PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 268/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 108/2015
Platnost od 14.10.2015
Účinnost od 31.12.2015
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
13.11.2015

268

13.11.2015

ZÁKON

13.11.2015

ze dne 15. září 2015,

13.11.2015

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.12.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


13.11.2015

ČÁST PRVNÍ

13.11.2015

Změna zákona o pozemních komunikacích

13.11.2015

Čl. I

13.11.2015

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

31.12.2015

1. V § 3 odst. 1 se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „a jejich tříd“.

31.12.2015

2. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo třídy“.

31.12.2015

3. V § 3 odst. 3 se za slova „změna kategorie“ vkládají slova „nebo třídy“.

31.12.2015

4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

31.12.2015

(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

31.12.2015

5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

31.12.2015

(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

31.12.2015

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

31.12.2015

6. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

31.12.2015

7. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „ , kterou je zejména rychlostní místní komunikace“ zrušují.

31.12.2015

8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

31.12.2015

(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

31.12.2015

9. V § 7 odst. 1 se za slova „správní úřad“ vkládají slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

31.12.2015

10. V § 7 odst. 1 se slova „příslušným orgánem Policie“ nahrazují slovem „Policií“.

13.11.2015

11. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

13.11.2015

㤠9

13.11.2015

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.

13.11.2015

(2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných pozemních komunikací.

13.11.2015

(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může být

13.11.2015

a) právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou, nebo

13.11.2015

b) kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy.

13.11.2015

Vlastník, popřípadě správce mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu2a); tato osoba se nestává správcem dotčené pozemní komunikace.

13.11.2015

(4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, musí zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

13.11.2015

(5) Sousedící kraje mohou veřejnoprávní smlouvou sjednat převod vlastnictví úseku silnice II. nebo III. třídy, jestliže

13.11.2015

a) po dotčeném úseku silnice probíhá hranice mezi územím obou krajů, nebo

13.11.2015

b) dotčený úsek silnice je vymezen průběhem hranice mezi územím obou krajů a s ním sousedící úseky této silnice jsou na území kraje, který má vlastnictví nabýt.

13.11.2015

(6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah, četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních komunikací, členění, rozsah, obsah a způsob provádění údržby a opravy dálnic, silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, formu a způsob vedení evidence dálnic, silnic a místních komunikací.

13.11.2015

2a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.

31.12.2015

12. V § 10 odst. 3 se slova „a na rychlostní silnici“ nahrazují slovy „ , silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci podle § 6 odst. 3“.

31.12.2015

13. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci“ nahrazují slovy „ , místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci“ a slova „předchozí souhlas“ se nahrazují slovem „stanovisko“.

31.12.2015

14. V § 10 odst. 4 písm. b) se slova „předchozí souhlas“ nahrazují slovem „stanovisko“.

31.12.2015

15. V § 10 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas“ nahrazují slovy „dálnici, též závazné stanovisko“ a slova „předchozí souhlas příslušného orgánu“ se nahrazují slovy „závazné stanovisko“.

31.12.2015

16. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slovo „odpočívky,“ vkládají slova „stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,“.

31.12.2015

17. V § 13 písm. e) se za slovo „(cestmistrovství)“ vkládají slova „nebo k zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému“.

31.12.2015

18. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „ , silniční vegetace“ zrušují.

31.12.2015

19. V § 15 odst. 2 se slova „příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním“ nahrazují slovy „Policie České republiky nebo po projednání s ní“ a za slovo „vlastník“ se vkládají slova „ , popřípadě správce“.

31.12.2015

20. Nadpis § 16 zní:

31.12.2015

„Územní řízení a stavební řízení“.

31.12.2015

21. V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

31.12.2015

22. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

31.12.2015

(2) V územním řízení a ve stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci

31.12.2015

a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,

31.12.2015

b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

31.12.2015

23. § 17 zní:

31.12.2015

㤠17

31.12.2015

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

31.12.2015

(2) Podle zvláštního právního předpisu7) lze odejmout nebo omezit

31.12.2015

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,

31.12.2015

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

31.12.2015

(3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou a ocenění tohoto omezení stanovené znaleckým posudkem je nižší než 1000 Kč, sjedná se úplata ve výši 1000 Kč.“.

31.12.2015

24. V § 18l odst. 2 písm. b) se slova „§ 18i odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 18i odst. 1 písm. a)“.

31.12.2015

25. V § 18m odst. 1 se za slova „podle § 29a odst. 1 písm. e),“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

31.12.2015

26. V § 18m se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a správcem, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

27. V § 18m se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

28. V § 18m odst. 6 se slova „Při péči o pozemní komunikaci podle § 9 odst. 4 vlastník“ nahrazují slovy „Při správě pozemní komunikace vlastník nebo správce, je-li výkon správy zajišťován prostřednictvím správce,“, slova „péče o síť“ se nahrazují slovy „správy sítě“ a za slova „v jeho vlastnictví“ se vkládají slova „nebo správě“.

31.12.2015

29. V § 19 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání.“.

31.12.2015

30. V § 19 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

31.12.2015

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“),

31.12.2015

10) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“.

31.12.2015

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

31.12.2015

31. V § 19 odstavec 3 zní:

31.12.2015

(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a g).“.

31.12.2015

32. V § 19 se odstavce 4 až 6 zrušují.

31.12.2015

33. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 37 znějí:

31.12.2015

㤠19a

31.12.2015

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel

31.12.2015

(1) Silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků. V opatření obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu.

31.12.2015

(2) Dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle odstavce 1 lze také opatřením obecné povahy vydaným na návrh, který musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat vymezení rozsahu zákazu nebo omezení zastavení nebo stání, jeho předpokládanou délku a popis skutečností prokazujících naplnění důvodu podle odstavce 1.

31.12.2015

(3) Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 10 dnů. Dotčenou osobou, která může k tomuto návrhu podávat námitky, je pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat, a jde-li o opatření vydávané na návrh podle odstavce 2, také navrhovatel. Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, vydá silniční správní úřad opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

31.12.2015

(4) Bylo-li dočasně zakázáno nebo omezeno stání nebo zastavení silničních vozidel podle odstavců 1 až 3, musí být příslušná dopravní značka na pozemní komunikaci umístěna

31.12.2015

a) nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení, nebo

31.12.2015

b) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné dodržet lhůtu podle písmene a).

31.12.2015

(5) Bylo-li opatření obecné povahy vydáno na návrh podle odstavce 2, zajišťuje umístění dopravního značení na pozemní komunikaci navrhovatel.

31.12.2015

§ 19b

31.12.2015

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace

31.12.2015

(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

31.12.2015

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel.

31.12.2015

(3) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od doručení oznámení podle odstavce 1, rozhodne silniční správní úřad, který dočasně zakázal nebo omezil stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle § 19a, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky podle odstavce 1, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn je prodat na náklady jeho provozovatele.

31.12.2015

(4) Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37).

31.12.2015

(5) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní komunikace povinen předat provozovateli silničního vozidla; za tímto účelem jej vyzve k převzetí částky nebo ke sdělení údajů nezbytných k předání této částky. Pokud si provozovatel silničního vozidla částku nepřevzal nebo nesdělil údaje k jejímu předání do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej vlastník pozemní komunikace opakovaně.

31.12.2015

(6) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn z částky získané z prodeje uhradit náklady podle odstavců 2 a 3, nese-li tyto náklady provozovatel silničního vozidla. Částka zbývající po odečtení těchto nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní komunikace, pokud si ji provozovatel silničního vozidla do 1 roku od doručení opakované výzvy nevyzvedl nebo nesdělil údaje nezbytné k jejímu předání.

31.12.2015

(7) Oznámení podle odstavce 1 a výzvu podle odstavce 5 doručuje vlastník pozemní komunikace do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo oznámení na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým. Lhůty se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění na úřední desce.

31.12.2015

(8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37), oznámí to do 10 dnů ode dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.

31.12.2015

§ 19c

31.12.2015

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

31.12.2015

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

31.12.2015

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,

31.12.2015

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

31.12.2015

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.

31.12.2015

37) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

31.12.2015

34. V § 20a se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11i zrušuje.

31.12.2015

35. V § 22a odst. 1 se za slova „Ministerstvem dopravy“ vkládají slova „nebo právnickou osobu, u níž funkci zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo dopravy,“.

31.12.2015

36. V § 22a odstavec 2 zní:

31.12.2015

(2) Ministerstvo dopravy a provozovatel systému elektronického mýtného spolupracují při provozování systému a výběru elektronického mýtného s Policií České republiky. Za tím účelem vytvoří provozovatel systému elektronického mýtného především na síti dálnic organizační a technické předpoklady pro dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, monitorování a vyhodnocování dopravní situace.“.

13.11.2015

37. V § 22c odst. 5 se slova „funkční a“ a slova „funkčního a“ zrušují.

13.11.2015

38. V § 22c odstavec 6 zní:

13.11.2015

(6) Kauce a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaném elektronickém zařízení propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli systému elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného v takovém případě elektronické zařízení a příslušné vozidlo odebere z evidence údajů o mýtném. Kauce propadne rovněž tehdy, bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli systému elektronického mýtného poškozené. Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných elektronických zařízeních jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.“.

31.12.2015

39. V § 24 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

31.12.2015

d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.“.

31.12.2015

40. V § 24 odst. 5 písm. a) se slova „příslušným okresním orgánům požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičskému záchrannému sboru České republiky“.

31.12.2015

41. V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „okresním orgánům zdravotní služby“ nahrazují slovy „poskytovatelům zdravotnické záchranné služby“.

31.12.2015

42. V § 24 odst. 5 písm. e) se slova „nebo rychlostní silnice“ zrušují a slova „příslušnému orgánu Policie“ se nahrazují slovem „Policii“.

31.12.2015

43. V § 24 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

44. V § 24 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

45. V § 24 se na konci textu odstavce 8 doplňuje věta „Vlastník pozemní komunikace nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu příslušnému ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně poté, co uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl.“.

31.12.2015

46. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

31.12.2015

㤠24a

31.12.2015

Omezení vjezdu některých vozidel

31.12.2015

(1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2), jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.

31.12.2015

(2) Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace

31.12.2015

a) nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče,

31.12.2015

b) složkami integrovaného záchranného systému,

31.12.2015

c) nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.“.

31.12.2015

47. V § 25 odst. 1 a v § 29 odst. 2 se slova „a rychlostní silnici“ a slova „příslušného orgánu“ zrušují.

31.12.2015

48. V § 25 odst. 6 písmeno b) zní:

31.12.2015

b) užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla2) silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis2),“.

31.12.2015

49. V § 25 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo správce, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

50. V § 25 odst. 9 větě druhé se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

31.12.2015

51. V § 25 odst. 11 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nebo jejího správce, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

52. V § 27 odst. 2 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinen nahradit“.

31.12.2015

53. V § 27 odst. 3 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinen nahradit“.

31.12.2015

54. V § 27 odst. 4 se slova „odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody“ nahrazují slovy „je povinen nahradit vlastníkům sousedních nemovitostí škody“ a slova „neodpovídá však za“ se nahrazují slovy „není však povinen nahradit“.

31.12.2015

55. V § 27 odst. 5 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

31.12.2015

56. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

31.12.2015

(6) Je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, nahradit škodu podle odstavců 2 až 4 je povinen namísto vlastníka pozemní komunikace správce. Vlastník pozemní komunikace v takovém případě ručí za splnění povinnosti k náhradě škody.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

31.12.2015

57. V § 28 odst. 1 se za slova „vlastníkovi této pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

31.12.2015

58. V § 28 odst. 2 se za slova „vlastníkovi pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“ a za slova „s vlastníkem“ se vkládají slova „nebo správcem“.

31.12.2015

59. V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce“.

31.12.2015

60. V § 29 odst. 3 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

31.12.2015

61. V § 29a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

31.12.2015

(6) Správní úřad příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2) je povinen zveřejnit údaje o zákazu nebo omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup14a).“.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

31.12.2015

62. V § 29a odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „nebo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle odstavců 5 až 7“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

31.12.2015

63. V § 29a odst. 8 písm. a) se slova „příslušný orgán požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičský záchranný sbor České republiky“.

31.12.2015

64. V § 29a odst. 8 písm. b) se slova „příslušný orgán zdravotnické služby“ nahrazují slovy „příslušného poskytovatele zdravotnické záchranné služby“.

31.12.2015

65. V § 29a odst. 8 písm. c) se slova „příslušný orgán Policie“ nahrazují slovem „Policii“.

31.12.2015

66. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „ , rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace“ zrušují a slova „jejich křižovatek“ se nahrazují slovy „její křižovatky s jinou pozemní komunikací“.

31.12.2015

67. V § 30 odst. 2 písmeno b) zní:

31.12.2015

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,“.

31.12.2015

68. V § 31 odst. 4 písm. b) se slova „a rychlostní silnice“ zrušují.

31.12.2015

69. V § 31 odst. 4 písm. c) se slova „příslušného orgánu“ a slova „ , s výjimkou rychlostní silnice,“ zrušují.

31.12.2015

70. V § 34 odst. 1 se za slovo „Vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

31.12.2015

71. V § 34 odst. 2 se za slovo „vlastníka“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

31.12.2015

72. V § 34 odst. 3 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , popřípadě správce“.

31.12.2015

73. V § 36 odstavec 4 zní:

31.12.2015

(4) V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.“.

31.12.2015

74. V § 36 odst. 6 se za slova „dotčené pozemní komunikace“ vkládají slova „nebo správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce,“.

31.12.2015

75. V § 37 odstavec 1 zní:

31.12.2015

(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v úrovni kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) je možné zřídit na

31.12.2015

a) tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo

31.12.2015

b) jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.“.

31.12.2015

76. V § 37 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

31.12.2015

(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze,

31.12.2015

a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci, a

31.12.2015

b) jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160 km.h-1.

31.12.2015

(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení podle odstavce 1 písm. b) opatří závazné stanovisko drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na dráze v případě zřízení přejezdu a závazné stanovisko Policie České republiky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

31.12.2015

77. V § 37 odst. 4 se za slovo „dráhy“ vkládají slova „nebo pozemní komunikace“ a slovo „existujícího“ se zrušuje.

31.12.2015

78. V § 37 odst. 5 se slova „silnici nebo místní“ a slova „silnice nebo místní“ nahrazují slovem „pozemní“ a slova „silnic a místních komunikací užších“ se nahrazují slovy „silnice a místní komunikace užší“.

31.12.2015

79. V § 37 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „II. třídy“ nahrazují slovy „I. a II. třídy“.

31.12.2015

80. V § 37 odst. 7 se slova „silnici nebo po místní“ nahrazují slovem „pozemní“.

31.12.2015

81. V § 37 odst. 8 se slova „dálnice, silnice a místní“ a slova „silnice a místní“ nahrazují slovem „pozemní“.

31.12.2015

82. V § 38a odst. 3 písm. a) bodě 1 a v § 38a odst. 4 písm. a) se slova „s výjimkou rychlostních silnic“ zrušují.

31.12.2015

83. V § 38b se odstavec 5 zrušuje.

31.12.2015

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

31.12.2015

84. V § 38c odst. 2 se slova „nápravový tlak“ nahrazují slovy „největší povolená hmotnost na nápravu“.

31.12.2015

85. V § 38d odstavce 2 a 3 znějí:

31.12.2015

(2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno.

31.12.2015

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku doklad, který doručí provozovateli vozidla spolu s oznámením o zahájení řízení o správním deliktu a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku.“.

31.12.2015

86. V § 38d se odstavec 4 zrušuje

31.12.2015

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

31.12.2015

87. V § 38d odst. 4 se za slovo „náležitosti“ vkládají slova „vážního lístku a“.

31.12.2015

88. V § 40 odst. 1 se slova „a celní úřad“ nahrazují slovy „ , celní úřad a újezdní úřad“ a věta druhá se zrušuje.

31.12.2015

89. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova „a rychlostních silnic“ zrušují.

31.12.2015

90. V § 40 odst. 2 písm. g) se slova „ , rychlostních silnic“ zrušují.

31.12.2015

91. V § 40 odst. 3 písmeno b) zní:

31.12.2015

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo třídy,“.

31.12.2015

92. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:

31.12.2015

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“.

31.12.2015

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

31.12.2015

93. V § 40 odstavce 4 až 6 znějí:

31.12.2015

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

31.12.2015

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,

31.12.2015

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,

31.12.2015

c) projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních deliktů podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,

31.12.2015

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

31.12.2015

(5) Obce

31.12.2015

a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

31.12.2015

b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.

31.12.2015

(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

31.12.2015

94. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

31.12.2015

(2) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků může uložit v řízení na místě nebo v řízení zahájeném z moci úřední na základě protokolu o kontrole povinnosti k odstranění těchto nedostatků. Rozhodnutí vydané na základě protokolu o kontrole je prvním úkonem v řízení.“.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

31.12.2015

95. V § 42a odstavec 1 zní:

31.12.2015

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

31.12.2015

a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,

31.12.2015

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,

31.12.2015

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,

31.12.2015

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 9 nebo 10,

31.12.2015

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,

31.12.2015

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,

31.12.2015

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,

31.12.2015

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání,

31.12.2015

i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána,

31.12.2015

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána,

31.12.2015

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,

31.12.2015

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,

31.12.2015

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,

31.12.2015

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,

31.12.2015

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,

31.12.2015

p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo přírodními vlivy, nebo

31.12.2015

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání.“.

31.12.2015

96. V § 42a odst. 5 písm. a) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

31.12.2015

97. V § 42a odst. 5 písm. b) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

31.12.2015

98. V § 42a odstavec 7 zní:

31.12.2015

(7) Za přestupek lze uložit pokutu

31.12.2015

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4,

31.12.2015

b) do 300000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a q),

31.12.2015

c) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6,

31.12.2015

d) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3,

31.12.2015

e) v blokovém řízení do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3,

31.12.2015

f) v blokovém řízení do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),

31.12.2015

g) v blokovém řízení do 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),

31.12.2015

h) v příkazním řízení do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e).“.

31.12.2015

99. V § 42b odstavec 1 zní:

31.12.2015

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

31.12.2015

a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,

31.12.2015

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,

31.12.2015

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,

31.12.2015

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 9 nebo 10,

31.12.2015

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,

31.12.2015

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,

31.12.2015

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,

31.12.2015

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání,

31.12.2015

i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána,

31.12.2015

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána,

31.12.2015

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace,

31.12.2015

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí,

31.12.2015

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,

31.12.2015

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,

31.12.2015

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,

31.12.2015

p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo přírodními vlivy,

31.12.2015

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání,

31.12.2015

r) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek doby platnosti kupónu podle § 21c,

31.12.2015

s) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),

31.12.2015

t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),

31.12.2015

u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),

31.12.2015

v) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav, nebo

31.12.2015

w) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2).“.

31.12.2015

100. V § 42b odst. 3 písm. a) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

31.12.2015

101. V § 42b odst. 3 písm. b) se slova „vlastníku (správci)“ nahrazují slovy „vlastníku, popřípadě správci“.

31.12.2015

102. V § 42b odst. 4 se slova „(§ 31 odst. 3)“ zrušují.

31.12.2015

103. V § 42b odstavec 6 zní:

31.12.2015

(6) Za správní delikt se uloží pokuta

31.12.2015

a) do 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), s), t), u) a v) a odstavce 5,

31.12.2015

b) do 300000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o), q) a r),

31.12.2015

c) do 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 3 a 4,

31.12.2015

d) do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a w) a odstavce 2.“.

31.12.2015

104. V § 43 odst. 2 se slova „r) a s), činí výměra pokuty 7000,- Kč“ nahrazují slovy „s) a u), činí výměra pokuty 9000 Kč“ a za větu druhou se vkládá věta „Není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla překročena o více než 500 kg, činí výměra pokuty 5000 Kč.“.

31.12.2015

105. V § 43 odst. 4 se slova „nebo obec,“ zrušují, slova „ , odst. 3 písm. b)“ se nahrazují slovy „a 3“ a slova „ , d) a f)“ se nahrazují slovy „a d)“.

31.12.2015

106. V § 43 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) může projednat v blokovém řízení obecní policie.“.

31.12.2015

107. V § 43 odst. 6 se slova „a náhrady nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“ zrušují, slova „r), s) a t)“ se nahrazují slovy „s), t) a u)“ a věta poslední se zrušuje.

31.12.2015

108. V § 43 odst. 7 se slova „a náhrada nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“ zrušují.

31.12.2015

109. V § 43a odst. 1 písm. b) se za slova „uvedeného v“ vkládají slova „§ 42b odst. 1 písm. s) nebo t) nebo“.

31.12.2015

110. V § 43a odstavec 2 zní:

31.12.2015

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového vozidla

31.12.2015

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, nebo

31.12.2015

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu uvedeného v § 42b odst. 1 písm. s) nebo t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu.“.

31.12.2015

111. V § 43a odst. 5 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

31.12.2015

112. V nadpisu § 43b se slovo „propadnutí“ nahrazuje slovem „započtení“.

31.12.2015

113. V § 43b odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 43a odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo § 43a odst. 2 písm. a)“.

31.12.2015

114. V § 43b odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo § 43a odst. 2 písm. b)“.

31.12.2015

115. V § 43b se odstavce 4 a 5 zrušují.

31.12.2015

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

31.12.2015

116. V § 43b odst. 4 se slova „odstavců 1 až 5“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

31.12.2015

117. V § 44 odst. 1 se slova „podle správního řádu19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení“ nahrazují slovy „ , s výjimkou stanoviska podle § 16 odst. 2“.

31.12.2015

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

31.12.2015

118. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:

31.12.2015

㤠44b

31.12.2015

Obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území i v případě, že není jejich vlastníkem.“.

31.12.2015

119. V § 46 odst. 2 se slova „§ 9 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 6“, slova „§ 16 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 4“, slova „§ 27 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 27 odst. 7“, slova „§ 29a odst. 8“ se nahrazují slovy „§ 29a odst. 9“, slova „§ 38b odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 38b odst. 5“, slova „§ 38d odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 38d odst. 4“ a slova „§ 41 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 41 odst. 4“.

13.11.2015

Čl. II

13.11.2015

Přechodná ustanovení

31.12.2015

1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie dálnice podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice I. třídy.

31.12.2015

2. Silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy, pokud

31.12.2015

a) mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo

31.12.2015

b) jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.

31.12.2015

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.11.2015

4. Doba 1 roku podle § 22c odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se počítá nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

31.12.2015

ČÁST DRUHÁ

31.12.2015

Změna zákona o silničním provozu

31.12.2015

Čl. III

31.12.2015

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013, zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 249/2014 Sb., se mění takto:

31.12.2015

1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

31.12.2015

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 7 až 12.

31.12.2015

2. V § 6 odst. 9 a v § 6 odst. 10 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

31.12.2015

3. V § 6 odst. 11 se slova „odstavců 8 a 9“ nahrazují slovy „odstavců 7 a 8“ a slova „odstavce 8“ se nahrazují slovy „odstavce 7“.

31.12.2015

4. V § 18 odst. 3 se slova „na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h-1“ nahrazují slovy „na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1“.

31.12.2015

5. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1.“.

31.12.2015

6. V § 18 odstavec 7 zní:

31.12.2015

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1.“.

31.12.2015

7. V § 41 odst. 8 se slova „a rychlostní silnici“ nahrazují slovy „nebo silnici pro motorová vozidla“.

31.12.2015

8. V § 67 odst. 6 se slova „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ nahrazují slovy „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

31.12.2015

9. V § 76 odst. 5 se slova „světelným signálům, dopravním značkám nebo dopravním zařízením“ nahrazují slovy „přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích“.

31.12.2015

10. § 77 včetně nadpisu zní:

31.12.2015

㤠77

31.12.2015

Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích

31.12.2015

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví

31.12.2015

a) na dálnici ministerstvo,

31.12.2015

b) na silnici I. třídy krajský úřad,

31.12.2015

c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,

31.12.2015

d) drážní správní úřad11), jde-li o užití dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.

31.12.2015

(2) Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou

31.12.2015

a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice,

31.12.2015

b) policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,

31.12.2015

c) drážní správní úřad11), jde-li o užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ před železničním přejezdem a dopravní značky „Železniční přejezd se závorami“, „Železniční přejezd bez závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“ a „Dej přednost v jízdě tramvaji!“,

31.12.2015

d) krajský úřad, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici I. třídy, a

31.12.2015

e) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.

31.12.2015

(3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 1 projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí.

31.12.2015

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

31.12.2015

(5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

31.12.2015

(6) Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

31.12.2015

(7) Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.“.

31.12.2015

11. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní:

31.12.2015

㤠77a

31.12.2015

Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné

31.12.2015

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

31.12.2015

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídí odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá stanovisko policie.

31.12.2015

(3) Od místní a přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, se účastník silničního provozu může odchýlit na základě předchozího souhlasu vlastníka účelové komunikace, není-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu.“.

31.12.2015

12. V § 124 odst. 2 písm. b) se slova „a rychlostní silnici1)“ zrušují a slova „dálnici a rychlostní silnici,1)“ se nahrazují slovem „dálnici,“.

31.12.2015

13. V § 124 odst. 4 písmeno b) zní:

31.12.2015

b) stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy; místně příslušný je krajský úřad, v jehož územním obvodu se silnice I. třídy nachází,“.

31.12.2015

14. V § 124 odstavec 6 zní:

31.12.2015

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází.“.

31.12.2015

15. V příloze se slova „překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 3“zrušují.

31.12.2015

Čl. IV

31.12.2015

Přechodná ustanovení

31.12.2015

1. Bylo-li Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky vydáno písemné vyjádření ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace nebo byla-li podána žádost o souhlas příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

31.12.2015

2. Řízení o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

31.12.2015

3. Dodatková tabulka MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY užitá před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

31.12.2015

ČÁST TŘETÍ

31.12.2015

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

31.12.2015

Čl. V

31.12.2015

V příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se v kategorii I v bodě 9.3 slova „rychlostních silnic“ nahrazují slovy „pozemních komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu12)“.

31.12.2015

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

31.12.2015

12) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

31.12.2015

ČÁST ČTVRTÁ

31.12.2015

Změna zákona o správních poplatcích

31.12.2015

Čl. VI

31.12.2015

V položce 36 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 329/2011 Sb., se v písmenu b) slova „rychlostní silnice anebo“ zrušují.

31.12.2015

ČÁST PÁTÁ

31.12.2015

Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

31.12.2015

Čl. VII

31.12.2015

Zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 406/2010 Sb., se mění takto:

31.12.2015

1. V části první čl. I se body 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60 a 68 zrušují.

31.12.2015

2. Část druhá se zrušuje.

31.12.2015

3. V části čtvrté čl. V se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60, 68 a části druhé čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016“ zrušují.


31.12.2015

ČÁST ŠESTÁ

31.12.2015

ÚČINNOST

31.12.2015

Čl. VIII

31.12.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4, která nabývají účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.


31.12.2015

Hamáček v. r.

31.12.2015

Zeman v. r.

31.12.2015

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru