Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Legislativa

27.04.2020Legislativa

Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

(Ministerstvo pro místní rozvoj, Econlab z.s., Oživení o.s., seriál Econlabu o aplikaci metodiky najdete zde)

09.01.2018Legislativa

Platné právní předpisy. Zajímá vás, kolik jich oproti roku 2016 přibylo?

Zajímá vás, kolik za rok 2017 přibylo platných českých právních předpisů?
Přinášíme opět malý přehled - i s vyčísleným nárůstem oproti 31. 12. 2016.

01.01.2017Legislativa

Kolik je v současnosti platných právních předpisů?

Zajímá vás, kolik je v současnosti platných českých právních předpisů?
Přinášíme vám malý přehled - i s vyčísleným nárůstem oproti 31.12.2015.

01.01.2016Legislativa

Kolik je v současnosti platných právních předpisů?

Zajímá vás, kolik je v současnosti platných českých právních předpisů? Přinášíme vám malý přehled.

11.05.2012Legislativa

Kolik je vlastně platných českých právních předpisů?

Docela často slýcháme otázku, kolik je vlastně platných českých právních předpisů. V tomto příspěvku jsme se pokusili alespoň o částečnou odpověď.

12.04.2012Legislativa

Významná novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. podstatným způsobem změněn novelou č. 119/2012 Sb. a zákony pro lidi mají ani ne 24 hodin od vyhlášení zpracováno konsolidované znění !

24.03.2012Legislativa

Obchodní zákoník bude of 1.1.2014 vystřídán zákonem o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. je doprovázen pod číslem 90/2012 Sb. zákonem o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém.

V číslování je zřejmě opět trochu symboliky:

 • č. 90, zákon o obchodních korporacích, jako rok 1990, kdy tehdejší hospodářský zákoník od května obnovil obchodní koporace
 • č. 91, zákon o mezinárodním právu soukromém, jako rok 1991; přijetí Československa do Rady Evropy a podepsání dohody o přidružení k ES
24.03.2012Legislativa

Nový Občanský zákoník se symbolickým číslem svobody 89/2012

22. března vyšel v částce 33 Sbírky zákonů pod symbolickým číslem svobody – 89/2012 Sb. nový Občanský zákoník. Jeho motto: „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem.“

Stačí jím jen letmo zalistovat a je zřejmé, že od 1.1.2014 bude mnoho vnějších aspektů našeho života jinak. A po podrobnějším zalistování se chce říci, že i lépe.

20.03.2012Legislativa

STK motorových vozidel jinak a přísněji

Vyhláška č. 302/2001 Sb. dozná od 1.5.2012 po novelizaci předpisem 83/2012 Sb. významných změn.

Změny jsou zejména v seznamu kontrolních úkonů, metodach kontroly, základním popisu závad a přípustných stupních hodnocení závad.

14.03.2012Legislativa

Ústava novelizována. Přímá volba prezidenta realitou.

Prostřednictvím novely Ústavy č. 71/2012 Sb. se přímá volba prezidenta stala realitou a příštího českého prezidenta si voliči vyberou sami, poprvé v březnu 2013.

Konsolidované znění Ústavy 1/1993 Sb. účinné od 1.10.2012 jsme samozřejmě zapracovali obratem.

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Obchodní zákoník

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. byl s účinností 1.1.2012  změněn novelou č. 351/2011 Sb.

Mění se podmínky souběhu funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti, podmínky zajištění závazků osob společností, zavádí se možnost vzdání se náhrady škody v obchodněprávních vztazích ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Zákoník práce

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 365/2011 Sb.

Zavádí větší pružnost v pracovněprávních vztazích, odstupňované odstupné, mění délku pracovního poměru na dobu určitou, prodlužuje maximální délku pracovního poměru na dobu určitou ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Zákon o zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. byl s účinností 1.1.2012 změněn novelou č. 367/2011 Sb.

Zpřísňují se postihy za "švarcsystém", za nevyplacení odstupného, zefektivňuje se podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: trestní odpovědnost právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. nově postihuje právnické osoby za páchání trestných činů, z trestní odpovědnosti se ovšem vylučuje Česká republika a územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: daň z přidané hodnoty

Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 370/2011 Sb.

Sazba 10% změněna na 14% a od 1.1.2013 se bude dále měnit na 14% ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: zápis vlastnických práv k nemovitostem

Zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 349/2011 Sb.

Změna přináší zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí a definuje postupný přechod na pouze elektronické formuláře návrhu na vklad ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: nemocenské pojištění

Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 364/2011 Sb.

Změna zavádí rozšíření okruhu pojištěných osob o společníky, komandisty, jednatele společností - mají-li sjednán měsíční příjem alespoň ... (více)

10.02.2012Legislativa

Novinky v zákonech od 1.1.2012: veřejné zdravotní pojištění

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. byl s účinností k 1.1.2012 změněn novelou č. 298/2011 Sb.

Zavádí se tzv. ekonomicky náročnější varianta zdravotnických služeb, t.j. možnost dostat nadstandardní péči za příplatek ... (více)

05.01.2012Legislativa

Několik změn, které přinesla legislativní smršť z konce 2011

1. Zákon 458/2011 Sb. novelizuje desítky dalších předpisů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa, např.

 • Čl I. představuje nejrozsáhlejší novelu zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb. za posldní období
  • např. v Čl. I bod 33 je určena nová sazba daně z příjmu ve výši 19%
 •  Čl. III bod 7. mění a dále specifikuje do zákona 280/2009 Sb. (Daňový řád) způsob práce s daňovými informačními schránkami
 • v Čl XI., bod 1. zavádí do zákona 357/1992 Sb. (trojdaní) nové a jednotné sazby daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
  • sazba daně dědické 9,5 %
  • sazba daně darovací 19 %
  • sazba daně z převodu nemovitostí 3 %
 • v Čl. XIX mění téměř kompletně zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - 592/1992 Sb.
  • mění se terminologie = "všeobecné" zdravotní pojištění na "veřejné" zdravotní pojištění a "výměřovací základ" se mení na "základ pojistného"
  • zřízuje se zvláštní účet přerozdělování veřejného zdravotního pojištění
  • upravuje se, kdo je poplatníkem pojistného, komu vzniká povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost plátců pojistného a dalších osob
  • výše pojistného se mění z jednotných 13,5 % na sazby pojistného 13,5 % a 6,5 %

Změn vyplývajícíh ze 458/2011 je opravdu hodně, čas na přípravu máme 3 roky - do 1.1.2015, tedy tedy do do data nabytí účinnosti většiny změn.

2. Novela 470/2011 Sb. je doposud nejrozsáhlejší novelou zákona o nemocenském pojištění 187/2006 Sb. s účinností od 1.1. 2012.

3. Novela 444/2011 Sb. je v pořadí teprve třetí novelou zákona o znalcích a tlumočnících 36/1967 Sb. Nově například stanovuje, že i znalci a tlumočníci se můžou dopustit správních deliktů - jejich vymezení je definováno v novém oddíle V zákona.

02.01.2012Legislativa

339 předpisů nabývá účinnost od 1.1.2012

102 předpisů vyhlášených v roce 2011 nabylo účinnosti 1.1.2012: zakonyprolidi.cz/cs/nove-ucinne/2012-1.

237 předpisů má novou konsolidovanou verzi účinnou od 1.1.2012: zakonyprolidi.cz/cs/nova-zneni/2012-1.

Legislativní smršť, není-liž pravda?