Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
12.03.2013

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň jednou za čas v menší či větší míře konflikty se svými sousedy. Pro některé jsou sousedské vztahy dokonce tak neúnosné, že se raději odstěhují. Někdy stačí sousedy pouze upozornit, neboť si třeba ani neuvědomují, že jejich chování ruší ostatní - každý má v tomto ohledu jiné měřítko posuzování, pokud však sousedi na stížnosti nereagují či intenzitu svého rušivého jednání neustále zvyšují, nezbývá nic jiného než proti nim zakročit jiným způsobem. 

Jak se bránit v mezích zákona při sousedském sporu se dozvíme v následujících pěti radách. Hned na začátku je důležité také poznamenat, že práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší rovněž v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, pozemek, apod.

Problémového souseda se pokuste nejprve na nevhodné chování upozornit, až poté přistupte k dalším opatřením

Jak jsme již hovořili v úvodu, někdy skutečně stačí sousedovi domluvit, popřípadě se dohodnout na rozumném kompromisu a problém je vyřešen. V případech, v nichž je to vhodné, neváhejte využít i upozornění v písemné podobě, budete tak mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem na smírném vyřešení záležitosti.

Jestliže však domluva nepřichází v úvahu či soused-rušitel je vůči Vašim výtkám pasivní, můžete se domáhat odstranění závadného chování pomocí příslušného veřejného orgánu. Tento orgán volte podle charakteru a naléhavosti situace - jestliže je nutný okamžitý zásah, přivolejte Městskou Policii (týká se to zejména rušení nočního klidu), která může bezohlednému sousedovi uložit blokovou pokutu až do výše 1.000 Kč.

V ostatním případech (např. zastavění Vašeho pozemku, vnik sousedových zvířat na Váš pozemek, atd.) či při opakovaném rušení, dejte podnět na Váš obecní úřad, neboť na základě zákona se lze domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy u orgánu, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu; přičemž takovým to orgánem je obvykle obecní úřad. Orgán státní správy nařídí osobě, která se dopouští rušivého jednání, aby se ho zdržela, případně obnovila předešlý stav a dále se nezabývá, z jakého důvodu k zásahu došlo, a to ani tehdy, jestliže byl oprávněný. Ochrany se můžete domáhat také i u soudu, který není případným předchozím rozhodnutím orgánu státní správy vázán. 

Občanský zákoník stanoví pro vlastníky domů či bytů zvláštní povinnosti

Již samotná Listina základních práv a svobod stanoví, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Výkon vlastnického práva nesmí také poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále rozvíjí občanský zákoník, který uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Výčet činností, kterých se má vlastník vyvarovat, je pouze demonstrativní, to znamená, že se může jednat i o jakékoliv jiné nepřiměřené rušení. Proti porušování tzv. sousedských práv se může každý vlastník bránit prostřednictvím negatorní (zápůrčí) žaloby, ve které musí specifikovat, jakého přesného jednání se má rušivý vlastník zdržet, přičemž se nemusí jednat o bezprostředně sousedícího vlastníka, ale každou osobu, která je chováním vlastníka nemovitosti obtěžována. 

Ruší Vás nájemník z protějšího bytu? Informujte o tom pronajímatele

Pokud Váš soused, který Vás obtěžuje svým chováním, není vlastníkem bytu a nelze proto po něm požadovat dodržování sousedských práv ve smyslu občanského zákoníku, můžete se kromě ochrany u Policie nebo obecního úřadu, domáhat nápravy situace přímo u pronajímatele. Pronajímatel je v případě opakovaného a podstatného obtěžování ostatních nájemníků oprávněn dát takovému nájemci výpověď, pokud ani po jeho písemné výstraze se svým rušivým chováním nepřestane. Každý z nájemců je také povinen dodržovat řád v domě či pravidla určená nájemní smlouvou, která obvykle zakazují obtěžování nájemníků nadměrným zápachem či hlukem, rušením nočního klidu, skladováním odpadků, apod. a jejichž soustavné porušování může vést právě k ukončení nájmu ze strany pronajímatele. 

I u družstevních bytů nebo bytů ve společenství vlastníků jednotek je vhodné upozornit na obtěžující jednání souseda odpovědnou osobu

I družstva či společenství vlastníků jednotek mívají své vlastní domovní řády, které mají obyvatele domu povinnost dodržovat. Jestliže tak někteří nečiní, upozorněte na tuto skutečnost na některé z pravidelných schůzí - zjistíte tak, zda jste chováním souseda obtěžováni pouze Vy, a zda jde tedy třeba jen o Váš subjektivní pocit nebo zda soused ruší i ostatní. U družstevních bytů je situace jednodušší, protože členovi družstva svědčí k bytu pouze nájemní právo a představenstvo družstva může proto nepřizpůsobivému nájemníkovi vypovědět nájemní smlouvu. Oproti tomu výbor společenství vlastníků jednotek nemůže problémového vlastníka vystěhovat jako pronajímatel nájemce, a je tedy nutné obrátit se na obecní úřad či eventuálně na soud. Mimoto zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, který kromě jiného upravuje institut společenství vlastníků jednotek, výslovně stanoví, že vlastníkovi jednotky, který zasahuje do práv ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. 

Jestliže Váš problém se sousedem spočívá v jeho nadměrném hluku během noci a brzkého rána, můžete proti němu podat návrh na zahájení přestupkového řízení

Sousedé nás mohou obtěžovat v podstatě čímkoli – sledováním, nepořádkem, skladováním zapáchajících věcí, nejčastějším problémem však v rámci sousedských vztahů bývá rušení nočního klidu a působení nadměrného hluku. Rámus nemusí působit soused pouze pořádáním večírků s hlasitou hudbou, hádkami s manželkou, ale může mít také v oblibě například ve tři hodiny ráno klepat řízky nebo si ve stejnou dobu navrtávat obrázky. I když to může připomínat úsměvné příhody rodiny Bartáčkových a Novákových ze známého filmu, množství osob může dosvědčit, že k takovým situacím skutečně dochází a rozhodně jim tak veselé nepřipadají. Neúměrný hluk může působit také sousedův neustále štěkající pes. Jestliže však sousedé hluk působí během tzv. nočního klidu, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, a to rušení nočního klidu. Podle rozhodovací praxe soudů je nočním klidem myšleno období mezi 22 - 6 hodinou ranní. Za tento přestupek lze pachateli uložit pokutu až do výše 5.000 Kč. Kromě toho je každá obec oprávněna upravovat pravidla nočního klidu prostřednictvím svých vlastních, závazných vyhlášek. 

Nedělejte si se sousedy vzájemné naschvály

I když se mnohdy zdá, že jediným způsobem jak sousedovi dát na vědomí, že Vás nadmíru obtěžuje, je opakování jeho vlastního chování, míjí se toto řešení obvykle účinkem, a proto je lepší si zachovat chladnou hlavu a celou situaci řešit s rozumem. Tlučení smetákem do stropu jistě uleví, ale málokdy pomůže. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu  

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně zdarma.