Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Neplatnost manželství

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být takového charakteru, že se na manželství pohlíží jako by vůbec nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků, nebo musí neplatnost manželství vyslovit teprve soud. V obou případech neplatnost působí ex tunc, tedy od samého počátku uzavření manželství. V následujících řádcích se dozvíme, které skutečnosti mají za následek neplatné manželství, a které z nich mohou konvalidovat a naopak za jakých okolností ke vzniku manželství vůbec nedojde.

Bigamie je zakázána a do manželského svazku mohou spolu vstoupit pouze muž s ženou

I když je v některých zemích mnohoženství tolerováno či dokonce společností vyžadováno, v České republice uzavření manželství s ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, nejenže způsobuje neplatnost celého manželského svazku, ale je i trestným činem, za nějž hrozí trest odnětí svobody až dva roky.

Mimoto zákon o rodině stanoví, že manželství je trvalé společenství muže a ženy, nejsou proto dovoleny sňatky párů stejného pohlaví. I kdyby osoby téhož pohlaví spolu v České republice vstoupili do manželství, jejich manželství by bylo jen zdánlivé a nebylo by třeba vyhlašovat neplatnost tohoto manželství soudem.

K uzavření manželství je nezbytné mít způsobilost k právním úkonům

Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může vstoupit do manželství jen se schválením soudu, který může uzavření manželství povolit, je-li zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství. Do manželství nemůže vstoupit ani osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Uzavře-li manželství osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům, vysloví soud neplatnost manželství i bez návrhu.

Minimální věk, od jehož dosažení je možné uzavřít sňatek, činí 16 let

Základním pravidlem je, že manželství může uzavřít osoba, jež dosáhla zletilosti, tedy osmnácti let. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může však soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let (nejčastějším důvodem pro povolení této výjimky bývá těhotenství nastávající manželky).

Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Z povahy věci je jasné, že tato vada nemůže nikdy v budoucnu konvalidovat. Totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Zákon však již nezakazuje uzavření manželství mezi ostatními příbuznými v linii pobočné, do manželství tak může vstoupit například bratranec se sestřenicí.

Manželství uzavřeno pod výhružkou nebo v důsledku omylu, není platné

Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky anebo omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství. Soud vysloví neplatnost takového manželství na návrh kteréhokoli z manželů, právo manžela uplatnit neplatnost manželství však zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl. Oproti tomu, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím, hledí se na manželství jako by vůbec nevzniklo.

K uzavření občanského i církevního sňatku je zapotřebí splnit některé formální náležitosti

Jestliže bylo manželství uzavíráno ve formě církevního sňatku, je nutné, aby prohlášení o uzavření manželství učinili snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Jestliže svatba před církví nezahrnovala všechny tyto náležitosti, jedná se pouze o manželství zdánlivé. Občanský sňatek je naopak nutné uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce.

Pokud je z nějakých důvodů povoleno uzavření manželství, z nichž jeden ze snoubenců je zastoupen, je třeba, aby plná moc byla písemná (vzory plných mocí) a podpis na ní byl úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v bezplatné právní poradně.