Objednat předplatné
22.11.2012

Jak postupovat před uzavřením manželství

Autor: Právní linka – internetová právní poradna, Advokátní kancelář Kausta, Zientková a partneři

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu a dostatečně poznejte navzájem své charakterové vlastnosti. Informujte se o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích a závazcích. Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu a dohodněte se jak budete hospodařit s financemi. Vzájemně prodiskutujte, jaké budou priority vašeho budoucího manželství.

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu a dostatečně poznejte navzájem své charakterové vlastnosti.

Otevřená vzájemná informovanost nastávajících manželů může mít v budoucnu vliv jednak na kvalitu manželského soužití, ale také na samotnou existenci manželství. Stejně doporučujeme věnovat značnou pozornost charakterovým vlastnostem svého nastávajícího.

Tato naše rada vyplývá z ustanovení §2 zákona o rodině, který stanoví, že: "Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen "snoubenci"), mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel".

Stát má zájem zejména na tom, aby muž a žena založili pevný svazek, založený na vzájemné důvěře a znalosti jeden druhého. Vzájemná znalost zdravotního stavu má své opodstatnění jednak při početí potomků rodičů a jednak i na schopnosti manželů si vzájemně pomáhat a být oporou v nemoci. Mnohdy právě nemožnost narození dítěte, kdy důvodem je zdravotní stav jednoho z manželů, končí rozvodem.

Za nejdůležitější pak považujeme, aby muž a žena vzájemné dobře znali své charakterové vlastností, neboť právě rozdílné charakterové vlastnosti a neschopnost vzájemné tolerance a komunikace má za následek největší procento rozvodů.

Informujte se vzájemně o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích a závazcích.

Budoucí manželé by měli o sobě vědět všechno, tedy i jaké mají aktiva a pasiva, které nabyli před uzavřením manželství.

Pokud některý z budoucích manželů nabyl majetek, zejména pak ten nemovitý, ještě před uzavřením manželství, je důležité se dohodnout, jakým způsobem a z jakých prostředků se bude tento majetek udržovat za trvání manželství, nebo jak bude nakládáno s výnosem z tohoto majetku.

Pokud má některý z budoucích manželů nějaké závazky a dluhy, měli by se budoucí manželé domluvit jakým způsobem a z jakých prostředků se budou tyto závazky a dluhy případně hradit. Obecně však za závazky a dluhy vzniklé před uzavřením manželství odpovídá pouze ten, kdo je z nich zavázán a nikoli i druhý manžel, nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu.

Tato naše rada úzce souvisí s naší druhou právní radou. Na začátku je každý vztah idylický, nicméně později, když do manželství přijdou mraky, se již majetkové vztahy hůře řeší. Proto doporučujeme uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu.

Předmanželskou smlouvu je možno uzavřít toliko formou notářského zápisu u notáře. Tato možnost vyplývá z ustanovení § 143a odst. 3) občanského zákoníku. Budoucí manželé tak mohou upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství.

Dohodněte se jak budete hospodařit s financemi.

Ještě před uzavřením manželství by se měli budoucí manželé dohodnout, jakým způsobem budou platit společné výdaje, zejména pak výdaje, které nespadají do společného hospodaření manželů (např. do majetku náležejícího pouze jednomu z manželů).

Doporučujeme, aby si každý z manželů zařídil svůj bankovní účet - v budoucnu to oceníte při rozvodu, neboť vlastníkem bankovního účtu je vždy jen jeden a ten má také výlučné právo druhému zrušit podpisový vzor a tedy i přístup k financím. Vyhnete se tak mnoha nesnázím a problémům v okamžiku vzájemné nekomunikace nebo rozvodových tahanic.

Dohodněte se, jaké budou priority vašeho budoucího manželství.

Mluvte spolu již před manželstvím, o tom jaké jsou nebo budou vaše priority v manželství. Vyhnete se tak budoucímu zklamání a možná také rozvodu manželství. Každý to totiž vnímá jinak.

Nejde o to, aby jste si manželství naplánovali na pětiletky ale aby jste se shodli na společné cestě životem. Mluvte spolu o pracovní kariéře každého z vás, mluvte spolu o tom kolik chcete mít dětí a jak si představujete jejich výchovu, mluvte o tom jestli chcete cestovat nebo chalupařit mluvte o všem co každý z vás považuje za podstatné. Možná přijdete na to, že si společný život představujete každý jinak.

Manželství jsou kompromisy a tolerance jednoho k druhému, pokud jich nebudete schopni již před manželstvím, pak v manželství je jen stěží naleznete.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Více podobných článků naleznete také na webu Právní linky, v bezplatných právních radách.