Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 27/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení

Částka 13/1945
Platnost od 19.07.1945
Účinnost od 19.07.1945
Zrušeno k 15.03.1950 (18/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27.

Dekret presidenta republiky

ze dne 17. července 1945

o jednotném řízení vnitřního osídlení

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1

Vnitřním osídlením se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému živlu.

§ 2

(1) K jednotnému řízení a usměrňování vnitřního osídlení se zřizují osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské a osidlovací úřad se sídlem v Bratislavě pro Slovensko. Tyto úřady vykonávají svou působnost za ústředního vedení ústřední komise pro vnitřní osídlení (dále jen ústřední komise).

(2) Věcná působnost jednotlivých ministerstev a jiných ústředních úřadů v oboru vnitřního osídlení, stanovená zvláštními předpisy, zůstává nedotčena; vykonává se však v souladu se směrnicemi ústřední komise a osidlovacích úřadů.

§ 3

(1) V čele každého osidlovacího úřadu je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky. Předsedové osidlovacích úřadů se zúčastňují schůzí ústřední komise s hlasem poradním.

(2) Složení, organisaci a činnost osidlovacích úřadů upraví podrobněji statut, který vydá k návrhu ústřední komise vláda; ministr vnitra vyhlásí jej ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 4

(1) Ústřední komise se zřizuje při ministerstvu vnitra. Jejím předsedou je ministr vnitra, který se může dáti zastupovati některým úředníkem svého resortu. Jejími členy jsou zástupcové úřadu předsednictva vlády a ministerstev národní obrany, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, ochrany práce a sociální péče, financí a spravedlnosti a dva zástupcové Slovenské národní rady. Ústřední komise zvolí ze svého středu náměstka předsedy komise; je-li předsedou Čech, jest jeho náměstkem Slovák a naopak. Generálním tajemníkem ústřední komise je zástupce úřadu předsednictva vlády; jeho úkolem je postarati se o to, aby ústřední komise dbala též zájmů těch složek vlády a resortů, jež nemají přímého zastoupení v ústřední komisi.

(2) Ústřední komise vypracuje svůj jednací řád, který schvaluje vláda; pro dobu, než se tak stane, vydá zatímní jednací řád ministr vnitra.

(3) Předsedající může povolati k jednání ústřední komise podle potřeby zástupce dalších ministerstev nebo jiné osoby jako odborné poradce, zejména navrhne-li to generální tajemník.

§ 5

(1) Na návrh ústřední komise může vláda přenésti provádění některých úkolů osidlovacích úřadů na jiné veřejné úřady nebo orgány nebo zříditi k tomu účelu zvláštní jejich úřadovny nebo orgány.

(2) Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s ústřední komisí a s osidlovacími úřady a účinně je podporovati při výkonu jejich úkolů.

§ 6

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro území celého státu; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za ministra Masaryka

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru