PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 382/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 161/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2016

382

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

ze dne 10. prosince 2015,

01.01.2016

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2016

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2016

ČÁST PRVNÍ

01.01.2016

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 315/2015 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V § 3 písm. r) se před slova „nebo projekt“ vkládají slova „nebo na základě hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.

01.01.2016

2. V § 25 odst. 4 se slova „[§ 58 odst. 5 písm. b)]“ zrušují.

01.01.2016

3. V § 29 odst. 2 se slova „(§ 60 odst. 13)“ zrušují.

01.01.2016

4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

01.01.2016

5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), které zní:

01.01.2016

o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených.“.

01.01.2016

6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 4“.

01.01.2016

8. V § 48 odst. 5 se číslo „7665“ nahrazuje číslem „9265“.

01.01.2016

11. V § 48 odstavec 10 zní:

01.01.2016

(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují

01.01.2016

a) sazbou 4590 Kč/1000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,

01.01.2016

b) sazbou 4590 Kč/1000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,

01.01.2016

c) v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.“.

01.01.2016

15. V § 48 se doplňuje odstavec 20, který zní:

01.01.2016

(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 10950 Kč/1000 l.“.

01.01.2016

16. V § 49 odstavec 13 zní:

01.01.2016

(13) Od daně jsou osvobozeny hydrogenované rostlinné oleje splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r).“.

01.01.2016

17. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.

01.01.2016

19. V § 52a odst. 4 se slova „nebo podle § 49 odst. 16“ nahrazují slovy „ , 13 nebo 15“.

01.01.2016

21. V § 53 odst. 1 se slova „ , 13 až 15“ nahrazují slovy „a 14“.

01.01.2016

23. V § 53 odst. 5 písm. b) se slova „13 až 15“ nahrazují číslem „14“.

01.01.2016

25. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „odpovídající dani vypočtené z množství“ nahrazují slovy „10230 Kč/1000 litrů“.

01.01.2016

27. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2016

(4) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. o) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 3285 Kč/1000 litrů směsi uvedené v § 45 odst. 2 písm. o).“.

01.01.2016

29. V § 56 odst. 2 větě druhé se za číslo „10“ vkládají slova „písm. c)“.

01.01.2016

31. V § 57 odstavec 5 zní:

01.01.2016

(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j). Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), se vrací ve výši 4380 Kč/1000 l nakoupených minerálních olejů.“.

01.07.2016

32. V § 57 odstavec 5 zní:

01.07.2016

(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací ve výši 4380 Kč/1000 l nakoupených minerálních olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.“.

01.01.2016

33. V § 58 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

01.01.2016

(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o daňový sklad

01.01.2016

a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo

01.01.2016

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

01.01.2016

(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto minerální oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o

01.01.2016

a) metylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo

01.01.2016

b) rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

01.01.2016

(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o dopravu

01.01.2016

a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo

01.01.2016

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.“.

01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Přechodná ustanovení

01.01.2016

1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2016

ČÁST DRUHÁ

01.01.2016

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „výrobou“ vkládá slovo „i“.

01.01.2016

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2016

3. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.01.2016

d) ekologicky šetrnou elektřinou elektřina

01.01.2016

1. pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,

01.01.2016

2. vyrobená ve vodních elektrárnách,

01.01.2016

3. vyrobená z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,

01.01.2016

4. vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo

01.01.2016

5. vyrobená z palivových článků,“.

01.01.2016

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

01.01.2016

4. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

01.01.2016

a) ekologicky šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud

01.01.2016

1. je v těchto odběrných místech současně spotřebována a

01.01.2016

2. instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického zákona nepřesahuje 30 kW,“.

01.01.2016

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

01.01.2016

ČÁST TŘETÍ

01.01.2016

Změna zákona o ochraně ovzduší

01.01.2016

Čl. IV

01.01.2016

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 87/2014 Sb., se mění takto:

01.01.2016

1. Nadpis § 19 zní: „Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok“.

01.01.2016

2. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

01.01.2016

3. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, slova „místně příslušnému“ se zrušují a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

01.01.2016

4. V § 19 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“ a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují slovy „kritérií udržitelnosti“.

01.01.2016

5. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nevztahuje“.

01.01.2016

6. V § 19 odst. 8 větě první se slova „místně příslušnému“ a slova „ , obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce 5“ zrušují.

01.01.2016

7. V § 19 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větami „V hlášení je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. Nepodá-li dodavatel pohonných hmot hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo.“.

01.01.2016

8. V § 19 odstavec 9 zní:

01.01.2016

(9) Dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 nebo 8 v litrech a částky 40 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.“.

01.01.2016

9. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19e, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2016

㤠19a

01.01.2016

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku

01.01.2016

(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely v příslušném období, bylo obsaženo minimální množství biopaliva

01.01.2016

a) ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,

01.01.2016

b) ve výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

01.01.2016

(2) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je příslušným obdobím

01.01.2016

a) leden až březen,

01.01.2016

b) leden až červen,

01.01.2016

c) leden až září.

01.01.2016

(3) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku dosud zohledněna. Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.

01.01.2016

(4) Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku se nevztahuje na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

01.01.2016

§ 19b

01.01.2016

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku

01.01.2016

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného období.

01.01.2016

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

01.01.2016

(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku.

01.01.2016

(4) Nepodá-li dodavatel pohonných hmot oznámení podle odstavce 1, hledí se na pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za příslušné období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za příslušné období, jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo; to neplatí pro pohonné hmoty uvedené nebo dodané v příslušném období, za které bylo podáno oznámení podle odstavce 1.

01.01.2016

§ 19c

01.01.2016

Jistota

01.01.2016

(1) Nesplní-li dodavatel pohonných hmot za příslušné období povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za toto období jistotu na zvláštní účet celního úřadu.

01.01.2016

(2) Jistota se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle § 19a odst. 1 nebo § 19b odst. 4 v litrech a částky 40 Kč.

01.01.2016

(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku nesplnil.

01.01.2016

(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.

01.01.2016

(5) Třicátým dnem po skončení příslušného období jistota za jiné příslušné období v daném kalendářním roce zaniká.

01.01.2016

(6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, ve kterém existuje nedoplatek z jistoty za následující příslušné období; v tomto rozsahu zůstávají zachovány účinky provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku ze zaniklé jistoty se započítává na úhradu nedoplatku z jistoty za následující příslušné období.

01.01.2016

§ 19d

01.01.2016

Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok

01.01.2016

V případě, že dodavatel pohonných hmot splní povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad dodavateli pohonných hmot bez žádosti do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání hlášení.

01.01.2016

§ 19e

01.01.2016

Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok

01.01.2016

Nesplní-li dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, převede se složená jistota na úhradu splatné pokuty z nedodaného objemu biopaliv.“.

01.01.2016

10. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2016

(2) Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odstavce 1 splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro dopravní účely.“.

01.01.2016

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

01.01.2016

11. V § 20 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2016

12. V § 20 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „a že byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“ a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují slovy „kritérií udržitelnosti“.

01.01.2016

13. V § 21 odst. 1 se za slova „§ 19 odst. 1“ vkládají slova „ , § 19a odst. 1“.

01.01.2016

14. V § 21 odst. 8 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „celní úřad místně příslušný dovozci“.

01.01.2016

15. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2016

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

01.01.2016

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2016

18. V § 25 odst. 6 písm. h) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4,“ se nahrazuje číslem „5,“.

01.01.2016

19. V § 32 odst. 1 písm. g), § 32 odst. 8 úvodní části ustanovení a v § 32 odst. 8 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2016

20. V § 32 odst. 8 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

01.01.2016

21. V § 34 odst. 2 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.


01.01.2016

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2016

ÚČINNOST

01.01.2016

Čl. V

01.01.2016

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

01.01.2016

a) ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2016,

01.01.2016

b) čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017, a

01.01.2016

c) ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.


01.01.2016

Hamáček v. r.

01.01.2016

Zeman v. r.

01.01.2016

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru