Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Nabytí dědictví nemusí vždy znamenat radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém pouze dluhy. Mnohdy dluhy vyjdou v dědickém řízení najevo až později, popřípadě se zjistí dodatečně až po skončení dědického řízení.

Dědic má možnost dědictví odmítnout

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je vůbec pro Vás přijetí dědictví výhodné či již od samého počátku víte, že pozůstalost zahrnuje pouze dluhy, můžete dědictví odmítnout. Odmítnutí lze učinit ústním prohlášením u notáře, který dědické řízení provádí jako soudní komisař v zastoupení soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Důležité je, že prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl notářem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn.

Dále nezapomeňte, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Jestliže tedy začnete s věcmi zůstavitele nakládat, notář Vašemu odmítnutí dědictví nevyhoví.

Za zůstavitelovy dluhy ručí dědic jen do výše svého nabytého podílu

Dědic odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí, avšak pouze do výše ceny nabytého dědictví. Přesto, že dědic odpovídá za dluhy pouze do výše svého nabytého podílu, neručí pouze majetkem získaným z dědictví, nýbrž i celým svým majetkem. To je nebezpečné zejména v těch případech, kdy dědic zdědí po zemřelém např. pozemek či věc, která je těžce prodejná. Možnost vzniku této skutečnosti proto vždy před přijetím dědictví důkladně zvažte.

Předlužené dědictví je možné přenechat zůstavitelovým věřitelům

Je-li dědictví předluženo, mohou se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechají k úhradě dluhů. Soud tuto dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům. Nedojde-li k dohodě mezi dědici a věřiteli, řídí se povinnost dědiců plnit tyto dluhy ustanoveními občanského soudního řádu o likvidaci dědictví. Likvidaci dědictví provádí soud zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, nemovitostí a podniku, ve veřejné dražbě nebo v dražbě provedené soudním exekutorem anebo prodejem mimo dražbu.

Exekuce na majetek je možná až v případě pravomocného rozsudku

Přesto, že situace může dojít až tak daleko, pamatujte, že k jejich nařízení potřebuje věřitel téměř vždy pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, příp. vykonatelný rozhodčí nález. Pokud zdědíte nějaké dluhy, tak se na jejich úhradě můžete s věřitelem domluvit a pakliže již věřitel podal za života zemřelého vůči němu žalobu na zaplacení dlužné částky, a toto soudní řízení doposud nebylo pravomocně skončeno, stávají se dědici procesními nástupci zemřelého, jestliže to umožňuje povaha projednávané věci.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nemá probíhající dědické řízení vliv na běh nároku věřitele na zákonný úrok z prodlení. Proto je vždy lepší, pokud víte, že dědictví neodmítnete a zároveň už máte zůstavitelovi dluhy zjištěné a potvrzené, věřitele kontaktovat a domluvit se s ním na způsobu úhrady dluhu, abyste zabránili narůstajícím úrokům a celkovému navýšení dlužné částky. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně.