Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
28.01.2012

Odpovědnost lyžaře na sjezdovce

Kategorie

Historie

Obecná prevenční povinnost

Prvním a nejdůležitějším pravidlem, které by měl každý účastník provozu na sjezdovkách a lyžařských tratích mít neustále na mysli, je občanskoprávní institut obecné prevenční povinnosti, tedy povinnosti chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Toto široce formulované pravidlo § 415 Občanského zákoníku v sobě skrývá závaznou právní povinnost jednat určitým způsobem, zákon tedy od svých adresátů očekává, že se zdrží  chování, jehož přímým následkem je vznik škody na majetku, zdraví či životním prostředí. Vzhledem k neexistenci obecné právní normy upravující pohyb po sjezdovkách je třeba pravidla, jejichž porušení se dá ve smyslu § 415 Občanského zákoníku vykládat jako příčina vzniku škody, hledat v judikatuře českých soudů.

Klíčovým stanoviskem je rozsudek Nejvyššího soudu č. 25 Cdo 1506/2004. Soud vyslovil názor, že pravidla pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, jsou i přes skutečnost, že nejsou obecným právním předpisem, závazná pro pohyb lyžařů na sjezdovkách. Porušením těchto pravidel dochází k porušení právní povinnosti uložené v § 415 Občanského zákoníku, následkem čehož vzniká obecná odpovědnost za škodu. Podle § 420 Občanského zákoníku totiž každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, neprokáže-li, že vznik škody nezavinil.

Obecná odpovědnost za škodu

Vymezení obecné odpovědnosti kromě porušení právní povinnosti a vzniku škody předpokládá také příčinnou souvislost mezi porušením právní povinností a vznikem škody a zavinění. Příčinná souvislost je objektivní vztah mezi protiprávním jednáním a škodou, jakožto následkem tohoto jednání. Posouzení příčinné souvislosti je vždy otázkou zjištění vlivu protiprávního jednání na vznik škody. V takovýchto případech je nutné prokázat, že ke vzniku škody by jinak, než protiprávním jednáním nedošlo. Protiprávní úkon nemusí být jedinou příčinou vzniku škody, zde je opět rozhodující, zda-li by ke škodě došlo i bez protiprávního jednání, či nikoliv. Zavinění je pak subjektivním vztahem mezi osobou a jejím protiprávním jednáním, stejně tak mezi osobou a škodou, která je následkem tohoto jednání. Z hlediska míry rozumu a vůle subjektu lze dále rozlišit škodu způsobenou úmyslně či z nedbalosti.

Trestní odpovědnost

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku č. 8 Tdo 68/2010 rozhodl, že:

Lyžař je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem a celkové situaci na místě, jímž projíždí (...), aby měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě. Pokud zaviněně nedodrží uvedená pravidla, (..) přichází v úvahu jeho trestní odpovědnost za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst.1 tr. zák.“ (poznámka redkace: analogicky podle noého Trz § 147 odst. 1 dle nového 40/2009 Sb.)

Z uvedeného vyplývá, že způsobená škoda na majetku či zdraví může mít i nepříjemnou trestněprávní dohru. V případě řešeném shora citovaným rozsudkem došlo ke střetu lyžaře s nezletilou lyžařkou, následkem čehož byla poškozené lékařsky odebrána slezina. Na základě této skutečnosti byl žalovaný odsouzen za těžké ublížení na zdraví k šesti měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na půl roku.

Nehoda v zahraničí

Stanete-li se účastníkem či svědkem nehody na lyžařské trati, je nutné brát v potaz následující: místní příslušnost soudu projednávající civilní delikt, se v rámci EU řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 894/2007. Podle shora uvedeného nařízení je rozhodným právem právo země, kde k deliktu došlo. V případě srážky českého lyžaře se zahraničním turistou pak bude rozhodné právo místa, kde ke střetu došlo, nikoliv místa, kde se následky střetu projevily. Z interpretace ustanovení nařízení však vyplývá, že střet dvou občanů stejného státu bude podléhat jurisdikci státu, jehož jsou občany, nikoliv státu, kde ke střetu došlo.

Závěr:

Dodržování pravidel FIS a nepřeceňování vlastních schopností je nejúčinnější prevencí vzniku škody na zdraví, majetku a spousty nepříjemných situací na lyžařských tratích. Stanete-li se svědkem nehody, jste povinni poskytnout jejím účastníkům podle bodu 9. pravidel FIS pomoc. Dojde-li k újmě na Vašem zdraví či majetku, neváhejte oslovit co největší počet svědků, podle bodu 10 pravidel FIS jsou všichni svědci nehod na lyžařských tratích povinni prokázat svou totožnost za účelem následného šetření.

Autoři: Miroslav Obernauer, Legal Assistant, trvale spolupracující s NWD Legal,
Michal Kroft, advokát, trvale spolupracující s NWD Legal

NWD Legal
European Business Center
Dukelských hrdinů 34
170 00 Praha 7, Czech Republic
tel.: +420 224 215 221, fax: +420 224 210 244

nwdlogo.png