BigArrow
Nalezeno 268
ČísloNázev předpisuÚčinnost od
401/2015 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech01.01.2016
46/2015 Sb.Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě15.04.2015
414/2013 Sb.Vyhláška o vodoprávní evidenci01.01.2014
252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy01.09.2013
262/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu01.08.2012
178/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků01.06.2012
143/2012 Sb.Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu01.06.2012
123/2012 Sb.Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových01.06.2012
105/2012 Sb.Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny01.04.2012
97/2012 Sb.Sdělení o přírodních léčivých zdrojích a minerálních vodách
216/2011 Sb.Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl01.08.2011
155/2011 Sb.Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání01.07.2011
98/2011 Sb.Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod15.05.2011
49/2011 Sb.Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod15.03.2011
24/2011 Sb.Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik17.02.2011
12/2011 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření15.02.2011
5/2011 Sb.Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod26.01.2011
393/2010 Sb.Vyhláška o oblastech povodí01.01.2011
203/2009 Sb.Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní25.06.2009
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem01.08.2009