Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
12.03.2013

Jak postupovat před nákupem automobilu

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, stáří a další podstatné technické skutečnosti, odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina kupujících ví. Nákup nového vozidla však s sebou může obnášet nespočet právních úskalí, které mohou vlastnictví vozidla kupujícím v budoucnu mnohdy velmi ohrozit, nebo alespoň značně znepříjemnit. Níže se dozvíte právní rady, kterých byste se při každém nákupu motorového vozidla měli držet.

Základem je správně sepsaná smlouva

K převodu vozidla není nutná písemná forma kupní smlouvy. Je však nepochybné, že s ohledem na právní jistotu stran, by písemná kupní smlouva měla být samozřejmostí. Kupní smlouva musí obsahovat označení smluvních stran, specifikaci předmětu koupě, tedy podrobný popis prodávaného automobilu, cenu, za kterou je automobil prodáván, popř. způsob určení této ceny a musí být opatřena datem uzavření a podpisy obou účastníku smlouvy. Mimoto může smlouva obsahovat spoustu dalších vedlejších ustanovení, které upřesňují a doplňují podmínky koupě, jako je místo předání, odpovědnost za vady, apod. Ať už automobil kupujete nebo prodáváte, vždy si vyžádejte souhlas Vašeho manžela, neboť by tento právní úkon mohl následně napadnout pro neplatnost z důvodu absence jeho souhlasu, zejména jedná-li se o dražší automobily. 

Před nákupem vozidla vždy ověřte, zda není vedeno v seznamu odcizených vozidel a není zatíženo právními vadami

Skutečnost, že by kupované vozidlo mohlo být odcizené, je postrachem nejednoho zájemce o nový automobil. V každém případě je dobré si automobil před nákupem prověřit pomocí aplikace umístěné na webových stránkách Policie ČR, která vede seznam vozidel, po nichž bylo vyhlášeno pátrání. K tomu, abyste zjistili, zda kupovaný automobil není veden v tomto seznamu, stačí zadat jeho registrační známku a číslo VIN. Do tohoto registru se zaznamenávají pouze krádeže, které byly Policii nahlášené. 

Velmi důležitou právní skutečností je, kterým právním režimem se kupní smlouva bude řídit, zda občanskoprávním či obchodněprávním, a to z toho důvodu, že tato skutečnost podstatným způsobem ovlivňuje právní následky, které by nastaly, pokud by byl převáděný automobil kradený. Jestliže je kupní smlouva uzavírána podle obchodního zákoníku, kupující se stává majitelem vozidla i v případě, že se jedná o vozidlo odcizené, ledaže v době kdy měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn se zbožím nakládat za účelem prodeje. Jinými slovy, kupující musí být v dobré víře, že vlastnické právo k automobilu mu skutečně náleží. Pokud se kupní smlouva řídí režimem občanského zákoníku, okradený majitel může v období tří let po kupujícím požadovat vrácení automobilu, poté dochází k vydržení vozidla kupujícím, ten však musí být po celou dobu v dobré víře, že je oprávněným vlastníkem. 

Kupní smlouva automobilu se řídí obchodním zákoníkem vždy, jestliže obě smluvní strany jsou podnikatelé a jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Podle § 262 obchodního zákoníku se však i účastníci smluvního vztahu, který nespadá pod režim obchodního zákoníku, mohou písemně dohodnout, že jejich smluvní vztah se bude řídit obchodním zákoníkem, podmínkou ale je, že takováto dohoda nemůže směřovat ke zhoršení právního postavení účastníka kupní smlouvy, který není podnikatelem. 

Pro zajímavost dodáváme, že podle nového občanského zákoníku, bude okradený majitel více chráněn a dosavadní pravidlo podle obchodního zákoníku se neuplatní. 

Rovněž si od prodejce vyžádejte výslovné prohlášení o tom, že prodávaný automobil není zatížen zástavním právem, nevázne na něm nesplacený leasing, úvěr, dluh, zajišťovací převod práva apod.

Jestliže kupujete automobil prostřednictvím leasingu nebo na smlouvy o úvěr, pečlivě si přečtěte podmínky smlouvy

Pokud kupující nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu celé kupní ceny vozidla najednou, využívají často možnosti postupného splácení kupní ceny automobilu formou splátek, a to prostřednictvím leasingu nebo smlouvy o úvěru. Z hlediska kupujícího se v současné době jeví výhodnější zvolit smlouvu o úvěru, neboť se stává okamžitým majitelem vozidla a rovněž podmínky splácení bývají zajímavější než v případě leasingu. Jestliže si auto pořídíte na leasing, musíte počítat s tím, že po celou dobu splácení bude majitelem vozidla leasingová společnost. V obou případech však mají věřitelé k dispozici velký technický průkaz od automobilu, a to až do doby splacení závazků z uvedených smluv. Všechny leasingové a úvěrové společnosti si také ve smlouvách kladou podmínky poskytnutí finančních prostředků, které mohou například stanovit, že nejste oprávněni s automobilem vycestovat do zahraničí, půjčit automobil další osobě a v případě leasingu jste většinou zavázáni uzavřít vedle povinného ručení i havarijní pojištění. Jestliže se chcete omezujícím podmínkám věřitelů vyhnout a rovněž si ponechat velký technický průkaz, bývá vhodnější požádat o neúčelový úvěr, banky však kladou přísnější požadavky na bonitu klienta. 

Rozsah odpovědnosti prodejce za vady se liší v závislosti na právním postavení účastníků

Odpovědnost prodejce závisí na právním postavení smluvních stran. Jestliže jsou oba účastníci kupní smlouvy nepodnikatelé, tj. obvykle v případech, kdy se nepodnikající osoba rozhodne např. prostřednictvím inzerátu prodat svůj automobil druhé nepodnikající osobě, ručí tento prodávající za vady, které se vyskytnou na vozidle pouze do 6 měsíců po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je povinen při sjednávání kupní smlouvy upozornit kupujícího na vady, o kterých ví. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, jde-li o však o vadu, která činí předmět koupě neupotřebitelným, je oprávněn také od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že prodávána věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Všechny vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do výše zmíněných 6 měsíců. Pozor však na ojeté automobily, v těchto případech neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení použitého automobilu nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím. 

Podstatně vyšší odpovědnost má prodejce tehdy, jestliže se prodejem aut zabývá v rámci své podnikatelské činnosti, např. majitelé autobazarů, apod. Pokud je kupující nepodnikatel, odpovídá prodejce za vady, které se vyskytnou na automobilu v období 24 měsíců od uzavření smlouvy; ohledně bližších informací, které všechny nároky může kupující v tomto případě uplatňovat, se dozvíte v našem článku „Jak postupovat při reklamaci zboží“. Co se týče autobazarů, kupující by se měl informovat, jakou smlouvu o prodeji automobilu prodávající s autobazarem uzavřel - tato skutečnost je důležitá především z toho důvodu, aby kupující věděl, po kom se má práv z odpovědnosti za vady domáhat, jestli po autobazaru či přímo po prodávajícím.

Nezapomeňte na řádné přihlášení a odhlášení vozidla z centrálního registru vozidel

Převod automobilu sebou nese i povinnost jej přihlásit a odhlásit v centrálním registru vozidel. Povinnost odhlásit vozidlo v registru nese prodávající a nemůže ji za něj učinit kupující, ledaže by měl kupující na tento právní úkon od něj plnou moc. Kupující je oproti tomu povinen vozidlo na své jméno v registru silničních vozidel přihlásit. Pokud tak účastníci kupní smlouvy neučiní, dochází k situacím, kdy je např. prodávající překvapen, že po něm Česká kancelář pojistitelů požaduje sankční poplatky za absenci povinného ručení, apod. Přepis vozidla podléhá správním poplatkům a v případě prodeje staršího automobilu může nastoupit i povinnost uhradit ekologickou daň. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně zdarma.