PLUS na zkoušku

Nové vyhlášené předpisy

Seznam předpisů nově vyhlášených ve Sbírce zákonů, řazeno od nových ke starším dle data vyhlášení.


Platnost od Číslo Název předpisu
21.09.2016 303/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
21.09.2016 301/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
21.09.2016 300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
21.09.2016 299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
19.09.2016 298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
19.09.2016 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
19.09.2016 296/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
19.09.2016 295/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
19.09.2016 294/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
19.09.2016 293/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
12.09.2016 292/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
12.09.2016 291/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
12.09.2016 290/2016 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
12.09.2016 289/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
12.09.2016 288/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
12.09.2016 287/2016 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
12.09.2016 286/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
12.09.2016 285/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
12.09.2016 284/2016 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
12.09.2016 283/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
05.09.2016 282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
31.08.2016 281/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
31.08.2016 280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
31.08.2016 279/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
31.08.2016 278/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
31.08.2016 277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
31.08.2016 276/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
31.08.2016 275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
31.08.2016 274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
31.08.2016 273/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
31.08.2016 272/2016 Sb. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
29.08.2016 271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
24.08.2016 270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
24.08.2016 269/2016 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
19.08.2016 268/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
19.08.2016 267/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
19.08.2016 266/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
19.08.2016 265/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč
10.08.2016 264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
10.08.2016 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
08.08.2016 262/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
08.08.2016 261/2016 Sb. Vyhláška o tabákových výrobcích
08.08.2016 260/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
08.08.2016 259/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
05.08.2016 258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
05.08.2016 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
05.08.2016 256/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
05.08.2016 255/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
05.08.2016 254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
05.08.2016 253/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
03.08.2016 252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
03.08.2016 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
03.08.2016 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
03.08.2016 249/2016 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
03.08.2016 248/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
29.07.2016 247/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
29.07.2016 246/2016 Sb. Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
29.07.2016 245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
29.07.2016 244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
29.07.2016 243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
29.07.2016 242/2016 Sb. Cení zákon
29.07.2016 241/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
29.07.2016 240/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
27.07.2016 239/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11a odst. 1 písm. b) č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
27.07.2016 238/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
27.07.2016 237/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
27.07.2016 236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
27.07.2016 235/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
22.07.2016 234/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
22.07.2016 233/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád
22.07.2016 232/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
22.07.2016 231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
22.07.2016 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22.07.2016 229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
21.07.2016 228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
21.07.2016 227/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
21.07.2016 226/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
21.07.2016 225/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
21.07.2016 224/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
20.07.2016 223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
20.07.2016 222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
19.07.2016 221/2016 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
19.07.2016 220/2016 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
18.07.2016 219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
15.07.2016 218/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
15.07.2016 217/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
13.07.2016 216/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
13.07.2016 215/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
11.07.2016 214/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
11.07.2016 213/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
11.07.2016 212/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
04.07.2016 211/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov „§ 114b odst. 5“ v § 153a odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
04.07.2016 210/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
30.06.2016 209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
29.06.2016 208/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
29.06.2016 207/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
29.06.2016 206/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
29.06.2016 205/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
29.06.2016 204/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
29.06.2016 203/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování