Objednat předplatné
12.03.2013

Jak správně podat žalobu o rozvod manželství

Autor: Právní linka – právní poradna, AK Kausta, Zientková a partneři

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili všechny důsledky a jste si jisti, že Vaše manželství již nemá šanci na obnovu a rozhodnete se pro nejkrajnější řešení tedy rozvod manželství, je dobré znát, co všechno by měla žaloba o rozvod obsahovat. Ve složitějších případech Vám doporučujeme samozřejmě návštěvu advokáta, který Vám poskytne komplexní právní poradenství.

Žalobu adresujte správnému soudu

Žaloba o rozvod manželství se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, jestliže bydlí v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Pokud nelze takto soud určit, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce. V případě, kdy podáte žalobu k nesprávnému soudu, vysloví tento soud svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto rozhodnutí, postoupí žalobu příslušnému soudu, připravte se však na zbytečné průtahy. Název soudu a celou jeho adresu uveďte do záhlaví žaloby.

Nezapomeňte uhradit soudní poplatek

Žaloba o rozvod manželství je stejně jako většina podání na soud zpoplatněna příslušným soudním poplatkem. V současné době činí tento poplatek 2.000 Kč. Poplatek můžete uhradit ihned při podání žaloby a to prostřednictvím kolkové známky, popřípadě převodem na účet. Můžete také počkat, až Vás soud k zaplacení soudního poplatku vyzve, lhůta k zaplacení činí od této výzvy 3 dny, ale opět se vystavujete zdlouhavějšímu řízení. Pokud poplatek nezaplatíte ani ve stanovené lhůtě, soud řízení zastaví. 

Jestliže to odůvodňují Vaše majetkové poměry, můžete současně k žalobě připojit návrh na snížení tohoto poplatku. Dále nezapomeňte, že v případě, kdy se rozhodnete vzít žalobu o rozvod manželství zpět a učiníte tak před vydáním rozhodnutí soudem, soud Vám poplatek v plné výši vrátí.

Každé podání na soud se neobejde bez některých zákonem požadovaných náležitostí

Do žaloby rozhodně nezapomeňte uvést označení soudu, jméno, adresu a datum narození včetně jména, adresy a data narození druhého manžela. 

Mimoto však uveďte, kdy a kde jste uzavřeli manželství, zda máte s manželem spolu děti a jestliže ano, uveďte jejich jména a věk a přiložte kopii oddacího listu, příp. rodné listy dětí. Rovněž, je třeba uvést, čeho se žalobou domáháte, čili že si přejete, aby Vaše manželství bylo rozvedeno – tomu věnujte poslední část žaloby a to tak, že navrhujete, aby předmětný okresní soud s ohledem na výše uvedené vydal rozsudek, o tom, že se Vaše manželství rozvádí. Nezapomeňte také na datum a podpis. 

Jestliže bude Vaše podání neúplné, neurčité či nesrozumitelné, vyzve Vás soud k opravě nebo doplnění žaloby a zároveň Vám stanoví lhůtu, do kdy tak musíte učinit, aby řízení nebylo zastaveno.

V případě, že druhý manžel na rozvod odmítá přistoupit, uveďte do žaloby všechny skutečnosti osvědčující rozvrat manželství

Jestliže se Váš manžel k žalobě nepřipojí či s ní dokonce nesouhlasí, jedná se o sporný rozvod a v soudním řízení je třeba prokázat, že manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud bere také přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství, a kdo se na nich podílel. Proto je vhodné při popisu příčin rozpadu manželství uvést skutečně všechny důvody, zejména nevěru manžela, ztrátu citového vztahu, trvalé neshody, alkoholismus, domácí násilí, apod. V krátkosti můžete shrnout celý Váš dosavadní vztah, nejen okamžiky, které jsou důvodem Vašeho rozvodu. Rovněž byste svá tvrzení měli opřít o patřičné důkazy, pokud máte nějaké k dispozici.

K žalobě připojte rozsudek soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, pokud takové máte, a u nesporného rozvodu navíc dohodu o majetkovém vyrovnání

Manželství nemůže být rozvedeno, dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o výchově a výživě nezletilých dětí. Soud před rozvodem manželství určí, kterému rodiči bude nezletilé dítě svěřeno do péče, stanoví výši výživného, které bude hradit rodič, jenž nebude mít dítě v trvalé péči, popř. schválí dohodu rodičů o rodičovské zodpovědnosti. Pokud by byl rozvod manželství v rozporu se zájmem nezletilých dětí daný zvláštními důvody, soud manželství nerozvede. 

Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí můžete podat současně s žalobou o rozvod manželství, soud se však bude zabývat nejprve úpravou poměrů nezletilých dětí. 

V případě, že s manželem déle než 6 měsíců nežijete, Vaše manželství trvalo více než jeden rok, a druhý manžel s rozvodem manželství souhlasí, přičemž k žalobě připojíte spolu s rozsudkem soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu, soud považuje rozvod za nesporný a nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství bez dalšího rozvede. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2012:
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Více podobných článků naleznete na webu Právní linky v právní poradně zdarma.