Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Právní poradna

23.10.2013Právní poradna

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnost odstoupení od uzavřené smlouvy - odstoupit je možné v případech stanovených zákonem či smlouvou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvu uzavřenou podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku obchodního. 

23.10.2013Právní poradna

Neplatnost manželství

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být takového charakteru, že se na manželství pohlíží jako by vůbec nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků, nebo musí neplatnost manželství vyslovit teprve soud. V obou případech neplatnost působí ex tunc, tedy od samého počátku uzavření manželství. V následujících řádcích se dozvíme, které skutečnosti mají za následek neplatné manželství, a které z nich mohou konvalidovat a naopak za jakých okolností ke vzniku manželství vůbec nedojde.

23.10.2013Právní poradna

Dohoda o vině a trestu

Podstatou tohoto institutu je, že dojde k výraznému zkrácení a zjednodušení celého trestní řízení, neboť odpadne povinnost složitého vyšetřování, dokazování, dlouhého projednávání u soudu, apod. Státní zástupce může zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se stal trestný čin a že jej spáchal obviněný. Pokud k uzavření dohody o vině a trestu nedojde, trestný čin bude následně projednáván v obvyklém trestním řízení.

23.10.2013Právní poradna

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Chystáte se Váš dům nebo byt prodat nebo pronajmout, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit?
Máte obavy, že u Vás zazvoní exekutoři pro dluhy nezdárného potomka holdujícího alkoholu a zábavě, ale nikoliv práci?
Máte problémy s bývalým partnerem, který se i po Vašem rozchodu, nemá v úmyslu vystěhovat z Vašeho bytu? 

23.10.2013Právní poradna

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a lze se jim bránit obecně proti všem rozsudkům soudu prvního stupně v občanském řízení. Napadnout lze i usnesení soudu prvního stupně. Poučení o možnost podání odvolání jako opravného prostředku, lhůtu k jeho podání a určení odvolacího orgánu by mělo obsahovat každé soudní rozhodnutí.

23.10.2013Právní poradna

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva a stejné povinnosti. O záležitostech partnerského soužití rozhodují tedy oba partneři společně a nedohodnou-li se v podstatných věcech, může o nich rozhodnout na návrh některého z nich soud. Přesto, že má registrované partnerství představovat jakýsi institut podobný manželství, v mnoha ohledech se registrované partnerství od manželství zásadně liší, některé dílčí aspekty typické pro manželství však byly přiznány i registrovanému partnerství.

23.10.2013Právní poradna

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

1. dubna 2012 nabyla účinnosti důležitá novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která zpřísňuje podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel a klade si tak za cíl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních. Jednou z podstatných změn je skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem.

23.10.2013Právní poradna

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví nemusí vždy znamenat radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém pouze dluhy. Mnohdy dluhy vyjdou v dědickém řízení najevo až později, popřípadě se zjistí dodatečně až po skončení dědického řízení.

23.10.2013Právní poradna

Rozhodčí řízení

Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a mezi jeho výhody patří zejména jeho rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost. Podstatné je, že rozhodnutí rozhodce, které se nazývá rozhodčím nálezem má povahu rozhodnutí soudu a je plnohodnotným exekučním titulem. Co se týče osoby rozhodce, tak tou může být v podstatě kterákoli zletilá, bezúhonná osoba, která je občanem České republiky a je způsobilá k právním úkonům.

23.10.2013Právní poradna

Jak postupovat při uzavírání půjčky

Rozhodli jste se, že někomu půjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o půjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít. Smluvní strany smlouvy o půjčce se nazývají věřitel a dlužník, přičemž podstatou tohoto právního vztahu je to, že věřitel přenechá dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčit lze tak v podstatě jakékoliv zastupitelné a nahraditelné věci, jako je mouka, cukr, peníze, apod. Pokud se půjčuje věc určená individuálně, jedná se o smlouvu o výpůjčce, která musí být bezplatná, jinak jde o nájem. Smlouva o půjčce jako taková je upravena pouze v občanském zákoníku, a proto se jeho ustanovení vztahují i na smlouvy uzavřené mezi podnikateli.

12.03.2013Právní poradna

Promlčení závazků

Právo se promlčuje, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Rovněž se nepromlčují práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka. 

12.03.2013Právní poradna

Věcná břemena

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a jejich podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného - oprávněného. Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy, užívá-li však nemovitost i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Věcná břemena se tedy vztahují vždy k nějaké nemovitosti, nikoli k věci movité. Jestliže se jedná o věcné břemeno k nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitostí, vzniká právo odpovídající věcnému břemeni až jeho vkladem do tohoto katastru. Pod věcná břemena lze obvykle zahrnout taková oprávnění jako je právo jízdy, právo pěší chůze, čerpání vody, umístění vedení, apod. V pochybnostech o rozsahu věcného břemene platí, že vlastník nemovitosti má být omezován spíše méně než více. Proto nelze například rozšiřovat právo pěší chůze na průjezd motorovými vozidly, lze je však obvykle vztahovat i na osoby blízké či návštěvy oprávněného. Věcná břemena se dále rozlišují na osobní a věcná.

12.03.2013Právní poradna

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit. 

12.03.2013Právní poradna

Zajištění závazků

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxí smluvních stran splnění závazku zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že jeho pohledávka bude dlužníkem skutečně řádně splněna. Proto je v případě nesolventního dlužníka jistější variantou zvolit zajištění závazku např. formou ručení třetí osobou nebo uzavřením zástavní smlouvy, než sjednání smluvní pokuty, apod. V následujících řádcích se tedy zaměříme na nejčastější zajišťovací prostředky závazků a jejich podrobnější popis.

12.03.2013Právní poradna

Jak postupovat před nákupem automobilu

To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, stáří a další podstatné technické skutečnosti, odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina kupujících ví. Nákup nového vozidla však s sebou může obnášet nespočet právních úskalí, které mohou vlastnictví vozidla kupujícím v budoucnu mnohdy velmi ohrozit, nebo alespoň značně znepříjemnit. Níže se dozvíte právní rady, kterých byste se při každém nákupu motorového vozidla měli držet.

12.03.2013Právní poradna

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň jednou za čas v menší či větší míře konflikty se svými sousedy. Pro některé jsou sousedské vztahy dokonce tak neúnosné, že se raději odstěhují. Někdy stačí sousedy pouze upozornit, neboť si třeba ani neuvědomují, že jejich chování ruší ostatní - každý má v tomto ohledu jiné měřítko posuzování, pokud však sousedi na stížnosti nereagují či intenzitu svého rušivého jednání neustále zvyšují, nezbývá nic jiného než proti nim zakročit jiným způsobem. Jak se bránit v mezích zákona při sousedském sporu se dozvíme v následujících pěti radách. Hned na začátku je důležité také poznamenat, že práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší rovněž v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, pozemek, apod.

12.03.2013Právní poradna

Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky

Mateřství sebou přináší kromě radosti z nového potomka, také zvýšené finanční náklady, ale hlavně nemožnost po určitý čas chodit do zaměstnání a vydělávat. V této chvíli by tuto funkci měl alespoň v určité míře zastoupit stát prostřednictvím poskytování peněžních dávek a příspěvků. Související právní úpravu nalezneme hlavně v zákoně č. 187/2006 o nemocenském pojištěnízákoně č. 117/1995, o státní sociální podpoře a dále také v zákoně č. 262/2006, zákoníku práce.

12.03.2013Právní poradna

Jak správně podat žalobu o rozvod manželství

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili všechny důsledky a jste si jisti, že Vaše manželství již nemá šanci na obnovu a rozhodnete se pro nejkrajnější řešení tedy rozvod manželství, je dobré znát, co všechno by měla žaloba o rozvod obsahovat. Ve složitějších případech Vám doporučujeme samozřejmě návštěvu advokáta, který Vám poskytne komplexní právní poradenství.

12.03.2013Právní poradna

Jak postupovat v případě dědění

Na základě současné právní úpravy lze v zásadě dědit majetek po zemřelém ze dvou právních důvodů. Prvním z nich je platná závěť zůstavitele, a druhým je dědění v rámci zákonné dědické posloupnosti, která se uplatní tehdy, jestliže zemřelý žádnou závěť po sobě nezanechal, popř. projev jeho poslední vůle nepokrývá všechen jeho majetek nebo nebyl pořízen v souladu se zákonnými požadavky. Vyloučena však není ani kombinace obou těchto důvodů dědění.

12.03.2013Právní poradna

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání) a základní povinností nájemce je platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu. Mimoto však existuje mezi nájemcem a pronajímatelem další řada práv a povinností – pojďme se zaměřit na ta nejdůležitější z nich.