PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 8/2016 Sb.Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka 3/2016
Platnost od 19.01.2016
Účinnost od 01.02.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.02.2016

8

01.02.2016

VYHLÁŠKA

01.02.2016

ze dne 11. ledna 2016

01.02.2016

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

01.02.2016

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7 energetického zákona:


01.02.2016

§ 1

01.02.2016

Předmět úpravy

01.02.2016

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

01.02.2016

§ 2

01.02.2016

Prokazování finančních předpokladů

01.02.2016

(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen „žadatel“) prokazuje finanční předpoklady

01.02.2016

a) objemem dostupných finančních prostředků, a to:

01.02.2016

1. měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,

01.02.2016

2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo

01.02.2016

3. smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje,

01.02.2016

b) daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrkou včetně její přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit,

01.02.2016

c) podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce.

01.02.2016

(2) Žadatel o udělení licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem není povinen prokazovat finanční předpoklady způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c).

01.02.2016

(3) Žadatel dále prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, že v průběhu uplynulých 3 let ode dne podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že žadatel není zapsán v obchodním rejstříku nebo veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo nevykonával v období uplynulých 3 let podnikatelskou činnost, prokazuje tyto skutečnosti jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

01.02.2016

(4) Žadatel dále prokazuje potvrzením příslušného orgánu, že nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky.

01.02.2016

(5) Žadatel dále prokazuje potvrzením vydaným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

01.02.2016

(6) Žadatel dále prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a jiné nedoplatky na pokutách a poplatcích, které nelze doložit doklady vydanými podle odstavce 4 nebo 5, jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

01.02.2016

§ 3

01.02.2016

Prokazování technických předpokladů

01.02.2016

(1) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení dokladem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení, kterým je

01.02.2016

a) u energetických zařízení nově uváděných do provozu zpráva o výchozí revizi energetického zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost nebo technická norma stanoví provedení výchozí revize před uvedením do provozu,

01.02.2016

b) u již provozovaných energetických zařízení zpráva o výchozí revizi, pokud nevznikla povinnost provést pravidelnou nebo provozní revizi energetického zařízení, jinak zpráva o pravidelné nebo provozní revizi energetického zařízení, doklad o provedené zkoušce energetického zařízení, pokud jiný právní předpis nebo technická norma ukládá povinnost provedení revize energetického zařízení nebo zkoušek energetického zařízení, nebo

01.02.2016

c) v případě nízkotlaké kotelny1) zápis o odborné prohlídce kotelny.

01.02.2016

(2) Doklad prokazující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení.

01.02.2016

(3) Doklady prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky podle odstavce 1 nebo znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí být ke dni, ke kterému jsou předkládány Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „Úřad“), starší 6 měsíců, pokud jiný právní předpis nebo technická norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu.

01.02.2016

(4) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů dále

01.02.2016

a) rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami, pokud je podle vodního zákona povolení k nakládání s vodami podmínkou k provozování energetického zařízení,

01.02.2016

b) rozhodnutím o povolení k příslušné hornické činnosti, pokud je podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě povolení k příslušné hornické činnosti podmínkou k provozování energetického zařízení.

01.02.2016

(5) Je-li energetické zařízení stavbou podle stavebního zákona, prokazuje žadatel splnění technických předpokladů energetického zařízení dále u

01.02.2016

a) předčasně užívaného energetického zařízení povolením stavebního úřadu k předčasnému užívání stavby před jeho úplným dokončením,

01.02.2016

b) energetického zařízení ve zkušebním provozu

01.02.2016

1. stavebním povolením, pokud provedení zkušebního provozu uložil stavební úřad ve stavebním povolení, nebo

01.02.2016

2. rozhodnutím stavebního úřadu o povolení nebo nařízení zkušebního provozu,

01.02.2016

c) ostatních energetických zařízení nově uváděných do provozu

01.02.2016

1. územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

3. veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

4. regulačním plánem nahrazujícím příslušné územní rozhodnutí, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

5. oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo

01.02.2016

6. kolaudačním souhlasem,

01.02.2016

d) již provozovaného energetického zařízení

01.02.2016

1. územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

01.02.2016

3. oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal,

01.02.2016

4. kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem uděleným podle stavebního zákona, popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentací, nebo

01.02.2016

5. jiným dokladem stavebního úřadu nebo jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo provozování stavby podle stavebního zákona.

01.02.2016

§ 4

01.02.2016

Prokazování odborné způsobilosti

01.02.2016

(1) Žadatel dokládá dosažené vzdělání diplomem, maturitním vysvědčením, výučním listem nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání. Dosažení rekvalifikace dokládá žadatel osvědčením o rekvalifikaci vydaným rekvalifikačním zařízením v souladu s právními předpisy platnými v době dosažení dané rekvalifikace.

01.02.2016

(2) Žadatel dokládá získání praxe v oboru potvrzením o zaměstnání nebo pracovním posudkem2), popřípadě jiným hodnověrným způsobem, získal-li praxi v oboru v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské činnosti, dokládá získanou praxi

01.02.2016

a) výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného v jiném státě a

01.02.2016

b) daňovým přiznáním nebo jiným dokladem, z něhož je patrné, že vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou energetickým zákonem.

01.02.2016

(3) Při prokazování získání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků států Evropské unie se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace3).

01.02.2016

§ 5

01.02.2016

Prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení

01.02.2016

(1) Vlastnické právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje

01.02.2016

a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí, nebo

01.02.2016

b) smlouvou nebo jiným dokladem o nabytí vlastnického práva, nezapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí.

01.02.2016

(2) Užívací právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje

01.02.2016

a) výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost ze zápisu v katastru nemovitostí, nebo

01.02.2016

b) smlouvou nebo jiným dokladem, na základě kterého žadateli vzniká právo užívat dané energetické zařízení, nezapisuje-li se užívací právo do katastru nemovitostí.

01.02.2016

(3) Nelze-li vlastnické právo nebo užívací právo k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými v odstavci 1 nebo 2, lze takové právo k energetickému zařízení prokázat i jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

01.02.2016

(4) Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na vyžádání Úřadu i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými v odstavcích 1 až 3.

01.02.2016

§ 6

01.02.2016

Určení vymezeného území

01.02.2016

(1) Vymezené území se v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením

01.02.2016

a) katastrálních území a zároveň seznamem katastrálních území v souvislém území a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy,

01.02.2016

b) parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, pokud nelze vymezené území určit způsobem podle předchozího písmene nebo to je z důvodu přehlednosti a zřejmosti účelnější, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy,

01.02.2016

c) parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení a odběrná místa zákazníků, do nichž žadatel distribuuje nebo má distribuovat elektřinu nebo plyn nebo dodávat tepelnou energii, pokud nelze vymezené území určit způsobem podle písmene a) nebo b) nebo to je z důvodu přehlednosti účelnější, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy.

01.02.2016

(2) Žadatel o udělení licence na činnost přenosu elektřiny nebo přepravy plynu dále předkládá

01.02.2016

a) soupis zařízení přenosové nebo přepravní soustavy; žadatel uvede technické údaje o předávacích nebo odběrných místech mezi přenosovou nebo přepravní soustavou a ostatními zařízeními elektrizační nebo plynárenské soustavy, délky vedení zařízení přenosové nebo přepravní soustavy a zákresy těchto vedení do katastrální mapy a

01.02.2016

b) údaje o propojení přenosové nebo přepravní soustavy se soustavami provozovanými ve státech sousedících s Českou republikou a údaji o připojení přenosové nebo přepravní soustavy k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním soustavám nebo zásobníkům plynu; žadatel uvede názvy obcí, případně jejich části, a názvy a číselné kódy katastrálních území, v nichž se nacházejí místa připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy.

01.02.2016

§ 7

01.02.2016

Určení provozovny

01.02.2016

Provozovna se v dokladech přikládaných k žádosti o udělení licence vymezuje údaji, podle kterých je možné jednoznačně určit energetické zařízení, na němž je vykonávána nebo má být vykonávána licencovaná činnost výroby elektřiny, výroby plynu, výroby tepelné energie nebo uskladňování plynu. Těmito údaji jsou

01.02.2016

a) název nebo jiné rozlišující označení provozovny,

01.02.2016

b) identifikační údaje o stávajícím a předchozím provozovateli energetického zařízení,

01.02.2016

c) údaje identifikující umístění provozovny, zejména název obce a případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území, kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna, zákres umístění provozovny do kopie katastrální mapy,

01.02.2016

d) technická specifikace a další technické údaje o provozovně,

01.02.2016

e) v případě výrobny elektřiny údaje o každém jednotlivém výrobním zdroji elektřiny, kterými jsou instalovaný výkon a druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny, a

01.02.2016

f) v případě výrobny elektřiny využívající energie vody i údaj o říčním kilometru a název toku, na němž je výrobna elektřiny umístěna.

01.02.2016

§ 8

01.02.2016

Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce

01.02.2016

Prohlášení odpovědného zástupce, které se připojuje k žádosti o udělení licence, obsahuje

01.02.2016

a) jméno a příjmení odpovědného zástupce, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození,

01.02.2016

b) vyjádření jeho souhlasu s ustanovením do funkce odpovědného zástupce,

01.02.2016

c) jméno a příjmení a případný dodatek žadatele, název, popřípadě obchodní firmu, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, identifikační číslo a druh licencované činnosti a

01.02.2016

d) úředně ověřený podpis odpovědného zástupce.

01.02.2016

§ 9

01.02.2016

Společná ustanovení

01.02.2016

(1) Vzory žádostí o udělení, změnu a zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 22 k této vyhlášce.

01.02.2016

(2) Vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie jsou uvedeny v přílohách č. 23 a 24 k této vyhlášce.

01.02.2016

(3) Ustanovení této vyhlášky, upravující náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, určení provozovny, určení vymezeného území, způsoby prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení, prokazování a dokládání finančních a technických předpokladů a způsoby prokazování odborné způsobilosti, se rovněž vztahují na podávání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence.


01.02.2016

§ 10

01.02.2016

Zrušovací ustanovení

01.02.2016

Zrušuje se:

01.02.2016

1. Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

01.02.2016

2. Vyhláška č. 363/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

01.02.2016

3. Vyhláška č. 358/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

01.02.2016

4. Vyhláška č. 392/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.

01.02.2016

5. Vyhláška č. 445/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.


01.02.2016

§ 11

01.02.2016

Účinnost

01.02.2016

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.


01.02.2016

Předsedkyně:

01.02.2016

Ing. Vitásková v. r.


01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

01.02.2016

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

01.02.2016

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Poznámky pod čarou

01.02.2016

1) Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

01.02.2016

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

01.02.2016

3) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru