Objednat předplatné
05.01.2012

Několik změn, které přinesla legislativní smršť z konce 2011

Kategorie

Historie

1. Zákon 458/2011 Sb. novelizuje desítky dalších předpisů v souvislosti se zřízením jednotného inkasního místa, např.

 • Čl I. představuje nejrozsáhlejší novelu zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb. za posldní období
  • např. v Čl. I bod 33 je určena nová sazba daně z příjmu ve výši 19%
 •  Čl. III bod 7. mění a dále specifikuje do zákona 280/2009 Sb. (Daňový řád) způsob práce s daňovými informačními schránkami
 • v Čl XI., bod 1. zavádí do zákona 357/1992 Sb. (trojdaní) nové a jednotné sazby daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
  • sazba daně dědické 9,5 %
  • sazba daně darovací 19 %
  • sazba daně z převodu nemovitostí 3 %
 • v Čl. XIX mění téměř kompletně zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - 592/1992 Sb.
  • mění se terminologie = "všeobecné" zdravotní pojištění na "veřejné" zdravotní pojištění a "výměřovací základ" se mení na "základ pojistného"
  • zřízuje se zvláštní účet přerozdělování veřejného zdravotního pojištění
  • upravuje se, kdo je poplatníkem pojistného, komu vzniká povinnost platit pojistné, oznamovací povinnost plátců pojistného a dalších osob
  • výše pojistného se mění z jednotných 13,5 % na sazby pojistného 13,5 % a 6,5 %

Změn vyplývajícíh ze 458/2011 je opravdu hodně, čas na přípravu máme 3 roky - do 1.1.2015, tedy tedy do do data nabytí účinnosti většiny změn.

2. Novela 470/2011 Sb. je doposud nejrozsáhlejší novelou zákona o nemocenském pojištění 187/2006 Sb. s účinností od 1.1. 2012.

3. Novela 444/2011 Sb. je v pořadí teprve třetí novelou zákona o znalcích a tlumočnících 36/1967 Sb. Nově například stanovuje, že i znalci a tlumočníci se můžou dopustit správních deliktů - jejich vymezení je definováno v novém oddíle V zákona.