PLUS na zkoušku

Nařízení vlády č. 11/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Částka 4/2016
Platnost od 19.01.2016
Účinnost od 01.02.2016
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.02.2016

11

01.02.2016

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.02.2016

ze dne 13. ledna 2016,

01.02.2016

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

01.02.2016

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:


01.02.2016

Čl. I

01.02.2016

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., se mění takto:

01.02.2016

1. V § 2 odstavec 1 zní:

01.02.2016

(1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při

01.02.2016

a) převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

01.02.2016

b) dodání certifikátů elektřiny,

01.02.2016

c) dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.“.

01.02.2016

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.02.2016

(5) Pokud se plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, dohodnou písemně, že na zdanitelné plnění, kterým je dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží nižší, než je částka uvedená v odstavci 2, použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.“.


01.02.2016

Čl. II

01.02.2016

Účinnost

01.02.2016

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.


01.02.2016

Předseda vlády:

01.02.2016

Mgr. Sobotka v. r.

01.02.2016

1. místopředseda vlády a ministr financí:

01.02.2016

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru