Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva a stejné povinnosti. O záležitostech partnerského soužití rozhodují tedy oba partneři společně a nedohodnou-li se v podstatných věcech, může o nich rozhodnout na návrh některého z nich soud. Přesto, že má registrované partnerství představovat jakýsi institut podobný manželství, v mnoha ohledech se registrované partnerství od manželství zásadně liší, některé dílčí aspekty typické pro manželství však byly přiznány i registrovanému partnerství.

Předpoklady pro uzavření registrovaného partnerství

Registrované partnerství mohou uzavřít pouze osoby téhož pohlaví, proto není možné, aby jej uzavřeli muž s ženou, např. pro menší právní dopady než je uzavření manželství. Oba partneři musí být starší 18-ti let (zákon nepřipouští výjimku uzavření partnerství v 16-ti letech se souhlasem soudu tak jako v manželství), musí mít plnou způsobilost k právním úkonům, nesmí být v dalším existujícím partnerství či manželství a nesmí mezi nimi existovat příbuzenský vztah. Důležitá je podmínka, že alespoň jeden z budoucích partnerů musí být českým občanem, partnerství tedy u nás nemohou uzavřít dva cizinci. Pro samotný obřad vyžaduje zákon mnohem méně formálnější a slavnostnější formu než je tomu u manželství, kdy zde odpadá povinnost učinit prohlášení o vstupu do partnerství před dvěma svědky a ústní prohlášení se činí pouze před matrikářem na matričním úřadě příslušným podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství.

Uzavřením partnerství nevzniká společné jmění partnerů

Uzavřením manželství vzniká automaticky ze zákona společné jmění manželů, pokud si pro nabývání společného majetku nezvolili manželé formou notářského zápisu odlišný režim. Oproti tomu uzavřením registrovaného partnerství partnerům společný majetek a společná odpovědnost za závazky nevznikají, a majetek mohou spolu nabývat pouze v rámci podílového spoluvlastnictví. Vznikem partnerství nedochází rovněž ke vzniku společného nájmu bytu jako je tomu u manželů, ale partnerovi, jehož partner je nájemce bytu vzniká pouze právo tento byt užívat a toto právo trvá pouze po dobu existence partnerství.

Partneři mají vůči sobě stejnou vyživovací povinnost jako manželé

Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost, která má být stanovena tak aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná. Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí. 

Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo kdy oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití. Právo na výživné může zaniknout také dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery.

V případě dědění jsou partneři postaveni naroveň manželům

Registrovaní partneři byli zahrnuti novelou do občanského zákoníku do I. dědické skupiny, a proto v případě smrti partnera, který o svém majetku nepořídí závěť, dědí pozůstalý partner spolu s dětmi zemřelého partnera rovným dílem. Partner však stejně jako manžel zůstavitele nemůže dědit v I. dědické skupině sám, a proto nedědí-li děti zemřelého partnera, nastupuje II. dědická skupina, v níž dědí partner zůstavitele, jeho rodiče a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a kteří z toho důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. V této skupině již však partner může dědit sám, a proto není-li jiných osob uvedených v II. dědické skupině, připadne partnerovi celé dědictví.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně.