Objednat předplatné
10.02.2012

Novinky v zákonech od 1.1.2012: Obchodní zákoník

Kategorie

Historie

Obchodní zákoník 513/1991 Sb. byl s účinností 1.1.2012  změněn novelou č. 351/2011 Sb.

Významnou změnou na úrovni obchodního (ale i pracovního) práva je ustanovení § 66d obchodního zákoníku – Pověření obchodním vedením, kterým zákonodárce reagoval na v loňském roce často diskutovaný souběh funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti. Ustanovení § 66d nyní takový souběh výslovně připouští  a stanoví, že obchodní vedení může být vykonáváno v pracovněprávním vztahu.

Nové znění § 196a určuje, že společnost může poskytnout zajištění závazků osob podle odstavce 1 a 2 (osoby oprávněné činit za společnost či jejím jménem právní úkony a osoby jim blízké a se společností personálně propojené) pouze se souhlasem valné hromady. Dále toto ustanovení zvyšuje právní jistotu třetích osob při nabývání majetku od osoby, jež jej nabyla bez souhlasu valné hromady nebo bez znaleckého posudku (tedy fakticky od nevlastníka), pokud budou tyto osoby v dobré víře. V praxi to znamená, že např. při koupi nemovitosti od nevlastníka nemusíme čekat po celou vydržecí dobu 10 let, kterou předpokládá občanský zákoník, nýbrž nemovitost nabydeme do svého vlastnictví okamžitě, pokud jsme nabyli v dobré víře.

Za průlomové lze v rámci českého právního řádu považovat zavedení možnosti dohodnout se v obchodněprávních vztazích na omezení nebo vzdání se práva na náhradu škody. Zmíněné musí byt učiněno před vznikem škody a nevztahuje se na škodu, která byla způsobena úmyslně.

Neposlední novinkou je srozumitelné stanovení povinnosti podnikatele mít právní titul k užívání prostor, které jsou jeho sídlem zapsaným v obchodním rejstříku po celou dobu trvání tohoto zápisu. Z hlediska praxe je důležité, že prohlášení vlastníka o souhlasu s umístěním sídla v jeho nemovitosti nesmí být nově starší než tři měsíce a podpis vlastníka na něm musí být úředně ověřen.

(zdroj: Legal update NWD-Legal 2/2012 , kontakt: kroft@nwd-legal.com)