PLUS na zkoušku

Nová konsolidovaná znění

Konsolidovaná znění předpisů s uvedením novel, které je způsobily.


Účinnost od Číslo Název předpisu
19.09.2016 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 358/1992 Sb. Notářský řád
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 325/1999 Sb. Zákon o azylu
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 185/2001 Sb. Zákon o odpadech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 477/2001 Sb. Zákon o obalech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 101/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 256/2013 Sb. Katastrální zákon
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
ve znění 297/2016 Sb.
19.09.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
ve znění 298/2016 Sb.
19.09.2016 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
ve znění 298/2016 Sb.
21.09.2016 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
21.09.2016 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
21.09.2016 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
21.09.2016 234/2014 Sb. Zákon o státní službě
21.09.2016 346/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
ve znění 303/2016 Sb.
23.09.2016 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 304/2016 Sb.
23.09.2016 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ve znění 304/2016 Sb.
23.09.2016 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
ve znění 304/2016 Sb.
27.09.2016 217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
ve znění 285/2016 Sb.
27.09.2016 301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
ve znění 286/2016 Sb.
01.10.2016 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 213/2016 Sb.
01.10.2016 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
ve znění 298/2016 Sb., 204/2015 Sb.
01.10.2016 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
ve znění 213/2016 Sb.
01.10.2016 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
ve znění 293/2016 Sb., 135/2016 Sb.
01.10.2016 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 99/2004 Sb. Zákon o rybářství
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ve znění 135/2016 Sb., 204/2015 Sb.
01.10.2016 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 299/2016 Sb.
01.10.2016 41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 299/2016 Sb.
01.10.2016 110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
ve znění 197/2016 Sb.
01.10.2016 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 135/2016 Sb.
01.10.2016 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 1/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
ve znění 215/2015 Sb.
01.10.2016 300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
ve znění 204/2015 Sb.
01.10.2016 303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
ve znění 134/2016 Sb.
01.10.2016 361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
ve znění 296/2016 Sb.
01.10.2016 215/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
01.10.2016 377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
ve znění 299/2016 Sb.
01.10.2016 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
06.10.2016 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 301/2016 Sb.
06.10.2016 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 301/2016 Sb.
06.10.2016 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 301/2016 Sb.
06.10.2016 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 301/2016 Sb.
06.10.2016 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
ve znění 301/2016 Sb.
06.10.2016 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 301/2016 Sb.
19.10.2016 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
ve znění 293/2016 Sb.
19.10.2016 135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
ve znění 293/2016 Sb.