PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Částka 84/2015
Platnost od 20.08.2015
Účinnost od 04.09.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
04.09.2015

206

04.09.2015

ZÁKON

04.09.2015

ze dne 23. července 2015

04.09.2015

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

04.09.2015

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


04.09.2015

ČÁST PRVNÍ

04.09.2015

PYROTECHNICKÉ VÝROBKY

04.09.2015

HLAVA I

04.09.2015

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

04.09.2015

§ 1

04.09.2015

Předmět úpravy

04.09.2015

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen „Unie“), upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí.

04.09.2015

(2) Tento zákon dále upravuje

04.09.2015

a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí,

04.09.2015

b) výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

c) posuzování shody pyrotechnických výrobků.

04.09.2015

§ 2

04.09.2015

Oblast působnosti

04.09.2015

(1) Tento zákon se vztahuje na některé pyrotechnické výrobky, jejich skladování a zacházení s nimi.

04.09.2015

(2) Tento zákon se nevztahuje na

04.09.2015

a) pyrotechnické výrobky, které jsou určeny k nekomerčnímu využití ozbrojenými silami České republiky, ozbrojenými bezpečnostními sbory České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky,

04.09.2015

b) pyrotechnické výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“) za účelem jeho činností stanovených v § 52,

04.09.2015

c) námořní zařízení podle jiných právních předpisů2),

04.09.2015

d) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu,

04.09.2015

e) kapsle určené výhradně pro hračky podle jiných právních předpisů3),

04.09.2015

f) výbušniny podle jiných právních předpisů4),

04.09.201531.07.2017

g) střelivo včetně munice5),

04.09.2015

h) zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní potřebu výrobce se sídlem na území České republiky, kterou Úřad schválí výlučně pro používání na území České republiky a která zůstává na území České republiky,

04.09.2015

i) úpravu povinností při výrobě pyrotechnických výrobků.

04.09.2015

§ 3

04.09.2015

Vymezení pojmů

04.09.2015

Pro účely tohoto zákona se rozumí

04.09.2015

a) pyrotechnickým výrobkem výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí,

04.09.2015

b) zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům,

04.09.2015

c) divadelní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí,

04.09.2015

d) pyrotechnickým výrobkem pro použití ve vozidle součást bezpečnostního zařízení ve vozidle, která obsahuje pyrotechnické látky používané k aktivaci tohoto nebo jiného zařízení,

04.09.2015

e) osobou s odbornou způsobilostí osoba, které bylo Českým báňským úřadem vydáno osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona,

04.09.2015

f) dodáním na trh dodání pyrotechnického výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně,

04.09.2015

g) uvedením na trh první dodání pyrotechnického výrobku na trh Unie,

04.09.2015

h) výrobcem podnikající fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou pyrotechnický výrobek, který vyrábí, nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit,

04.09.2015

i) dovozcem podnikající fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí pyrotechnický výrobek ze třetí země na trh Unie,

04.09.2015

j) distributorem podnikající fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci odlišná od výrobce nebo dovozce, která dodává pyrotechnický výrobek na trh,

04.09.2015

k) hospodářským subjektem výrobce, dovozce nebo distributor,

04.09.2015

l) technickou specifikací dokument, který udává technické požadavky, které má pyrotechnický výrobek splňovat,

04.09.2015

m) harmonizačním předpisem Unie předpis Unie harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na trh6),

04.09.2015

n) harmonizovanou normou harmonizovaná norma stanovená harmonizačním předpisem Unie7),

04.09.2015

o) posouzením shody postup k prokázání, zda byly splněny základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnický výrobek,

04.09.2015

p) oznámeným subjektem orgán nebo osoba, která vykonává činnosti posuzování shody včetně kalibrace, zkoušení, certifikace pyrotechnických výrobků a dohledu podle tohoto zákona,

04.09.2015

q) stažením z oběhu opatření, jehož cílem je navrácení pyrotechnického výrobku, který byl již dodán uživateli,

04.09.2015

r) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl pyrotechnický výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh,

04.09.2015

s) označením CE označení, kterým výrobce vyjadřuje, že pyrotechnický výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými harmonizačním předpisem Unie, který upravuje připojování tohoto označení8),

04.09.2015

t) příručním skladem sklad stavebně oddělený od prodejní místnosti,

04.09.2015

u) zacházením s pyrotechnickými výrobky jejich výzkum, vývoj, nákup, prodej, dovoz, používání, ničení, zneškodňování, provádění ohňostrojů a ohňostrojných prací,

04.09.2015

v) certifikátem certifikát EU přezkoušení typu, certifikát shody a schválení systému jakosti.

04.09.2015

HLAVA II

04.09.2015

KATEGORIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

04.09.2015

§ 4

04.09.2015

Kategorie pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámený subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický výrobek správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

04.09.2015

(2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:

04.09.2015

a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,

04.09.2015

b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,

04.09.2015

c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

04.09.2015

§ 5

04.09.2015

Věkové hranice a další omezení

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku

04.09.2015

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,

04.09.2015

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,

04.09.2015

c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37.

04.09.2015

(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 nebo F3 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 1.

04.09.2015

(3) Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.

04.09.2015

(4) Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké veřejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla.

04.09.2015

HLAVA III

04.09.2015

POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNAČOVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

04.09.2015

§ 6

04.09.2015

Předpoklad shody

04.09.2015

(1) Pyrotechnické výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se považují za výrobky, které jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

04.09.2015

(2) Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

04.09.2015

§ 7

04.09.2015

Postupy posuzování shody

04.09.2015

(1) Postupy posuzování shody jsou

04.09.2015

a) EU přezkoušení typu,

04.09.2015

b) shoda založená na posouzení shody každého jednotlivého výrobku, nebo

04.09.2015

c) shoda založená na komplexním zabezpečení jakosti, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie F4.

04.09.2015

(2) Je-li shoda pyrotechnického výrobku posouzena postupem EU přezkoušení typu, musí být tento postup pro účely uvedení na trh doplněn o postup posouzení shody s typem, který je založen na

04.09.2015

a) vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku pod dohledem v náhodně zvolených intervalech,

04.09.2015

b) zabezpečení jakosti výrobního procesu, nebo

04.09.2015

c) zabezpečení jakosti výrobku.

04.09.2015

(3) Vláda stanoví nařízením popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody, včetně dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody.

04.09.2015

§ 8

04.09.2015

Předkládání pyrotechnických výrobků oznámenému subjektu

04.09.2015

(1) Výrobce je povinen před uvedením pyrotechnického výrobku na trh předložit tento výrobek oznámenému subjektu k posouzení shody.

04.09.2015

(2) Žádost o posouzení shody musí být písemná a musí obsahovat

04.09.2015

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště výrobce, popřípadě i dovozce,

04.09.2015

b) místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování,

04.09.2015

c) postup požadovaného posuzování shody,

04.09.2015

d) prohlášení o tom, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

04.09.2015

(3) Výrobce k žádosti přiloží dokumentaci náležející k jednotlivým postupům posuzování shody. Rozsah a popis této dokumentace u jednotlivých postupů posuzování shody stanoví vláda nařízením.

04.09.2015

(4) Výrobce k žádosti dále přiloží vzorek pyrotechnického výrobku. Výrobce je povinen na vyžádání oznámeného subjektu poskytnout další vzorky pyrotechnických výrobků, jsou-li potřebné pro posouzení jejich shody. Vzorky pyrotechnických výrobků se výrobci nevracejí.

04.09.2015

§ 9

04.09.2015

Postup oznámeného subjektu

04.09.2015

(1) Oznámený subjekt na základě posouzení shody vypracuje hodnotící zprávu, která vyhodnotí dokumentaci náležející k jednotlivým postupům posuzování shody, předložené vzorky a případná přezkoumání a zkoušky. Obsah této zprávy může být zveřejněn jen se souhlasem výrobce.

04.09.2015

(2) Prokáže-li se na základě posouzení shody, že pyrotechnický výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky, oznámený subjekt vydá výrobci

04.09.2015

a) certifikát EU přezkoušení typu, jde-li o postup podle § 7 odst. 1 písm. a),

04.09.2015

b) certifikát shody, jde-li o postup podle § 7 odst. 1 písm. b),

04.09.2015

c) osvědčení o schválení systému jakosti, jde-li o postup podle § 7 odst. 1 písm. c),

04.09.2015

d) osvědčení o posouzení shody, jde-li o postup podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c).

04.09.2015

(3) Neprokáže-li se na základě posouzení shody, že pyrotechnický výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky, oznámený subjekt certifikát nebo osvědčení podle odstavce 2 nevydá a pyrotechnický výrobek nemůže být uveden na trh.

04.09.2015

(4) Vláda stanoví nařízením popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody.

04.09.2015

§ 10

04.09.2015

EU prohlášení o shodě

04.09.2015

(1) EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce v případech, kdy to stanoví tento zákon.

04.09.2015

(2) V EU prohlášení o shodě výrobce uvede, že prokázal splnění základních bezpečnostních požadavků uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

04.09.2015

(3) EU prohlášení o shodě obsahuje požadavky stanovené pro příslušný postup posuzování shody a musí být průběžně aktualizováno. Výrobce EU prohlášení o shodě přeloží do úředního jazyka požadovaného členským státem Unie, v němž je pyrotechnický výrobek uváděn nebo dodáván na trh. Vzor EU prohlášení o shodě stanoví vláda nařízením.

04.09.2015

(4) Pokud má být pyrotechnický výrobek ve shodě s požadavky podle více právních předpisů, vypracuje výrobce pro všechny tyto stanovené požadavky jednotné EU prohlášení o shodě. V jednotném EU prohlášení o shodě musí být uvedeny všechny právní předpisy, s jejichž stanovenými požadavky je výrobek ve shodě.

04.09.2015

(5) Vypracováním EU prohlášení o shodě na sebe výrobce bere odpovědnost za soulad pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými tímto zákonem.

04.09.2015

(6) Kopii EU prohlášení o shodě poskytne výrobce na vyžádání příslušným orgánům.

04.09.2015

§ 11

04.09.2015

Rejstřík pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Oznámený subjekt je povinen vést rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým udělil certifikát.

04.09.2015

(2) Rejstřík pyrotechnických výrobků je veřejně přístupný seznam, do něhož oznámený subjekt zapisuje

04.09.2015

a) identifikační údaje o výrobci podle § 19 odst. 3,

04.09.2015

b) v případě dovozu identifikační údaje o dovozci podle § 20 odst. 5,

04.09.2015

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,

04.09.2015

d) datum vydání certifikátu, případně datum skončení jeho platnosti,

04.09.2015

e) typ pyrotechnického výrobku, případně dílčí typ,

04.09.2015

f) u postupu posuzování shody podle § 7 odst. 2

04.09.2015

1. postup posuzování shody pro fázi výroby a

04.09.2015

2. oznámený subjekt provádějící posuzování shody pro fázi výroby.

04.09.2015

(3) Údaje podle odstavce 2 musí být uchovávány po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy byl pyrotechnický výrobek uveden na trh, nestanoví-li výrobce nebo dovozce dobu použitelnosti výrobku delší. Oznámený subjekt je povinen pravidelně aktualizovat rejstřík pyrotechnických výrobků a zpřístupnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

04.09.2015

(4) Oznámený subjekt převede rejstřík pyrotechnických výrobků na jiný oznámený subjekt podle tohoto zákona, je-li mu oznámení zrušeno; není-li takový subjekt, pak jej převede na oznamující orgán podle § 42 odst. 1.

04.09.2015

(5) Vzor formátu rejstříku podle odstavce 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.

04.09.2015

§ 12

04.09.2015

Označování pyrotechnických výrobků a jejich sledovatelnost

04.09.2015

(1) Za účelem sledovatelnosti pyrotechnických výrobků označí výrobce tyto výrobky registračním číslem, které přidělí oznámený subjekt provádějící posuzování shody podle § 7. Registrační číslo se skládá z těchto částí:

04.09.2015

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného subjektu, který vydal certifikát,

04.09.2015

b) kategorie pyrotechnického výrobku, u nějž se osvědčuje shoda, ve zkráceném formátu

04.09.2015

1. F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotechniku,

04.09.2015

2. T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechniku kategorie,

04.09.2015

3. P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie, a

04.09.2015

c) pořadového čísla, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému výrobku.

04.09.2015

(2) Registrační číslo podle odstavce 1 musí mít následující strukturu: „XXXX - YY - ZZZZ...“, kde XXXX je čtyřmístné identifikační číslo podle odstavce 1 písm. a), YY je kategorie pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 písm. b) a ZZZZ... je pořadové číslo pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 písm. c).

04.09.2015

(3) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků musí vést záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků, které vyrobí nebo doveze, spolu s názvem výrobku, typem, případně dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, a to nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.

04.09.2015

(4) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků převede záznamy podle odstavce 3 v případě

04.09.2015

a) své přeměny podle jiného právního předpisu9) na nástupnickou právnickou osobu, nebo

04.09.2015

b) svého zániku na oznámený subjekt podle § 42 odst. 1.

04.09.2015

(5) V případě smrti nebo zániku výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků, pokud dědic nebo právní nástupce nepokračuje v předmětu podnikání, převede dědic nebo právní nástupce záznamy podle odstavce 3 na oznámený subjekt podle § 42 odst. 1, a to do 2 měsíců od pravomocného skončení dědického řízení.

04.09.2015

(6) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků poskytne oznámenému subjektu a České obchodní inspekci na základě jejich pokynů informace uvedené v záznamech podle odstavce 3.

04.09.2015

§ 13

04.09.2015

Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech

04.09.2015

(1) Výrobce zajistí, aby pyrotechnický výrobek, který není určen pro použití ve vozidlech, byl viditelně, čitelně a nesmazatelně označen v úředním jazyce členského státu Unie, v němž má být pyrotechnický výrobek spotřebitelům dostupný. Toto označení musí být jasné, srozumitelné a rozeznatelné.

04.09.2015

(2) Označení pyrotechnického výrobku, který není určen pro použití ve vozidlech, musí obsahovat

04.09.2015

a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3, je-li výrobce usazen v Unii, nebo údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3 a údaje o dovozci uvedené v § 20 odst. 5, není-li výrobce usazen v Unii,

04.09.2015

b) název, druh, číslo a šarži nebo sérii pyrotechnického výrobku,

04.09.2015

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,

04.09.2015

d) minimální věkovou hranici podle § 5,

04.09.2015

e) kategorii pyrotechnického výrobku podle § 4 odst. 2,

04.09.2015

f) návod k použití,

04.09.2015

g) čistý obsah výbušných látek,

04.09.2015

h) dobu použitelnosti,

04.09.2015

i) u zábavní pyrotechniky kategorií F3 a F4 rok výroby a

04.09.2015

j) údaje o bezpečné vzdálenosti u pyrotechnických výrobků, u kterých je to vhodné.

04.09.2015

(3) Na zábavní pyrotechnice musí být kromě označení podle odstavce 2 dále uveden u

04.09.2015

a) kategorie F1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,

04.09.2015

b) kategorie F2 údaj „pouze pro venkovní použití“ a případně minimální bezpečná vzdálenost,

04.09.2015

c) kategorie F3 údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,

04.09.2015

d) kategorie F4 údaj „pouze pro použití osobami s odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná vzdálenost.

04.09.2015

(4) Na divadelní pyrotechnice musí být kromě označení podle odstavce 2 dále uveden u

04.09.2015

a) kategorie T1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,

04.09.2015

b) kategorie T2 údaj „pouze pro použití osobami s odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná vzdálenost.

04.09.2015

(5) Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa, aby bylo možno splnit požadavky na označení podle odstavců 2 až 4, uvedou se tyto informace na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji.

04.09.2015

§ 14

04.09.2015

Označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt zajistí, aby označení na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech obsahovalo

04.09.2015

a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3,

04.09.2015

b) název a druh pyrotechnického výrobku,

04.09.2015

c) registrační číslo a číslo výrobku, šarže nebo série a

04.09.2015

d) bezpečnostní pokyny, je-li to nutné.

04.09.2015

(2) Není-li na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech dostatek místa pro označení podle odstavce 1, uvede se toto označení na obalu.

04.09.2015

(3) Hospodářský subjekt dodá uživateli, který pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidle v rámci své podnikatelské činnosti zabuduje do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla, bezpečnostní list pro pyrotechnický výrobek pro použití ve vozidlech, který se sestavuje podle přímo použitelného předpisu Unie10) a který zohledňuje specifické potřeby těchto uživatelů. Bezpečnostní list dodá v jazyce, který tento uživatel požaduje, a to v listinné podobě, případně v elektronické podobě, pokud o to uživatel požádá.

04.09.2015

HLAVA IV

04.09.2015

OZNAČENÍ CE

04.09.2015

§ 15

04.09.2015

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE a jiných označení

04.09.2015

Kromě obecných zásad podle přímo použitelného předpisu Unie8) musí být označení CE vyznačeno v souladu s následujícími požadavky:

04.09.2015

a) označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k pyrotechnickému výrobku; pokud to vzhledem k povaze pyrotechnického výrobku není možné nebo odůvodněné, musí být označení připojeno k obalu a průvodním dokumentům,

04.09.2015

b) označení CE se připojí před uvedením pyrotechnického výrobku na trh,

04.09.2015

c) za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do fáze kontroly výroby; identifikační číslo oznámeného subjektu připojuje oznámený subjekt nebo je připojeno podle jeho pokynů výrobcem,

04.09.2015

d) za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

04.09.2015

HLAVA V

04.09.2015

HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT

04.09.2015

§ 16

04.09.2015

Povinnosti hospodářského subjektu

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt může dodávat na trh pouze pyrotechnické výrobky, které splňují požadavky tohoto zákona.

04.09.2015

(2) Hospodářský subjekt vede seznam, do kterého se zapisují informace o každém hospodářském subjektu, který mu dodal nebo kterému dodal pyrotechnický výrobek. Do seznamu se zapisuje jméno, obchodní firma, identifikační číslo a datum dodání pyrotechnického výrobku. Tyto informace o hospodářském subjektu a dodání pyrotechnického výrobku se uchovávají po dobu nejméně 10 let od jeho dodání.

04.09.2015

(3) Hospodářský subjekt poskytne na žádost příslušnému kontrolnímu orgánu informace ze seznamu podle odstavce 2.

04.09.2015

§ 17

04.09.2015

Povinnosti hospodářského subjektu při vystavování

04.09.2015

(1) Při vystavování na veletrzích, výstavách a předváděcích akcích za účelem uvádění pyrotechnických výrobků na trh může hospodářský subjekt předvádět a používat i pyrotechnické výrobky, které neodpovídají požadavkům tohoto zákona nebo přímo použitelnému předpisu8), za podmínky, že jsou viditelně opatřeny označením, které nese jméno a datum konání dotčeného veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že pyrotechnické výrobky neodpovídají tomuto zákonu nebo přímo použitelnému právnímu předpisu a jsou neprodejné.

04.09.2015

(2) Při vystavování hospodářský subjekt zajistí přijetí bezpečnostních opatření. Požadavky na bezpečnostní opatření k zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnických výrobků stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

Povinnosti výrobce

04.09.2015

§ 18

04.09.2015

(1) Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, u kterých byla posouzena shoda.

04.09.2015

(2) Při uvádění pyrotechnických výrobků na trh musí výrobce zajistit, aby tyto výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky.

04.09.2015

(3) Výrobce vypracuje dokumentaci stanovenou u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení vlády a zajistí provedení příslušného postupu posouzení shody. Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými v postupu posuzování shody prokázán podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo § 7 odst. 2, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a připojí označení CE.

04.09.2015

(4) Výrobce uchovává dokumentaci stanovenou u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení vlády a EU prohlášení o shodě nejméně po dobu 10 let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh.

04.09.2015

(5) Výrobce zajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola byly ve shodě s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky tohoto zákona.

04.09.2015

(6) Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky a o změnách informuje oznámený subjekt.

04.09.2015

(7) V případě sériové výroby je povinen používat výrobce postupy zajišťující shodu s tímto zákonem.

04.09.2015

§ 19

04.09.2015

(1) Výrobce, za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, provádí na základě pokynu kontrolního orgánu zkoušky a ověřování pyrotechnických výrobků dodávaných na trh. O těchto zkouškách, ověřování a jejich výsledcích průběžně informuje distributory.

04.09.2015

(2) Výrobce vede evidenci stížností uživatelů pyrotechnických výrobků, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a pyrotechnických výrobků stažených z oběhu.

04.09.2015

(3) Výrobce uvede na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno a příjmení, obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku a kontaktní adresu. Adresa musí obsahovat jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

04.09.2015

(4) Výrobce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné formě. Tento návod k použití a další označení musí být rovněž jasné, rozeznatelné a nesmazatelné.

04.09.2015

(5) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto zákonem, přijme okamžitě nezbytná opatření k nápravě, nebo v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, informuje výrobce neprodleně o této skutečnosti příslušné orgány členských států Unie, v nichž pyrotechnický výrobek dodal na trh, a uvede podrobnosti zejména o nesouladu s požadavky stanovenými tímto zákonem (dále jen „nesoulad“) a o přijatých nápravných opatřeních.

04.09.2015

(6) Výrobce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody. Na základě pokynu tohoto kontrolního orgánu s ním výrobce spolupracuje při každém opatření přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh.

04.09.2015

(7) Výrobce je povinen spolupracovat s oznámeným subjektem při výkonu dohledu podle § 49 odst. 4.

04.09.2015

Povinnosti dovozce

04.09.2015

§ 20

04.09.2015

(1) Dovozce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, u kterých byla posouzena shoda.

04.09.2015

(2) Dovoz vybraných pyrotechnických výrobků podléhá povolení k dovozu, stanoví-li tak jiný právní předpis11). Ministerstvo poskytne Úřadu potřebné informace o vydaných povoleních k dovozu a uskutečněných dovozech.

04.09.2015

(3) Před uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozce zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody podle § 7. Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými v postupu posuzování shody prokázán podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo § 7 odst. 2, zajistí dovozce, aby výrobce vydal EU prohlášení o shodě, aby pyrotechnický výrobek byl opatřen označením CE, byly k němu přiloženy požadované doklady a smluvně též zajistí, aby výrobce dodržel požadavky stanovené v § 18 odst. 7 a § 19 odst. 3 a 4.

04.09.2015

(4) Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že pyrotechnický výrobek není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nesmí uvést pyrotechnický výrobek na trh, dokud nebude zjednána náprava. Představuje-li pyrotechnický výrobek riziko, informuje o tom neprodleně výrobce a příslušný kontrolní orgán.

04.09.2015

(5) Dovozce uvede ve srozumitelné formě na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno a příjmení, obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku a kontaktní adresu.

04.09.2015

(6) Dovozce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné formě.

04.09.2015

§ 21

04.09.2015

(1) Dovozce, za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, provádí na základě pokynu příslušných orgánů zkoušky vzorků a ověřování pyrotechnických výrobků dodávaných na trh. O těchto zkouškách, ověřování a jejich výsledcích průběžně informuje distributory.

04.09.2015

(2) Dovozce vede evidenci stížností uživatelů pyrotechnických výrobků, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a pyrotechnických výrobků stažených z oběhu.

04.09.2015

(3) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto zákonem, přijme okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody nebo v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, informuje neprodleně příslušný kontrolní orgán o této skutečnosti a uvede podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

04.09.2015

(4) Dovozce po dobu deseti let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby příslušného kontrolního orgánu a zaručuje, že dokumentace stanovená u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení vlády může být těmto orgánům na požádání předložena.

04.09.2015

(5) Dovozce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody. Na základě pokynu tohoto kontrolního orgánu s ním dovozce spolupracuje při každém opatření přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje pyrotechnický výrobek uvedený na trh.

04.09.2015

§ 22

04.09.2015

Povinnosti distributora

04.09.2015

(1) Distributor může dodávat na trh pouze pyrotechnické výrobky, u kterých byla posouzena shoda a u kterých nebyla překročena doba jejich použitelnosti.

04.09.2015

(2) Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributor ověří, zda byl pyrotechnický výrobek opatřen označením CE, zda jsou k němu ve srozumitelné formě přiloženy požadované doklady a zda výrobce nebo dovozce zajistili, aby pyrotechnický výrobek obsahoval označení v souladu s tímto zákonem.

04.09.2015

(3) Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že pyrotechnický výrobek není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nesmí dodat pyrotechnický výrobek na trh, dokud nebude zjednána náprava. Pokud pyrotechnický výrobek představuje riziko, informuje o tom neprodleně distributor výrobce nebo dovozce a příslušný kontrolní orgán.

04.09.2015

(4) Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který dodal na trh, není ve shodě s tímto zákonem, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody nebo v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, informuje neprodleně příslušný kontrolní orgán a uvede podrobnosti o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

04.09.2015

(5) Distributor předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky. Na základě pokynu tohoto kontrolního orgánu s ním distributor spolupracuje při přijímání opatření za účelem odstranění rizika, která představují pyrotechnické výrobky dodané na trh.

04.09.2015

§ 23

04.09.2015

Další povinnosti dovozce a distributora

04.09.2015

Pokud dovozce nebo distributor uvede pyrotechnický výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví pyrotechnický výrobek, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s požadavky, je v takovém případě považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle § 18 a 19.

04.09.2015

HLAVA VI

04.09.2015

ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY

04.09.2015

§ 24

04.09.2015

Prodej pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí mohou prodávat pouze pyrotechnické výrobky

04.09.2015

a) u kterých byla posouzena shoda,

04.09.2015

b) které jsou označeny v souladu s ustanovením § 15 tohoto zákona,

04.09.2015

c) v původním balení výrobce,

04.09.2015

d) za podmínky dodržení věkové hranice podle § 5 odst. 1,

04.09.2015

e) které jsou označeny v souladu s § 13 nebo § 14 a

04.09.2015

f) u kterých nebyla překročena doba použitelnosti.

04.09.2015

(2) Pokud jsou pyrotechnické výrobky prodávány prostřednictvím internetu, jsou hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí povinny přijmout opatření k zajištění

04.09.2015

a) jejich zpřístupnění prokazatelným způsobem pouze osobám splňujícím věkové hranice podle § 5 odst. 1,

04.09.2015

b) jejich přepravy a doručení prokazatelným splněním přepravních podmínek vyplývajících z jiného právního předpisu12).

04.09.2015

§ 25

04.09.2015

Zneškodňování a ničení pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny zajistit bezodkladné zničení nebo zneškodnění poškozených anebo zjevně nefunkčních pyrotechnických výrobků v souladu s návodem na použití.

04.09.2015

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zajistí, aby ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 a P2 bylo prováděno jen osobou s odbornou způsobilostí.

04.09.2015

§ 26

04.09.2015

Obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny skladovat pyrotechnické výrobky

04.09.2015

a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,

04.09.2015

b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,

04.09.2015

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,

04.09.2015

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení podle § 13 nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,

04.09.2015

e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a

04.09.2015

f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.

04.09.2015

(2) Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladu, příručním skladu nebo v prodejní místnosti. Hospodářský subjekt může skladovat pyrotechnické výrobky v příručním skladu nebo prodávat a skladovat v prodejní místnosti, pouze pokud byly tyto prostory k tomuto účelu povoleny podle jiného právního předpisu13).

04.09.2015

(3) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí vedou evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Obsah evidence stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

(4) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, zajistí hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a dále zákaz dalších činností, které by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.

04.09.2015

§ 27

04.09.2015

Skladování v prodejních místnostech a příručních skladech

04.09.2015

(1) V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.

04.09.2015

(2) V příručním skladu se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše

04.09.2015

a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, označených v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden takový obal každého druhu výrobku může být otevřen,

04.09.2015

b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud nejsou splněny podmínky písmene a), nebo

04.09.2015

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmene a), anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, které jsou označeny v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 S.

04.09.2015

§ 28

04.09.2015

Skladování ve skladech

04.09.2015

Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladech povolených k tomuto účelu podle jiného právního předpisu13) a současně splňujících požadavky, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Ministerstvo vyhláškou stanoví úpravu jednotlivých stavebních částí skladu, vybavení skladu zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, konstrukce stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu, podlah, požadavky na okolí skladu, bezpečnostní vzdálenost a obložnost, požární zabezpečení skladu včetně zákazu kouření a ochranu skladu před účinky vnějších vlivů.

04.09.2015

§ 29

04.09.2015

Skladování a prodej pyrotechnických výrobků kategorie F1

04.09.2015

(1) Mimo sklad nebo příruční sklad může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí skladovat nebo mimo prodejní místnost prodávat a skladovat pouze pyrotechnické výrobky kategorie F1.

04.09.2015

(2) Při skladování nebo prodeji podle odstavce 1 jsou hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí povinny mít k dispozici alespoň jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností nejméně 21A.

04.09.2015

§ 30

04.09.2015

Výzkum, vývoj a zkoušení

04.09.2015

Pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto zákona, může oprávněný držitel používat pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení a pouze, pokud jsou viditelně opatřeny označením s informací o tom, že neodpovídají tomuto zákonu a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení.

04.09.2015

§ 31

04.09.2015

Vystavování pyrotechnických výrobků

04.09.2015

Hospodářský subjekt, který vystavuje pyrotechnické výrobky, je povinen ohlásit Úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení vystavování

04.09.2015

a) místo, datum a čas vystavování pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

b) dobu trvání vystavování pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

c) obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo nebo jméno, příjmení, adresu a identifikační číslo vystavovatele a

04.09.2015

d) množství a druh vystavovaných pyrotechnických výrobků.

04.09.2015

§ 32

04.09.2015

Ohňostroje

04.09.2015

(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

04.09.2015

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

04.09.2015

(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje

04.09.2015

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

04.09.2015

b) místo provádění ohňostroje,

04.09.2015

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

04.09.2015

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

04.09.2015

(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).

04.09.2015

§ 33

04.09.2015

Ohňostrojná práce

04.09.2015

(1) Ohňostrojnou prací je činnost, při které se využívá pyrotechnických výrobků kategorie F4 nebo T2, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky uvedenými v § 32 odst. 1, k produkci světla, zvuku, kouře nebo kombinace těchto efektů, zahrnující přípravu a provádění této činnosti. Tyto činnosti se zpravidla provedou na jednom pracovišti a při jednom uzavření bezpečnostního okruhu.

04.09.2015

(2) Bezpečnostním okruhem se rozumí obvod území, kterým je území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení. Bezpečnostní okruh se stanoví s ohledem na druh odpalovaných pyrotechnických výrobků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti, s ohledem na způsob jejich odpalování a na předpovídané povětrnostní podmínky.

04.09.2015

(3) Ohňostrojné práce je oprávněna provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 písm. b). Pro každou ohňostrojnou práci musí být z osob s odbornou způsobilostí určen vedoucí odpalovač ohňostrojů, který zabezpečuje dodržení technologického postupu při vlastním provedení ohňostrojných prací.

04.09.2015

(4) Technologickým postupem je postup ohňostrojné práce, který vypracovává vedoucí odpalovač ohňostrojů pro každou jednotlivou ohňostrojnou práci. Generálním technologickým postupem je postup ohňostrojných prací, který lze použít pouze pro potřeby výuky osob k získání odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky u opakovaných ohňostrojných prací, které mají být prováděny za stejných nebo obdobných podmínek. V případě zpracování generálního technologického postupu ohňostrojných prací nemusí být vypracováván samostatný technologický postup ohňostrojných prací pro každou ohňostrojnou práci.

04.09.2015

(5) Před zahájením dočasného nebo příležitostného provádění ohňostrojných prací v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace14).

04.09.2015

(6) Způsob provádění ohňostrojných prací, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu života, zdraví a majetku a obsah samostatného nebo generálního technologického postupu stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

04.09.2015

§ 34

04.09.2015

Povolení ohňostrojné práce

04.09.2015

(1) Ohňostrojné práce lze provést pouze na základě rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce vydaného obvodním báňským úřadem, kterým se povolí provést ohňostrojnou práci podle technologického postupu podle § 33 odst. 4.

04.09.2015

(2) Žádost o povolení ohňostrojné práce podává ten, kdo bude tuto práci provádět. Žádost vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

04.09.2015

a) určení vedoucího odpalovače ohňostrojů,

04.09.2015

b) technologický postup,

04.09.2015

c) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostrojná práce provedena, s provedením ohňostrojné práce.

04.09.2015

(3) Účastníky řízení o povolení ohňostrojných prací jsou žadatel a obec, v jejímž územním obvodu má být ohňostrojná práce provedena, vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu, nebo jejich správci anebo uživatelé.

04.09.2015

(4) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení ohňostrojné práce hradí žadatel o povolení ohňostrojných prací.

04.09.2015

(5) Rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

04.09.2015

a) datum, místo a předpokládaný čas provedení ohňostrojné práce,

04.09.2015

b) případné podmínky k zajištění bezpečného provedení ohňostrojné práce.

04.09.2015

(6) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 5 se zasílá též příslušnému krajskému ředitelství Policie České republiky a hasičskému záchrannému sboru kraje.

04.09.2015

(7) Při provádění ohňostrojných prací jsou vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně dodržení výstražných signálů.

04.09.2015

(8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na ohňostrojné práce prováděné prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona; provádění ohňostrojných prací prostřednictvím těchto pyrotechnických výrobků podléhá ohlášení podle § 32 odstavce 2.

04.09.2015

§ 35

04.09.2015

Evidence pyrotechnických výrobků použitých při provádění ohňostrojných prací

04.09.2015

(1) Osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 písm. b) je povinna vést evidenci údajů o všech pyrotechnických výrobcích kategorie F4 a T2, které použila při provádění ohňostrojných prací.

04.09.2015

(2) V evidenci musí být uvedeno

04.09.2015

a) registrační číslo pyrotechnického výrobku použitého při provádění ohňostrojných prací,

04.09.2015

b) množství a kategorie pyrotechnického výrobku použitého při provádění ohňostrojných prací a

04.09.2015

c) jméno, příjmení, adresa a identifikační číslo osoby s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 písm. b).

04.09.2015

(3) Osoba s odbornou způsobilostí je povinna uchovat v evidenci údaje o pyrotechnických výrobcích kategorie F4 a T2 použitých při provádění ohňostrojných prací nejméně 1 rok po jejich odpalu nebo jejich převedení na jinou osobu.

04.09.2015

(4) Na základě pokynu kontrolních orgánů je osoba s odbornou způsobilostí povinna předložit evidenci k nahlédnutí a umožnit pořízení kopií, opisů nebo výpisů.

04.09.2015

HLAVA IX

04.09.2015

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

04.09.2015

§ 36

04.09.2015

Odborná způsobilost

04.09.2015

(1) Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

04.09.2015

a) kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, nebo

04.09.2015

b) kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací.

04.09.2015

(2) Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje dále právnická a podnikající fyzická osoba, která zachází s pyrotechnickými výrobky prostřednictvím osoby, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky v rozsahu podle odstavce 1.

04.09.2015

(3) Vzory osvědčení o odborné způsobilosti stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

04.09.2015

(4) Provozovatel vázané živnosti s předmětem podnikání „nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ vede evidenci osvědčení o odborné způsobilosti svých zaměstnanců.

04.09.2015

§ 37

04.09.2015

Osvědčení o odborné způsobilosti

04.09.2015

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky se vydává na dobu neurčitou s tím, že držitel osvědčení je povinen předložit Českému báňskému úřadu každých 5 let lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci nebo činnosti, při níž se zachází s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 (dále jen „lékařský posudek“).

04.09.2015

(2) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavce 1 musí

04.09.2015

a) být fyzickou osobou starší 18 let,

04.09.2015

b) mít nejméně středoškolské vzdělání s maturitou,

04.09.2015

c) být plně svéprávný,

04.09.2015

d) být bezúhonný,

04.09.2015

e) být zdravotně způsobilý.

04.09.2015

(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s použitím nebo používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti, si Český báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů15). Je-li žadatel cizincem, vyžádá si Český báňský úřad výpis z evidence Rejstříku trestů včetně přílohy obsahující cizozemská odsouzení15). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

04.09.2015

(4) Žadatel předloží žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 Českému báňskému úřadu. V žádosti o získání osvědčení uvede vedle obecných náležitostí podle správního řádu doklad o dosaženém vzdělání, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce v případě, že žadatel je zaměstnancem. Žadatel k žádosti přiloží fotografii o rozměru 35 x 45 mm, doklad o zaplacení správního poplatku a lékařský posudek.

04.09.2015

(5) Český báňský úřad rozhodne o vydání osvědčení o odborné způsobilosti, pokud žadatel splňuje podmínky podle odstavce 2 a pokud absolvuje odborné školení a úspěšně složí zkoušku podle § 38.

04.09.2015

§ 38

04.09.2015

Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti

04.09.2015

(1) Odborné školení žadatelů pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie zajišťuje Úřad ve spolupráci s Českým báňským úřadem, které schvalují odbornou náplň školení a zajišťují vlastní výuku při školení. Členem zkušební komise je vždy osoba pověřená Úřadem. Předsedou komise je osoba pověřená Českým báňským úřadem.

04.09.2015

(2) Rozsah a délku odborného školení a plán teoretické a praktické části odborného školení stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

(3) Název a kontaktní údaje školicího pracoviště, termín a místo konání odborného školení a organizační pokyny zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odborné školení je zahájeno, pokud je dosaženo alespoň počtu 5 žadatelů.

04.09.2015

(4) Odborné školení je ukončeno zkouškou, která ověří získané odborné znalosti. Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky podle zkušebního řádu. Zkušební řád stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

§ 39

04.09.2015

Zdravotní způsobilost pro účely vydání osvědčení o odborné způsobilosti

04.09.2015

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 nebo držitele tohoto osvědčení se dokládá lékařským posudkem. Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařských posudků podle zákona o specifických zdravotních službách.

04.09.2015

(2) Za zdravotně způsobilého pro účely vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 nelze uznat toho, kdo má tak sníženou schopnost k vidění, vnímání nebo k pohybu, že nemůže bezpečně nakládat s pyrotechnickými výrobky. Požadavky na zdravotní způsobilost, zejména obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku, podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti a nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky, stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 změnu zdravotního stavu, která má za následek omezení nebo ztrátu zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky, je povinen vydat nový lékařský posudek a zaslat jej bez zbytečného odkladu Českému báňskému úřadu a zaměstnavateli držitele osvědčení.

04.09.2015

(4) Každý lékař, který zjistí nebo nabude důvodné podezření, že držitel osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b), poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.

04.09.2015

(5) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 se považuje za zdravotně nezpůsobilého k zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud nepředloží lékařský posudek, nebo nepředloží Českému báňskému úřadu lékařský posudek ve lhůtě 5 let ode dne vydání předchozího lékařského posudku, nebo došlo-li ke změně stavu, který má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti.

04.09.2015

§ 40

04.09.2015

Zrušení osvědčení o odborné způsobilosti

04.09.2015

(1) Český báňský úřad rozhodne o zrušení osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1, jestliže jeho držitel

04.09.2015

a) přestane splňovat podmínky potřebné pro jeho získání, nebo

04.09.2015

b) nepředloží lékařský posudek do 5 let ode dne vydání předchozího lékařského posudku.

04.09.2015

(2) Rozhodnutí o zrušení osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1, které je vykonatelné, oznámí Český báňský úřad příslušnému živnostenskému úřadu nebo zaměstnavateli.

04.09.2015

§ 41

04.09.2015

Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti

04.09.2015

(1) Český báňský úřad vede seznam osob s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1, a to včetně údajů o vydaných a odejmutých osvědčeních; tento seznam není veřejně přístupný.

04.09.2015

(2) Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti obsahuje následující údaje

04.09.2015

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, případně jinou adresu pro doručování osoby, která získala osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1,

04.09.2015

b) číslo osvědčení o odborné způsobilosti,

04.09.2015

c) kategorie pyrotechnických výrobků, pro které je osvědčení o odborné způsobilosti vydáno,

04.09.2015

d) datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti,

04.09.2015

e) datum odejmutí osvědčení.

04.09.2015

(3) Osoba s odbornou způsobilostí je povinna ohlásit Českému báňskému úřadu změnu údajů v osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1, jakož i ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení jí vydaného osvědčení, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy k dané skutečnosti došlo.

04.09.2015

(4) Osoba s odbornou způsobilostí je dále povinna bez zbytečného odkladu ohlásit Českému báňskému úřadu, že přestala splňovat podmínky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1.

04.09.2015

(5) Český báňský úřad poskytne ze seznamu údaje podle odstavce 2 na žádost obvodnímu báňskému úřadu, Úřadu, Policii České republiky nebo orgánu činnému v trestním řízení v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti.

04.09.2015

HLAVA X

04.09.2015

OZNÁMENÝ SUBJEKT

04.09.2015

§ 42

04.09.2015

Oznamování subjektů

04.09.2015

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „oznamující orgán“) zajišťuje stanovení a provádění nezbytných postupů pro oznamování oznámených subjektů Evropské komisi (dále jen „Komise“) a jiným členským státům Unie podle tohoto zákona a provádí kontrolu oznámených subjektů.

04.09.2015

(2) Oznamující orgán musí být na oznámených subjektech nezávislý, objektivní a nestranný, a v případech podle § 11 odst. 4 musí od oznámeného subjektu převzít rejstřík pyrotechnických výrobků a po dobu 10 let ode dne převzetí jej zpřístupňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup.

04.09.2015

§ 43

04.09.2015

Požadavky na oznámené subjekty

04.09.2015

(1) Oznámený subjekt musí být nezávislý na hospodářském subjektu a osobě s odbornou způsobilostí a nesmí mít vztah k pyrotechnickému výrobku, který posuzuje. Oznámeným subjektem může být pouze právnická osoba založená podle právních předpisů České republiky nebo orgán státní správy.

04.09.2015

(2) Členové orgánů oznámeného subjektu, je-li oznámeným subjektem právnická osoba, nebo vedení orgánu státní správy, je-li oznámeným subjektem orgán státní správy, a osoby oznámeného subjektu zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování shody

04.09.2015

a) nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují pyrotechnické výrobky nebo výbušné látky, ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek, které jsou nezbytné pro činnost oznámeného subjektu, ani používání pyrotechnických výrobků pro osobní potřebu,

04.09.2015

b) nesmějí se přímo podílet na projektování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí také vykonávat žádnou činnost, která by mohla ovlivnit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

04.09.2015

(3) Oznámený subjekt a osoby zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování shody jsou povinny provést posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveny zejména finančním tlakům a podnětům, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, především ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

04.09.2015

(4) Oznámený subjekt je povinen

04.09.2015

a) být schopen provádět všechny úkoly v rámci posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá tento zákon a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly provádí sám, nebo jsou prováděny v jeho zastoupení a na jeho odpovědnost,

04.09.2015

b) zajistit, že činnosti jeho dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho činností posuzování shody,

04.09.2015

c) mít vždy a pro každý postup posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii pyrotechnických výrobků, pro něž byl oznámen, k dispozici

04.09.2015

1. potřebné osoby s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody,

04.09.2015

2. potřebné popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování; musí uplatňovat náležité postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi,

04.09.2015

3. potřebné postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují rozsah a strukturu podnikání, v němž posuzovaný subjekt působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu,

04.09.2015

d) mít prostředky nezbytné k řádnému provádění technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení,

04.09.2015

e) být nestranný, a to včetně členů jeho orgánů, je-li právnickou osobou, nebo vedení orgánu státní správy, je-li orgánem státní správy, a osob odpovědných za provádění úkolů v rámci posuzování shody; odměňování nejvyššího vedení a osob oznámeného subjektu odpovědných za provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí záviset na počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.

04.09.2015

(5) Osoby zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování shody jsou povinny

04.09.2015

a) mít technické a odborné vzdělání týkající se všech činností spojených s posuzováním shody, pro které byl subjekt posuzování shody oznámen,

04.09.2015

b) mít znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět,

04.09.2015

c) mít znalosti základních bezpečnostních požadavků stanovených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, příslušných harmonizovaných norem a ustanovení harmonizačních předpisů Unie a souvisejících právních předpisů,

04.09.2015

d) být schopny vypracovávat certifikáty, záznamy a zprávy prokazující, že byla posouzení provedena.

04.09.2015

(6) Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti za újmu, kterou svojí činností může způsobit, a to podle stupně rizikovosti výrobků, které bude jako oznámený subjekt posuzovat.

04.09.2015

(7) Oznámený subjekt zajistí, že osoby zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování shody budou zachovávat povinnost mlčenlivosti, pokud jde o veškeré informace, které získaly při plnění svých úkolů s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu Unie, v němž vykonávají svou činnost. Oznámený subjekt zajistí ochranu důvěrných obchodních informací.

04.09.2015

(8) Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech Fóra oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky zřízeného podle předpisu Unie16).

04.09.2015

§ 44

04.09.2015

Předpoklad shody oznámených subjektů

04.09.2015

V případě, že oznámený subjekt prokáže, že splňuje kritéria stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že splňuje požadavky stanovené v § 43 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.

04.09.2015

§ 45

04.09.2015

Dceřiné společnosti a subdodavatelé oznámených subjektů

04.09.2015

(1) Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, musí zajistit, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splnili požadavky stanovené v § 43. O zadání těchto úkolů informuje odpovídajícím způsobem oznamující orgán.

04.09.2015

(2) Oznámený subjekt je plně odpovědný za úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.

04.09.2015

(3) Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem žadatele o posuzování shody.

04.09.2015

(4) Oznámený subjekt uchovává příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností.

04.09.2015

§ 46

04.09.2015

Žádost o oznámení

04.09.2015

(1) Žádost o oznámení podává žadatel oznamujícímu orgánu.

04.09.2015

(2) Součástí žádosti o oznámení je popis činnosti, postupu posuzování shody a popis pyrotechnického výrobku, pro nějž se subjekt prohlašuje za odborně způsobilý. Žádost dále obsahuje osvědčení o akreditaci17) vydané vnitrostátním akreditačním orgánem18), které potvrzuje, že oznámený subjekt splňuje požadavky stanovené v § 43.

04.09.2015

(3) Nepředloží-li žadatel o oznámení osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k posouzení, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v § 43.

04.09.2015

(4) Pokud žadatel prokázal splnění požadavků podle odstavce 2, provede oznamující orgán do 90 dnů od zahájení řízení oznámení a vyrozumí o tom žadatele; v opačném případě žádost zamítne. Lhůta se prodlužuje o dalších 30 dnů v případě, že žadatel prokazuje svoji odbornou způsobilost jiným způsobem, než prostřednictvím osvědčení o akreditaci.

04.09.2015

(5) Pokud Komise ani žádný z členských států Unie nevznese ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti oznámení námitku, oznámený subjekt zahájí svoji činnost posuzování shody na základě zveřejnění oznámeného subjektu Komisí19). Oznamující orgán vydá žadateli nejpozději do 2 pracovních dnů od zveřejnění oznámeného subjektu Komisí doklad o vzniku oprávnění. Oznamující orgán následně zveřejní ve Věstníku oznamujícího orgánu oznámení o vzniku oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla oznámeného subjektu a čísla a data vydání dokladu o vzniku oprávnění.

04.09.2015

(6) Pokud Komise nebo některý členský stát Unie vznese ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti oznámení námitku, oznamující orgán vyzve žadatele, aby přijal vhodná opatření za účelem odstranění nedostatků, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Odstraní-li žadatel nedostatky v určené lhůtě, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznamujícímu orgánu. Pokud oznamující orgán dospěje k závěru, že žadatel nedostatky odstranil, provede znovu oznámení. Jestliže žadatel v určené lhůtě nedostatky neodstraní, oznamující orgán žádost zamítne.

04.09.2015

§ 47

04.09.2015

Postup oznamování

04.09.2015

(1) Oznámení Komisi a ostatním členským státům Unie provede oznamující orgán elektronicky způsobem určeným Komisí.

04.09.2015

(2) Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o příslušných činnostech posuzování shody, postupu nebo postupech posuzování shody a pyrotechnickém výrobku a příslušné potvrzení o odborné způsobilosti.

04.09.2015

(3) Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v § 46 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům Unie doklady, které prokazují odbornou způsobilost oznámeného subjektu a zavedená opatření k zajištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v § 43.

04.09.2015

(4) Právnická osoba nebo orgán státní správy mohou vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze nevznesly-li Komise nebo ostatní členské státy Unie proti tomu námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do 2 měsíců po oznámení, pokud se akreditace nepoužije. Pouze takový subjekt se pro účely tohoto zákona považuje za oznámený subjekt.

04.09.2015

(5) Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům Unie jakékoli následné významné změny oznámení.

04.09.2015

§ 48

04.09.2015

Změny v oznámeních

04.09.2015

(1) Pokud oznamující orgán zjistí, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v § 43 nebo neplní své povinnosti, rozhodne o omezení, pozastavení nebo zrušení účinnosti oprávnění podle § 46, a to podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné.

04.09.2015

(2) Odvolání proti rozhodnutí oznamujícího orgánu o pozastavení účinnosti oprávnění, omezení oprávnění nebo jeho zrušení nemá odkladný účinek. Oznamující orgán rozhodne o pozastavení účinnosti oprávnění, omezení oprávnění nebo jeho zrušení též na žádost oznámeného subjektu. Oznámení o pozastavení účinnosti oprávnění, omezení oprávnění nebo jeho zrušení zveřejní oznamující orgán ve Věstníku oznamujícího orgánu.

04.09.2015

(3) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti nebo omezení oprávnění stanoví oznamující orgán lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li oznámený subjekt nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznamujícímu orgánu. Považuje-li oznamující orgán zjednání nápravy za dostatečné, rozhodnutí o pozastavení účinnosti nebo omezení oprávnění zruší. Jestliže oznámený subjekt ve stanovené přiměřené lhůtě nápravu nezjedná, rozhodne oznamující orgán o zrušení oprávnění.

04.09.2015

(4) V případě, že bylo oznámenému subjektu pravomocně zrušeno, pozastaveno nebo omezeno jeho oprávnění, je tento subjekt povinen odevzdat oznamujícímu orgánu veškeré dokumenty týkající se provádění činností oznámeného subjektu. V případě pravomocného rozhodnutí o pozastavení účinnosti oprávnění je oznámený subjekt povinen předat dokumenty podle věty první oznamujícímu orgánu, pokud je k tomu oznamujícím orgánem vyzván.

04.09.2015

§ 49

04.09.2015

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

04.09.2015

(1) Oznámený subjekt provádí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody podle § 7. Při posuzování shody je oznámený subjekt povinen se řídit technickými předpisy a provádět technická zjištění objektivně s vynaložením odborné péče na úrovni poznatků vědy a techniky známých v době, kdy jsou prováděna.

04.09.2015

(2) Oznámený subjekt provádí posuzování shody tak, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů; při výkonu své činnosti zohledňuje rozsah a strukturu podniku a odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.

04.09.2015

(3) Oznámený subjekt, který provádí posuzování shody, přidělí pyrotechnickým výrobkům, které vyhověly posouzení shody, registrační čísla umožňující identifikovat tyto výrobky a jejich výrobce a vede rejstřík registračních čísel pyrotechnických výrobků, jimž udělil certifikát.

04.09.2015

(4) Oznámený subjekt provádí dohled u výrobce, zda řádně plní povinnosti vyplývající z příslušného postupu posuzování shody.

04.09.2015

(5) Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo v odpovídajících harmonizovaných normách nebo technických specifikacích, vyzve výrobce, aby přijal nápravná opatření, a nevydá certifikát.

04.09.2015

(6) Pokud v průběhu dohledu po vydání certifikátu oznámený subjekt zjistí, že pyrotechnický výrobek již nesplňuje požadavky, vyzve neprodleně výrobce, aby přijal nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost certifikátu pozastavit.

04.09.2015

(7) Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato opatření nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt platnost příslušných certifikátu pozastaví.

04.09.2015

§ 50

04.09.2015

Zrušení a změna platnosti vydaného certifikátu

04.09.2015

(1) Oznámený subjekt je oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný certifikát, pokud se prokáže, že se podstatně změnily okolnosti, za kterých byl vydán, zejména pokud se zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky podle tohoto zákona.

04.09.2015

(2) Oznámený subjekt je povinen poskytovat kopie certifikátů včetně souvisejících dokladů a informace o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů příslušnému kontrolnímu orgánu nebo oznámeným subjektům v Unii.

04.09.2015

HLAVA XI

04.09.2015

STÁTNÍ SPRÁVA

04.09.2015

§ 51

04.09.2015

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají Úřad, Český báňský úřad, obvodní báňské úřady, Česká obchodní inspekce a oznamující orgán.

04.09.2015

§ 52

04.09.2015

Úřad

04.09.2015

(1) Úřad

04.09.2015

a) zabezpečuje účast na mezinárodní spolupráci v oblasti pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

b) rozhoduje o zákazu dalšího nakládání s pyrotechnickými výrobky, jestliže nesplňují podmínky uvedení na trh podle tohoto zákona, podle kterých bylo provedeno posouzení shody, a bezprostředně ohrožují bezpečnost,

04.09.2015

c) rozhoduje o stažení pyrotechnických výrobků z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jejich uživatelů,

04.09.2015

d) provádí další odborné činnosti související s pyrotechnickými výrobky a pomůckami pro jejich používání a vydává o tom nálezy,

04.09.2015

e) provádí nebo zajišťuje školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti a schvaluje učební texty a spolupracuje s orgány státní báňské správy v oblasti pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

f) zajišťuje dovoz materiálů pro odbornou činnost,

04.09.2015

g) spolupracuje v oblasti pyrotechnických výrobků s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,

04.09.2015

h) organizuje, koordinuje a provádí vědeckovýzkumnou činnost a zabezpečuje systém vědeckotechnických informací, zejména zpracování odborné literatury, rešerší, tematických přehledů a překladů,

04.09.2015

i) zajišťuje u pyrotechnických výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,

04.09.2015

j) poskytuje odborné informace, odborná vyjádření a posudky,

04.09.2015

k) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti pyrotechnických výrobků,

04.09.2015

l) schvaluje zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní potřebu výrobce se sídlem na území České republiky.

04.09.2015

(2) Úřad vede evidenci pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které používá k odborným službám.

04.09.2015

(3) Úřad na základě pokynu ministerstva provede zkoušku detonační charakteristiky pyrotechnického výrobku k prokázání, zda se jedná o výbušninu nebo o pyrotechnický výrobek. Ministerstvo stanoví vyhláškou popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky.

04.09.2015

(4) Úřad zajistí, aby jeho zaměstnanci, kteří provádějí odbornou činnost podle tohoto zákona, zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, a to po dobu 5 let poté, co přestali být zaměstnanci Úřadu, nestanoví-li jiné právní předpisy jinak. Předchozí věta se nevztahuje na informace, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti nebo v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti Úřadu jako kontrolního orgánu.

04.09.2015

§ 53

04.09.2015

Český báňský úřad

04.09.2015

Český báňský úřad

04.09.2015

a) spolupracuje s Úřadem při zajišťování školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona,

04.09.2015

b) provádí zkoušky odborné způsobilosti podle tohoto zákona,

04.09.2015

c) vede seznam osob s odbornou způsobilostí k zacházení s pyrotechnickými výrobky,

04.09.2015

d) rozhoduje o vydání a odnětí osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4 a osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2,

04.09.2015

e) provádí metodickou činnost při výkonu státní správy pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.

04.09.2015

§ 54

04.09.2015

Obvodní báňský úřad

04.09.2015

Obvodní báňský úřad

04.09.2015

a) povoluje provádění ohňostrojných prací,

04.09.2015

b) kontroluje provádění ohňostrojných prací.

04.09.2015

HLAVA XII

04.09.2015

§ 55

04.09.2015

Kontrolní orgány

04.09.2015

(1) Kontrolní orgány podle tohoto zákona jsou Úřad, oznamující orgán, Česká obchodní inspekce a příslušný obvodní báňský úřad.

04.09.2015

(2) Úřad kontroluje, zda pyrotechnický výrobek splňuje požadavky podle tohoto zákona, splňuje podmínky pro uvedení na trh, nemá technickou vadu a neohrožuje zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Úřad kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem, není-li uvedeno jinak.

04.09.2015

(3) Oznamující orgán kontroluje, zda oznámené subjekty splňují podmínky uvedené v § 43.

04.09.2015

(4) Obvodní báňský úřad je kontrolním orgánem v oblasti ohňostrojných prací, zejména kontroluje, zda osoby provádějící ohňostrojné práce splňují požadavky a plní povinnosti podle tohoto zákona.

04.09.2015

(5) Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování povinností stanovených v § 5 odst. 1 při zpřístupňování pyrotechnických výrobků spotřebitelům a povinností stanovených v § 26, 27 a v § 29. Česká obchodní inspekce dále provádí u distributorů kontrolu dodržování povinností podle § 28.

04.09.2015

§ 56

04.09.2015

Postup Úřadu při kontrole pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, vyzve neprodleně hospodářský subjekt nebo osobu s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem, která je přiměřená povaze rizika.

04.09.2015

(2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.

04.09.2015

§ 57

04.09.2015

Ochrana veřejného zájmu

04.09.2015

(1) Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že ačkoli je pyrotechnický výrobek v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, vyzve neprodleně příslušný hospodářský subjekt nebo osobu s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření k zajištění toho, aby dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval riziko, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem, která je přiměřená povaze rizika.

04.09.2015

(2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.

04.09.2015

§ 58

04.09.2015

Postup při zjištění nesouladu

04.09.2015

(1) Aniž je dotčen § 57 a 60, Úřad vyzve příslušný hospodářský subjekt k odstranění nesouladu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, pokud v rámci své kontrolní činnosti zjistí některý z následujících nedostatků:

04.09.2015

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20),

04.09.2015

b) označení CE nebylo připojeno,

04.09.2015

c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno,

04.09.2015

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě, je-li u příslušného postupu posuzování shody vyžadováno,

04.09.2015

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně,

04.09.2015

f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7 stanovená v nařízení vlády chybí nebo je neúplná,

04.09.2015

g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo

04.09.2015

h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 a 21.

04.09.2015

(2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, Úřad omezí nebo zakáže dodávání pyrotechnického výrobku na trh nebo uloží hospodářskému subjektu, který uvedl pyrotechnický výrobek na trh, aby jej stáhl z trhu nebo oběhu.

04.09.2015

§ 59

04.09.2015

Ochranná opatření

04.09.2015

(1) Pokud má Úřad po zahájení kontroly dostatečné důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tento zákon, zakáže uvedení nebo dodávání daného pyrotechnického výrobku na trh po dobu potřebnou k provedení kontroly.

04.09.2015

(2) Pokud jsou na základě provedené kontroly zjištěny pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky pro uvádění na trh, zakáže tyto pyrotechnické výrobky do zjednání nápravy uvádět nebo dodávat na trh.

04.09.2015

(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam, jehož stejnopis doručí kontrolované osobě.

04.09.2015

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 3, nebo je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně předseda Úřadu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

04.09.2015

(5) Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 58 odst. 1 nepřijme přiměřená nápravná opatření, Úřad rozhodne o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků na trh.

04.09.2015

(6) V případě, že pyrotechnické výrobky bezprostředně ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob nebo představují jiné vážné riziko, rozhodne Úřad o stažení těchto pyrotechnických výrobků z trhu a o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků na trh. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

04.09.2015

(7) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout o zničení pyrotechnických výrobků nebo série pyrotechnických výrobků nebo jiné formě znehodnocení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

04.09.2015

(8) Úřad je povinen osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku vyvolanému pyrotechnickým výrobkem, informovat o tomto riziku včas a vhodným způsobem.

04.09.2015

§ 60

04.09.2015

Ochranná opatření při důvodném podezření vážného ohrožení bezpečnosti

04.09.2015

Pokud má kontrolní orgán důvodné podezření, že porušením povinností podle tohoto zákona došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, zakáže neprodleně kontrolované osobě do zjednání nápravy zacházení s pyrotechnickými výrobky nebo přikáže neprodleně do zjednání nápravy částečné, nebo úplné uzavření prostor, ve kterých k porušení takové povinnosti došlo. O postupu uložení opatření a o námitkách platí § 59 obdobně.

04.09.2015

§ 61

04.09.2015

Informační povinnost při ukládání ochranných opatření

04.09.2015

(1) Úřad informuje neprodleně příslušný oznámený subjekt o tom, že hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí byly vyzvány k přijetí vhodných nápravných opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s požadavky podle tohoto zákona nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem.

04.09.2015

(2) Domnívá-li se Úřad, že se nesoulad netýká pouze území České republiky, informuje ministerstvo o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jeho žádost přijmout.

04.09.2015

(3) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o všech předběžných opatřeních s cílem zakázat nebo omezit dodávání pyrotechnického výrobku na trh v České republice nebo pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.

04.09.2015

(4) Součástí informací uvedených v odstavcích 2 a 3 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, údaje o původu pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu.

04.09.2015

(5) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o veškerých opatřeních přijatých vůči pyrotechnickému výrobku, ke kterému jiný členský stát Unie zahájil postup podle směrnice upravující harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh21), a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného pyrotechnického výrobku, které má k dispozici; v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním opatřením jiného členského státu Unie ministerstvo vznese námitky.

04.09.2015

(6) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o zjištění, že pyrotechnický výrobek, který je v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu a k přijetí jakých opatření kontrolní orgán vyzval příslušný hospodářský subjekt. Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného pyrotechnického výrobku, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

04.09.2015

(7) Pokud do 3 měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 6 nevznese žádný členský stát Unie ani Komise námitku ohledně přijatého opatření, nabyde toto opatření účinnosti.

04.09.2015

HLAVA XIII

04.09.2015

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

04.09.2015

§ 62

04.09.2015

Informační povinnost

04.09.2015

(1) Oznamující orgán

04.09.2015

a) informuje Komisi o postupech pro posuzování a oznamování oznámených subjektů a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto informací,

04.09.2015

b) informuje Komisi o tom, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v § 43 nebo neplní své povinnosti,

04.09.2015

c) na vyžádání předloží Komisi všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo toho, že je dotčený oznámený subjekt nadále odborně způsobilý.

04.09.2015

(2) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci o přijetí opatření ohledně pyrotechnického výrobku, který představuje vážné riziko, předá tyto informace neprodleně Úřadu k dalšímu postupu.

04.09.2015

(3) Oznámený subjekt sděluje oznamujícímu orgánu

04.09.2015

a) všechny okolnosti mající vliv na rozsah nebo podmínky oznámení,

04.09.2015

b) přijetí každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody, kterou obdržely od příslušného kontrolního orgánu,

04.09.2015

c) na vyžádání informace o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci rozsahu jejich oznámení a o jakýchkoli jiných vykonaných činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek,

04.09.2015

d) informace o každém vydání, zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo odejmutí certifikátů.

04.09.2015

(4) Oznámený subjekt informuje ostatní subjekty, které byly oznámené Komisí a které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody obdobných pyrotechnických výrobků, o negativních a na požádání i pozitivních výsledcích posuzování shody těchto pyrotechnických výrobků.

04.09.2015

HLAVA XIV

04.09.2015

SPRÁVNÍ DELIKTY

04.09.2015

§ 63

04.09.2015

Přestupky

04.09.2015

(1) Fyzická osoba se jako osoba s odbornou způsobilostí dopustí přestupku tím, že

04.09.2015

a) zpřístupní pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 5 odst. 1,

04.09.2015

b) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3,

04.09.2015

c) nepřijme opatření zajišťující zpřístupnění pyrotechnických výrobků pouze osobám splňujícím věkové hranice podle § 24 odst. 2,

04.09.2015

d) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění pyrotechnických výrobků podle § 25 odst. 1 nebo nezajistí, aby ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků bylo prováděno jen osobou s odbornou způsobilostí podle § 25 odst. 2,

04.09.2015

e) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 2,

04.09.2015

f) nevede evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků podle § 26 odst. 3,

04.09.2015

g) nezajistí zákaz činností v prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, podle § 26 odst. 4,

04.09.2015

h) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 27,

04.09.2015

i) skladuje pyrotechnické výrobky ve skladu v rozporu s § 28,

04.09.2015

j) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 29,

04.09.2015

k) v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje,

04.09.2015

l) neprovede ohňostroj v souladu s uvedenými údaji podle § 32 odst. 4,

04.09.2015

m) jako vedoucí odpalovač ohňostrojů nedodrží technologický postup při provedení ohňostrojné práce podle § 33 odst. 3,

04.09.2015

n) nevede evidenci pyrotechnických výrobků použitých při provádění ohňostrojných prací podle § 35 odst. 1, 2 a 3,

04.09.2015

o) neohlásí ve stanovené lhůtě Českému báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způsobilosti podle § 41 odst. 3, nebo

04.09.2015

p) neohlásí Českému báňskému úřadu změny, že přestala splňovat podmínky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 41 odst. 4.

04.09.2015

(2) Dědic se dopustí přestupku tím, že nepřevede na oznámený subjekt záznamy podle § 12 odst. 5.

04.09.2015

(3) Za přestupek se uloží pokuta do

04.09.2015

a) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), k), l) nebo m),

04.09.2015

b) 200000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g), h), i) nebo j) ,

04.09.2015

c) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n), o) nebo p) anebo podle odstavce 2.

04.09.2015

(4) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5000 Kč.

04.09.2015

§ 64

04.09.2015

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

04.09.2015

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

04.09.2015

a) neoprávněně použije označení CE, certifikát anebo jiný dokument vydaný podle tohoto zákona,

04.09.2015

b) zpřístupňuje pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 5 odst. 1,

04.09.2015

c) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3,

04.09.2015

d) nezajistí označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech podle § 14,

04.09.2015

e) nedodá profesionálnímu uživateli bezpečnostní list podle § 14 odst. 3,

04.09.2015

f) nesplní některou z povinností podle § 16,

04.09.2015

g) předvádí nebo používá při vystavování pyrotechnické výrobky v rozporu s § 17 odst. 1,

04.09.2015

h) nezajistí přijetí bezpečnostních opatření v souladu s § 17 odst. 2,

04.09.2015

i) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 24 odst. 1,

04.09.2015

j) nepřijme opatření zajišťující zpřístupnění pyrotechnických výrobků pouze osobám splňujícím věkové hranice podle § 24 odst. 2,

04.09.2015

k) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění pyrotechnických výrobků podle § 25 odst. 1,

04.09.2015

l) skladuje pyrotechnické výrobky v rozporu s § 26 odst. 1 a 2,

04.09.2015

m) nevede evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků podle § 26 odst. 3,

04.09.2015

n) nezajistí zákaz činností v prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, podle § 26 odst. 4,

04.09.2015

o) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 27,

04.09.2015

p) skladuje pyrotechnické výrobky ve skladu v rozporu s § 28,

04.09.2015

q) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 29,

04.09.2015

r) neohlásí Úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje informace podle § 31,

04.09.2015

s) v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje,

04.09.2015

t) neprovede ohňostroj v souladu s uvedenými údaji podle § 32 odst. 4.

04.09.2015

(2) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že

04.09.2015

a) neuchovává potřebnou dokumentaci podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7,

04.09.2015

b) neoznačí pyrotechnické výrobky registračním číslem podle § 12 odst. 1,

04.09.2015

c) nevede záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků, které vyrobí, spolu s názvem výrobku, typem, případně dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, a to nejméně po dobu 10 let podle § 12 odst. 3,

04.09.2015

d) nepřevede záznamy podle § 12 odst. 4,

04.09.2015

e) neposkytne oznámenému subjektu a České obchodní inspekci na základě jejich pokynu informace podle § 12 odst. 6,

04.09.2015

f) nezajistí označení pyrotechnických výrobků podle § 13,

04.09.2015

g) uvede na trh pyrotechnické výrobky, u kterých nebyla posouzena shoda podle § 18 odst. 1,

04.09.2015

h) neuchovává EU prohlášení o shodě nejméně po dobu 10 let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh podle § 18 odst. 4,

04.09.2015

i) nezajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola byly ve shodě s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky tohoto zákona podle § 18 odst. 5,

04.09.2015

j) nepoužívá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky nebo neinformuje oznámený subjekt o jeho změnách podle § 18 odst. 6,

04.09.2015

k) nepoužívá v případě sériové výroby postupy zajišťující shodu s tímto zákonem podle § 18 odst. 7,

04.09.2015

l) v rozporu s § 18 nepoužívá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky nebo neinformuje oznámený subjekt o jeho změnách,

04.09.2015

m) neprovádí zkoušky pyrotechnických výrobků dodávaných na trh a ověřování a o těchto zkouškách, ověřováních a jejich výsledcích neinformuje distributory podle § 19 odst. 1,

04.09.2015

n) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kontaktní údaje podle § 19 odst. 3,

04.09.2015

o) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné formě podle § 19 odst. 4, nebo

04.09.2015

p) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky podle § 19 odst. 5.

04.09.2015

(3) Dovozce se dopustí správního deliktu tím, že

04.09.2015

a) nevede záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků, které vyrobí, spolu s názvem výrobku, typem, případně dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, a to nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh podle § 12 odst. 3,

04.09.2015

b) nepřevede záznamy podle § 12 odst. 4,

04.09.2015

c) neposkytne oznámenému subjektu a České obchodní inspekci na základě jejich pokynu informace podle § 12 odst. 6,

04.09.2015

d) uvede na trh pyrotechnické výrobky, u kterých nebyla posouzena shoda podle § 20 odst. 1,

04.09.2015

e) nezajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody, vypracoval dokumentaci potřebnou podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7, označil pyrotechnický výrobek označením CE a přiložil doklady podle § 20 odst. 3,

04.09.2015

f) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kontaktní údaje podle § 20 odst. 5,

04.09.2015

g) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné formě podle § 20 odst. 6,

04.09.2015

h) neprovádí zkoušky pyrotechnických výrobků dodávaných na trh a ověřování a o těchto zkouškách, ověřováních a jejich výsledcích neinformuje distributory podle § 21 odst. 1,

04.09.2015

i) nevede evidenci stížností, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a pyrotechnických výrobků stažených z oběhu podle § 21 odst. 2,

04.09.2015

j) neuchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby příslušného kontrolního orgánu podle § 21 odst. 4, nebo

04.09.2015

k) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky podle § 21 odst. 5.

04.09.2015

(4) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že

04.09.2015

a) dodá na trh pyrotechnické výrobky v rozporu s § 22 odst. 1,

04.09.2015

b) v rozporu s § 22 odst. 2 neověří, zda je pyrotechnický výrobek opatřen označením CE, zda jsou k němu ve srozumitelné podobě přiloženy požadované doklady a zda výrobce nebo dovozce zajistili, aby pyrotechnický výrobek byl označen podle tohoto zákona, nebo

04.09.2015

c) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky podle § 22 odst. 5.

04.09.2015

(5) Oznámený subjekt se dopustí správního deliktu tím, že

04.09.2015

a) nedodrží postup podle § 9,

04.09.2015

b) nevede rejstřík pyrotechnických výrobků podle § 11 odst. 1 a 3,

04.09.2015

c) nepřevede rejstřík pyrotechnických výrobků na jiný oznámený subjekt podle § 11 odst. 4,

04.09.2015

d) nezajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splnili stanovené požadavky podle § 45,

04.09.2015

e) nepředá dokumenty týkající se provádění činností oznámeného subjektu podle § 48 odst. 4,

04.09.2015

f) nesplní některou z povinností týkající se činnosti oznámeného subjektu podle § 49, nebo

04.09.2015

g) poruší informační povinnost podle § 62 odst. 3 nebo 4.

04.09.2015

(6) Právní nástupce oznámeného subjektu se dopustí správního deliktu tím, že nepřevede na oznámený subjekt záznamy podle § 12 odst. 5.

04.09.2015

(7) Provozovatel vázané živnosti s předmětem podnikání „nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ se dopustí správního deliktu tím, že nevede evidenci osvědčení o odborné způsobilosti svých zaměstnanců podle tohoto zákona.

04.09.2015

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

04.09.2015

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo r), podle odstavce 2 písm. g), podle odstavce 3 písm. d) nebo podle odstavce 4 písm. a),

04.09.2015

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), i), j), s) nebo t),

04.09.2015

c) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), e), g), h), k), l), o), p) nebo q), podle odstavce 2 písm. b), i), j), k), l), m), n), o) nebo p), podle odstavce 3 písm. e), f), g), h), j) nebo k), podle odstavce 4 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 5 písm. a), d) nebo f),

04.09.2015

d) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), m) nebo n), podle odstavce 2 písm. a), c), e), f) nebo h), podle odstavce 3 písm. a), c) nebo i) nebo podle odstavce 5 písm. b), c), e) nebo g),

04.09.2015

e) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d), podle odstavce 3 písm. b), podle odstavce 6 nebo podle odstavce 7.

04.09.2015

§ 65

04.09.2015

Společná ustanovení ke správním deliktům

04.09.2015

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

04.09.2015

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

04.09.2015

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

04.09.2015

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 55.

04.09.2015

(5) Pokuty za správní delikty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

04.09.2015

HLAVA XV

04.09.2015

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

04.09.2015

§ 66

04.09.2015

Přechodná ustanovení

04.09.2015

(1) Ověřování pyrotechnických výrobků započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky uvedenými na trh do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

04.09.2015

(2) Platnost certifikátů stanovených pyrotechnických předmětů vydaných podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím doby, na kterou byly vydány.

04.09.2015

(3) Pyrotechnické výrobky zařazené do kategorií a označené zkušebními značkami pro pyrotechnické výrobky podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ověřené podle tohoto zákona.

04.09.2015

(4) Pyrotechnické výrobky, které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které jsou s tímto zákonem ve shodě, se považují za uvedené na trh podle tohoto zákona.

04.09.2015

(5) Certifikáty pro pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech vydané před 4. červencem 2013 podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.

04.09.2015

(6) Certifikáty o typové zkoušce vydané před 4. červencem 2010 podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro zábavní pyrotechniku kategorií 1, 2 a 3 zůstávají na území České republiky v platnosti do doby, na kterou byly vydány, nejpozději však do 4. července 2017.

04.09.2015

(7) Certifikáty vydané před 4. červencem 2013 podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro pyrotechnické výrobky kategorie 4, P1, P2, T1 a T2 zůstávají na území České republiky v platnosti po dobu, na kterou byly vydány, nejpozději však do 4. července 2017.

04.09.2015

(8) Za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4 se pro účely tohoto zákona považuje též oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo Českým báňským úřadem.


04.09.2015

ČÁST DRUHÁ

04.09.2015

Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

04.09.2015

§ 67

04.09.2015

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

04.09.2015

1. V názvu zákona se slova „ , střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“ nahrazují slovy „a střeliva“.

04.09.2015

2. V nadpisu části první se slova „ , STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A O ZACHÁZENÍ S NĚKTERÝMI PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY“ nahrazují slovy „A STŘELIVA“.

04.09.2015

3. V § 1 odst. 1 se slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1)“ včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

04.09.2015

4. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „střeliva nebo pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „doplňků zbraní a střeliva“.

04.09.2015

5. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „střeliva a pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „doplňků zbraní a střeliva“.

04.09.2015

6. V § 1 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

04.09.2015

7. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „a stanovené střelivo“ nahrazují slovy „ , stanovené střelivo a stanovené doplňky“.

04.09.2015

8. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

04.09.2015

b) stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo její část4b), které podléhají ověřování,

04.09.2015

c) stanoveným střelivem střelivo nebo jeho část4c), které podléhají ověřování,

04.09.2015

d) stanoveným doplňkem doplněk zbraně26), který podléhá ověřování,

04.09.2015

26) § 4 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

04.09.2015

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena e) až l).

04.09.2015

9. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „jakož i ověření, zda se jedná o výbušninu nebo pyrotechnický výrobek,4a)“ včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušují.

04.09.2015

10. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „nebo pyrotechnické výrobky anebo“ nahrazují slovem „nebo“ a slova „tyto výrobky upravuje“ se nahrazují slovy „na hlavní části stanovené střelné zbraně nebo na jiném kontrolovaném výrobku provede zásadní technickou konstrukční změnu“.

04.09.2015

11. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „a pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

12. V § 2 odst. 1 písm. j) se za slovo „zbraní“ vkládají slova „nebo stanovených doplňků“.

04.09.2015

13. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

04.09.2015

k) uvedením na trh každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání kontrolovaného výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice.“.

04.09.2015

14. V § 2 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

04.09.2015

15. V § 2 odstavce 2 až 4 znějí:

04.09.2015

(2) Zkušební značkou se rozumí značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána4), a splňuje stanovené technické požadavky, přičemž

04.09.2015

a) jednotnou zkušební značkou se rozumí zkušební značka podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4),

04.09.2015

b) národní zkušební značkou se rozumí zkušební značka, která osvědčuje splnění národních technických požadavků.

04.09.2015

(3) Další značkou se rozumí značka, která je umístěna na kontrolovaném výrobku, avšak neosvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána4), ani že splňuje stanovené technické požadavky; další značkou je zejména

04.09.2015

a) kontrolní značka, kterou je značka osvědčující, že kontrolovaný výrobek je označen identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu,

04.09.2015

b) identifikační značka zkušebny, kterou je identifikační značka podle mezinárodní smlouvy, která označuje zahraniční zkušebnu, která ověřovala kontrolovaný výrobek,

04.09.2015

c) identifikační značka úřadu, kterou je identifikační značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřován Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“).

04.09.2015

(4) Identifikačním údajem se rozumí údaj nebo symbol, který není zkušební značkou, kontrolní značkou nebo identifikační značkou, ani dvojčíslím nebo symbolem označujícím rok provedení zkoušky.“.

04.09.2015

16. V § 2 se odstavce 5 a 6 zrušují.

04.09.2015

17. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠2a

04.09.2015

Zbraně, střelivo a doplňky zbraní podléhající ověřování

04.09.2015

(1) Stanovené střelné zbraně jsou

04.09.2015

a) palné zbraně, kterými jsou

04.09.2015

1. brokové zbraně,

04.09.2015

2. kulové zbraně,

04.09.2015

3. zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi,

04.09.2015

4. zbraně s omezenou kinetickou energií,

04.09.2015

5. zbraně pro jedno použití,

04.09.2015

6. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,

04.09.2015

7. balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot, zejména tlaku, rozptylu nebo rychlosti střely,

04.09.2015

8. signální zbraně,

04.09.2015

9. narkotizační zbraně,

04.09.2015

10. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka, kterými mohou být zejména přístroje jateční nebo metné,

04.09.2015

11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,

04.09.2015

b) plynové zbraně, kterými jsou

04.09.2015

1. vzduchovky,

04.09.2015

2. větrovky,

04.09.2015

3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na vzduchovou kartuš,

04.09.2015

4. paintballové zbraně,

04.09.2015

5. metné zbraně,

04.09.2015

6. narkotizační zbraně,

04.09.2015

7. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,

04.09.2015

c) části stanovených střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

04.09.2015

(2) Stanoveným doplňkem je tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem.

04.09.2015

(3) Stanoveným střelivem je

04.09.2015

a) průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené střelivo pro palné zbraně,

04.09.2015

b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou

04.09.2015

1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,

04.09.2015

2. prachové tablety,

04.09.2015

c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou

04.09.2015

1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,

04.09.2015

2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,

04.09.2015

3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,

04.09.2015

d) průmyslově vyráběné střely pro plynové zbraně,

04.09.2015

e) průmyslově vyráběné části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky4c), pokud jsou na trh uváděny samostatně,

04.09.2015

f) průmyslově vyráběná výmetná náplň určená pro palné zbraně, která není částí střeliva podle písmene e), je-li na trh uváděna samostatně.

04.09.2015

(4) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje, jejichž uvádění na trh upravují zvláštní právní předpisy25).“.

04.09.2015

18. V § 3 písm. a) se slova „Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“)“ nahrazují slovem „úřad“.

04.09.2015

19. V § 3 písm. c) a d) se slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

20. V § 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se včetně poznámky pod čarou č. 5e zrušuje.

04.09.2015

21. § 4a se zrušuje.

04.09.2015

22. V části první nadpisu hlavy II se slova „A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ“ zrušují.

04.09.2015

23. V § 6 odst. 3 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „v takovém případě je nutno jednotlivě ověřit, zda každá stanovená střelná zbraň splňuje požadavky podle odstavce 1 písm. a) a b).“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Takto ověřené stanovené střelné zbraně se označují stejným způsobem jako zbraně kusově ověřené.“.

04.09.2015

24. V § 6 odst. 4 se slova „provedení kusového ověřování“ nahrazují slovy „jednotlivé ověření“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Stanovené střelné zbraně předložené úřadu k jednotlivému ověření za účelem prodloužení platnosti certifikátu o homologaci označí úřad stejným způsobem jako zbraně kusově ověřené.“.

04.09.2015

25. V § 7 se slova „zkušební značkou pro kusové ověřování“ nahrazují slovy „příslušnou zkušební značkou“.

04.09.2015

26. V § 8 se slova „pro kusové ověřování“ zrušují.

04.09.2015

27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠8a

04.09.2015

Ověřování stanovených doplňků

04.09.2015

(1) Ověřování stanovených doplňků se provádí formou kusového ověřování.

04.09.2015

(2) Ověřování se neprovádí u dovezeného stanoveného doplňku před jeho uvedením na trh, pokud je označen platnou zkušební značkou na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4).

04.09.2015

(3) Kusové ověřování stanoveného doplňku je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každého stanoveného doplňku příslušnou zkušební značkou, že stanovený doplněk splňuje stanovené technické požadavky.

04.09.2015

(4) Postup při kusovém ověřování stanoveného doplňku stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

04.09.2015

28. V § 9 odst. 2 se za slovo „označeno“ vkládá slovo „platnými“.

04.09.2015

29. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠11a

04.09.2015

Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji

04.09.2015

(1) Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji (dále jen „kontrola označení identifikačními údaji“) je postup, při kterém úřad vyznačením kontrolní značky dokládá, že kontrolované výrobky jsou označeny identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu.

04.09.2015

(2) Postup při kontrole označení identifikačními údaji stanoví ministerstvo vyhláškou.

04.09.2015

(3) Kontrola označení identifikačními údaji není ověřováním ve smyslu této hlavy.“.

04.09.2015

30. § 12 až 14a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17c a 17d zrušují.

04.09.2015

31. V § 15 odst. 1 se slova „nebo pyrotechnického výrobku“ zrušují a za slovo „značkou)“ se vkládají slova „nebo úkon spojený s kontrolou označení identifikačními údaji“.

04.09.2015

32. V § 15 odst. 2 se slova „střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

04.09.2015

33. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

04.09.2015

a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny platnou zkušební značkou,“.

04.09.2015

34. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

04.09.2015

b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou zkušební nebo kontrolní značkou,“.

04.09.2015

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

04.09.2015

35. V § 16 odst. 1 písm. d) se za slova „stanoveného střeliva“ vkládají slova „nebo jeho průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh samostatně,“.

04.09.2015

36. V § 16 odst. 3 se za slovo „označené“ vkládá slovo „platnou“.

04.09.2015

37. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „zbraní“ vkládají slova „nebo stanovených doplňků“.

04.09.2015

38. V § 16 odst. 5 se za slovo „zbraň“ vkládají slova „ , takový stanovený doplněk“.

04.09.2015

39. § 16a se včetně poznámek pod čarou č. 18d až 18f zrušuje.

04.09.2015

40. V části první se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

04.09.2015

41. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „nebo pyrotechnických výrobků“ zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „a provádí kontrolu označení identifikačními údaji“.

04.09.2015

42. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „zkušebními značkami“ nahrazují slovy „zkušebními a dalšími značkami podle tohoto zákona“.

04.09.2015

43. V § 17 odst. 3 písm. d) se slova „střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

04.09.2015

44. V § 17 odst. 3 písm. e) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „ , doplňku zbraně“ a za slovo „zbraň“ se vkládají slova „ , stanovený doplněk“.

04.09.2015

45. V § 17 odst. 3 písmeno f) zní:

04.09.2015

f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy19c),“.

04.09.2015

46. V § 17 odst. 3 se písmena i) a j) zrušují.

04.09.2015

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno i).

04.09.2015

47. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

04.09.2015

j) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků podle zákona upravujícího oblast pyrotechniky.“.

04.09.2015

48. V § 17 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

04.09.2015

49. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „zbraně, která je předložena“ nahrazují slovy „zbraně nebo stanoveného doplňku, které jsou předloženy“.

04.09.2015

50. V § 17 odst. 4 písm. c) a e) se slova „nebo pyrotechnických výrobků“ zrušují.

04.09.2015

51. V § 17 odst. 4 písm. i) se slova „nebo pyrotechnických výrobků“ zrušují a na konci písmene i) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

04.09.2015

52. V § 17 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

04.09.2015

k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní4).“.

04.09.2015

53. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 5 až 10.

04.09.2015

54. V § 17 odst. 5 se slova „střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně potřebných pomůcek“ nahrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

04.09.2015

55. V § 17 se odstavce 8 až 10 zrušují.

04.09.2015

56. V nadpisu § 18 se slova „a pyrotechnických výrobků“ zrušují.

04.09.2015

57. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují a za slovo „uvést“ se vkládají slova „vedle náležitostí stanovených správním řádem“.

04.09.2015

58. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

04.09.2015

59. V § 18 odst. 1 písm. a) bodu 1 se za slovo „pro“ vkládá slovo „stanovené“ a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „a stanovený doplněk“.

04.09.2015

60. V § 18 odst. 1 písm. a) bodu 2 se za slovo „pro“ vkládá slovo „stanovené“.

04.09.2015

61. V § 18 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

04.09.2015

62. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „ , 11 nebo 12“ nahrazují slovy „nebo 11“.

04.09.2015

63. V § 18 odst. 2 se za slovo „zbraně,“ vkládají slova „stanovené doplňky,“, slova „nebo pyrotechnické výrobky označené“ se nahrazují slovy „označené identifikačními“ a slova „nebo pyrotechnických výrobků“ se zrušují.

04.09.2015

64. V § 18 odstavec 4 zní:

04.09.2015

(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které úřad převzal k ověření, odpovídá úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí, prokáže-li se, že ke škodě na zbrani nebo stanoveném doplňku došlo v souvislosti s vadou, kterou měla zbraň nebo stanovený doplněk v době předložení. Při náhradě škody se postupuje podle občanského zákoníku. Vzorky střeliva se nevracejí.“.

04.09.2015

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

04.09.2015

65. V § 18 odst. 5 se slova „ nebo pyrotechnických výrobků“ zrušují.

04.09.2015

66. § 19 včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠19

04.09.2015

Označování

04.09.2015

(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly úřadem ověřeny, se označují jednotnými zkušebními značkami a identifikační značkou úřadu, anebo národními zkušebními značkami.

04.09.2015

(2) Stanovené střelné zbraně a stanovené doplňky označí úřad dále dvojčíslím nebo symbolem roku zkoušky, nejedná-li se o stanovené střelné zbraně, u kterých byl vydán certifikát o homologaci.

04.09.2015

(3) Ministerstvo vyhláškou stanoví grafickou podobu, provedení a umístění značek podle odstavců 1 a 2.

04.09.2015

(4) Na stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, který nesplňuje stanovené technické požadavky při kusovém ověřování, vyrazí úřad identifikační značku úřadu. Na stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, který nesplňuje stanovené technické požadavky při opakovaném kusovém ověřování, vyrazí úřad přes dříve vyznačené značky uvedené v odstavcích 1 a 2 písmeno „X“. Samostatná identifikační značka, nebo identifikační značka a písmeno „X“ předkladatele neopravňuje k používání a uvedení takto označené stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku na trh.

04.09.2015

(5) Na žádost předkladatele, který předložil k ověřování stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, budou tato zbraň nebo stanovený doplněk úřadem označeny tak, aby nedošlo k narušení jejich historické či jiné hodnoty. Úřad provede označení na vhodném místě vzhledem k typu stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku.

04.09.2015

(6) Kontrolované výrobky, které jsou označeny identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu, označí úřad kontrolní značkou. Grafickou podobu, provedení a umístění kontrolní značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrolní značka není zkušební značkou a předkladatele neopravňuje k uvedení takto označeného kontrolovaného výrobku na trh.“.

04.09.2015

67. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠19a

04.09.2015

Platnost zkušební značky

04.09.2015

(1) Zkušební značka je považována za platnou, jestliže je vyznačena v souladu s podmínkami označování podle tohoto zákona.

04.09.2015

(2) Za platnou zkušební značku je považována i zkušební značka, která je vyznačena v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

04.09.2015

(3) Ministerstvo zveřejní vyhláškou grafickou podobu zkušebních značek smluvních států mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a které jsou uznávány za platné. Ministerstvo rovněž zveřejní vyhláškou grafickou podobu identifikačních značek zkušeben smluvních států mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a případně dalších značek, jestliže jejich vyznačením podmiňuje taková mezinárodní smlouva platnost značek podle věty první.

04.09.2015

(4) Jestliže zkušební značka není vyznačena v souladu s podmínkami podle tohoto zákona, posuzuje se platnost jejího vyznačení podle právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy účinné v době jejího vyznačení.

04.09.2015

(5) V pochybnostech rozhodne o platnosti zkušební značky úřad. Anonymizované rozhodnutí úřadu o platnosti zkušební značky zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

04.09.2015

68. V § 20 odst. 1 se slova „ , s výjimkou kontroly dodržování povinností podle § 16b, kterou provádí Česká obchodní inspekce“ zrušují.

04.09.2015

69. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

04.09.2015

70. V § 20a odst. 1 se slova „nebo pyrotechnický výrobek“ zrušují.

04.09.2015

71. V § 20a odst. 2 se slova „nebo jinak zpřístupňovat pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

72. V § 20a odst. 3 a 5 se slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

73. V § 20a odst. 6 se slova „nebo pyrotechnických výrobků“ a slova „anebo pyrotechnických výrobků“ zrušují.

04.09.2015

74. V § 20a odst. 7 se slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

75. V § 20b odst. 1 se slova „nebo pyrotechnické výrobky“, slova „nebo pyrotechnických výrobků“ a věta druhá zrušují.

04.09.2015

76. V § 20b odst. 2 se slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují.

04.09.2015

77. V § 20b odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

04.09.2015

78. V § 20b odst. 3 se slova „nebo pyrotechnickým výrobkem“ zrušují.

04.09.2015

79. V § 20c odst. 1 se slova „nebo pyrotechnického výrobku“ a věta poslední zrušují.

04.09.2015

80. V § 20c odst. 2 se slova „nebo pyrotechnického výrobku“ zrušují.

04.09.2015

81. V § 20c odst. 4 se slova „nebo pyrotechnickému výrobku“ zrušují.

04.09.2015

82. V § 21 odst. 5 se slova „ , 9 nebo 12“ nahrazují slovy „nebo 9“ a věta poslední se nahrazuje větou „Jedná-li se o zvlášť složitý případ, nebo není-li z jiných vážných důvodů možné dodržet lhůtu podle věty první, prodlužuje se tato lhůta o dalších 30 dnů.“.

04.09.2015

83. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

04.09.2015

84. V § 22a odst. 1 písm. a) se slova „zkušební značku, označení CE“ nahrazují slovy „zkušební nebo další značku“.

04.09.2015

85. V § 22a odst. 1 písm. b) se slova „jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4a odst. 1,“ zrušují.

04.09.2015

86. V § 22a odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) až f) se zrušují.

04.09.2015

87. V § 22a odst. 2 písm. a) se slova „nebo vyveze“ zrušují.

04.09.2015

88. V § 22a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

04.09.2015

b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) vyveze kontrolovaný výrobek,“.

04.09.2015

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

04.09.2015

89. V § 22a odst. 2 písm. c) se slova „§ 16 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. c)“.

04.09.2015

90. V § 22a odst. 2 písm. d) se slova „§ 16 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. d)“.

04.09.2015

91. V § 22a odst. 2 písm. e) se slova „§ 16 odst. 1 písm. d),“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. e), nebo“.

04.09.2015

92. V § 22a odst. 2 písm. f) se slova „§ 16 odst. 1 písm. e), nebo“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. f).“.

04.09.2015

93. V § 22a odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

04.09.2015

94. V § 22a se odstavce 3 a 4 zrušují.

04.09.2015

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

04.09.2015

95. V § 22a se odstavec 4 zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

04.09.2015

96. V § 22a odst. 4 se za slovo „označený“ vkládá slovo „platnou“.

04.09.2015

97. V § 22a se odstavec 5 zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

04.09.2015

98. V § 22a odst. 6 písm. a) se slova „d) a f), odstavce 4, 7 nebo 8“ nahrazují slovy „e) nebo odstavce 4“.

04.09.2015

99. V § 22a odst. 6 písm. b) se slova „odstavců 3, 5 nebo 6“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

04.09.2015

100. V § 22a odst. 6 písm. c) se slova „odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 5“.

04.09.2015

101. V § 22b odst. 4 se slova „ , s výjimkou správního deliktu podle § 22a odst. 4, který projednává Česká obchodní inspekce“ zrušují.

04.09.2015

102. § 24 včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠24

04.09.2015

Zmocnění

04.09.2015

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1.“.

04.09.2015

103. Příloha k zákonu se zrušuje.

04.09.2015

104. Poznámky pod čarou č. 5a a 22 se zrušují.

04.09.2015

§ 68

04.09.2015

Přechodné ustanovení

04.09.2015

Stanovené střelivo může být označováno způsobem podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 19. října 2016.

04.09.2015

§ 69

04.09.2015

Zrušovací ustanovení

04.09.2015

Zrušuje se:

04.09.2015

1. Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

04.09.2015

2. Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

04.09.2015

ČÁST TŘETÍ

04.09.2015

Změna zákona o zbraních

04.09.2015

§ 70

04.09.2015

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 281/2013 Sb., se mění takto:

04.09.2015

1. V § 29 odst. 3 písm. c) se na konci slovo „nebo“ zrušuje.

04.09.2015

2. V § 29 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

04.09.2015

e) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu, pokud zbraň nebyla pro tento účel ověřena podle zvláštního právního předpisu3), nebo

04.09.2015

f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou zkušební značkou.“.

04.09.2015

3. V § 63 se na konci odstavce 7 doplňují věty „Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za správní delikt.“.

04.09.2015

4. V § 76a odst. 8 písm. g) bodu 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

04.09.2015

5. V § 76a se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

04.09.2015

i) střílí ze zbraně v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo f).“.

04.09.2015

6. V § 76a odst. 14 písm. a) se za slova „písm. h)“ vkládají slova „nebo i)“.

04.09.2015

ČÁST ČTVRTÁ

04.09.2015

Změna zákona o správních poplatcích

04.09.2015

§ 71

04.09.2015

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se mění takto:

04.09.2015

1. V části I v položce 22 se doplňuje písmeno r), které zní:

04.09.2015

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi Kč 1000.“.

04.09.2015

2. V části II se v položce 30 písm. c) slova „Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně“ nahrazují slovy „Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani“.

04.09.2015

3. V části II se v položce 32 písm. b) za slovo „ověřování“ vkládají slova „zbraně31) nebo doplňku“.

04.09.2015

4. V části II položka 32 se písmeno g) zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

04.09.2015

5. V části XII se v položce 160 slova „Vydání zbrojního průkazu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva“ nahrazují slovy „Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva“ a číslo „500“ nahrazuje číslem „800“.

04.09.2015

ČÁST PÁTÁ

04.09.2015

Změna živnostenského zákona

04.09.2015

§ 72

04.09.2015

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

04.09.2015

1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI se za živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ vkládá nová živnost s předmětem podnikání „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“;

04.09.2015

ve druhém sloupci text zní:

04.09.2015

„pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.“;

04.09.2015

ve třetím sloupci text zní:

04.09.2015

„zákon č. 206/2015 Sb.“.

04.09.2015

2. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ na konci textu prvního sloupce doplňují slova „a provádění trhacích prací“;

04.09.2015

ve druhém sloupci se na konci textu doplňuje středník a slova

04.09.2015

„pro provádění trhacích prací:

04.09.2015

oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem, nebo oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*)“;

04.09.2015

ve čtvrtém sloupci text zní:

04.09.2015

„pro výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování zpracování, nákup a prodej výbušnin Český báňský úřad“.

04.09.2015

3. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se u předmětu podnikání „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v pátém sloupci slova „§ 17 odst. 3 písm. k) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2010 Sb.“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)“.

04.09.2015

4. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ zrušuje.

04.09.2015

§ 73

04.09.2015

Přechodná ustanovení

04.09.2015

(1) Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována, není-li dále stanoveno jinak.

04.09.2015

(2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění trhacích prací“, jsou oprávněni po nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat živnost „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „provádění trhacích prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

04.09.2015

(3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání „provádění ohňostrojných prací“, jsou oprávněni po dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v rozsahu předmětu podnikání „provádění ohňostrojných prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

04.09.2015

(4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Pokud hodlají po uplynutí doby uvedené ve větě první v provozování uvedených činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti.

04.09.2015

(5) Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

04.09.2015

(6) Úkony provedené podle odstavců 2 až 4 jsou osvobozeny od správních poplatků.

04.09.2015

ČÁST ŠESTÁ

04.09.2015

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

04.09.2015

§ 74

04.09.2015

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

04.09.2015

1. V § 21 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

04.09.2015

2. V § 21 odst. 1 písm. k) se slova „nebo ohňostrojných prací“ zrušují.

04.09.2015

3. V § 22 odst. 12 se slova „nebo při ohňostrojných pracích“ zrušují.

04.09.2015

4. V § 23 odst. 1 se slova „vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ nahrazují slovy „koncesi pro provozování živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“.

04.09.2015

5. V § 27 odst. 1 se slova „nebo ohňostrojné práce“ zrušují.

04.09.2015

6. V § 27 odst. 2 se slova „ , trhací práce při ostatních činnostech a ohňostrojné práce“ nahrazují slovy „a trhací práce při ostatních činnostech“.

04.09.2015

7. V § 27 odst. 3 se slova „a ohňostrojných prací“ zrušují

04.09.2015

8. V § 27 odst. 5 se slova „ , ohňostrojné práce“ zrušují.

04.09.2015

9. V § 27 odst. 6 se slova „a ohňostrojných“ zrušují.

04.09.2015

10. V § 28 odst. 1 se slova „nebo ohňostrojných prací“ zrušují.

04.09.2015

11. V § 28 odst. 2 písm. a) se slova „nebo ohňostrojných prací“ zrušují.

04.09.2015

12. V § 28 odst. 3 se slova „nebo ohňostrojných prací“ zrušují.

04.09.2015

13. V § 35 se odstavec 2 zrušuje.

04.09.2015

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

04.09.2015

14. V § 35 odst. 3 se slova „ , odpalovači ohňostrojů“ a slova „ , odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

04.09.2015

15. V § 36 odst. 2 se slova „odpalovače ohňostrojů a“ zrušují.

04.09.2015

16. V § 36 odst. 6 se slova „ , ohňostrojných pracích“ zrušují.

04.09.2015

17. V § 36 odst. 8 se slova „ , odpalovače ohňostrojů nebo pyrotechniky“ nahrazují slovy „nebo pyrotechnika“.

04.09.2015

18. § 36d včetně nadpisu zní:

04.09.2015

㤠36d

04.09.2015

Výroba pyrotechnických výrobků

04.09.2015

Výroba pyrotechnických výrobků se považuje za zpracování výbušnin.“.

04.09.2015

19. V § 40 odst. 6 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

04.09.2015

h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23).

04.09.2015

23) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).“.

04.09.2015

20. V § 41 odst. 2 písm. i) se slova „a ohňostrojné práce“ zrušují.

04.09.2015

21. V § 41 odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

04.09.2015

n) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním předpisem23).“.

04.09.2015

22. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „nebo ohňostrojných prací“ zrušují.

04.09.2015

23. V § 44a odst. 2 písm. l) se slova „ , skladování, prodej nebo používání“ zrušují.

04.09.2015

24. V § 44a odst. 3 písm. p) se slova „odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 určí k přípravě, odpálení, zneškodnění nebo zničení výbušniny určené k ohňostrojným pracím jinou osobu, než je odpalovač ohňostrojů nebo střelmistr, anebo k ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo pokusné výroby určí osobu v rozporu s § 35 odst. 3 a 4“ zrušují.

04.09.2015

25. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „nebo výbušného předmětu“ a slova „nebo výbušný předmět“ zrušují.

04.09.2015

26. V § 45 odst. 3 písm. b) se slova „nebo výbušného předmětu“ zrušují.

04.09.2015

§ 75

04.09.2015

Zrušovací ustanovení

04.09.2015

Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, se zrušuje.

04.09.2015

ČÁST SEDMÁ

04.09.2015

Změna zákona o ochraně spotřebitele

04.09.2015

§ 76

04.09.2015

V § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 356/2014 Sb., se slova „ , střeliva a pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „a střeliva“.


04.09.2015

ČÁST OSMÁ

04.09.2015

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

04.09.2015

§ 77

04.09.2015

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

04.09.2015

ČÁST DEVÁTÁ

04.09.2015

ÚČINNOST

04.09.2015

§ 78

04.09.2015

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


04.09.2015

v z. Jermanová v. r.

04.09.2015

Zeman v. r.

04.09.2015

Sobotka v. r.


04.09.2015

04.09.2015

Příloha č. 1 k zákonu č. 206/2015 Sb.

04.09.2015

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

04.09.2015

(1) Zábavní pyrotechnika se dělí na

04.09.2015

a) kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,

04.09.2015

b) kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,

04.09.2015

c) kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,

04.09.2015

d) kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

04.09.2015

(2) Divadelní pyrotechnika se dělí na

04.09.2015

a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,

04.09.2015

b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

04.09.2015

(3) Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na

04.09.2015

a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,

04.09.2015

b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.

04.09.2015

04.09.2015

Příloha č. 2 k zákonu č. 206/2015 Sb.

04.09.2015

Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky

04.09.2015

1. Každý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem a sdělených oznámenému subjektu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost.

04.09.2015

2. Každý pyrotechnický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby bylo možné ho bezpečně zneškodnit vhodným postupem s minimálním vlivem na životní prostředí.

04.09.2015

3. Každý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li používán k určenému účelu.

04.09.2015

4. Každý pyrotechnický výrobek musí být zkoušen za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být tento výrobek používán.

04.09.2015

Níže uvedené informace a případně i vlastnosti musí být vzaty v úvahu nebo přezkoušeny

04.09.2015

a) návrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, včetně podrobného chemického složení (hmotnost a procentuální podíl použitých látek) a rozměry,

04.09.2015

b) fyzikální a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všech obvyklých, předvídatelných podmínek okolního prostředí,

04.09.2015

c) citlivost k běžné předvídatelné manipulaci a přepravě,

04.09.2015

d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich chemickou stabilitu,

04.09.2015

e) odolnost pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, je-li pyrotechnický výrobek určen pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna vlhkostí,

04.09.2015

f) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li pyrotechnický výrobek určen ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo pyrotechnického výrobku jako celku,

04.09.2015

g) bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu,

04.09.2015

h) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání (včetně bezpečných vzdáleností) a zneškodňování, a to v českém jazyce,

04.09.2015

i) schopnost pyrotechnického výrobku, jeho nejmenšího spotřebitelského obalu a ostatních složek odolávat poškození při skladování za běžných, předvídatelných podmínek,

04.09.2015

j) specifikace všech potřebných zařízení a pomůcek a návod k použití pro spolehlivou a bezpečnou funkci pyrotechnického výrobku.

04.09.2015

5. Během přepravy a běžné manipulace by neměly pyrotechnické výrobky uvolňovat pyrotechnickou slož, nestanoví-li pokyny výrobce jinak.

04.09.2015

6. Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat jiné trhaviny a třaskaviny než černý střelný prach a zábleskovou složku, kromě výrobků kategorie P1, P2, T2 a zábavní pyrotechniky kategorie F4 splňujících tyto podmínky:

04.09.2015

a) trhaviny a třaskaviny nelze z pyrotechnického výrobku snadno extrahovat;

04.09.2015

b) v případě kategorie P1 výrobek nemůže fungovat detonačním způsobem, ani nemůže tak, jak byl navržen a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci;

04.09.2015

c) v případě kategorií F4, T2 a P2 je výrobek navržen a určen tak, aby nefungoval detonačním způsobem, nebo je-li navržen, aby detonoval, nemůže tak, jak byl navržen a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci.

04.09.2015

7. Jednotlivé druhy pyrotechnických výrobků musí rovněž splňovat alespoň tyto požadavky:

04.09.2015

7.1 Zábavní pyrotechnika

04.09.2015

Výrobce rozdělí zábavní pyrotechniku do kategorií podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona zejména podle čistého obsahu výbušné látky, bezpečných vzdáleností a úrovně hluku.

04.09.2015

7.1.1 Zábavní pyrotechnika musí splňovat zejména následující kritéria:

04.09.2015

7.1.1.1 jde-li o kategorii F1

04.09.2015

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,

04.09.2015

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,

04.09.2015

c) nesmí zahrnovat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard a

04.09.2015

d) bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra

04.09.2015

7.1.1.2 jde-li o kategorii F2

04.09.2015

a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,

04.09.2015

b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší.

04.09.2015

7.1.1.3 jde-li o kategorii F3

04.09.2015

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku může být bezpečná vzdálenost kratší,

04.09.2015

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou.

04.09.2015

7.1.2 Zábavní pyrotechnika může být vyráběna pouze z takových materiálů, které minimalizují riziko poškození zdraví, majetku či životního prostředí plynoucí z úlomků.

04.09.2015

7.1.3 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v pokynech.

04.09.2015

7.1.4 Zábavní pyrotechnika se při své iniciaci a funkci nesmí pohybovat nevypočitatelným a nepředvídatelným způsobem.

04.09.2015

7.1.5 Zábavní pyrotechnika kategorie F1, F2 a F3 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci buď ochranným krytem, nejmenším spotřebitelským obalem nebo konstrukcí výrobku. Zábavní pyrotechnika kategorie F4 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci způsobem, který určí výrobce.

04.09.2015

7.2 Ostatní pyrotechnické výrobky

04.09.2015

7.2.1 Pyrotechnické výrobky musí být navrženy tak, aby při běžném použití minimalizovaly riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí.

04.09.2015

7.2.2 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení nebo v pokynech.

04.09.2015

7.2.3 Pyrotechnický výrobek musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí plynoucí z úlomků v případě neúmyslné iniciace.

04.09.2015

7.2.4 Pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat až do výrobcem uvedeného data spotřeby.

04.09.2015

7.3 Zapalovací zařízení

04.09.2015

7.3.1 Zapalovací zařízení musí být při použití za běžných, předvídatelných podmínek schopna spolehlivé iniciace a musí mít dostatečnou iniciační schopnost.

04.09.2015

7.3.2 Zapalovací zařízení musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněna před elektrostatickým výbojem.

04.09.2015

7.3.3 Elektrické palníky musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněny před elektromagnetickými poli při skladování a použití za běžných, předvídatelných podmínek.

04.09.2015

7.3.4 Obal zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném, předvídatelném mechanickém namáhání.

04.09.2015

7.3.5 U pyrotechnického výrobku musí být uvedena doba hoření jeho zápalnice do funkce.

04.09.2015

7.3.6 U pyrotechnického výrobku musí být uvedeny elektrické charakteristiky zejména bezpečný proud, odpor, zážehový impuls elektrických palníků.

04.09.2015

7.3.7 Přívodní vodiče elektrických palníků musí být dostatečně izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotném palníku musí odpovídat předpokládanému použití.

04.09.2015

04.09.2015

Příloha č. 3 k zákonu č. 206/2015 Sb.

04.09.2015
Druh pyrotechnického výrobkuSpecifikace výrobku
Pyrotechnické výrobky kategorie F4Kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných).
Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce) včetně, vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných).
Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 4000 g včetně.
Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 1000 g včetně.
Pyrotechnické výrobky kategorie T2Pyrotechnické výrobky kategorie T2 o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 250 g včetně.

Poznámky pod čarou

04.09.2015

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.
Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků.

04.09.2015

2) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

3) Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

4) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

5) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

6) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

04.09.2015

7) Čl. 2 bod 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012.

04.09.2015

8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008/ES ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

04.09.2015

9) § 174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

04.09.2015

10) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.

04.09.2015

11) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

12) Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.

04.09.2015

13) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

14) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

15) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

04.09.2015

16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.

04.09.2015

17) Čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

04.09.2015

18) Čl. 2 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

04.09.2015

19) Čl. 30 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU.

04.09.2015

20) Čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

04.09.2015

21) Čl. 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU.

Přesunout nahoru