Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Podmínky použití služby Zákony pro lidi

Vítejte ve službě Zákony pro lidi!

Před tím, než začnete používat naše služby a před založením uživatelského účtu si, prosíme, pečlivě přečtěte tyto Podmínky a dále naše Zásady a Cookie pravidla. Děkujeme.

 1. Úvodní ustanovení
  1. My, společnost AION CS, s.r.o., IČ 60738634, se sídlem T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, vedená u Krajského soudu v Brně pod vložkou C a sp. zn. 18117 (dále jen „my“ nebo „poskytovatel služby“), vám prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/ poskytujeme službu spočívající ve zpřístupnění uživatelského rozhraní webové aplikace Zákony pro lidi (dále jen „webová aplikace“), která slouží především k poskytování:
   1. aktuálních i historických znění českých právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů od roku 1945,
   2. aktuálních i historických znění mezinárodních smluv zveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv,
   3. informací o aktuálních i uzavřených legislativních procesech,
   4. vybraných právních předpisů Evropské unie (připravujeme),
   5. rozhodnutí soudů - Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu (připravujeme),
   6. dalších datových zdrojů a funkcionalit, jejichž aktuální popis je vždy k dispozici v článku Seznam vlastností a funkcí,
   (společně dále jen jako „služby“).
  2. Služby poskytujeme
   1. v omezeném rozsahu a zdarma pro nepřihlášené návštěvníky naší webové aplikace (dále jen „návštěvník“)
   2. ve větším rozsahu a zdarma pro přihlášené návštěvníky s vlastním uživatelským účtem (dále jen „uživatel bez předplatného“)
   3. nebo za úhradu, pokud potřebujete využívat funkce webové aplikace a naše služby v plném rozsahu (dále jen „uživatel s předplatným PLUS“).
  3. Označení „uživatel” používáme společně pro uživatele bez předplatného i pro uživatele s předplatným PLUS.
  4. Oslovením "vy" kdekoliv v těchto podmínkách myslíme jak uživatele (s předplatným PLUS i bez předplatného), tak návštěvníky.
  5. Nejsme poskytovateli právních služeb a v případě, že ve webové aplikaci dochází k poskytování právních služeb, je vždy poskytována třetí osobou, která za ni nese odpovědnost.
  6. Používáním naší webové aplikace dochází mezi námi a vámi k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence, na které se vztahují tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) a dále naše Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) a Cookie pravidla. Užíváním webové aplikace berete na vědomí, že jsou pro vás tyto Podmínky závazné.
  7. Pokud se s vámi dohodneme na individuálních podmínkách poskytování služeb, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním.
  8. V případě, že vám něco nebude jasné nebo na nás budete mít jakýkoli jiný dotaz, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře, zavolat nám na telefon +420 577 217 811 nebo napsat na e-mail: info@zakonyprolidi.cz.
 2. Společné podmínky poskytování služeb
  1. Jak už jsme psali výše, služby vám poskytujeme podle toho, zda jste návštěvníkem či uživatelem a zda služby využíváte bezplatně, či zda za ně platíte, a to v následujícím rozsahu:
   1. Základní verze služby poskytovaná zcela zdarma všem návštěvníkům bez nutnosti registrace či přihlášení do služby zahrnuje služby, vlastnosti a funkce webové aplikace popsané v článku 1. dokumentu Seznam vlastností a funkcí.
   2. Rozšířená verze služby je poskytována již pouze uživatelům bez předplatného, tedy návštěvníkům, kteří si založili uživatelský účet jsou k němu přihlášeni, ale stále zcela zdarma, a zahrnuje služby, vlastnosti a funkce webové aplikace popsané v jednotlivých tabulkách 2.1. - 2.5. článku 2. dokumentu Seznam vlastností a funkcí ve sloupci Přihlášení uživatelé bez předplatného.
   3. Prémiová verze služby Zákony pro lidi PLUS, která k oběma předchozím verzím nabízí další data, možnosti a funkce, je poskytována pouze uživatelům s předplatným PLUS, kteří se stali předplatitelem této varianty jejím zakoupením a zaplacením v souladu s článkem 3 těchto Podmínek. Tato verze zahrnuje služby, vlastnosti a funkce webové aplikace popsané v jednotlivých tabulkách 2.1. - 2.5. článku 2. dokumentu Seznam vlastností a funkcí ve sloupci Uživatelé s předplatným PLUS.
  2. Protože užíváním webové aplikace návštěvníky nebo vytvořením uživatelského účtu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb a k poskytnutí licence mezi vámi a námi a stává se z vás uživatel, berete na vědomí, že jste se s našimi Podmínkami, informacemi na webových stránkách, kde na ně Podmínky odkazují, a našimi Zásadami a Cookie pravidly seznámili a budete se jimi řídit.
  3. Obsah smlouvy, tedy vaše i naše práva a povinnosti, jsou určeny těmito Podmínkami, informacemi na webových stránkách, kde na ně Podmínky odkazují, a našimi Zásadami, včetně obsahu, na který Zásady nebo Podmínky odkazují, ve znění účinném ke dni vytvoření uživatelského účtu, nebo používání webové aplikace, případně ve znění pozdějších změn.
  4. Zrušením uživatelského účtu smlouva zaniká. Smlouva se uzavírá na dobu určitou odpovídající trvání vašeho uživatelského účtu. Smlouva dále zaniká naším zánikem bez právního nástupce.
  5. Při využívání služeb jste povinni zadávat vždy jen pravdivé a úplné údaje vztahující se k vaší osobě, a to nejen jejich vyplněním v rámci rozhraní uživatelského účtu, ale rovněž v případných dotaznících či hlasováních vyplněných prostřednictvím našich webových stránek, v rámci kontaktních formulářů apod.
  6. Prostřednictvím rozhraní API je možné získat nebo získávat předem definovanou část obsahu služby Zákony pro lidi ve formátech XML. Specifikace webové služby, metod a způsobu jejího použití je definována v článku API na našich webových stránkách. Konkrétní podmínky odběru dat ze služby Zákony pro lidi a z našich databází prostřednictvím rozhraní API jsou však vždy předmětem speciálního smluvního vztahu, bez něhož není možné rozhraní API využívat.
  7. Služby můžete využívat pouze v rozsahu, který vám umožňuje rozhraní webové aplikace dostupné na webových stránkách https://www.zakonyprolidi.cz/ a tyto Podmínky. Právní předpisy, soudní rozhodnutí a případné další texty zveřejněné v rámci aplikace můžete libovolně dále využít a zveřejnit ve vlastních textech, avšak pouze za předpokladu, že řádně uvedete zdroj, tj. službu Zákony pro lidi, a opatříte odkaz či citaci hypertextovým odkazem na příslušný právní předpis či jiný text. Odkazy a citace můžete tvořit zcela svobodně. Podmínky citací blíže určuje autorský zákon.
  8. Webová aplikace může sloužit jako prostor pro propojení uživatelů a návštěvníků s poskytovateli právních služeb. Nejsme však zprostředkovateli smluvního vztahu ve smyslu § 2445 občanského zákoníku a je výhradně na vás, abyste si ověřili, zda jsou daní poskytovatelé vhodnými a důvěryhodnými osobami. Za správnou identifikaci právního vztahu vzniklého mezi vámi a poskytovatelem právní služby a za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jste výhradně odpovědní vy a daný poskytovatel právní služby. My řádné plnění právních povinností nijak nekontrolujeme ani nehlídáme, nejsme smluvní stranou takové smlouvy ani nijak neručíme, nepřebíráme závazky či neodpovídáme za plnění povinností kterékoliv ze smluvních stran, a neneseme tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z takového právního vztahu.
 3. Uživatelský účet
  1. Registrace, resp. založení účtu, je bezplatná. Uživatelský účet je možné založit několika způsoby, a to buď prostřednictvím vašeho Google či Facebook účtu, kterým se následně budete do webové aplikace přihlašovat, či standardní registrací přes naše webové stránky pomocí e-mailu a hesla, kterými se následně budete přihlašovat, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu kliknutím na link zaslaný v potvrzovacím e-mailu.
  2. Uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit tak, že nás s žádostí o zrušení svého účtu kontaktujete některým ze způsobů uvedených v bodě 1.8 těchto Podmínek.
  3. Kontrolu nad údaji a daty, které do webové aplikace vložíte, souhlasy se zpracováním osobních údajů, odběry novinek a případnými dalšími daty souvisejícími s vaším uživatelským účtem, máte pouze vy. To samé platí i pro veškerý další obsah (např. vaše komentáře či poznámky k jednotlivým ustanovením právních předpisů), který jste nám svěřili. Obsahem disponujete vždy pouze vy, a rozhodnutí k jeho případnému zveřejnění nebo naopak odstranění je také pouze na vás.
  4. Výjimky z předchozího odstavce tvoří případy, kdy porušíte tyto Podmínky a/nebo Zásady, obecně závazné právní předpisy, dobré mravy a/nebo obecně uznávané etické principy (např. zveřejňováním nenávistného, sexuálního nebo násilného obsahu) či jinak pácháte nebo alespoň napomáháte k páchání protiprávní činnosti, a rovněž v případech, kdy jinak znehodnotíte či zneužijete naši práci, službu nebo obsah zveřejněný dalšími uživateli, zejména pak pokud:
   1. budete masivně nebo dávkově stahovat obsah databází služby Zákony pro lidi. Nejste-li si jisti, zda by váš způsob použití nemohl být podkládán za masivní dávkové stahování obsahu, zeptejte se nás prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1.8. těchto Podmínek;
   2. zajistíte si neoprávněný přístup či neoprávněně přistoupíte k rozhraní API (viz bod 2.6);
   3. podniknete kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení našich webových stránek či webové aplikace (např. šířením malware);
   4. způsobíte neopodstatněné a bezdůvodné nepříjemnosti našim pracovníkům zajišťujícím provoz naší webové aplikace či dalších služeb;
   5. budete se vydávat za jinou osobu/subjekt nebo jinak úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem;
   6. poskytnete přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu osobě odlišné od vás;
   7. přistoupíte k webové aplikaci prostřednictvím anonymního webového prohlížeče (např. Tor);
   přičemž ve shora uvedených případech jsme vám oprávněni bez předchozího upozornění zrušit uživatelský účet a smazat veškerá vložená data, údaje či obsah, technickými prostředky blokovat či omezit přístup k rozhraní naší webové aplikacie a dalším službám, a to i do budoucna.
  5. Dále jsme vám oprávněni zrušit bez předchozího oznámení uživatelský účet, pokud se na něj nepřihlásíte déle než 12 měsíců a nemáte aktivní předplatné prémiové služby Zákony pro lidi PLUS, či pokud budete v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle těchto Podmínek.
  6. V případě, že učiníme některé z opatření uvedených v bodě 3.4 nebo 3.5 z důvodů uvedených tamtéž, nemáte nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti s uskutečněnými opatřeními.
  7. Máte plnou odpovědnost za obsah, který prostřednictvím webové aplikace zveřejňujete. Zejména za vaše komentáře či poznámky k předpisům, které se rozhodnete zveřejnit prostřednictvím webové aplikace, odpovídáte výlučně vy a je vaší povinností, abyste si zkontrolovali, zda nejednáte v rozporu s obecně závaznými předpisy, dobrými mravy či zda nezasahujete jakkoli jinak do práv třetích osob. V případě, že nám v návaznosti na vámi publikovaný obsah bude udělena sankce ze strany orgánu veřejné moci či jakákoli jiná povinnost k náhradě škody třetí osoby, jste povinni nám tuto v celé výši uhradit.
 4. Předplatné a jeho platební podmínky
  1. Pakliže již máte založen uživatelský účet, můžete si předplatné služby Zákony pro lidi PLUS vyzkoušet na období 1 měsíce zcela zdarma. Možnost vyzkoušení je pro každý uživatelský účet jednorázová, pro konkrétní uživatelský účet není tedy možné opakované vyzkoušení. O zprovoznění i o ukončení zkušebního období budete informováni na vámi uvedeném e-mailu.
  2. Není-li u ceny v těchto Podmínkách nebo na webové stránce uvedeno jinak, platí, že se jedná o cenu vč. DPH. Aktuální cena prémiové služby Zákony pro lidi PLUS bude vždy zveřejněna jednak v Ceníku na našich webových stránkách a dále rovněž v rámci uživatelského rozhraní vašeho účtu v rámci webové aplikace v sekci „Objednat předplatné PLUS“.
  3. Předplatné za poskytnutí služeb je možné uhradit buď jednorázově nebo měsíčně platební kartou a dále pouze jednorázově službou PayPal, bankovním převodem či online bankovním tlačítkem. Při platbě platební kartou, prostřednictvím služby PayPal a online bankovním tlačítkem je cena splatná neprodleně po objednání služeb. Berte prosíme na vědomí, že pro provedení platby můžete být přesměrováni na portál provozovatele platební brány či příslušné banky a provedení platby se pak řídí vlastními podmínkami poskytovatelů jednotlivých platebních služeb. Při platbě bankovním převodem je cena splatná do data uvedeného na zálohové faktuře. S údaji z vaší platební karty nedisponujeme.
  4. Za okamžik aktivace vašeho předplatného se považuje okamžik, kdy vaši platbu zaevidujeme jako přijatou. V případě, že se rozhodnete nevyužít některého ze shora uvedených způsobů a provedete-li úhradu předplatného manuálně, může dojít ke zpoždění aktivace služby Zákony pro lidi PLUS o několik dní.
  5. Předplatné můžete kdykoli zrušit. V případě, že tak učiníte do 15 dnů od data aktivace předplatného, můžete rovněž zažádat o vrácení peněz. Vrácení peněz je však možné pouze v případě prvního nákupu. V případě, že jste si zvolili možnost opakovaných plateb, vztahuje se tato možnost pouze na první platbu, na opakované platby již nikoli, a to ani v případě automatického obnovení služeb dle následujícího odstavce. Peníze vám vrátíme během 30 dní stejným platebním způsobem, který jste použili pro uhrazení předplatného.
  6. V případě, že jste si při úhradě předplatného zvolili možnost opakované platby, bude předplatné automaticky obnovováno formou automatického inkasa částky za předplatné na další období. V závislosti na vámi zvoleném období předplatného pak k obnovení může docházet měsíčně nebo ročně. V obou případech je částka inkasována v den expirace předplatného za předchozí období.
  7. Ať už zaplatíte za naše služby jakkoli, zpřístupníme do 3 pracovních dnů od obdržení platby daňový doklad v sekci „Faktury“ v rozhraní vašeho uživatelského účtu a zašleme vám o tom informaci na e-mail, který jste nám poskytli.
  8. V případě, že svůj účet zrušíte dříve, než uplyne doba, na niž jsou služby předplaceny, poskytneme vám alespoň ty služby, u nichž to bude možné, bez ohledu na existenci uživatelského účtu. Částka odpovídající neposkytnutým službám se však nevrací.
 5. Zlepšování našich služeb s pomocí registrovaných uživatelů
  1. Jak již jsme psali výše, služby, které vám, registrovaným uživatelům, poskytujeme, nekončí u zveřejnění předpisů či rozhodnutí, ale zahrnují řadu dalších služeb jako export do různých formátů, e-mailové notifikace legislativních změn, přesnější historické zobrazení změn jednotlivých ustanovení a další. Snažíme se tak poskytovat různé služby, které vám zjednoduší práci a nám přitom umožní zlepšit se v tom, co děláme. Službu se pro vás snažíme dělat co nejlepší a vy nám s tím na oplátku pomáháte.
  2. Abychom pro vás službu co nejvíce zlepšili, tak například můžeme:
   1. sbírat z webových stránek a aplikace data týkající se vašeho chování na webu či v rámci aplikace a vaše aktivity protokolovat (např. informace o tom, které judikáty jste už zobrazili, jak jste se na aktuální stránku dostali apod.) tak, abychom vám mohli aplikaci personalizovat a individualizovat dle vašich preferencí (např. zobrazit vám na základě předchozích vyhledávání doporučení, jak použít naši aplikaci efektivněji);
   2. vám my, nebo naši obchodní zástupci čas od času zavolat na telefonní číslo, které jste nám dobrovolně předali, abychom se zeptali, jak se vám služba líbí, či vám pomohli s jejím používáním či vás můžeme za podobným účelem kontaktovat e-mailem s pomocí či nabídkou nových služeb;
   3. na stránkách publikovat různé dotazníky, hlasování či jiné metody získání vaší zpětné vazby a odpovědi z nich analyzovat a používat pro personalizaci funkcionalit naší webové aplikace podobně jako v případě analýzy dle prvního pododstavce.
  3. Jakými způsoby vás budeme kontaktovat a jaký obsah vám budeme zasílat ovlivníte nastavením jednotlivých odběrů v rámci uživatelského rozhraní vašeho účtu.
  4. Podrobnější informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji se dozvíte v našich Zásadách a Cookie pravidlech.
 6. Licence
  1. Webová aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a majetková práva k ní vykonáváme my. Pořizovatelem databází právních předpisů a soudních rozhodnutí a dalších databází, které jsou předmětem poskytování služeb, jsme rovněž my. Naše práva pořizovatele k těmto databázím jsou tak rovněž chráněna autorským zákonem.
  2. Osobnostní i majetková autorská práva k obsahu vámi publikovanému prostřednictvím naší webové aplikace náleží vám. Vytvořením uživatelského účtu nám udělujete nevýhradní, bezúplatnou a časově neomezenou licenci k užívání vašeho obsahu (např. poznámek) za účelem zdokonalování služeb a produktů poskytovatele služby. Váš obsah nemůžeme zveřejnit a vždy jej použijeme pro interní účely. O zveřejnění vámi generovaného obsahu rozhodujete vždy výhradně vy sami. Licence je převoditelná a může přecházet na naše právní nástupce. Zároveň můžeme udělit podlicenci.
  3. Zpřístupněním webové aplikace, tj. založením vašeho uživatelského účtu nebo jejím používáním návštěvníky, vám poskytujeme osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání webové aplikace a využívání jejího obsahu v rámci služeb specifikovaných v bodě 2.4 Podmínek. Licence se uděluje po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb v bodě 2.2. Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k užívání webové aplikace prostřednictvím GUI. Uživatelům nezpřístupníme zdrojové ani strojové kódy webové aplikace, pokud se nedohodneme jinak (např. pro účely interoperability s vašimi interními systémy). Reverzní inženýrství aplikace není dovoleno. Předmětem licence není oprávnění k vytěžování či zužitkování databáze.
  4. Licence dle bodu 6.3 se uděluje jako bezúplatná. Tím není dotčeno ujednání o ceně za poskytování služeb dle článku 4.
  5. Předmětem licence dle bodu 6.3 není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Nejste oprávněni webovou aplikaci pozměňovat a vytvářet odvozená díla.
  6. Licenci dle bodu 6.3 není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Webovou aplikaci nemůžete jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám.
  7. Pro použití aktualizací webové aplikace se aplikují licenční podmínky podle tohoto článku.
  8. Licence dle bodu 6.3 se uděluje na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. Se zánikem smlouvy o poskytování služeb dle bodu 2.2 zaniká i licence.
  9. Nenáleží vám jakákoliv oprávnění ve spojení s označeními služby Zákonů pro lidi, ať už registrovanými (ochrannými známkami) nebo neregistrovanými označeními.
 7. Odpovědnost
  1. Dáváme si záležet na tom, aby naše stránky a webové aplikace fungovaly na co největším počtu (a v co nejvíce novějších verzích) aktuálních webových prohlížečů včetně mobilních zařízení, a to, pokud možno, nepřetržitě. Může se však stát, že webové stránky budou čas od času nedostupné a že nebudou na některých starších prohlížečích fungovat zcela dokonale. V případě, že vám stránky nebudou fungovat nebo v nich najdete nějakou chybu, neváhejte nás prosím kontaktovat některým ze způsobů uvedených v bodě 1.8 těchto Podmínek. Za zpětnou vazbu budeme rádi. Dostupnost webové aplikace negarantujeme a neodpovídáme za škodu způsobenou její nedostupností.
  2. Neodpovídáme za škody či ztráty dat způsobené při využívání webové aplikace, pokud byly způsobeny vámi, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na naší vůli. Dále neodpovídáme za škody způsobené užíváním webové aplikace v rozporu s Podmínkami, Zásadami, našimi pokyny, neodborným zásahem do aplikace, dat v aplikaci nebo do jiného obsahu aplikace, nedostatečným zabezpečením lokální sítě návštěvníka nebo uživatele nebo jeho hardwaru, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných ve vašem zařízení.
  3. Neodpovídáme vám ani za škodu způsobenou vložením nepravdivých, klamavých nebo zavádějících údajů do webové aplikace jiným uživatelem. Neodpovídáme dále za dostupnost, obsah a funkčnost webových stránek třetích stran, které lze navštívit skrze odkaz umístěný na našich webových stránkách. Stejně tak neneseme odpovědnost za škodu způsobenou třetími stranami, s nimiž uživatel nebo návštěvník přišel do kontaktu skrze naše služby.
  4. Budete-li mít pocit, že obsah umístěný na webových stránkách třetích osob dostupný skrze odkaz umístěný na našich webových stránkách je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo obecně uznávanými etickými a morálními principy, budeme rádi, když nám to dáte na vědomí.
  5. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za znění právních předpisů a rozhodnutí zveřejněných ve webové aplikaci a vyjmenovaných v článku 1 Berte proto, prosíme, na vědomí, že právně závazné znění je vždy obsaženo v příslušném zdroji (Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, Úřední věstník Evropské unie apod.). V případě, že webová aplikace obsahuje uživatelské reference nebo hodnocení, neodpovídáme za škodu způsobenou v důsledku jejich následování.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná nebo zdánlivá, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
  2. Smlouva o poskytování služeb, jakož i samotné poskytování služeb probíhá v českém jazyce.
  3. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb a poskytnutí licence mezi námi a vámi se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem, v případě zpracování osobních údajů podle našich Zásad také Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  4. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek mezi námi a podniky se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude náš obecný soud, tj. obecný soud společnosti AION CS, s.r.o.
  5. Pro případ vzniku sporu mezi námi a návštěvníky či uživateli, kteří jsou spotřebiteli, plynoucím ze smlouvy o poskytování služeb a poskytnutí licence, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Návštěvníci a uživatelé mohou také využít platformu pro řešení sporů online.
  6. Podmínky včetně rozsahu poskytovaných služeb můžeme jednostranně změnit především z důvodu vývoje cen, na nichž je poskytování služeb závislé, z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž působíme a v rámci níž poskytujeme služby, z důvodu vývoje nebo změny technologií využívaných při poskytování služeb nebo z důvodu změny rozsahu, formátu či jiných vlastností vstupních dat webové aplikace, které pochází od subjektů odlišných od poskytovatele služby. Změna Podmínek vám bude oznámena elektronickou zprávou prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. V případě, že si nebudete přát být vázáni navrhovanou změnou Podmínek, máte právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb musíte vypovědět některým ze způsobů uvedených v bodě 1.8 těchto Podmínek. Ke dni uplynutí výpovědní doby vám zrušíme uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému předplatnému se vám nevrací. V případě, že svůj účet nezrušíte zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasíte.
  7. Podle změněných Podmínek podle předchozího odstavce se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzují podle dosavadního znění Podmínek.

Podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2020.