PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 79/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2015
Platnost od 17.04.2015
Účinnost od 02.05.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
02.05.2015

79

02.05.2015

ZÁKON

02.05.2015

ze dne 18. března 2015,

02.05.2015

kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


02.05.2015

ČÁST PRVNÍ

02.05.2015

Změna zákona o Českém rozhlasu

02.05.2015

Čl. I

02.05.2015

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 196/2009 Sb., se mění takto:

02.05.2015

1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

02.05.2015

b) provozuje vysílání rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu velmi krátkých vln v rozsahu, který umožňují vhodné rádiové kmitočty získané optimalizací vlastní vysílací sítě za podmínky, že nedojde ke snížení rozsahu pokrytí České republiky stanoveného tímto zákonem, a rádiové kmitočty nově vyhledané Českým rozhlasem na jeho náklady, nejvýše však v rozsahu regionálního rozhlasového vysílání4); tento program může Český rozhlas šířit rovněž prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím části kmitočtového spektra v pásmu středních vln a prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací v rozsahu celoplošného rozhlasového vysílání stanoveného tímto zákonem,

02.05.2015

4) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

02.05.2015

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

02.05.2015

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „družic a kabelových sítí“ nahrazují slovy „jiných sítí elektronických komunikací“.

02.05.2015

3. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slovo „Kmitočty“ vkládají slova „v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. b) nebo“.

02.05.2015

4. V § 12 odst. 3 se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , b) a f)“.

02.05.2015

ČÁST DRUHÁ

02.05.2015

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

02.05.2015

Čl. II

02.05.2015

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

02.05.2015

1. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo ve státě“ zrušují.

02.05.2015

2. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „republiky, v jiném“ nahrazují slovy „republiky nebo v jiném“ a slova „nebo ve státě“ se zrušují.

02.05.2015

3. V § 3 odst. 5 se slova „nebo ve státě, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a která nesplňuje v České republice, ani v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi,“ nahrazují slovy „ , a která v České republice ani v jiném členském státě Evropské unie nesplňuje“ a slova „založení Evropského společenství4c)“ se nahrazují slovy „fungování Evropské unie4c)“.

02.05.2015

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

02.05.2015

4c) Čl. 49 a následující Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

02.05.2015

4. V § 6 odst. 2 se slova „konce února“ nahrazují slovy „30. dubna“.

02.05.2015

5. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona nesmí do programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávací pořady20) zařazovat obchodní sdělení s výjimkou obchodních sdělení zařazovaných do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní nebo sportovní události, je-li vysílání takového obchodního sdělení nezbytnou podmínkou k získání práv k rozhlasovému vysílání kulturní nebo sportovní události. Věta druhá se nevztahuje na oznámení podle odstavce 4.“.

02.05.2015

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

02.05.2015

20) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.


02.05.2015

ČÁST TŘETÍ

02.05.2015

ÚČINNOST

02.05.2015

Čl. III

02.05.2015

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


02.05.2015

Hamáček v. r.

02.05.2015

Zeman v. r.

02.05.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru