posluchači a absolventi vysokých škol, kteří navštěvují přednášky nebo se připravují ke zkouškám a studující nebo absolventi středních a odborných škol, připravující se ke zkouškám;

e) ženy od 3. měsíce těhotenství a osoby, které pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu jsou trvale nezpůsobilé k práci a mohou tuto skutečnost doložiti vysvědčením úředního lékaře, po případě jiným úředním dokladem;

f) ženy, které vedou domácnost a při tom pečují alespoň o jedno dítě do 15 let nebo nejméně o dva příslušníky rodiny, kteří jsou vyňati z povinnosti hlášení podle tohoto paragrafu;

g) přednostové a členové cizích zastupitelských úřadů a příslušníci jejich rodin.

§ 4

(1) Okresní úřad ochrany práce (pobočka) přidělí k pracím, uvedeným v § 1, výměrem osoby, které jsou způsobilé k zemědělským pracím. V případě pochybnosti posoudí otázku způsobilosti lékař úřadu ochrany práce nebo jiný úřední lékař.

(2) Výměr může se týkati jednotlivé osoby nebo celých skupin.

(3) Bezdětné ženy, které vedou domácnost, nebo ženy, které pečují jen o jedno dítě starší 15 let nebo jednoho příslušníka rodiny, který jest vyňat z povinnosti hlášení podle § 3, mohou býti přiděleny na zemědělské práce toliko v místě svého bydliště (pobytu) a na dobu nejvýše 4 hodin denně.

(4) Ze závažných důvodů existenčních nebo rodinných může okresní úřad ochrany práce (pobočka) odložiti přidělení na krátkou dobu.

(5) Okresní úřad ochrany práce může rovněž odložiti přidělení osoby, která předloží vysvědčení úředního lékaře o tom, že pro nemoc nemůže konati práce, ke kterým má býti přidělena. V tomto vysvědčení budiž udána doba, po kterou nezpůsobilost potrvá.

(6) Opravný prostředek proti rozhodnutí okresního úřadu ochrany práce nemá odkladného účinku.

§ 5

Místní národní výbor (místní správní komise) může osoby, které výměrem byly přiděleny k zemědělským pracím, rozděliti podle pokynu okresního úřadu ochrany práce (pobočky) a určiti dočasné pracoviště ve své obci nebo v obvodu okresním úřadem ochrany práce (pobočkou) stanoveném.

§ 6

Přidělené osoby musí nastoupiti práci v době uvedené ve výměru a při nástupu předložiti výměr novému zaměstnavateli, a není-li zaměstnavatele, zmocněnému správci. Jsou povinny konati řádně a svědomitě přidělenou práci a zdržovati se všeho, co by mohlo mařiti nebo zdržovati práce, k nimž byly přiděleny.

§ 7

(1) Osoby, které nastoupily přidělenou práci, jsou v řádném pracovním poměru a musí býti placeny podle platných mzdových sazeb.

(2) Není-li v zemědělském závodě, do něhož osoby na práci byly přiděleny, zaměstnavatel, plní povinnosti zaměstnavatele místní národní výbor (místní správní komise), a není-li ustanoven (ustanovena), nadřízený okresní národní výbor (okresní správní komise).

(3) Náklady prvé cesty osoby přidělené podle § 4 z bydliště (místa pobytu) do pracovního místa hradí okresní úřad ochrany práce.

§ 8

(1) Nemůže-li okresní úřad ochrany práce krýti potřebu pracovních sil z osob, podléhajících povinnosti podle §§ 1 a 2, ve svém obvodu, sdělí krátkou cestou potřebu ministerstvu ochrany práce a sociální péče, které vydá pokyn pro přidělení pracovních sil z oblasti jiného okresního úřadu ochrany práce, kde jest přebytek těchto pracovních sil.

(2) Okresní úřady ochrany práce, které neumístily ve svém obvodu všechny u nich přihlášené osoby, oznámí přebytky ihned ministerstvu ochrany práce a sociální péče.

§ 9

(1) Místní národní výbor (místní správní komise) zajistí řádné ubytování a stravování pracovních sil, přidělených na zemědělské práce do jeho obvodu.

(2) Orgány Sboru národní bezpečnosti a vojenská velitelství spolupůsobí při provádění úkolů podle tohoto nařízení, zejména při ubytování a stravování a při zjištění osob, které by pro přidělení k pracím v § 1 uvedeným přicházely v úvahu.


§ 10

Ministerstvo ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby přezkoušelo seznamy (§ 2) a nařídilo podle příslušných ustanovení jejich doplnění.

§ 11

Osoby povinné hlášením, osoby přidělené a zaměstnavatelé, kteří jednají proti předpisům tohoto nařízení, budou potrestáni, pokud čin není trestný přísněji podle platných předpisů, podle ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášené a platí v zemích českých; provede je ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

David v. r.

Laušman v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru