Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 159/1945 Sb.Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

Částka 66/1945
Platnost od 31.12.1945
Účinnost od 01.12.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159.

Zákon

ze dne 13. prosince 1945

o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši

a) svobodným 3 000.- Kčs,

b) ženatým 5 400.- Kčs,

c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné, ročněpři 1 dítěti ...........................2 280 Kčs,
na 2 děti ........................... 5 160 Kčs,na 3 děti ........................... 8 640 Kčs,,na 4 děti ........................... 12 720 Kčs,
na 5 dětí ........................... 17 400 Kčs,na 6 dětí ........................... 22 680 Kčs,na 7 dětí ........................... 28 560 Kčs;na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši 6 480 Kčs.

(2) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba převyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovacích hodin obdrží poměrnou část zvláštního přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

(3) Zaměstnanec (zaměstnankyně), jehož manželka (manžel) je výdělečně činná (činný), nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, posuzuje se jako zaměstnanec (zaměstnankyně) svobodný (svobodná).

§ 2

(1) Poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů přísluší počínaje od 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši

A. k odpočivným (zaopatřovacím) platům

a) u svobodných 1 800.- Kčs,

b) u ženatých 3 600.- Kčs,

B. k vdovským pensím 1 800.- Kčs,

C. k sirotčím pensím 1 800.- Kčs,

D. na každé dítě, na něž přísluší výchovné, platí obdobně ustanovení § 1, odst. 1, písm. c).

(2) Ustanovení § 1, odst. 3, platí zde obdobně.

§ 3

(1) Zvláštní přídavek podle § 1 a § 2 jest splatný měsíčně zároveň se služným, (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny.

(2) Pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ve znění předpisů jej měnících a doplňujících se vyměřuje jen ze zvláštních přídavků podle § 1, odst. 1, písm. a), b) a § 2, odst. 1, písm. A), B), C).

(3) Zvláštní přídavky podle § 1, odst. 1, písm. c) a podle § 2, odst. 1, písm. D) nejsou podrobeny dani důchodové.

§ 4

(1) Státními zaměstnanci ve smyslu § 1 rozumějí se zaměstnanci státu, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení, jejichž platové poměry jsou upraveny platovými zákony nebo předpisy podle nich vydanými.

(2) Ustanovení § 1 platí také

a) pro učitele, jichž se týká učitelský zákon č. 104/1926 Sb.,

b) pro profesory diecesních učilišť theologických (§ 211 platového zákona č. 103/1926 Sb.).

(3) Poživateli státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, vdovských pensí a sirotčích pensí ve smyslu § 2 se rozumějí poživatelé těchto platů vyplácených z prostředků státních nebo z prostředků ústavů, podniků a fondů státních nebo státem spravovaných.


§ 5

Ustanovení tohoto zákona platí obdobně pro zaměstnance zemí, okresů a obcí, jejichž platy jsou upraveny podle obdoby platů zaměstnanců státních, jakož i pro poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů vyplácených z prostředků těchto korporací.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru