Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Souhlas s ukládáním cookies a zpracováním osobních údajů

ve smyslu čl. 4 odst. 11 zakládající možnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 1. Souhlas uděluje:

  Návštěvník webové stránky www.zakonyprolidi.cz, který odsouhlasil tento formulář.
  (dále jen „vy“)

 2. Souhlas je udělen:

  společnosti AION CS, s.r.o., IČ 60738634, se sídlem T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín,
  vedené u Krajského soudu v Brně pod vložkou C a sp. zn. 1811
  (dále jen „my“)

 3. Obsah souhlasu
  1. Odesláním formuláře / zakliknutím checkboxu nám dáváte souhlas s ukládáním tzv. statistických cookies Google Analytics do vašeho zařízení, přistupováním k nim, a následným zpracováváním IP adresy zařízení, z nichž přistupujete k našim službám, unikátního identifikátoru, který vám přidělují cookies Google Analytics, informací o využívání naší stránky (jak používáte vyhledávač, které předpisy nejčastěji navštěvujete, apod.), a informací o tom, odkud jste naše webové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již náš web navštívili, za účelem uložení a propojení těchto údajů a jejich následné automatizované analýzy, aby se vám při opakovaných návštěvách webových stránek www.zakonyprolidi.cz mohla zobrazovat personalizovaná doporučení, jak efektivněji využívat naši stránku, vytvořit seznam vašich oblíbených předpisů a další podobné služby usnadňující vaši práci.
  2. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že si uložíme informaci o IP adrese zařízení, z níž byl souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu. Berete rovněž na vědomí skutečnost, že okamžikem udělením tohoto souhlasu jsme na vaše zařízení uložili cookie, s dobou životnosti odpovídající tomuto souhlasu.
  3. Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány maximálně po dobu 2 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.
  4. Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním.
  5. Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit osobám pomáhajícím nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 1.3 našich Zásad o zpracování osobních údajů. Mezi takové osoby se řadí obchodní zástupci, naši externí konzultanti a poskytovatelé služeb pomáhající nám s chodem webových stránek a webové aplikace, jejichž úplný seznam naleznete zde. Souhlas, který nám tímto udílíte tak platí také pro námi pověřené zpracovatele. Vaše osobní údaje neposkytneme zpracovatelům mimo EU, ledaže tito zpracovatelé garantují dodržení opatření schválených Evropskou komisí (např. standardní klauzule o předávání osobních údajů do třetích zemí).
  6. Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb společnosti. Souhlas je udělen jako dobrovolný a informovaný.
  7. Svůj souhlas podle bodu 1 můžete kdykoliv odvolat v souladu čl. 7 odst. 3 GDPR, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 1.4 Podmínek. Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování.
  8. Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.
 4. Vaše práva při k nakládání s osobními údaji
  1. Jakožto uživatel můžete
   1. požadovat některým ze způsobů uvedených v čl. 1.4 Podmínek, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout;
   2. požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;
   3. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů některým ze způsobů uvedených v čl. 5 Zásad;
  2. Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním formuláře / zakliknutím checkboxu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň stvrzujete, že jste byl při udělování souhlasu dostatečně poučen/a, a jste srozuměn/a se svými právy.
  2. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.