PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 230/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Částka 95/2015
Platnost od 11.09.2015
Účinnost od 01.12.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.2015

230

01.12.2015

VYHLÁŠKA

01.12.2015

ze dne 26. srpna 2015,

01.12.2015

kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

01.12.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona:


01.12.2015

Čl. I

01.12.2015

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění takto:

01.12.2015

1. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

01.12.2015

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

01.12.2015

2. V § 7 odst. 1 se za slovo „proveditelností“ vkládají slova „alternativních systémů dodávek energie“.

01.12.2015

3. V § 7 odst. 2 se slova „alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „soustavy zásobování tepelnou energií“.

01.12.2015

4. V § 8 odstavec 1 zní:

01.12.2015

(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy“)“.

01.12.2015

5. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „při větší změně dokončené budovy“ nahrazují slovy „ , včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému“.

01.12.2015

6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.12.2015

h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.“.

01.12.2015

7. V § 9 odstavec 5 zní:

01.12.2015

(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. e).“.

01.12.2015

8. V příloze č. 4 se skupinový nadpis „Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ nahrazuje skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“.

01.12.2015

9. V příloze č. 4 tabulky pod skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ znějí:

01.12.2015

01.12.2015

Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

01.12.2015

“.

01.12.2015

10. V příloze č. 4 se na konci doplňuje tabulka:

01.12.2015
Zdroj informacíhttp://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/iekis/

01.12.2015

Čl. II

01.12.2015

Přechodné ustanovení

01.12.2015

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

01.12.2015

Čl. III

01.12.2015

Účinnost

01.12.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.


01.12.2015

Ministr:

01.12.2015

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru