Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

1. dubna 2012 nabyla účinnosti důležitá novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která zpřísňuje podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel a klade si tak za cíl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních. Jednou z podstatných změn je skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem.

Rozhodčí smlouva uzavírána se spotřebitelem musí tvořit vždy samostatný dokument

Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, jinak je neplatná. Doposud podnikatelé využívali nepozornosti spotřebitelů a rozhodčí doložku vkládali přímo do spotřebitelské smlouvy, přičemž často byla umístěna velmi nenápadně či psaná malým písmem a spotřebitel tak neměl možnost uvědomit si, jaké důsledky toto ustanovení pro něj má. Díky novele zákona o rozhodčím řízení musí podnikatel spotřebitele vždy před uzavřením smlouvy informovat o tom, že s ním hodlá pro případ možných sporů, uzavřít rozhodčí smlouvu a vyloučit tak soudní pravomoc a vysvětlit mu jaké dopady pro spotřebitele bude tato rozhodčí smlouva mít. 

Rozhodčí smlouva se spotřebitelem musí obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodce a předpokládaných druhů nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

Osoba rozhodce ve spotřebitelských sporech musí splňovat zákonné požadavky

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Kromě toho, že tento rozhodce musí být občanem České Republiky, zletilý, bezúhonný a s plnou způsobilostí k právním úkonům, musí mít navíc vysokoškolské vzdělaní v oboru právo.

Ve spotřebitelských sporech je rozhodce povinen rozhodovat v souladu s předpisy určenými k ochraně spotřebitele. Nedostatek této podmínky může vést ke zrušení rozhodčího nálezu soudem, neboť soud může na návrh kterékoliv ze stran zrušit rozhodčí nález, jestliže rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

Spotřebitel je více chráněn v případě neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo nedostatku pravomoci rozhodce. 

V nespotřebitelských sporech může strana námitku nedostatku pravomoci zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. V případě sporů ze spotřebitelských smluv to však neplatí a spotřebitel může uplatnit v průběhu sporu tuto námitku kdykoliv. Tyto důvody zakládají možnost spotřebitele podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem. Pokud spotřebitel podá návrh na zrušení rozhodčího nálezu, soud vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, aniž by o to spotřebitel žádal.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonů rozhodčích nálezů

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně.