Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Nová konsolidovaná znění

Nová konsolidovaná znění Sbírky zákonů ČR


Účinnost odČísloNázev předpisu
17.05.2016111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
ve znění 137/2016 Sb.
20.05.201698/2011 Sb.Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
ve znění 154/2016 Sb.
21.05.2016329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
ve znění 140/2016 Sb.
23.05.201692/2016 Sb.Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
01.06.2016156/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
ve znění 142/2016 Sb.
01.06.201621/1992 Sb.Zákon o bankách
ve znění 375/2015 Sb.
01.06.2016586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
ve znění 148/2016 Sb.
01.06.201613/1994 Sb.Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
ve znění 153/2016 Sb.
01.06.201615/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
ve znění 148/2016 Sb.
01.06.201647/2002 Sb.Zákon o podpoře malého a středního podnikání
ve znění 149/2016 Sb.
01.06.2016256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ve znění 148/2016 Sb.
01.06.2016335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
ve znění 144/2016 Sb.
01.06.2016435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
ve znění 88/2016 Sb.
01.06.2016634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
ve znění 148/2016 Sb.
01.06.2016233/2009 Sb.Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
ve znění 158/2016 Sb.
01.06.2016234/2009 Sb.Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
ve znění 159/2016 Sb.
01.06.2016274/2009 Sb.Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
ve znění 54/2016 Sb.
01.06.201682/2011 Sb.Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
ve znění 152/2016 Sb.
01.06.2016342/2012 Sb.Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
ve znění 164/2016 Sb.
01.06.2016478/2012 Sb.Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
ve znění 145/2016 Sb.
01.06.2016240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ve znění 148/2016 Sb.
01.06.2016375/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
01.06.201688/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
07.06.2016549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
ve znění 161/2016 Sb.
07.06.2016196/2001 Sb.Notářský tarif
ve znění 162/2016 Sb.
07.06.201691/2012 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém
ve znění 161/2016 Sb.
07.06.2016292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 161/2016 Sb.
16.06.2016197/2004 Sb.Vyhláška k provedení zákona o rybářství
ve znění 123/2016 Sb.