Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Dekret č. 121/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

Částka 52/1945
Platnost od 13.11.1945
Účinnost od 27.11.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

K návrhu vlády ustanovuji:


DÍL I

Obnova a nová úprava územní organisace zemí, správních okresů a obcí

ČÁST 1

Obnova zemí

§ 1

(1) Zemské správní obvody (země) se obnovují podle stavu ke dni 29. září 1938.

(2) Sídlo zemského národního výboru pro zemi Českou je v Praze, sídlo zemského národního výboru pro zemi Moravskoslezskou je v Brně.

ČÁST 2

Obnova správních okresů

§ 2

(1) Obvody správních okresů se obnovují podle stavu ke dni 29. září 1938, pokud v tomto dekretu není stanoveno něco jiného.

(2) Sídla okresních národních výborů, po případě okresních správních komisí, (sídla správních okresů) jsou v oněch městech, kde bylo dne 29. září 1938 sídlo příslušného okresního úřadu, pokud v tomto dekretu není stanoveno něco jiného.

(3) Kde se v tomto dekretu mluví o dosavadních správních okresech, rozumějí se tím správní okresy podle stavu ke dni 29. září 1938.

ČÁST 3

Nová úprava statutárních měst

§ 3

Statutární města a jejich právní postavení

(1) Města se zvláštním statutem (statutární města) jsou:

1. v zemi České Praha, Liberec a Plzeň;

2. v zemi Moravskoslezské Brno, Olomouc, Opava a Moravská Ostrava.

(2) Místní národní výbory (místní správní komise) statutárních měst - v Praze ústřední národní výbor - vykonávají také působnost okresního národního výboru.

(3) Místní národní výbory (místní správní komise) statutárních měst jsou podřízeny zemskému národnímu výboru (§ 2, odst. 7 vládního nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, ve znění vládního nařízení ze dne 7. srpna 1945, č. 44 Sb.). O podřízenosti ústředního národního výboru hlavního města Prahy platí ustanovení § 2a, odst. 4 vl. nař. č. 4/1945 Sb. ve znění vládního nařízení č. 44/1945 Sb.

§ 4

Rozšíření územního obvodu statutárních měst

(1) K statutárnímu městu Liberci se připojují tyto obce, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu libereckého: Janův Důl, Františkov, Dolní Hanychov, Starý Harcov, Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I a Horní Růžodol.

(2) K statutárnímu městu Plzni se připojují tyto obce, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu plzeňského: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Hradiště, Koterov a Újezd.

(3) K statutárnímu městu Brnu se připojuje obec Líšeň, jež se zároveň vylučuje ze správního okresu Brno-venkov.

(4) K statutárnímu městu Opavě se připojují obce Jaktař, Kateřinky a Kylešovice, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu opavského.

(5) K statutárnímu městu Moravské Ostravě se připojují:

a) tyto obce, které se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu moravskoostravského: Nová Bělá, Stará Bělá, Hrabová a Výškovice;

b) tyto obce, které se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu frýdeckého: Heřmanice, Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Michálkovice, Muglinov, Slezská Ostrava a Radvanice.

(6) České úřední názvy připojených obcí a jejich osad ze dne 29. září 1938 zůstávají nadále úředními názvy místních částí příslušných statutárních měst.

ČÁST 4

Nová úprava správních okresů

§ 5

Nové venkovské správní okresy se sídlem v statutárních městech

(1) Zřizuje se správní okres Praha-venkov-jih se sídlem okresního národního výboru v Praze. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu zbraslavského, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu Praha-venkov.

(2) Správní okres Praha-venkov, zmenšený o obce soudního okresu zbraslavského (odstavec 1), označuje se Praha-venkov-sever. Sídlo jeho okresního národního výboru je v Praze.

(3) Správní okres liberecký, zmenšený o obce připojené k statutárnímu městu Liberci (§ 4, odst. 1), označuje se Liberec-venkov. Sídlo jeho okresního národního výboru (okresní správní komise) je v Liberci.

(4) Správní okres plzeňský, zmenšený o statutární město Plzeň (§ 4, odst. 2), označuje se Plzeň-venkov. Sídlo jeho okresního národního výboru je v Plzni.

(5) Správní okres opavský, zmenšený o obce připojené k statutárnímu městu Opavě (§ 4, odst. 4), označuje se Opava-venkov. Sídlo jeho okresního národního výboru je v Opavě.

§ 6

Zřízení dalšího správního okresu

Zřizuje se správní okres jaroměřský se sídlem okresního národního výboru v Jaroměři. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu jaroměřského, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu královédvorského.

§ 7

Sloučení a zrušení správních okresů

(1) Dosavadní správní okres frýdecký, zmenšený o obce připojené k statutárnímu městu Moravské Ostravě (§ 4, odst. 5, písm. b), se slučuje se správním okresem místeckým v jediný správní okres místecký. Sídlo jeho okresního národního výboru je v Místku.

(2) Dosavadní správní okres moravskoostravský se zrušuje. Jeho obce, které se nepřipojují k statutárnímu městu Moravské Ostravě [§ 4, odst. 5, písm. a)], totiž Krmelín, Proskovice a Stará Ves nad Ondřejnicí, připojují se k správnímu okresu místeckému (odstavec 1).

§ 8

Změna sídla správních okresů

(1) Z Nového Města nad Metují se přenáší sídlo okresního národního výboru do Dobrušky.

(2) Z Lanškrouna se přenáší sídlo okresního národního výboru do Ústí nad Orlicí.

(3) Z Přísečnice se přenáší sídlo okresního národního výboru (okresní správní komise) do Vejprt.

ČÁST 5

Obnova a nová úprava správních expositur

§ 9

Zřízení zemské expositury

(1) V Moravské Ostravě se zřizuje expositura moravskoslezského zemského národního výboru. Její působnost se vztahuje

a) na správní okresy Bílovec, Bruntál, Fryštát, Frývaldov, Hlučín, Nový Jičín, Krnov, Místek, Opava-venkov a Český Těšín a

b) na statutární města Moravskou Ostravu a Opavu.

(2) Rozsah věcné působnosti zemské expositury stanoví zvláštní předpisy.

§ 10

Obnova a zřízení okresních expositur

(1) V místech, kde dne 29. září 1938 vykonával působnost okresního hejtmana jeho jménem exponovaný úředník - s výjimkou Opočna - obnovují se tyto správní expositury jako expositury příslušných okresních národních výborů se svými původními obvody.

(2) Zřizují se tyto nové expositury příslušných okresních národních výborů:

2. ve správním okrese Ústí nad Orlicí expositura v Lanškrouně pro obce soudního okresu lanškrounského;

3. ve správním okrese dobrušském expositura v Novém Městě nad Metují pro obce soudního okresu novoměstského;

4. ve správním okrese píseckém expositura ve Vodňanech pro obce soudního okresu vodňanského.

(3) Pro rozsah věcné působnosti nových okresních expositur platí obdobně vyhláška ministra vnitra ze dne 31. prosince 1936, č. 5 Sb. z roku 1937, o zřízení politické expositury v Novém Strašecí. Působnost všech okresních expositur se rozšiřuje o věci vyživovací a zásobovací.

§ 11

Právní postavení správních expositur

(1) V obvodu, pro nějž byla zřízena správní expositura, vykonává mateřský národní výbor svou působnost v stanoveném rozsahu touto expositurou. Členové expositury jsou členy mateřského národního výboru. Obdobně to platí o expositurách okresních správních komisí.

(2) Zemská expositura se označuje: "Moravskoslezský zemský národní výbor - expositura v Moravské Ostravě". Okresní expositury se označují: "Okresní národní výbor (okresní správní komise)....... - expositura v .......".

(3) Správní exposituře se přidělí potřebný počet úředníků, zřízenců a pomocných zaměstnanců.

ČÁST 6

Obnova a nová úprava územní organisace obcí

§ 12

Územní obvody obcí

Pokud jde o územní obvody obcí, obnovuje se stav ke dni 29. září 1938 v těchto směrech:

1. Neplatna jsou rozdělení obcí okupační čarou.

2. Neplatny jsou územní úpravy obcí, provedené jako důsledek vedení okupační čáry.

3. Neplatny jsou územní úpravy obcí, provedené v době nesvobody okupační mocí k rozšíření nebo k novému zřízení vojenských střelnic a výcvikových táborů.

4. Neplatno je zrušení obcí Lidic a Terezína, provedené opatřeními okupační moci.

5. Obnovují se obce, které v době nesvobody zanikly sloučením, a to se svými původními českými úředními názvy ze dne 29. září 1938, pokud tento dekret nestanoví něco jiného (§ 4).

6. Ruší se takové změny obecních hranic z doby nesvobody, jimiž byly od některé obce odloučeny a k jiné obci připojeny celé osady.

§ 13

Osady

(1) Osady jako právnické osoby a jako útvary územní samosprávy se neobnovují.

(2) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 12. června 1941, č. 265 Sb., kterým se zrušují osady ve smyslu obecního zřízení, se rozšiřuje i na území, jež bylo v roce 1938 obsazeno cizí mocí (v dalším: pohraniční území).

DÍL II

Zmocnění k novým opatřením

§ 14

Územní změny zemí

Obvody zemí a sídla zemských národních výborů mohou býti měněny jen zákonem.

§ 15

Územní změny správních okresů

(1) Vláda může nařízením slučovati a rozlučovati správní okresy a měniti jejich obvody a sídla. Zúčastněným zemským a okresním národním výborům (okresním správním komisím) se poskytne možnost, aby se o věci předem vyjádřily. Při těchto opatřeních buď šetřeno zásady, že každá obec může náležeti vždy jen do obvodu jednoho správního okresu a každý správní okres jen do obvodu jedné země. Za změnu obvodů správních okresů se považuje jen taková změna, při níž z jednoho správního okresu do druhého přecházejí celé obce.

(2) Sloučením nebo rozloučením správních okresů zanikají jejich okresní národní výbory (okresní správní komise). Ministerstvo vnitra učiní po slyšení zemského národního výboru opatření k zatímnímu vedení správy v takových správních okresech a k urychlenému ustavení řádných orgánů. Obdobné opatření učiní ministerstvo vnitra i při změně obvodů správních okresů, může-li míti tato změna podstatný vliv na složení okresního národního výboru.

(3) Při změně obvodu a při rozloučení správních okresů buď hleděno k tomu, aby se zúčastněné okresní národní výbory (okresní správní komise), pokud je toho třeba, dohodly o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců. Dohodu schvaluje, a nedojde-li k ní, ve věci rozhodne ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí po slyšení zemského národního výboru.

(4) Majetkovým vypořádáním nejsou dotčeny nároky třetích osob. Rozdělením podle odstavce 3 nesmějí být zaměstnanci zkráceni v právech a nárocích, jichž pro sebe a pro své příslušníky právoplatně nabyli ze svého dosavadního služebního poměru, pokud tato práva nepřesahují míru stanovenou v § 212, odst.1 platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb.

(5) Převody jmění, k nimž dojde podle odstavce 1, jakož i jiná právní jednání, jichž bude třeba vzhledem k dotčeným územním změnám, jsou osvobozeny od poplatků a jiných veřejných dávek.

(6) Při změně obvodů správních okresů zůstávají na územích těmito změnami dotčených v platnosti dosavadní sazby přirážek, dávek a poplatků do konce rozpočtového roku, v němž byly územní změny provedeny; ministerstvo vnitra může tuto lhůtu na žádost okresního národního výboru (okresní správní komise) po slyšení zemského národního výboru o rok prodloužiti. Ministerstvo vnitra může na žádost nebo z úřední moci po slyšení zemského národního výboru též povoliti na pevně stanovenou přechodnou dobu vyrovnání berního zatížení uvnitř správního okresu, jestliže se v důsledku územních změn podstatně zvýší neb sníží zatížení dotčených částí správního okresu okresními dávkami nebo přirážkami.

§ 16

Zřizování a změna správních expositur

(1) Obvod a sídlo zemské expositury se může měniti vládním nařízením.

(2) Okresní expositury mohou býti zřizovány nebo rušeny, jejich obvody a sídla určovány a rozsah jejich věcné působnosti stanoven opatřením ministra vnitra, vydaným po slyšení zemského národního výboru a vyhlášeným ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 17

Zvláštní statuty a územní změny statutárních měst

(1) Vláda může nařízením prohlásiti město, pro něž platí všeobecně platné obecní zřízení, za město se zvláštním statutem (§ 3, odst. 2 a 3). Přitom upraví i jeho statut. Stejným způsobem může býti statutárnímu městu jeho zvláštní statut odňat a město podrobeno všeobecně platnému obecnímu zřízení.

(2) K připojení sousední obce k statutárnímu městu je třeba vládního nařízení. Stejného opatření je třeba, má-li býti od statutárního města odloučena jeho část a utvořena z ní samostatná obec. O jinakých jeho územních změnách platí obdobně všeobecné předpisy o územních změnách obcí, avšak s tou odchylkou, že jde-li o hlavní město Prahu, nastupuje místo příslušnosti zemského národního výboru příslušnost ministerstva vnitra, jež předem vyslechne též zemský národní výbor.

(3) Před vydáním vládního nařízení podle odstavce 1 nebo 2 se poskytne zúčastněným zemským, okresním a místním národním výborům (správním komisím) možnost, aby se o věci vyjádřily.

(4) Byla-li obec prohlášena za město se zvláštním statutem, zaniká okresní národní výbor (okresní správní komise) správního okresu, k jehož obvodu město dosud patřilo. Podobně zaniká okresní národní výbor (okresní správní komise) správního okresu, k jehož obvodu se připojuje město, jemuž byl odňat zvláštní statut. V obou případech učiní ministerstvo vnitra po slyšení zemského národního výboru potřebné opatření k dalšímu vedení správy dotčeného správního okresu a k urychlenému ustavení řádných orgánů.

(5) Byla-li k statutárnímu městu připojena jiná obec, zaniká její místní národní výbor (místní správní komise). Byla-li od statutárního města odloučena jeho část a utvořena z ní samostatná obec, učiní její nadřízený okresní národní výbor (okresní správní komise) opatření k prozatímnímu vedení správy v této obci a k urychlenému ustavení řádných orgánů. V obou případech, jakož i při jinakých územních změnách učiní zemský národní výbor obdobné opatření také u statutárního města, může-li uvedená změna míti podstatný vliv na složení jeho místního národního výboru. Jde-li o hlavní město Prahu, učiní toto opatření ministerstvo vnitra po slyšení zemského národního výboru.

(6) Byla-li obec prohlášena za město se zvláštním statutem, platí obdobně ustanovení § 15, odst. 3 až 5 pro její vypořádání s okresním národním výborem (okresní správní komisí) správního okresu, k jehož obvodu město dosud patřilo; přitom se s tímto statutárním městem nakládá jako se správním okresem. Obdobně se použije těchto předpisů také, byl-li statutárnímu městu odňat zvláštní statut. Byla-li jiná obec připojena k statutárnímu městu, nebo byla-li od statutárního města odloučena jeho část a utvořena z ní samostatná obec, po případě došlo-li k jinakým jeho územním změnám, platí pro jeho vypořádání s okresním národním výborem (okresní správní komisí) dotčeného správního okresu obdobně ustanovení § 15, odst. 3 až 5. Pro jeho vypořádání s dotčenými obcemi platí obdobně ustanovení § 15, odst. 3 až 5 s těmito odchylkami:

a) Dohoda o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců nevyžaduje schválení.

b) Nedojde-li k dohodě, rozhodne o věci zemský národní výbor, po případě, jde-li o hlavní město Prahu, ministerstvo vnitra po slyšení zemského národního výboru.

(7) Při územních změnách statutárních měst platí obdobně ustanovení § 15, odst. 6 s tou odchylkou, že lhůtu k vybírání dosavadních přirážek, dávek a poplatků prodlužuje a vyrovnání berního zatížení uvnitř obce povoluje zemský národní výbor, po případě, jde-li o hlavní město Prahu, ministerstvo vnitra po slyšení zemského národního výboru.

§ 18

Územní změny obcí

(1) Dvě nebo více obcí se může sloučiti v jedinou obec nebo změniti své vzájemné hranice souhlasnými usneseními místních národních výborů (místních správních komisí), učiněnými za přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů a aspoň dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných. Usnesení je třeba v obcích vyhlásiti. K jejich platnosti se vyžaduje schválení, jež uděluje zemský národní výbor po slyšení okresního národního výboru (okresní správní komise), finančního úřadu druhé stolice a sborového soudu druhé stolice.

(2) Ministerstvo vnitra může, vyžaduje-li toho veřejný zájem, rozlučovati obce po slyšení okresního národního výboru (okresní správní komise) a zemského národního výboru. Zemský národní výbor může, vyžaduje-li toho veřejný zájem, slučovati obce a měniti hranice obcí po slyšení příslušných okresních národních výborů (okresních správních komisí). Při všech těchto územních změnách buďte slyšeny též finanční úřad druhé stolice a sborový soud druhé stolice a zúčastněným místním národním výborům (místním správním komisím) buď poskytnuta možnost, aby se předem o věci vyjádřily.

(3) Okresní národní výbor (okresní správní komise) stanoví po slyšení katastrálního měřičského úřadu a knihovního soudu hranice obcí, pokud nebyly určeny, a rozhoduje ve sporech o hranice obcí. Stejným způsobem rozhoduje i v pochybných případech, vzniklých při provádění § 12. Je-li dotčeno statutární město, přísluší tato působnost zemskému národnímu výboru; jde-li však o hlavní město Prahu, přísluší ministerstvu vnitra, jež předem vyslechne zemský národní výbor.

(4) Sloučení a rozloučení obcí podle odstavců 1 a 2 se vyhlásí v Úředním listě republiky Československé.

(5) Ke sloučení může dojíti způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 jen tehdy, patří-li všechny dotčené obce do obvodu téhož správního okresu; jinak se k takovému opatření vyžaduje vládního nařízení.

(6) Územní změny obcí buďte prováděny tak, aby byla zabezpečena způsobilost obcí k řádnému plnění jejich zákonných úkolů.

(7) Sloučením nebo rozloučením obcí zanikají jejich místní národní výbory (místní správní komise). Okresní národní výbor (okresní správní komise) učiní opatření k prozatímnímu vedení správy v takových obcích a k urychlenému ustavení řádných orgánů. Obdobné opatření učiní okresní národní výbor (okresní správní komise) i při změně obecních hranic, může-li míti tato změna podstatný vliv na složení místního národního výboru.

(8) Při územních změnách obcí platí obdobně ustanovení § 15, odst. 3 až 6 s těmito odchylkami:

a) Dohoda o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců nevyžaduje schválení.

b) Nedojde-li k dohodě, pojme se výrok o majetkovém vypořádání a o rozdělení zaměstnanců do rozhodnutí o věci samé. Vyjdou-li pak najevo dodatečně práva nebo závazky, jež měly býti pojaty do majetkového vypořádání, a dotčené obce se o nich nedohodnou, rozhodne o věci orgán, který schválil nebo vyslovil územní změnu.

c) Lhůtu k vybírání dosavadních přirážek, dávek a poplatků prodlužuje a vyrovnání berního zatížení uvnitř obce povoluje zemský národní výbor.

§ 19

Sjednocení právních předpisů v obcích

(1) Při změnách obecních hranic se rozšiřuje účinnost právních předpisů, v obci dosud platných, také na onu územní část, o niž se dosavadní území obce zvětšuje.

(2) V případě připojení sousední obce k statutárnímu městu rozšiřuje se účinnost právních předpisů, platných v statutárním městě, také na území připojené obce.

(3) V případě sloučení obcí se rozšiřuje na celé území nově vzniklé obce účinnost právních předpisů, platných v oné ze slučovaných obcí, která je podle objektivních znaků nejvýznačnější (počet obyvatel, počet domů, přirážková základna, rozloha území a j.). Sporné případy rozhodne orgán, který schválil nebo vyslovil sloučení obcí.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně také při územních změnách, k nimž dochází při provádění § 12. Sporné případy rozhodne nadřízený národní výbor (správní komise).

§ 20

Změny v místní příslušnosti

(1) Při změně v místní příslušnosti, k níž dojde v důsledku změny v územní organisaci správy, vykonávané národními výbory, hledí se na rozhodnutí a opatření, jejichž návrhy byly schváleny (jež byla usnesena) přede dnem počátku účinnosti těchto změn, jež však byla doručena (vyhlášena) později, jako by byla vydána před tímto dnem.

(2) Při změně místní příslušnosti, k níž dojde v důsledku změny v územní organisaci správy, vykonávané národními výbory, může nejblíže společně nadřízený národní výbor (správní komise), v nejvyšší stolici pak ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoviti v jednotlivém případě místní příslušnost odchylně, vyžaduje-li toho přechod do nových právních poměrů.


DÍL III

Závěrečné předpisy

ČÁST 1

Derogační ustanovení a likvidace opatření z doby nesvobody

§ 21

Československé předpisy

(1) Z předpisů československého právního řádu se ruší ony, jež odporují tomuto dekretu nebo upravují tytéž předměty. Zejména se ruší:

ustanovení §§ 2 až 4 obecního zřízení českého, moravského a slezského;

ustanovení § 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 213 Sb., o sloučení sousedních obcí s Brnem;

ustanovení § 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 Sb., o sloučení sousedních obcí s Olomoucem;

ustanovení § 16 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou;

ustanovení § 2 a § 3, odst. 2 zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb., ve znění zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy;

ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 6. března 1936, č. 51 Sb., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy.

(2) Nadále platí ustanovení § 1, odst. 4 zák. č. 125/1927 Sb., a ustanovení § 18, odst. 1 vl. nař. č. 51/1936 Sb.

§ 22

Předpisy okupační moci

(1) V oboru územní organisace správy, vykonávané nyní národními výbory, jsou neplatny předpisy okupační moci, které se příčí svým obsahem znění nebo demokratickým zásadám československé ústavy (čl. 2, odst. 1 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 30 Sb. z roku 1945, o obnovení právního pořádku). Neplatny jsou zejména:

a) rozdělení zemí a správních okresů okupační čarou;

b) přičlenění částí pohraničního území k správním útvarům sousedního státu;

c) zřízení nových útvarů a orgánů politické a obecní správy v pohraničním území;

d) územní změny mezi útvary politické správy v pohraničním území;

e) zřízení německých orgánů pro úkoly politické a obecní správy ve vnitřní oblasti zemí České a Moravskoslezské.

(2) O změnách územních obvodů obcí, provedených okupační mocí v pohraničním území, platí ustanovení § 12.

§ 23

Ostatní předpisy z doby nesvobody

(1) Zrušuje se použivatelnost ostatních předpisů, jež byly v oboru územní organisace správy, vykonávané nyní národními výbory, vydány v době nesvobody a odporují tomuto dekretu. Zejména jsou to tyto předpisy (s výhradou oněch opatření podle nich provedených, která tento dekret ponechává výslovně v platnosti):

vládní nařízení ze dne 22. února 1940, č. 108 Sb., o některých opatřeních k zjednodušení správy při územních nebo jiných změnách ve vnitřní správě, ve znění vládního nařízení ze dne 17. listopadu 1941, č. 394 Sb.;

vládní nařízení ze dne 26. září 1940, č. 388 Sb., o některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně;

vládní nařízení ze dne 26. září 1940, č. 389 Sb., kterým se upravují obvody a sídla některých okresních úřadů;

vládní nařízení ze dne 29. května 1941, č. 245 Sb., kterým se upravují obvody některých okresních úřadů;

vládní nařízení ze dne 26. června 1941, č. 270 Sb., kterým se mění obvody okresních úřadů v Berouně a v Rakovníku;

vyhláška ministra vnitra ze dne 7. září 1941, č. 343 Sb., o zrušení politických expositur v Přelouči a Opočně;

vládní nařízení ze dne 18. září 1941, č. 371 Sb., kterým se upravují obvody některých okresních úřadů;

nařízení ministra vnitra ze dne 26. května 1942, č. 185 Sb., o nové úpravě obvodů a sídel okresních úřadů;

nařízení ministra vnitra ze dne 14. července 1943, č. 199 Sb., o přeložení sídla okresního úřadu v Sedlčanech;

nařízení ministra vnitra ze dne 25. listopadu 1942, č. 230 Sb., z roku 1943, o nové úpravě obvodů okresních úřadů Benešov a Praha-venkov-jih;

nařízení ministra vnitra ze dne 30. prosince 1943, č. 9 Sb., z roku 1944, o nové úpravě obvodů okresních úřadů v Brandýse nad Labem a v Mělníku.

(2) Ve znění vyplývajícím z tohoto dekretu bude až na další používáno těchto předpisů:

vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 236 Sb., jímž se prohlašuje Moravská Ostrava za město se zvláštním statutem;

vládního nařízení č. 265/1941 Sb.,

vládního nařízení ze dne 30. března 1942, č. 142 Sb., jímž se prohlašuje Plzeň za město se zvláštním statutem.

§ 24

Likvidace

(1) Útvary a orgány, uvedené v § 22, odst. 1, budou likvidovány takto:

1. Likvidaci útvarů a orgánů, jejichž působnost přesahovala obvod jedné země, v pohraničním území obvod úřadu vládního presidenta, provede ministerstvo vnitra v dohodě s příslušnými ministerstvy; může však jejím provedením pověřiti zemské národní výbory.

2. Likvidaci útvarů a orgánů, jejichž působnost přesahovala obvod správního okresu, v pohraničním území obvod venkovského nebo městského kraje, provede příslušný zemský národní výbor; může však jejím provedením pověřiti okresní národní výbory (okresní správní komise).

3. Likvidaci útvarů a orgánů ostatních provede příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise).

(2) Ministerstvo vnitra může v dohodě se zúčastněnými ministerstvy výnosem vydati bližší předpisy o provádění této likvidace.

ČÁST 2

Přechodná a prováděcí ustanovení

§ 25

Sanace

Proti rozhodnutím a opatřením, učiněným zemskými, okresními nebo místními národními výbory (správními komisemi, správními expositurami) v době obnovy tohoto oboru správy, t. j. od skončení doby nesvobody do uskutečnění obnovy podle tohoto dekretu, nejpozději však do jednoho měsíce od počátku jeho účinnosti, nelze uplatňovati námitku místní nepříslušnosti nebo nesprávného složení orgánu. Případné rozpory plynoucí z křížících se rozhodnutí a opatření odstraní na žádost nebo z úřední moci nejblíže společně nadřízený národní výbor (správní komise), po případě věcně příslušné ministerstvo v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 26

Zatímní přenesení působnosti

Ministerstvo vnitra může po slyšení zemského národního výboru naříditi vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení, aby v přechodné době až do řádného vybudování tohoto oboru správy, nejpozději však po dobu jednoho roku od počátku účinnosti tohoto dekretu, určitý okresní národní výbor či určitá okresní správní komise vykonávaly i mimo svůj obvod působnost příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise) v oborech, jež zároveň stanoví.

§ 27

Zatímní společná správa obnovených obcí

Po dobu jednoho roku od počátku účinnosti tohoto dekretu může ministr vnitra po slyšení zemského národního výboru naříditi, že některé obce, které v době nesvobody zanikly sloučením a které se podle § 12, č. 5 obnovují, budou zatím společně spravovány jako celek dosavadním, po případě doplněným nebo nově utvořeným orgánem (místním národním výborem, místní správní komisí). Podle potřeby stanoví též zatímní společný název tohoto celku. Toto opatření se vyhlásí v Úředním listě republiky Československé a pozbývá účinnosti uplynutím jednoho roku od vyhlášení, nedojde-li již dříve k sloučení uvedených obcí. V řízení o sloučení (§ 18, odst. 2) nastupuje slyšení společného orgánu na místo slyšení orgánů jednotlivých obcí.

§ 28

Majetkové vypořádání

Pokud v důsledku územních změn podle tohoto dekretu dochází k majetkovému vypořádání a k rozdělení zaměstnanců, provede se podle ustanovení § 15, odst. 3 až 5, § 17, odst. 6 a § 18, odst. 8, písm. a) a b). Rovněž ustanovení § 15, odst. 6, § 17, odst. 7 a § 18, odst. 8, písm. c) platí obdobně.

§ 29

Přehled územní organisace

Přehled územní organisace správy, kterou v zemích České a Moravskoslezské vykonávají zemské národní výbory a okresní národní výbory (okresní správní komise), a její vztah k platné územní organisaci okresních soudů podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské, jakož i přehled statutárních měst, tvoří přílohu tohoto dekretu.

§ 30

Účinnost a provedení

(1) Tento dekret platí jen v zemích České a Moravskoslezské. Nabývá účinnosti čtrnáctým dnem po vyhlášení s výjimkou ustanovení § 5, odst. 1 a 2, jež nabude účinnosti dnem, který stanoví a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásí ministr vnitra. Vztahuje se však ve všech případech, kde byla již dříve provedena opatření, odpovídající jeho ustanovením, též na dobu ode dne, kdy se tak stalo.

(2) Tento dekret provede ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.


Příloha k § 29 dekretu 121/1945 Sb.

Přehled územní organisace správy,

kterou v zemích České a Moravskoslezské vykonávají zemské národní výbory a okresní národní výbory (okresní správní komise), a její vztah k územní organisaci okresních soudů.
Připojen přehled statutárních měst.

Tabulka I

Země

Ř.
č.
ZeměSídlo zemského
národního výboru
Její obvod tvoří
1234
1ČeskáPrahasprávní okresy podle tabulky III A a statutární
města podle tabulky V A
2MoravskoslezskáBrnosprávní okresy podle tabulky III B a statutární
města podle tabulky V B

Tabulka II

Zemská expositura

Ř.
č.
Sídlo zemské
expositury
Země Obvod zemské expositury tvoří
správní okresystatutární města
12345
1Moravská Ostrava Moravsko-slezskáBílovec Nový JičínMoravská Ostrava
Bruntál Krnov Opava
Fryštát Místek
Frývaldov Opava-venkov
Hlučín Český Těšín

Tabulka III A

Správní okresy v zemi České.

Ř.
č.
Správní okresJeho obvod tvoří obce
soudních okresů
123
1
2BenešovBenešov
Neveklov
3BerounBeroun
4BílinaBílina
5BlatnáBlatná Březnice
6Mladá Boleslav (s exp. v Nových Benátkách)Benátky nad Jizerou 1)
Mladá Boleslav
7Brandýs nad Labem Brandýs nad Labem
8Český BrodČeský Brod Kostelec nad Černými Lesy
9Německý Brod *)Německý Brod *)
Polná
Štoky
10BroumovBroumov Police nad Metují
Teplice nad Metují
11České BudějoviceČeské Budějovice
Hluboká nad Vltavou
Lišov
Trhové Sviny
12Nový BydžovNový Bydžov Chlumec nad Cidlinou
13ČáslavČáslav
Habry
14DěčínBenešov nad Ploučnicí
Děčín
Česká Kamenice
15Dobruška (s exp. v Novém Městě nad Metují)Nové Město nad Metují
Opočno
16DomažliceDomažlice
Kdyně
17DubáDubá
Štětí
18DuchcovDuchcov
19Dvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad Labem
20Falknov nad OhříFalknov nad Ohří
21FrýdlantFrýdlant
Nové Město pod Smrkem
22Kutná HoraKutná Hora
Uhlířské Janovice
23HořiceHořice
24HořoviceHořovice
25Jindřichův HradecNová Bystřice
Jindřichův Hradec
26Hradec KrálovéHradec Králové
Nechanice
27Mnichovo HradištěBělá pod Bezdězem
Mnichovo Hradiště
28HumpolecHumpolec
29ChebCheb
Vildštejn
30ChomutovHora Svatého Šebestiána
Chomutov
Jirkov
31ChotěbořChotěboř
Přibyslav
32ChrudimHlinsko
Chrudim
Nasavrky
33Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou
Tanvald
34Německé JablonnéCvikov
Německé Jablonné
35JáchymovJáchymov
36JaroměřJaroměř
37JičínJičín
Libáň
Sobotka
38JilemniceJilemnice
Rokytnice nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
39JílovéJílové
40KadaňDoupov
Kadaň
41Kamenice nad LipouKamenice nad Lipou
Počátky
42KapliceVyšší Brod
Nové Hrady
Kaplice
43KladnoKladno
Unhošť
44KlatovyKlatovy
Nýrsko
Plánice
45KolínKolín
Kouřim
46KraloviceKralovice
Manětín
47Kralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou
Velvary
48KrasliceKraslice
49Český KrumlovChvalšiny
Český Krumlov
Horní Planá
50Mariánské LázněLázně Kynžvart
Mariánské Lázně
51Ledeč nad SázavouDolní Kralovice
Ledeč nad Sázavou
52Liberec-venkovChrastava
Liberec (část) 2)
53Česká LípaBor u České Lípy
Česká Lípa
Mimoň
54LitoměřiceLitoměřice
Lovosice
Úštěk
55LitomyšlLitomyšl
56 Loket Loket
57 Louny Louny
58 Mělník Mělník
59 Milevsko Bechyně
Milevsko
60 Most Hora Svaté Kateřiny
Horní Litvínov
Most
61 Vysoké Mýto Vysoké Mýto
Skuteč
62 Náchod Náchod
Česká Skalice
63 Nejdek Horní Blatná
Nejdek
64 Nymburk Nymburk
65 Nová Paka Nová Paka
66 Pardubice (s exp. v Přelouči) Holice
Pardubice
Přelouč
67 Pelhřimov Pacov Pelhřimov
68 Písek (s exp. ve Vodňanech) Mírovice
Písek
Vodňany
69 Planá Bezdružice
Planá
70 Plzeň-venkov Blovice
Plzeň (část) 3)
71 Podbořany Jesenice
Podbořany
72 Poděbrady Městec Králové
Poděbrady
73 Polička Polička
74 Praha-venkov-jih Zbraslav
75 Praha-venkov-sever Praha-sever (část) 4)
Praha-východ (část) 4)
Praha-západ (část) 4)
76 Prachatice Netolice
Prachatice
Vimperk
Volary
77 Přeštice Nepomuk
Přeštice
78 Příbram (s exp. v Dobříši) Dobříš
Příbram
79 Rakovník Křivoklát
Rakovník
80 Říčany Říčany
81 Rokycany Rokycany
Zbiroh
82 Roudnice nad Labem Libochovice
Roudnice nad Labem
83 Rumburk Rumburk
84 Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí
Rychnov nad Kněžnou
85 Sedlčany Sedlčany
Sedlec
Votice
86 Semily (s exp. v Železném Brodě) Železný Brod
Lomnice nad Popelkou
Semily
87 Slaný (s exp. v Novém Strašecí) Slaný
Nové Strašecí
88 Strakonice Horažďovice
Strakonice
Volyně
89 Stříbro Dobřany
Stod
Stříbro
Touškov
90 Sušice Hartmanice
Kašperské Hory
Sušice
91 Šluknov Hanšpach
Šluknov
92 Tábor Soběslav
Tábor
Mladá Vožice
93 Tachov Přimda
Tachov
94 Teplá Bečov nad Teplou
Teplá
95 Teplice-Šanov Teplice-Šanov
96 Třeboň Lomnice nad Lužnicí
Třeboň
Veselí nad Lužnicí
97 Trutnov Maršov
Trutnov
Úpice
Žacléř
98 Turnov Český Dub
Turnov
99 Horšovský Týn Hostouň
Poběžovice
Horšovský Týn
100 Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou
101 Ústí nad Labem Chabařovice
Ústí nad Orlicí
102 Ústí nad Orlicí (s exp. v Lanškrouně) Lanškroun
Ústí nad Orlicí
103 Varnsdorf Varnsdorf
104 Karlovy Vary Karlovy Vary
105 Vejprty Přísečnice
Vejprty
106 Vlašim Vlašim
107 Vrchlabí Hostinné
Vrchlabí
108 Žamberk Králíky
Rokytnice v Orlických Horách
Žamberk
109 Žatec Postoloprty
Žatec
110 Žlutice Bochov
Žlutice
*) Pozn. redakce: Nyní Havlíčků Brod. Viz změnu úředního názvu u tohoto města
v Úředním listě II, č. 139.
1) Nyní Nové Benátky.
2) Bez statutárního města Liberce.
3) Bez statutárního města Plzně.
4) Bez územních částí patřících statutárnímu městu Praze.

Tabulka III B

Správní okresy v zemi Moravskoslezské

Ř.
č.
Správní okres Jeho obvod tvoří obce
soudních okresů
1 2 3
1 Moravský Beroun Dvorce
Město Libavá
2 Bílovec Bílovec
Klimkovice (část) 1)
3 Boskovice Blansko
Boskovice
Kunštát
4 Brno-venkov Brno-okolí (část) 2)
Ivančice
5 Uherský Brod Bojkovice
Uherský Brod
Valašské Klobouky
6 Bruntál Horní Benešov
Bruntál
Vrbno
7 Moravské Budějovic Moravské Budějovice
Jemnice
8 Dačice Dačice
Slavonice
Telč
9 Fryštát Bohumín
Fryštát
10 Frývaldov Cukmantl
Frývaldov
Javorník
Vidnava
11 Hlučín Hlučín (část) 3)
Klimkovice (část) 4)
12 Hodonín Břeclav
Hodonín
Strážnice
13 Holešov Bystřice pod Hostýnem
Holešov
14 Uherské Hradiště Uherské Hradiště
Napajedla
Uherský Ostroh
15 Hranice Hranice
Lipník nad Bečvou
16 Hustopeče Hustopeče
Klobouky
Židlochovice
17 Nový Jičín Fulnek
Nový Jičín
Příbor
18 Jihlava Jihlava
Třešť
19 Krnov Albrechtice
Jindřichov
Krnov
Osoblaha
20 Kroměříž Kroměříž
Zdounky
21 Moravský Krumlov Hrotovice
Moravský Krumlov
22 Kyjov Kyjov
Ždánice
23 Litovel Konice
Litovel
24 Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem
Nové Město na Moravě
Žďár
25 Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí
Rožnov pod Radhoštěm
26 Velké Meziříčí Velká Bíteš
Velké Meziříčí
27 Mikulov Mikulov
Pohořelice
28 Místek Frenštát pod Radhoštěm
Frýdek
Místek
29 Olomouc-venkov Olomouc (část) 5)
30 Opava-venkov Hlučín (část) 6)
Odry
Opava (část) 7)
Vítkov
31 Přerov Kojetín
Přerov
32 Prostějov Plumlov
Prostějov
33 Rýmařov Rýmařov
34 Šternberk Šternberk
Uničov
35 Šumperk Staré Město
Šumperk
Vízmberk
36 Český Těšín Jablunkov
Český Těšín
37 Tišnov Tišnov
38 Třebíč Náměšť nad Oslavou
Třebíč
39 Moravská Třebová Jevíčko
Svitavy
Moravská Třebová
40 Vsetín Vsetín
41 Vyškov Bučovice
Slavkov u Brna
Vyškov
42 Zábřeh Mohelnice
Šilperk
Zábřeh
43 Zlín Vizovice
Zlín
44 Znojmo Jaroslavice
Vranov
Znojmo
1) Bez obcí uvedených v poznámce 4.
2) Bez statutárního města Brna.
3) Bez obcí uvedených v poznámce 6.
4) Obce: Děhylov, Dobroslavice, Martinov, Plesná a Třebovice.
5) Bez statutárního města Olomouce.
6) Obce: Hněvošice, Malé Hoštice, Velké Hoštice,
Chlebíčov, Kobeřice, Oldřišov, Rohov, Služovice,
Strahovice, Sudice, Třebom a Vrbka.
7) Bez statutárního města Opavy.

Tabulka IV

Okresní expositury v zemi České 1)

Ř.
č.
Sídlo okresní
expositury
Správní okres Její obvod tvoří obce
soudního okresu
1 2 3 4
1 Nové Benátky Mladá Boleslav Nové Benátky
2 Železný Brod Semily Železný Brod
3 Dobříš Příbram Dobříš
4 Lanškroun Ústí nad Orlicí Lanškroun
5 Nové Město nad Metují Dobruška Nové Město nad Metují
6 Přelouč Pardubice Přelouč
7 Nové Strašecí Slaný Nové Strašecí
8 Vodňany Písek Vodňany
1) V zemi Moravskoslezské není okresních expositur.

Tabulka V A

Statutární města v zemi České

1 Praha
2 Liberec
3 Plzeň

Tabulka V B

Statutární města v zemi Moravskoslezské

1 Brno
2 Olomouc
3 Opava
4 Moravská Ostrava
Přesunout nahoru