Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Odstoupení od smlouvy

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnost odstoupení od uzavřené smlouvy - odstoupit je možné v případech stanovených zákonem či smlouvou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvu uzavřenou podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku obchodního.

Smyslem tohoto článku nebude uvést všechny případy, kdy je možné odstoupit od smlouvy. Pokud zákon institut odstoupení připouští, pak lze podmínky pro uplatnění tohoto právního institutu nalézt vždy v příslušných paragrafech pojednávajících o jednotlivých smlouvách. Odstoupení od smlouvy je možné za určitých podmínek i u nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, apod.

Situace, kdy jsou účastníci oprávněni odstoupit od smlouvy, však bývají častým předmětem sporu a nejasností mezi smluvními stranami. Níže proto poskytujeme k institutu odstoupení základní informace.

V případě smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo jiných dálkových prostředků má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodů

Spotřebitelem je osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pod spotřebitelské smlouvy se zahrnují všechny smlouvy, v nichž stojí na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, tedy osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

V souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel, v případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků na dálku, tedy i v případě internetového nákupu, právo odstoupit smlouvy do 14 dnů, a to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce. Pokud prodejce o této možnosti spotřebitele neinformuje, prodlužuje se možnost odstoupení na tři měsíce od uzavření smlouvy.

Možnost odstoupení může být sjednána přímo ve smlouvě

Smluvní strany si již přímo ve smlouvě můžou vymínit, že oba nebo jeden z účastníků smluvního vztahu je oprávněn od smlouvy odstoupit. Nezřídka si pro tuto skutečnost sjednávají tzv. odstupné. Smluvní strany si mohou do smlouvy zahrnout ujednání, na jehož základě je jedna ze stran nebo kterákoli ze stran oprávněna zrušit smlouvu zaplacením určité částky jako odstupného. Tím se smlouva zrušuje od doby svého uzavření, a to v okamžiku když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Odstoupit však nemůže ta strana, která již přijala plnění závazku druhé strany nebo jeho části, nebo která splnila svůj závazek nebo jeho část.

Odstoupit od smlouvy je možné v případě prodlení dlužníka nebo věřitele

Prodlením je myšlen právní stav, kdy dlužník nesplnil svůj závazek řádně nebo včas a jde-li o věřitele, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění od dlužníka nebo dlužníkovi neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu, jímž může být i vydání potvrzení o splnění dluhu dlužníkem. Pokud je smlouva uzavírána dvěma nepodnikateli a tím podrobena občanskému zákoníku, může věřitel v případě prodlení dlužníka odstoupit od smlouvy, jestliže dlužník nesplní svůj závazek ani v přiměřené lhůtě, kterou mu věřitel poskytl.

Podle obchodního zákoníku, je možné odstoupit od smlouvy, jak v případě prodlení dlužníka, tak v případě prodlení věřitele, a to tehdy, znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a jestliže to smluvní strana oznámí smluvní straně, která je v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Pokud však strana oprávněná požadovat plnění smluvní povinnosti oznámí druhé straně, že na splnění této povinnosti trvá, nebo nevyužije-li včas právo odstoupit od smlouvy, je oprávněna odstoupit od smlouvy až po poskytnutí přiměřené lhůty ke splnění povinnosti.

Možnost zákonného odstoupení je dána i v případě odpovědnosti za vady

Jako vždy rozlišujeme, zda kupní smlouvu uzavíral spotřebitel s podnikatelem, dvě nepodnikající osoby nebo dva podnikatelé. Jestliže smlouvu uzavřeli mezi sebou dva nepodnikatelé, dopadají na jejich smluvní vztah obecná ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě, na jejichž základě je prodávající povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy upozornit na vady věci, o nichž ví. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, jde-li však o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má mimoto právo od smlouvy odstoupit.

V případě spotřebitelských smluv, je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou a závadu nelze odstranit výměnou věci, nebo její opravou, nebo pokud také věc reklamuje pro větší počet vad nebo pro stejnou vadu opakovaně, tj. při třetí stejné vadě.

Jestliže kupní smlouvu uzavřeli dva podnikatelé, může kupující odstoupit, jestliže dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným způsobem. Kupující je však povinen vady včas oznámit prodávajícímu.

Odstoupení učiňte vůči druhé straně vždy prostřednictvím písemného podání a jeho přijetí si nechte potvrdit

Odstoupení vůči druhému účastníkovi čiňte vždy písemně, nejlépe pomocí doporučeného dopisu, jehož přijetí druhou stranou si nechte potvrdit pomocí dodejky. V případě možných sporů, tak budete mít vždy v ruce písemný důkaz, že jste právní úkon odstoupení vykonali. Odstoupení je účinné doručením či oznámením druhé straně.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v bezplatné právní poradně.