Přejít na PLUS

Legislativa

11.05.2012Legislativa

Kolik je vlastně platných českých právních předpisů?

Docela často slýcháme otázku, kolik je vlastně platných českých právních předpisů. V tomto příspěvku jsme se pokusili alespoň o částečnou odpověď.

12.04.2012Legislativa

Významná novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. podstatným způsobem změněn novelou č. 119/2012 Sb. a zákony pro lidi mají ani ne 24 hodin od vyhlášení zpracováno konsolidované znění !

24.03.2012Legislativa

Obchodní zákoník bude of 1.1.2014 vystřídán zákonem o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. je doprovázen pod číslem 90/2012 Sb. zákonem o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém.

V číslování je zřejmě opět trochu symboliky:

 • č. 90, zákon o obchodních korporacích, jako rok 1990, kdy tehdejší hospodářský zákoník od května obnovil obchodní koporace
 • č. 91, zákon o mezinárodním právu soukromém, jako rok 1991; přijetí Československa do Rady Evropy a podepsání dohody o přidružení k ES
24.03.2012Legislativa

Nový Občanský zákoník se symbolickým číslem svobody 89/2012

22. března vyšel v částce 33 Sbírky zákonů pod symbolickým číslem svobody – 89/2012 Sb. nový Občanský zákoník. Jeho motto: „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem.“

Stačí jím jen letmo zalistovat a je zřejmé, že od 1.1.2014 bude mnoho vnějších aspektů našeho života jinak. A po podrobnějším zalistování se chce říci, že i lépe.

14.03.2012Legislativa

Ústava novelizována. Přímá volba prezidenta realitou.

Prostřednictvím novely Ústavy č. 71/2012 Sb. se přímá volba prezidenta stala realitou a příštího českého prezidenta si voliči vyberou sami, poprvé v březnu 2013.

Konsolidované znění Ústavy 1/1993 Sb. účinné od 1.10.2012 jsme samozřejmě zapracovali obratem.

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Obchodní zákoník

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. byl s účinností 1.1.2012  změněn novelou č. 351/2011 Sb.

Mění se podmínky souběhu funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti, podmínky zajištění závazků osob společností, zavádí se možnost vzdání se náhrady škody v obchodněprávních vztazích ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Zákoník práce

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 365/2011 Sb.

Zavádí větší pružnost v pracovněprávních vztazích, odstupňované odstupné, mění délku pracovního poměru na dobu určitou, prodlužuje maximální délku pracovního poměru na dobu určitou ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Zákon o zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. byl s účinností 1.1.2012 změněn novelou č. 367/2011 Sb.

Zpřísňují se postihy za "švarcsystém", za nevyplacení odstupného, zefektivňuje se podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: trestní odpovědnost právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. nově postihuje právnické osoby za páchání trestných činů, z trestní odpovědnosti se ovšem vylučuje Česká republika a územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: daň z přidané hodnoty

Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 370/2011 Sb.

Sazba 10% změněna na 14% a od 1.1.2013 se bude dále měnit na 14% ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: zápis vlastnických práv k nemovitostem

Zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 349/2011 Sb.

Změna přináší zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí a definuje postupný přechod na pouze elektronické formuláře návrhu na vklad ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: nemocenské pojištění

Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 364/2011 Sb.

Změna zavádí rozšíření okruhu pojištěných osob o společníky, komandisty, jednatele společností - mají-li sjednán měsíční příjem alespoň ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: veřejné zdravotní pojištění

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 298/2011 Sb.

Zavádí se tzv. ekonomicky náročnější varianta zdravotnických služeb, t.j. možnost dostat nadstandardní péči za příplatek ... (více)

05.01.2012Legislativa

Několik změn, které přinesla legislativní smršť z konce 2011

1. Zákon 458/2011 Sb. novelizuje desítky dalších předpisů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa, např.

 • Čl I. představuje nejrozsáhlejší novelu zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb. za posldní období
  • např. v Čl. I bod 33 je určena nová sazba daně z příjmu ve výši 19%
 •  Čl. III bod 7. mění a dále specifikuje do zákona 280/2009 Sb. (Daňový řád) způsob práce s daňovými informačními schránkami
 • v Čl XI., bod 1. zavádí do zákona 357/1992 Sb. (trojdaní) nové a jednotné sazby daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
  • sazba daně dědické 9,5 %
  • sazba daně darovací 19 %
  • sazba daně z převodu nemovitostí 3 %
 • v Čl. XIX mění téměř kompletně zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - 592/1992 Sb.
  • mění se terminologie = "všeobecné" zdravotní pojištění na "veřejné" zdravotní pojištění a "výměřovací základ" se mení na "základ pojistného"
  • zřízuje se zvláštní účet přerozdělování veřejného zdravotního pojištění
  • upravuje se, kdo je poplatníkem pojistného, komu vzniká povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost plátců pojistného a dalších osob
  • výše pojistného se mění z jednotných 13,5 % na sazby pojistného 13,5 % a 6,5 %

Změn vyplývajícíh ze 458/2011 je opravdu hodně, čas na přípravu máme 3 roky - do 1.1.2015, tedy tedy do do data nabytí účinnosti většiny změn.

2. Novela 470/2011 Sb. je doposud nejrozsáhlejší novelou zákona o nemocenském pojištění 187/2006 Sb. s účinností od 1.1. 2012.

3. Novela 444/2011 Sb. je v pořadí teprve třetí novelou zákona o znalcích a tlumočnících 36/1967 Sb. Nově například stanovuje, že i znalci a tlumočníci se můžou dopustit správních deliktů - jejich vymezení je definováno v novém oddíle V zákona.

02.01.2012Legislativa

339 předpisů nabývá účinnost od 1.1.2012

102 předpisů vyhlášených v roce 2011 nabylo účinnosti 1.1.2012: zakonyprolidi.cz/cs/nove-ucinne/2012-1.

237 předpisů má novou konsolidovanou verzi účinnou od 1.1.2012: zakonyprolidi.cz/cs/nova-zneni/2012-1.

Legislativní smršť, není-liž pravda?