Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 144/1945 Sb.Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady

Částka 59/1945
Platnost od 03.12.1945
Účinnost od 03.12.1945
Zrušeno k 12.03.1949 (60/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144.

Vládní nařízení

ze dne 23. listopadu 1945

o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě (dále jen dekret):


§ 1

Generální sekretariát Hospodářské rady (§ 5 dekretu) (dále jen generální sekretariát) je organisován u úřadu předsednictva vlády podle dalších ustanovení.

§ 2

Generálnímu sekretáři přísluší propůjčovati služební místa u generálního sekretariátu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele.

§ 3

Generální sekretář vydá se schválením předsednictva vlády organisační řád, jímž stanoví vnitřní organisaci generálního sekretariátu přiměřeně k úkolům Hospodářské rady, zejména jeho rozdělení v odbory.

§ 4

(1) Generální sekretariát vyřizuje běžné věci Hospodářské rady, obstarává její korespondenci a pečuje o její spisy. Vykonává pomocné práce spojené se svoláváním a jednáním schůzí Hospodářské rady, komise odborníků a komisí zřízených podle § 6, odst. 2 dekretu. Připravuje návrhy usnesení a opatření Hospodářské rady.

(2) Veškerá usnesení a opatření Hospodářské rady se předkládají vládě ke schválení.

§ 5

(1) Přehled o celkovém hospodářském stavu ve státě zjednává a udržuje generální sekretariát v rozsahu a způsobem, který určí Hospodářská rada.

(2) Přehled o celkovém hospodářském stavu ve státě je důvěrný. Generální sekretář podává z něho na požádání zprávy vládě nebo předsednictvu vlády.

§ 6

Návrhy orgánů Hospodářské rady podle § 8 dekretu, zvláště návrh hospodářského plánu, vypracovaný Státním úřadem plánovacím, zkoumá generální sekretariát - v případě potřeby za součinnosti komise odborníků a jiných komisí - zejména potud, zda odpovídají směrnicím vydaným Hospodářskou radou. Při tom dbá, aby rozdílná stanoviska byla uvedena v soulad. Návrhy těchto orgánů spolu s případnými pozměňovacími návrhy a stanoviskem komisí předkládá generální sekretář Hospodářské radě.

§ 7

Generální sekretariát zprostředkuje styk Hospodářské radě s jejími pomocnými orgány (§ 8 dekretu) a dohlíží na postup jejich prací.

§ 8

Pro období stanovená Hospodářskou radou vyžaduje generální sekretariát od úřadů a hospodářských organisací dílčí programy jejich příprav zákonodárných prací a všeobecných i konkrétních opatření zásadního rázu, pokud mohou míti vliv na hospodářský život.

§ 9

Za účelem evidence potřebné pro plnění a zabezpečení úkolů Hospodářské rady oznámí úřady a hospodářské organisace generálnímu sekretariátu provedení úkolů, uložených jim usneseními vlády na podkladě usnesení a opatření Hospodářské rady.

§ 10

(1) Generální sekretariát může požádati jiné úřady nebo instituce, aby v rámci směrnic, schválených vládou, proň prováděly revisní a racionalisační úkony (§ 5, odst. 2 dekretu), po případě aby přidělily generálnímu sekretariátu své odborné síly pro revisní a racionalisační (organisační) činnost.

(2) Za účelem jednotného a účelného uspořádání revisní a racionalisační (organisační) činnosti úřadů a institucí může generální sekretariát navrhnouti vládě vydání závazných směrnic.

§ 11

Členové všech komisí u generálního sekretariátu a všichni přizvaní odborníci a znalci jsou povinni zachovávati úplnou mlčenlivost o všech věcech projednávaných v těchto komisích, pokud nebyli generálním sekretářem této povinnosti zproštěni.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru