Objednat předplatné
31.12.2012

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Autor: Právní linka – právní poradna na internetu, AK Kausta, Zientková a partneři

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? V článku Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům jsme se zabývali tím, jak se dluhům vyhnout nebo je mít alespoň v dostatečné míře pod kontrolou. Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.

Využijte možnosti tzv. oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu

V případě že máte dluhy u více věřitelů, jste v prodlení s jejich splácením po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky nejste schopni plnit a, lze hovořit o tom, že jste se ocitli v úpadku. Pokud zároveň nejste podnikatelem, můžete za této situace podat insolvenční návrh spojený s návrhem povolení oddlužení. Má se za to, že nejste schopni plnit své závazky, jestliže zastavíte podstatnou část plateb k úhradě svých dluhů nebo jsou Vaše dluhy po splatnosti déle než tři měsíce anebo nelze dosáhnout uspokojení pohledávek Vašich věřitelů výkonem rozhodnutí nebo exekucí (musí jít však o neschopnost objektivní, pokud jen na splácení dluhů nemáte zájem, soud Vám oddlužení nepovolí).

Insolvenční návrh můžete podat i tehdy, pokud Vám úpadek teprve hrozí, jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebude schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Pokud si nevíte rady, jak správně sepsat návrh, navštivte raději odborníka

Velkému množství návrhů na povolení oddlužení není vyhověno jen proto, že nejsou správně vyplněny a neobsahují požadované přílohy. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na stránkách www.justice.cz, nebo se obrátit na právní poradnu. V něm, kromě Vašich osobních údajů, uvádíte všechny Vaše závazky, ale také Váš příjem za poslední tři roky, předpokládaný příjem v následujících pěti letech, který by měl především prokázat, že z něho budete schopni uhradit alespoň 30% všech svých dluhů a rozhodující skutečnosti, které osvědčují Váš úpadek (pokud by měla být pohledávka některého z věřitelů uspokojena méně než z 30%, je nutný jeho písemný souhlas).

Popis důvodů a skutečností vedoucí k Vaši platební neschopnosti určitě neodbývejte, ale naopak ho detailně rozeberte, neboť hlavně na jeho základě soud rozhoduje. Pamatujte, že k podání návrhu jste oprávněni pouze vy a nemůže ho podat za Vás nikdo jiný a také na to, že jej adresujete Krajskému soudu, v jehož obvodu máte bydliště.

Oddlužení neznamená, že své dluhy již nemusíte splácet

Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, záleží na rozhodnutí Vašich věřitelů, jakou formou uhrazení dluhů budou po Vás vyžadovat. Nejčastějším řešením bývá vypracování splátkového kalendáře, na jehož základě po odečtení nezabavitelného minima nezbytného k živobytí, odvádíte všechny své výdělky na úhradu svých závazků, a to po dobu pěti let.

Pokud budete po celou dobu splátky poctivě platit, můžete být poté na Váš návrh soudu od zbytku svých závazků osvobozen (teoreticky se tak můžete zprostit až 70% svých dluhů, záleží na výši Vašich splátek). Počítejte však s tím, že skutečně veškeré Vaše příjmy během následujících 5 let přesahující nezabavitelnou částku budou použity ke splácení dluhů, to se týká i darů, dědictví, apod.

Je také nutné uvést, že namísto pravidelných splátek mohou věřitelé požadovat k uspokojení svých pohledávek i prodej Vašeho majetku.

Pamatujte si, že zahájením insolvenčního řízení již nelze provést výkon rozhodnutí ani exekuci na Váš majetek

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy dojde insolvenční návrh soudu a ze zákona tak nastávají některé z právních účinků spojené s insolvenčním řízení, mezi něž patří nemožnost provedení výkonu rozhodnutí či exekuce na Váš majetek a uplatňování nároků věřitelů prostřednictvím žalob. Tyto účinky trvají až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Jestliže soud Vaše oddlužení povolí, bude jednou nařízený výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny. Oddlužení je tedy také jednou z variant, jak zabránit rostoucímu počtu exekucí na Vaše věci.

Snažte se své dluhy mít pod dohledem, i když podmínky pro povolení oddlužení nesplňujete

V případě, že máte více půjček u různých věřitelů, pokuste se o jejich tzv. konsolidaci čili sloučení všech půjček do jedné. Tuto možnost nabízí většina bank a výhodou je, že budete mít dluh pouze jeden, a to s výrazně menšími poplatky, než kdybyste spláceli každou půjčku zvlášť. Můžete si také domluvit nový splátkový kalendář s rozložením splátek na delší dobu, dohodnout si lepší podmínky splácení, apod.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Více podobných článků naleznete také na webu Právní linky, v bezplatné právní poradně.