Objednat předplatné
22.11.2012

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Autor: Právní linka – internetová právní poradna, Advokátní kancelář Kausta, Zientková a partneři

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí. 

Sepište k veškerému svému majetku závěť, k němuž přesně uveďte konkrétní dědice, případně i jejich majetkové podíly.

Za současné právní úpravy je možné závěť sepsat třemi způsoby. První možností je napsat závěť vlastnoručně (tzv. holografní závěť), přičemž toto pořízení poslední vůle musí být vlastní rukou také podepsáno a obsahovat datum jejího sepsání, jinak je neplatné. Ostatně toto jsou nezbytné podmínky pro každý typ závěti. Pokud se rozhodnete závěť sepsat např. prostřednictvím počítače (tzv. alografní závěť), je třeba, aby tato závěť byla podepsána před dvěma současně přítomnými svědky s výslovným prohlášením, že jde o Vaši poslední vůli a tito svědci se na listinu podepíší. Svědky nemohou být osoby, které v závěti označujte za dědice nebo by mohly být k dědění povolány zákonem, a to včetně jejich blízkých osob. Posledním, ale zároveň nejspolehlivějším způsobem pořízení závětí, je její sepsání u kteréhokoliv notáře. V tomto případě bude Vaše závěť uložena do centrální evidence závětí a vy tak budete mít záruku, že v případě dědického řízení o dědictví nebude o Vaší poslední vůli pochyb. 

I v případě, kdy si o svém majetku pořídíte závěť, existují tzv. neopominutelní dědici.

I když sepíšete platnou závěť s úmyslem vyloučit z dědění Vaše potomky, tj. děti, vnuky, pravnuky,..., jejich dědění bez splnění dále uvedených předpokladů nezabráníte, neboť tito jsou tzv. neopominutelní dědici. Na základě § 479 občanského zákoníku mají Vaši potomci nárok na dědictví i přes skutečnost, že jste je do závěti nezahrnuli. Pakliže se jedná o nezletilého potomka, z Vaší pozůstalosti mu náleží tolik, kolik by činil jeho dědický podíl v případě dědění ze zákona a zletilému potomku alespoň polovina tohoto zákonného dědického podílu. 

Pokud jsou vztahy s Vašimi potomky opravdu rozvrácené, můžete je vydědit.

Občanský zákoník umožňuje vydědit potomky z dědictví tehdy, pokud Vám Váš potomek v rozporu s dobrými mravy, neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech dále jestliže o Vás trvale neprojevuje zájem, jaký by jako potomek projevovat měl, nebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody, v trvání min. jednoho roku nebo pokud vede trvale nezřízený život. Z jiných, než těchto uvedených důvodů potomky vydědit nelze.

Pamatujte, vydědit můžete pouze své potomky, pokud chcete vyloučit z dědictví například manžela/manželku, sourozence, tak k tomu využijte výše uvedený institut závěti. 

V případě vydědění dbejte na to, aby Váš projev vůle byl učiněn správně.

Vydědění je stejně jako závěť jednostranným právním úkonem a musí rovněž splňovat stejné formální náležitosti. Můžete jej tedy sepsat vlastní rukou s vlastnoručním podpisem a uvedením data, na počítači před dvěma svědky s prohlášením, že jde o vydědění a následně listinu před svědky podepsat současně i s připojením jejich podpisů, nebo je možné projev vůle o vydědění učinit formou notářského zápisu. Oproti závěti, však v listině o vydědění musí být uveden i konkrétní důvod, na jehož základě Vašeho potomka vyděďujete. Vydědění můžete vztáhnout i na všechny ostatní potomky vyděděné osoby, pokud tak v listině výslovně uvedete. 

Závěť nebo listina o vydědění není nezměnitelná.

V případě závěti platí základní pravidlo, že pozdější závěť ruší závěť dřívější. Pokud nová závěť nedopadá na všechen majetek dědictví, který je však zahrnutý v závěti dřívější, použije se pro něj předchozí závěť. Dále je možné projev poslední vůle odvolat, a to stejným způsobem, jaký je vyžadován pro jeho pořízení, nemusí být však totožný, jaký jste zvolili pro konkrétní závěť. V neposlední řádě můžete závěť jednoduše zničit, a to jejím roztrháním, spálením, apod., pokud má závěť více kopií, je třeba zničit všechny. Obdobně můžete postupovat i v případě listiny o vydědění, tzn., můžete ji buď zničit, nebo projev vůle vydědění stanoveným způsobem odvolat. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Více podobných článků naleznete také na webu Právní linky, v bezplatných právních radách.