PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění

Konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel, které je způsobily.


Účinnost od Číslo Název předpisu
14.07.2016 528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
ve znění 204/2016 Sb.
15.07.2016 231/1996 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
ve znění 214/2016 Sb.
15.07.2016 278/1998 Sb. Vyhláška k provedení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ve znění 216/2016 Sb.
21.07.2016 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
ve znění 224/2016 Sb.
21.07.2016 277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 225/2016 Sb.
22.07.2016 115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
ve znění 234/2016 Sb.
30.07.2016 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ve znění 217/2016 Sb.
01.08.2016 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
ve znění 185/2016 Sb.
01.08.2016 229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
ve znění 185/2016 Sb.
01.08.2016 198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
ve znění 212/2016 Sb.
01.08.2016 23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
ve znění 226/2016 Sb.
01.08.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 212/2016 Sb.
01.08.2016 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 185/2016 Sb.
01.08.2016 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
ve znění 185/2016 Sb.
01.08.2016 357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
ve znění 212/2016 Sb.
01.08.2016 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
ve znění 189/2016 Sb.
01.08.2016 347/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o finančních konglomerátech
ve znění 198/2016 Sb.
01.08.2016 379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 301/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 191/2016 Sb.
01.08.2016 262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
ve znění 195/2016 Sb.
01.08.2016 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 189/2016 Sb.
01.08.2016 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
ve znění 185/2016 Sb.
01.08.2016 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 189/2016 Sb.
01.08.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 195/2016 Sb.
01.08.2016 314/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 191/2016 Sb.
06.08.2016 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 229/2016 Sb.
06.08.2016 46/2015 Sb. Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
ve znění 232/2016 Sb.