Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1945 Sb.Vyhláška ministerstva financí o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru

Částka 62/1945
Platnost od 21.12.1945
Účinnost od 29.12.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151.

Vyhláška

Ministerstva financí

ze dne 3. října 1945

o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru


§ 1

Podle ustanovení § 8, odst. 2, zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), stanoví ministerstvo financí se souhlasem nejvyššího úřadu cenového sazby poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru, jak jsou uvedeny v příloze.


§ 2

Tyto sazby platí v zemích České a Moravskoslezské a nabývají účinnosti osmým dnem po vyhlášení a vztahují se na všechny objednávky, které budou vyřízeny od tohoto dne. Týmž dnem pozbývají platnosti vyhlášky ministerstva financí ze dne 18. května 1929, č. 75 Sb. a ze dne 31. prosince 1932, č. 14/1933 Sb.


Dr. Šrobár v. r.


Příloha k vyhlášce č. 151/1945 Sb.

Sazby poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru.

Číslo pol.Označení vyžádaného předmětu nebo práceStanovená sazba poplatkůPoznámka
Kčsh
1234
Oddíl I.K pol. č. 1.
List větší než polovina celého listu počítá se za cenu listu celého. Půl listu a list velikosti menší počítá se za poloviční cenu listu celého. Otisk mapového listu, na němž je zobrazena kresba v proužku užším než 5 cm, která by měla býti podle platných předpisů přikreslena k sousedícímu mapovému listu, vydá se zdarma, objedná-li strana zároveň uvedený sousedící mapový list.
Za prosté (neověřené) kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru.
1Za nezměněné otisky katastrálních map na slabém papíře bez zřetele na způsob a rok vyhotoveni:
A.Pro potřebu stran:
a) s vytištěnými parcelními čísly za list:
1. při objednávce před vytisknutím50-
2. při objednávce po vytisknutí100-
b) bez vytištěných parcelních čísel, za list25-
B.Pro úřední potřebu soudů a státních úřadů (ústavů) civilních i vojenských, pro potřebu státních podniků, aby mohly splniti své správní úkoly, a pro potřebu obcí, okresů a zemí, pokud toho nezbytně potřebují k obstarávání úkolů veřejné správy:K pol. č. 1 B.
Potřeba musí býti prokázána a objednávka podepsána přednostou soudu, úřadu, ústavu, nebo podnikového úřadu a pokud jde o objednávky svazků územní samosprávy, předsedou místního, okresního nebo zemského národního výboru.
Podle této sazby se účtují objednávky, jimž nepřísluší žádné jiné zákonné snížení sazeb.
a) s vytištěnými parcelními čísly, za list:
1. při objednávce před vytisknutím25-
2. při objednávce po vytisknutí50-
b) při objednávce více než 10 otisků téhož listu s vytištěnými parcelními čísly snižuje se sazba uvedená pod a) o 50%.
c) bez vytištěných parcelních čísel, za list1250
C.Byly-li vyhotoveny otisky katastrálních map na jiném než slabém papíře nebo byly-li upraveny na způsob příruční katastrální mapy, počítá se k sazbě pod A. nebo B. ještě příplatek a to za:K pol. č. 1 C.
Čtvrtkou se rozumí čtvrtina plochy normálního sekčního listu katastrální mapy, o rozměrech předepsaných pro to které měřítko, a to i s případnými okraji za sekčním rámcem.
a) upotřebený zvlášť silný kreslicí papír, za list3-
b) upotřebený kreslicí papír podlepený plátnem, za list25-
c) upotřebený kladívkový karton, za čtvrtku nebo její díl4-
d) práci spojenou s rozřezáváním otisků katastrálních map na kladívkovém kartonu a slepením na způsob příručních katastrálních map, za každou čtvrtku nebo její díl5-
2Za vysvětlivky katastrálních zkratek, značek a barev:K pol. č. 2.
Při objednávce otisků katastrální mapy celého katastrálního území se dodají vysvětlivky katastrálních zkratek, značek a barev zdarma.
za list8-
3Za mapový obal se štítkem350
4Za upravení (adjustování) otisku katastrálních map:K pol. č. 4.
Upravením (adjustováním) se rozumí vyznačení parcel zastavěných ploch, vodstev, komunikací. pískoven a hlinišť příslušnou barvou.
Při počítaní poplatku béře se za základ plný počet parcel a hektarů na katastrální mapě znázorněných bez zřetele na počet skutečně upravených parcel.
Méně než 100 parcel nebo hektarů počítá se za plné 100.
a)v měřítku 1 : 4000 nebo menším (na př. 1 : 5760 a pod.)
za každých 100 parcel250
za každých 100 hektarů1-
b)v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000:
za každých 100 parcel350
za každých 100 hektarů4-
c)v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1: 1000:
za každých 100 parcel450
za každých 300 hektarů16-
d)v měřítku 1 : 720 nebo větším (na př. 1 : 625 a pod.):
za každých 100 parcel550
za každých 100 hektarů30-
e)zabírají-li parcely ploch zastavěných a nádvoří, vodstev a komunikací:
1. více než třetinu, ale měně: než polovinu,
2. polovinu nebo více než polovinu plochy listu katastrální mapy (plochy omezené sekčním rámcem), platí se kromě poplatku uvedeného pod a), případně pod b), c), d), ještě přirážka za každý takový list katastrální mapy:
v případě ad 140-
v případě ad 270-
5Za vyznačení barvami a popsání přehledného nástinu katastrálního území a kladu listů příslušné katastrální mapy15-
6Za úplné vyznačeni parcel barvami (kolorování) na otiscích katastrálních map:K pol. 6. a 7.
Vyznačením parcel barvami (kolorováním) se rozumí položení parcel všech druhů pozemků příslušnou barvou.
a)podle měřítka, ve kterém jest katastrální mapa vyhotovena desateronásobná částka, uvedená v pol. č. 4., písm. a), případně b), c), d);
mimo to:
b)zabírají-li parcely ploch zastavěných a nádvoří, vodstev a komunikací:
1. více než třetinu, ale méně než polovinu,
2. polovinu nebo více než polovinu plochy listu katastrální mapy (plochy omezené sekčním rámcem), platí se ještě přirážka za každý takový list katastrální mapy
v případě ad 125-
v případě ad 240-
7Za vyznačení určité části otisku katastrální mapy barvami (kolorování):
a)jde-li o mapu v měřítku 1 : 2000 nebo menším, až včetně do 10 parcel a 5 hektarů15-
za každou další parcelu-50
za každý další hektar
1. v měřítku 1 : 4000 nebo menším-20
2. v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000-40
b)jde-li o mapu v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 1000, až včetně do 10 parcel a 5 hektarů25-
za každou další parcelu1-
za každý další hektar150
c)jde-li o mapu v měřítku 1 : 720, nebo větším, až včetně do 10 parcel a 5 hektarů32-
za každou další parcelu120
za každý další hektar320
8Za vepsání parcelních čísel do otisků katastrální mapy jednoho katastrálního území:K pol. č. 8. a 9.
Parcely rozdělené sekčními čarami se počítají do počtu parcel tolikrát, na kolika sekčních listech se zapisují.
Počet menší než 100, pokud se týče menší než 20 parcel, se počítá za plný počet (100 nebo 20).
za každých 100 parcel13-
9Za vepsání parcelních čísel do určitých částí otisku katastrální mapy:
a)až včetně do 20 parcel10-
b)za každých dalších 20 parcel350
10Za vepsání jakostních tříd a vyznačení jejich rozhraní barevnou tužkou na otisku katastrální mapy:K pol. č. 10.
Počet menší než 10 parcel nebo 10 hektarů se počítá jako plných 10.
a)za každých 10 parcel-40
b)za každých 10 hektarů130
11Za vkreslení pozdějších změn do otisků katastrálních map:K pol. č. 11.
Mají-li se vkresliti cesty, vodní toky neb železnice, počítají se jen tyto, nikoliv však parcely jimi proťaté.
a)až včetně do 5 nově vzniklých nebo ve svém obvodu změněných parcel
1. v měřítku 1 : 2000, 1 : 2500, 1 : 2880 nebo menším15-
2. v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 100018-
3. v měřítku 1 : 720 nebo větším20-
b)za každou další nově vzniklou nebo v obvodu svém změněnou parcelu
1. v měřítku 1 : 2000, 1 : 2500, 1 : 2880 nebo menším1-
2. v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 1000150
3. v měřítku 1 : 720 nebo větším170
c)za vkreslení silnic, cest, vodních toků, železnic, elektrických Vedení vysokého napětí, obvodů zaplavovaných území, za každý decimetr jejích délky na mapě6-
12Za výmaz parcel v otiscích katastrálních map:
a) až včetně do 10 parcel, které se mají vymazati850
b)za každou další parcelu, která se má vymazati-25
13Za ručně vyhotovené snímky s katastrálních map podle právě platného stavu, s vyznačením parcelních čísel, druhů pozemků a s upravením (adjustací):K pol. č. 13.
Snímky smějí býti ručně vyhotoveny;
a) bez zřetele na velikost pozemků a počet parcel,
1. nejsou-li v zásobě otisky katastrálních map vyhotovené suchou cestou,
2. jde-li o snímky potřebné k žádosti o zápis změny, měřičským úředníkem zaměřené, ve veřejných knihách;
b) ve všech případech, kdy jde o snímek neobsahující více než 20 parcel a 10 hektaru.
Má-li býti vyhotoven snímek parcel ležících v jednom katastrálním území a patřících k jedné a téže usedlosti, považují se tyto parcely
za jeden soubor a počítá se základní poplatek jen jednou. Při vyhotovováni snímků s map celých katastrálních území, nebo několika
sekčních listů, počítá se základní poplatek pro každý sekční list zvlášť, pakliže se snímek vztahoval nejméně na 2/3 plochy toho kterého
celého listu katastrální mapy (plochy omezené sekčním rámcem).
Za vyznačení také dřívějšího a již neplatného stavu ve snímcích uvedených v pol. č. 13. nebo za vyhotovení snímku s katastrální mapy
podle dřívějšího a již neplatného stavu, počítá se kromě poplatku podle pol, č, 13 ještě poplatek podle pol. č. 11, písm. b).
A.a) neobsahuje-li snímek více než 10 parcel a 5 hektarů:
1. v měřítku 1 : 2000 nebo menším30-
2. v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 100040-
b) Je-li mapa v měřítku 1 : 720 nebo větším, při souboru pozemků neobsahujícím více než
1. 10 parcel a 1 hektar40-
2. 10 parcel a 3 hektary50-
3. 10 parcel a 5 hektarů60-
B.Při větších ručně vyhotovených snímcích ještě mimo poplatek pod A, uvedený podle toho, je-li mapa provedena:
a) v měřítku 1 : 4000 nebo menším,
za každou další parcelu-40
za každý další hektar-20
b) v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000,
za každou další parcelu-80
za každý další hektar-50
c) v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 1000,
za každou další parcelu150
za každý další hektar2-
d) v měřítku 1 : 720 nebo větším,
za každou další parcelu2-
za každý další hektar4-
C.Náhrada za:
a) upotřebené snímkové plátno, 1 dm2 à-40
b) upotřebený slabý snímkový papír, 1 dm2 à-05
c) upotřebený silný snímkový papír. 1 dm2 à-10
d) upotřebený silný kreslicí papír. 1 dm2 à-15
e) upotřebený slabý kreslící papír, 1 dm2 à-10
14Za opisy nebo výpisy z rejstříku parcel:K pol. č. 14. o. 15.
Za položku se počítá každé opsané nebo doplněné číslo parcely a pozemnostního archu.
Méně než 50 položek se počítá jako plných 50.
a)za titulní stránku-50
b)za každých 50 položek650
15Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech z rejstříků parcel:
za každých 50 změněných položek550
16Za opisy parcelních protokolu s případným sestavením:K pol. č. 16. a 17.
Každá opsaná vodorovná rubrika se počítá za jednu položku.
Méně než 50 položek se počítá jako plných 50.
a)za titulní stránku-50
b)včetně jmen a bydliště držitelů pozemků, za každých 50 položek29
c)bez jmen a bydliště držitelů pozemků, za každých 50 položek2150
17Za výpisy z parcelních protokolů:
a)za titulní stránku-50
b)až včetně do 10 položek
1. včetně jmen a bydliště držitelů pozemků11-
za každou další položku-50
2. bez jmen a bydliště držitelů pozemků10-
za každou další položky-40
18Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech z parcelních; protokolů:K pol. č. 18.
Za změněnou se počítá položka i tehdy, mění-li se buď pouze jméno majitele pozemku, výměra neb katastrální výtěžek.
a)je-li opis nebo výpis vyhotoven se jmény a bydlištěm držitelů pozemků
1. až včetně do 10 změněných položek13-
2. za každou další změněnou položku-60
b)je-li opis nebo výpis vyhotoven bez jmen a bydliště držitelů pozemků
1. až včetně do 10 změněných položek11-
2. za každou další změněnou položku-50
19Za opisy pozemnostních archů a seznamů parifikační půdy:K pol. č. 19, 20, 21.
Základní poplatek [pol. č. 19, písm. b), č. 20, písm. a) 2., a č. 21) písm. a)] je počítati bez rozdílu,
zda objednávka strany týká se jednoho nebo několika pozemnostních archů, pouze jedenkráte, avšak pro každé katastrální území zvlášť. Každá opsaná nebo doplněná vodorovná řádka se počítá za jednu položku.
a)za každou titulní stránku1-
b)až včetně do 10 položek1350
c)za každou další položku-60
d) za zapsání jmen a po případě bydliště každého spoludržitele-40
20Za výpisy z pozemnostních archů a seznamů parifikační půdy:
a)jde-li o jednotlivé parcely
1. za titulní stránku1-
2. až včetně do 10 položek12-
3. za každou další položku-50
b)týká-li se výpis pouze úhrnné výměry a celkového katastrálního výtěžku, po případě úhrnných údajů o jednotlivých druzích pozemků jednoho pozemnostního archu nebo seznamu parifikační půdy
1. za jeden výpis550
2. za každý další výpis150
21Za doplnění pozdějších změn v opisech nebo výpisech z pozemnostních archů nebo seznamů parifikační půdy:
a)až včetně do 10 položek14-
b)za každou další položku-70
22Za opisy něho výpisy ze seznamů pozemnostních archů nebo rejstříků držitelů:K pol. č. 22.
Každá opsaná vodorovná řádka se počítá za jednu položku. Méně než 10 položek se počítá jako plných 10.
a)za titulní stránku-80
b)za každých 10 položek4-
23Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech ze seznamů pozemnostních archů nebo rejstříků držitelů:K pol. č. 23.
Každá doplněná vodorovná řádka se počítá za jednu položku.
a)až včetně do 10 změněných položek11-
b)za každou další změněnou položku-10
24Za opisy nebo výpisy ze záznamů změn:K pol. č. 24
Základem pro výpočet poplatků je součet parcel starého i nového stavu.
a)za titulní stránku-80
b)až včetně do 10 parcel8-
c)za každou další parcelu-40
25Za srovnávací sestaveni o stavu, jaký je nyní v katastrálních operátech a jaký byl ve starším operátě nebo v jeho části, s udáním starého a nového označení parcel nebo jejich částí, jmen a bydliště držitelů a druhů pozemků, za každých 20 parcel:K pol. č. 25.
Základem pro výpočet poplatku je součet parcel starého a nového stavu. Méně než 20 parcel se počítá jako plných 20.
a)bez udání výměr1850
b)s udáním výměr34-
26Za připojení výměry podle dolnorakouské míry do opisů nebo výpisů uvedených v pol. č. 16 až 21, 24 a 25, písm. b):K pol. č. 26.
Stejný poplatek je počítati i naopak za připojení míry metrické do opisů, nebo výpisů, vyhotovených v dolnorakouské míře. Méně než 20 položek se počítá za plných 20.
za každých 20 položek9-
27Náhrada za papír a tiskopisy, upotřebené pro opisy nebo výpisy uvedené pod pol. č. 14 až 25,K pol. č. 27.
Náhrada se nepočítá, použije-li se pro vyhotovení opisu nebo výpisu čistého papíru nebo tiskopisu dodaného stranou.
a) za každý arch tiskopisu nebo jeho Část-70
b)za každý arch čistého kancelářského papíru nebo jeho část-40
Oddíl II.
Za ověřování opisů, výpisů, otisků nebo snímků s operátu pozemkového katastru.
28Za ověření opisů, výpisů, otisků nebo snímků s operátu pozemkového katastru:K pol. č. 28.
Ověření se provádí bez náhrady, je-li požadováno státními úřady, ústavy a podniky, nebo svazky uzemní samosprávy, pokud jim přísluší osobní osvobození od poplatků podle poplatkového zákona.
za každý ověřený arch nebo jeho část, jde-li o opia nebo výpis, a za každý ověřený mapový list nebo jeho část, jde-li o otisk nebo snímek15-
Přesunout nahoru