Zákony pro lidi>Vybrané předpisy

Vybrané předpisy Sbírky zákonů ČR

BigArrow
ČísloNázev předpisu
121/2000 Sb.Autorský zákon
585/2004 Sb.Branný zákon
13/1993 Sb.Celní zákon
280/2009 Sb.Daňový řád
120/2001 Sb.Exekuční řád
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
344/1992 Sb.Katastrální zákon
2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod
358/1992 Sb.Notářský řád
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
40/1964 Sb.Občanský zákoník (1964-2013)
513/1991 Sb.Obchodní zákoník
500/2002 Sb.Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
218/2002 Sb.Služební zákon
150/2002 Sb.Soudní řád správní
500/2004 Sb.Správní řád
183/2006 Sb.Stavební zákon
561/2004 Sb.Školský zákon
141/1961 Sb.Trestní řád
40/2009 Sb.Trestní zákoník
1/1993 Sb.Ústava České republiky
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
21/1992 Sb.Zákon o bankách
591/1992 Sb.Zákon o cenných papírech
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
357/1992 Sb.Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
16/1993 Sb.Zákon o dani silniční
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
227/2000 Sb.Zákon o elektronickém podpisu
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
408/2010 Sb.Zákon o finančním zajištění
72/2000 Sb.Zákon o investičních pobídkách
189/2004 Sb.Zákon o kolektivním investování
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
129/2000 Sb.Zákon o krajích
104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí
194/1949 Sb.Zákon o nabývání a pozbývání občanství
116/1990 Sb.Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
477/2001 Sb.Zákon o obalech
128/2000 Sb.Zákon o obcích
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
82/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
59/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
37/2004 Sb.Zákon o pojistné smlouvě
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
229/1991 Sb.Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
94/1963 Sb.Zákon o rodině
100/1988 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
145/2010 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
266/2006 Sb.Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách
72/1994 Sb.Zákon o vlastnictví bytů
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
265/1992 Sb.Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
262/2006 Sb.Zákoník práce
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
Přesunout nahoru