Objednat předplatné
06.08.2014

Seznam zkratek pro rychlé dohledání předpisů

Kategorie

Historie

Předpisy lze dohledávat pomocí zaužívaných, ale i nezaužívaných zkratek. Zkratek pro dohledání předpisů je již téměř tisícovka. Jejich seznam je v tabulce níže. Děkujeme všem, kteří k této tabulce přispěli!

 
Zkratky Předpis
ObTrČ, ZoOTČ, ZOTC zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (zákon o obětech trestných činů)
ZVR zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ZŘS, zřs zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
KatZ, KZ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
ZISIF zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
TranspZ, ZT, ZoT zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností
NMPS, NZMPS, ZMPS zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
ZOK, NZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
NOZ, OZ, ObčZ, Obč. zák., ObčanZak, občan, NObčZ, OZN, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
SPÚ zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
MajVyrC zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
ProvOchOvzd vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ObchPovEmi zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
VolPreZ zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky (zákon o volbě prezidenta republiky)
ZKon, KŘ, KR zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
ZOM, ZM zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
OchOvzd, ZOO, ZoOO zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
CelSpr zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
ObnZdr zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
FinSpr, ZFSCR, ZoFSCR zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
TOPO zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ZdravZ, ZdrSl, ZZS, ZoZS zákon č. 372/2011 Sb., o péči o zdraví lidu
FinZaj, ZoFZ, ZFZ zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění
NaklEvV vyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
AVIP vyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
SpotřÚ zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
RefKraj zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů
AudtZ, ZoA, ZA zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
ÚVID, ZUVDI, ZoUV zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
TZ, TrZ, TrestZ, TrZak, Trest Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
OTPI vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bezbariérová vyhláška)
VPI vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
PlStk, ZPS, ZoPS zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
PojZ, ZP, ZoP zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
OTPVVyhl, TPS Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
OchTrV vyhláška č. 234/2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
ŽádV, ZadV vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
DenV vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
VolPoSl zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
AntiDZ, AZ, ADZ zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
OdborV vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
ZaklReg, ZRegZ, ZZR, ZReg zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
VyhlZdrav vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
VyhlProv vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
CEE vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
ElÚkon zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
TrVV vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ZměnZ zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
PolČR zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
TrVýn, LegVTrČ zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
IRZ zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
InfoRTV vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
InfoCDV, InfoVSV vyhláška č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
DSDS vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
ZabDet zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence
PřemZ zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
ÚřSoud, ÚřSZ Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících
NabPřev Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
StabVr, ZSVR zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
VoDEv, VymVodD vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
ZMS zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
PrevHav zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií)
SamVyhl, SamEvV vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
PlVSN nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ÚŘ vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
OPVÚ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
DS vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
AI vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
InsSpr, ZIS zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
ZBOZP zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
EDrSpl, ZEDS, ZoEDS Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
ÚrPojZam, ZUPZ zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
ZP, ZPr, ZákP, Zák práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
VymPrVl Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
OvěřShPr, OvěřSh, ZO, ZoO zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
NemPoj, ZNP Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
StavSouv zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
VyvlZ, ZV, ZoV Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
StavZ, SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
InsZ, IZ, Inz zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
StřZájZ, StřZáj, StřZájZ 2006 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
KoncZ, kZ zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ZRegP, RegP Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
InvDopV vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
PHmN Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
ŽivMin Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
SocSl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
UtInf, ZOUI, ZoOUI zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez­pečnostní způsobilosti
TabákZ zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
PodDrByt, ZoPVDB, ZPVDB Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení
ZFK, FinKongl, FinKonglom zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech (zákon o finančních konglomerátech)
VýzInst, ZVVI, ZoVVI Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
VojZprav, ZVZ, ZoVZ zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství
InspPr, ZIP, ZoIP zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
ZEK, ElKom, ElCom zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
RybZ, RybZ, ZoR, ZR Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
SpP, SprP zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
PrPomEU Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
ESpol, ZoES, ZES Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
BranZ, BZ Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
ŠkolZ, ŠZ, SZ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
SprŘ, SpŘ 2004, SprŘ, SpŘ, SŘ zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
ArchZ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
SlInfSp, spam, nos zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
ZamZ, czechpoint; čechpoint; čekpoint; czech point; czech-point, zamz, zakzam, zamzak, zakozam, zam Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
PřezH zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
PatZást, ZoPZ, ZPZ Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
PojZpr, ZPZ, ZoPZ zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
PojSml, ZPS, ZoPS Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (zákon o pojistné smlouvě)
EHZSZ, EHZSZ zák. č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení
ZPKT zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
OmezPH zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
DPH, DPHZ, DPH, ZDPH, DPHZ, VAT, DUZP, MWST zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
MístR, ZMR, RefMíst zákon č. 22/2004 Sb., o místních referendu
DluhZ, ZD, ZoD zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
UznOKval zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
ZVEP, VolEP zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
OchrZn, ZOZ, ZoOZ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, (zákon o ochranných známkách)
SlPoBez Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
SpotřD, DSpotř, ZoSD, ZSD zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
ZajMajTrŘ zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
ZA zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě
ZSM zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
ProvRfdEU zákon č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (zákon o provádění referenda)
ČDZ, ČD, CD Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
IntPrev, ZIP, ZoIP zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o Integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci)
KárŘS zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
ZSS, SSZ zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedícícha státní správě soudů
V504 vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
ÚčV vyhláška č. 500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví
SpOPOÚ vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
PovOb Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
ÚřÚSC zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků
ČekVyhl, ČekatV Vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
CírkZ Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech)
TranspZ, TrnspZ, TZ Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
FinArb, ZFA, ZoFA Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
SlužZ, SZ Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
OchrStHrZ zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky (zákon o ochraně státních hranic)
ZÚZS, ÚřStMaj zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
SŘS, s. ř. s. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
ÚKZÚZZ zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
PozÚ, PozÚpr zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
zvláštní senát, RoKomSp Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
VýzVýv, PodVV Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
ZbrZ, ZbrStřZ – zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
VýUsV zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
PprVPK, PozKomPod, ProvVoz, PodmProv zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
VolOb, ZOV, ZV zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
ObalZ, ZoO, ZOO Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech (zákon o obalech)
OOPZO, OznPův Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
MyslZ, ZM, ZoM Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
ProvVyhl vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
ET Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
FinKon, ZoFK, ZFK zákon č. 320/2001 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
StHrZ, ZSH, ZoSH zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích (zákon o státních hranicích)
VodKan, ZVK, ZoVK Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)
NárMen zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
KnihZ, KZ zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb (knihovní zákon)
PohřZ, ZoP, ZP Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
VodZ, VZ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
RTV Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
NotT, NT vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
OdpZ, ZO, ZoO Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
LázZ, LZ zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)
OHS zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
OchSvěd zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
VeřS zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
VlŽP, PosVlŽP zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
NámPl, ZNP, ZoNP Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
TiskZ, TZ Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
EnergZ, EnerZ, EZ zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
OdrůdZ Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám)
InSVS zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
ZPPK, ProvPoz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ZemSkl Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
MatrZ Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
PoštS, PoštSl Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
VeřDr, ZVD, ZoVD Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
VeřZdr, ZOVZ, ZoOVZ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
PMSI zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
SZIFZ, ZSZIF Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském investičním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském investičním fondu)
ÚzmRoz zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
UrčD zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní samosprávným celkům a některým fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
IZS, IntZáchrSyst, ZIZS zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
ElPod, ElPZ, ZEP, ZoEP Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (zákon o elektronickém podpisu)
SEO zákon č. 222/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
MajČR zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
RozpPrR, RozPravZ, RozPr, ZRP zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
SFRBZ zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
PrůmVz, ZPV Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
VynBio, ZOBV Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
PŘVOD Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ZEvORČ, EvOb zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
ZHMP, HlmPr, PrhZ zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
ZVK, VolKr zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
KZř zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
OZř zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
OchSbM zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
AutZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)
OchrZamZ zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
SFDIZ zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
ZOOÚ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
ŽPŘ Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (železniční přepravní řád)
ZPO, PojZ 1999, PojZ, ZoP zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
ZSPOD, ZSPO Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
VeřOchr, ZoVOP, ZVOP zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
ŘVTOS vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
ZPC, PobCiz zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
AzZ, ZoA, ZA Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu)
ZSZMS, SbZ zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv („publikační zákon“)
ZajObr zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
VojZ, ZVP Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
VojSl, ZVojSl zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
OzbSil zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
BZ, BrZ zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
EChMS Evropská charta místní samosprávy (č. 181/1999 Sb.)
VýkOSv, ZVT; zvt zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
OdpVoz Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
VetZ, VZ zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)
CestR Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
JŘSen zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
PřInfZ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
OdpŠk zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
MÚnosD Sdělení č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
NávLt, ZNL, ZoNL zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
OchrUtSkZ, OchrUSk zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
UtSkut zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
ŽPInf zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
VŠkol Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (zákon o vysokých školách)
BezpČR ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
StP, StPod, ZoSP, ZSP zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
CivLet, ZoCL, ZCL Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
ZdravPoj, PojZdrav, ZoVZP, ZVZP zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplnění
úst. zák. o VÚSC ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků
ZemZ, ZZ, ZoZ, ZemZ zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
NadZ Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (zákon o nadacích a nadačních fondech)
TechPVýr zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
PomObTr Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
PlStZast zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
AtomZ, AZ Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
OcMaj, OceňMaj, ZOM, ZoOM zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
PozKom Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ProvKom zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
PozKomV vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ZOCH, ZoOCH Zákon o ochraně chmele
AZ, ZAd, ZoA, ZA zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
ÚOHSPůs Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
AKŘ vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
OAV, AT vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
jedn. řád PS, JŘPS zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
StatSl, ZSSS, ZoSSS, ZoSS Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
DružZ, SpořÚvDruž, DrZál, ZoSaUD, ZoS, ZS, ZSUD zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících
RekReg, ZoRR, ZRR zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
LesZ, LZ Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
ZVP, VolPar zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
HSAutP, SprAut zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
PlPřStS, PlatSt Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
DevZ zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
PojDůch, ZDP, ZoDP Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
StScPod Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
VniPl zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
PenPři, PenzF, Pepři Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
ZRT, RejTr zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
DrahZ, ZD, ZoD zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
JŘStZast vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
RozŘ, ZHR, ZHŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
ZemZ, ZmMěřZ zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
BISZ, ZBIS Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě
ZprvSl, ZZS, ZZSČR zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky
SilDop zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
ZoPSSHMR, ZoHR, HR, SHR Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
StavSp,ZoSSaSPSS,ZoSS, ZSS, Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
OdMě zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
ZČNB, NKÚZ, ČNBZ, ČNB zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
VýkV, ZVV, ZoVV zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
StZast, ZoSZ, ZSZ zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
AVZ zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
LPS, Listina, LPS, LZPS Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky
PKomR zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu
ÚS, ZÚS zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
NKÚZ Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
DSil, ZDS, ZoDS zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
CelZ, CZ zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
KancPr zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
Ústava, Úst ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
OchrSpotř, OchSpotř, ZoOS, ZOS zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
RezDPříj zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ZdravPjst, ZdrPjst zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ScZabPjst Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
DPříj, ZDP, DPŘ, DP Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
VjSZ, VězSl zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
ÚPřOOs Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob, publikované pod č. 553/1992 Sb.
EÚVyd Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání, publikované pod č. 549/1992 Sb.
DaňPorZ, DanPor, KDP; DP zákon č. 523/ 1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
ČTKZ zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři
UžVz, ZoUV, ZUV Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
MajVzDr Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
JednŘ, JŘSoud, JŘS vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
ArchtZ zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
ZemKatOrg, ZKatOrg zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
NotŘ, NŘ, NR zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
DNem, DNemZ, ZDN zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
OchrZemPůdF zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
HKAKZ Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
ZdrPoj Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
TýrZv zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
SFKZ, ZSFK zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
KomBur, ZoKB, ZKB Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
BankZ, ZB, ZoB Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Úmluva, EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod publikovaná pod č. 209/1992 Sb.
ŽivP, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
PlZ, PlatZ Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších orgánech a organizacích
OchPřKr, ZOPK, OchrPřKr Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
PřMajSt, PřMaj, PřMajS zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
RehZ, MsRehZ, ZoMR, ZMR, MR Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
OPSZ, ScZabPůs zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ŽivÚř, ZoZU, ZZU, ZŽÚ zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
ÚčZ, ZoU, ZoÚ, ZÚ, ZU zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ObPol, ZoOP, ZOP, ObcPol zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
VZPZ, VZP, VZPCR zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
SoudP, ZSP, ZoSP zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
TopPol Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
ČRoZ, ČRo; ZoČR, ZCR zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
ČTZ, ČT; ČTV; ČT1; ČT2; ČT4; ČT24 zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
ŽZ, ZZ, živnozákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ZPS, SdrPol, StrPol zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
SFŽPZ, SFZP zákon č. 388/1991 Sb., České národní rady o Státním fondu životního prostředí
VetKom, ZKVL, ZoKVLCR zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
ČIŽPZ zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v lese
VIVzP zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
LékKom, ČLK, LK zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
KolVyj, ZKV Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
PřMajOb Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
ÚPD Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)
PetZ, ZoPP, ZPP zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
ShrZ zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
MístPopl, MístPop zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
NVSH nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
VPVZN, VynZN, PatZ zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
CenZ, ZoC, ZC Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
PřVlSt Zákon č. 427/1990 Sb.,
o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
MajKř Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
VýčtZ zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
LotZ Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
PřestZ, PřesZ, ZP, ZoP, ZPř zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
SoudRehZ, RehSoud Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
HorČin zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
HorZ, HZ Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
VÚmlSP, KCPZ, KomCP, DohKapTr, VÚSmlPr Vídeňská úmluva o smluvním právu (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb.)
ADR Vyhláška č. 64/1987 Sb., dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
StPam, StPamP, ZSPP zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
ČOIZ, ČOI, ZČOI, ZoČOI zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
ZoPO, ZPO, PožOchr Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
ÚDoruč Vyhláška č. 85/1982 Sb., o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
MPHSKP, MPOPP, Pakt HSKP, HSKP, Pakt OPP Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.)
komp. zák., ZřMinČR, MinZř zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
ZnalVyh, ZnalV vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
ZnalZ, ZoZT, ZZT, ZnTlZ zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
OSŘ, o. s. ř., OSP; osr Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
TrŘ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
UzČlS, ZoUCS, ZUCS zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
NPR zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
RevPPR zákon č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy