Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
22.11.2012

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Autor: Právní linka – internetová právní poradna, Advokátní kancelář Kausta, Zientková a partneři

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré nezanedbat právní stránku rozvodu manželství a pokusit se přistoupit k věci pokud možno racionálně.

Žalobu o rozvod manželství důkladně zvažte

Rozvod manželství by měl být až tím posledním způsobem, jakým by měli manželé řešit vzájemné neshody či problémy v manželském soužití. Zvlášť rozvážně by k rozvodu manželství měli přistupovat zejména manželé, kteří ještě pečují o nezletilé děti. Jsou to právě děti, jichž se rozvod jejich rodičů nejvíce dotkne a mnohdy u nich zanechá i dlouhotrvající a v některých případech i doživotní traumata.

Rozvod manželství, který je jedním ze způsobů zániku manželství, je zakotven v zákoně č. 94/1963 Sb., zákon o rodině.

Je třeba konstatovat, že rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství, dle ustanovení § 18 až 20 zákona o rodině, vyplývají. Zaniknou tak vzájemná práva a povinnosti, dle kterých mají muž a žena v manželství stejná práva a stejné povinnosti, kdy jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí, podle svých schopností, možností a majetkových poměrů pečovat o uspokojování potřeb rodiny.

Manželům po rozvodu manželství zaniká také vzájemná vyživovací povinnost a možnost dědění, když rozvodem manželství přestává být manžel zákonným dědicem.

Dohodněte se na rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu manželství

V případě, že se manželům narodily děti, které jsou v době rozvodu manželství ještě nezletilé, tj. mladší 18 let, je možné manželství rozvést jen tehdy, není-li to v rozporu se zájmy těchto dětí a zejména pak pokud opatrovnický soud pravomocně rozhodl o rodičovské zodpovědnosti (právech a povinnostech) rodičů k nezletilým dětem pro dobu do ale i po dobu po rozvodu manželství.

V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho rodičů, případně střídavé či společné péče a rovněž určí výši výživného pro nezletilé děti.

Ideální bude vždy stav, kdy se jako rodiče budete schopni na budoucí péči o nezletilé děti dohodnout. V takovém případě soud schválí vaši dohodu, samozřejmě za předpokladu, že nebude odporovat zájmům vašich nezletilých dětí.

Nezapomeňte, že o dětech budete společně v zásadních věcech rozhodovat i v budoucnu, respektive budete muset být schopni spolu komunikovat o mnohých záležitostech týkajících se vašich dětí, proto je v zájmu budoucí komunikace vše řešit dohodou a kompromisy už při rozvodu manželství.

Pokuste se s manželem dohodnout na "nesporném rozvodu", v opačném případě vás jinak čeká rozvod "sporný"

Základní podmínkou pro úspěšný rozvod manželství dle ustanovení § 24 zákona o rodině je, že manželství je trvale a hluboce rozvráceno, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Zákon o rodině umožňuje tzv. rozvod "nesporný" a rozvod "sporný". V případě rozvodu "nesporného" je předpokladem dohoda manželů a současně splnění podmínek taxativně stanovených zákonem o rodině, to že:

  • návrhu na rozvod manželství se připojí druhý manžel,
  • manželství je trvale a hluboce rozvráceno,
  • manželství trvalo alespoň jeden rok,
  • manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí,
  • manželé spolu uzavřou před opatrovnickým soudem dohodu ohledně nezletilých dětí,
  • manželé spolu uzavřou písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která upravuje vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu manželství.

Zjistí-li soud, že jsou splněny všechny shora uvedené zákonné podmínky pro "nesporný" rozvod manželství, a že je naplněna tzv. nevyvratitelná domněnka kvalifikovaného rozvratu manželství, nebude v řízení vůbec zjišťovat příčiny rozvratu manželství.

Je zcela jisté, že "nesporný" rozvod manželství bude soudem vyřízen v poměrně krátké době, oproti rozvodu "spornému", který bude rozhodně trvat déle. U sporného rozvodu manželství je soud totiž ze zákona povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství, s tím, že rozvrat manželství musí mít za prokázaný. Každý z účastníků řízení – manželů, pak musí svá tvrzení ohledně souladnosti, nesouladnosti či rozvratu manželství prokázat (listinami, svědeckými výpověďmi apod.).

Připravte si návrh na vypořádání společného jmění manželů

Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Zanikne-li manželství, měli by rozvedení manželé vypořádat společné jmění manželů, v opačném případě by po uplynutí tří let od právní moci rozvodu manželství nastala zákonná fikce vypořádání společného jmění manželů.

Zákon stanoví, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné, s tím, že každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.

Občanský zákoník stanoví, že při vypořádání společného jmění manželů je nutno přihlédnout především k potřebám nezletilých dětí, dále k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je nutno brát na zřetel též k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít vždy písemnou formu, s tím, že podpisy manželů musí být úředně ověřeny v případě kdy se dohoda předkládá soudu u rozvodu manželství dle ust. § 24a zákona o rodině a v případě, že se vypořádávají i nemovitosti. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti, ve vztahu k nemovitostem, vkladem do katastru nemovitostí.

Vyřešte do budoucna práva a povinnosti společného bydlení

Rozvod manželství neznamená automatický zánik společného nájmu manželů.

Společný nájem bytu mezi manžely může zaniknout jednak na základě dohody rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu na návrh jednoho z nich. K zániku společného nájmu manželů, může dojít i na základě trvalého opuštění domácnosti jedním z manželů. Jiné pravidla platí pro nájem družstevního bytu a členství v bytovém družstvu.

Dohodu o užívání bytu po rozvodu mohou manželé uzavřít poté, co rozsudek soudu, kterým bylo manželství rozvedeno, nabyl právní moci, s tím, že dohoda musí obsahovat dohodu obou stran o zrušení společného nájmu bytu a dohodu o tom, který z rozvedených manželů bude do budoucna výlučným nájemcem bytu a který byt vyklidí po zajištění či nezajištění náhradního bytu.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Více podobných článků naleznete také na webu Právní linky, v bezplatných právních radách.