Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Nové účinné předpisy

Nové účinné předpisy


Účinnost odČísloNázev předpisu
16.06.2016123/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
17.06.2016190/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
17.06.2016o1/c74/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb.
22.06.2016201/2016 Sb.Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o
28.06.2016184/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
29.06.2016165/2016 Sb.Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
01.07.2016340/2015 Sb.Zákon o registru smluv
01.07.201645/2016 Sb.Zákon o službě vojáků v záloze
01.07.201646/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
01.07.201647/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.201670/2016 Sb.Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
01.07.2016106/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
01.07.2016115/2016 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
01.07.2016147/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
01.07.2016150/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2016151/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
01.07.2016155/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2016163/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2016196/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
01.07.2016199/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
02.07.2016193/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
02.07.2016194/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů