Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23.10.2013

Jak postupovat při uzavírání půjčky

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Rozhodli jste se, že někomu půjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o půjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít. Smluvní strany smlouvy o půjčce se nazývají věřitel a dlužník, přičemž podstatou tohoto právního vztahu je to, že věřitel přenechá dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčit lze tak v podstatě jakékoliv zastupitelné a nahraditelné věci, jako je mouka, cukr, peníze, apod. Pokud se půjčuje věc určená individuálně, jedná se o smlouvu o výpůjčce, která musí být bezplatná, jinak jde o nájem. Smlouva o půjčce jako taková je upravena pouze v občanském zákoníku, a proto se jeho ustanovení vztahují i na smlouvy uzavřené mezi podnikateli.

Vždy trvejte na písemné formě smlouvy, i když k půjčce dochází mezi rodinou či známými

Zákon nevyžaduje pro smlouvu o půjčce písemnou formu, tudíž je platná i pouhá ústní dohoda o poskytnutí půjčky. V případě ústní dohody je však velmi obtížné pro obě strany prokázat, že k odevzdání peněz skutečně došlo. Předejít těmto situacím lze snadno když všechny právní úkony, ke kterým dochází v souvislosti s půjčkou písemně zachytíte. Smlouva o půjčce by měla obsahovat přesnou půjčenou částku, a to určenou čísly i slovy, dobu splatnosti a případné smluvní úroky a sankce v případě prodlení dlužníka s jejím splácením.

Jestliže není ve smlouvě o půjčce určena doba její splatnosti, neznamená to její neplatnost

Obvykle při uzavírání smlouvy o půjčce bývá dohodnuta rovněž doba, do kdy má být půjčka vrácena. Jestliže tomu tak není, je dlužník povinen splnit dluh první den poté, kdy byl o jeho vrácení požádán věřitelem. V tomto případě je však třeba dbát na možné promlčení tohoto závazku, neboť promlčecí doba počíná běžet současně s jeho vznikem - pokud tedy věřitel dlužníka nevyzve k splnění dluhu do tří let od uzavření smlouvy, jeho pohledávka se promlčí.

V případě prodlení dlužníka vzniká věřiteli nárok na zákonný úrok z prodlení

Jestliže dlužník svůj dluh neuhradí řádně a včas, dostává se do prodlení a ze zákona je povinen věřiteli platit úroky z prodlení. Pravidla pro počítání úroku z prodlení upravuje vyhláška č. 142/1994, která určuje, že výše úroku z prodlení se stanoví na základě repo sazby České národní banky platné k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení a tato repo sazba se zvyšuje o sedm procentních bodů. Takto stanovená výše úroku z prodlení se použije v nepodnikatelských vztazích vždy a smluvní strany si nejsou oprávněny sjednat jinou výši či jiný způsob určení úroku z prodlení, kdežto v obchodních vztazích se tato vyhláška použije, jen tehdy, jestliže si smluvní strany nesjednaly jiný úrok z prodlení.

Včasné a řádné splacení půjčky dlužníkem si věřitel může pojistit několika zajišťovacími způsoby, a to i současně. Mezi první z nich patří smluvní pokuta, kterou si může věřitel vymínit ve smlouvě, jestliže se dlužník ocitne v prodlení se svým závazkem. Je důležité nezapomenout, že vedle smluvní pokuty má věřitel nárok i současně na zákonný úrok z prodlení. Další z možností zajištění půjčky může být ručení za dlužníka jinou osobou nebo uzavřením zástavní smlouvy k nemovitým i movitým věcem dlužníka. Velmi populární se stává také zajištění závazku prostřednictvím směnky.

Pro smlouvy o úvěru a spotřebitelské úvěry platí specifické podmínky

Zvláštním druhem půjčky je spotřebitelský úvěr či smlouva o úvěru. Smluvními stranami spotřebitelského úvěru je vždy spotřebitel, tedy osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské ani jiné obchodní činnost nebo v rámci svého samotného výkonu povolání a osoba, která naopak v rámci takovéto činnosti jedná. Spotřebitelský úvěr může být určený k pokrytí konkrétní záležitosti, a v tomto případě je nutné jej čerpat pouze na tuto vymezenou záležitost, či může být neúčelový a jeho využití sloužit pouze na úvaze dlužníka. Spotřebitelské úvěry upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Smlouvu o úvěru lze nalézt v obchodním zákoníku a jeho ustanoveními se smluvní strany budou řídit vždy, i kdyby o úvěr žádala nepodnikající osoba.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně.